You are hereเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์
 • การวัดผลทำโดย การสอบไล่ การสอบกลางภาค การสอบย่อย การบ้าน รายงาน หรือหลายๆอย่างรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอน โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการวัดผลในแต่ละรายวิชา เมื่อเริ่มภาคการศึกษาคะแนนรวมจะกำหนดเป็นสัญลักษณ์ ดังตารางรายละเอียด ของการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาแบบหน่วยกิตตามหลักสูตรอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ.2538
 • เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ถือว่าเรียนสำเร็จปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องสอบผ่านให้ครบ ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 1. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตร
 2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0 Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, or an equivalent degree, or other degrees with at least 5 mathematics subjects.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สำเร็จวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบันฑิต หรือเทียบเท่า หรือปริญญาสาขาอื่นที่เรียนคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 • ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
 • ต้องผ่านการสอบความรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือมีคะแนน TOEFL มาแล้วไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • รับจำนวนประมาณ 10 คนต่อปี 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชาที่นับได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชา ที่นับได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 • รับจำนวนประมาณ 5 คนต่อปี


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์