มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์intranet
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
>
>
>
>
 
  สำหรับนักศึกษา
>
>
>
>
>
>
>
  ข้อมูลและสถิติ
> จำนวนนักศึกษา
> ประเมินการเรียนการสอน
>
>
>
>
>
  หลักสูตร
> คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
> คณะกรรมการประจำรายวิชา
>
> รายงานการประชุม
>
>
>
  สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
> SCID241 > SCID247
> SCID242 > SCID251
> SCID243 > SCID252
> SCID244 > SCID261
> SCID245 > SCID262
> SCID246 > Other
   
   
   
  ภาควิชาปรีคลินิก
> ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
> ภาควิชาจุลชีววิทยา
> ภาควิชาชีวเคมี
> ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
> ภาควิชาเภสัชวิทยา
> ภาควิชาสรีรวิทยา
 
 
  คณะปลายทาง/ศูนย์แพทย์
> คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
> ศพค.รพ.มหาราชนครราชสีมา
> ศพค.รพ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
> ศพค.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
> ศพค.รพ.ราชบุรี
> คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ม.นวมินทราธิราช
 
Copyright © 2556 หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | โทร.02-201-5839