You are hereรางวัล

รางวัล


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดวงกมล เบ้าวัน ได้รับประกาศเกียรติคุณอาจารย์ตัวอย่างภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ในโอกาสได้รับตำหน่งรองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน ซึ่งได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2556 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี ได้รับตำหน่งศาสตราจารย์อย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ, น.ส.พาขวัญ พันธุ์สมิง, นายคเณศ สุเมธพิพัธน์, น.ส.อินทิรา ไชยะ และ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล ที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยเข้ารับโล่ห์รางวัลเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ, น.ส.พาขวัญ พันธุ์สมิง, นายคเณศ สุเมธพิพัธน์, น.ส.อินทิรา ไชยะ และ ดร.ชนากานต์ เกียรติอร่ามกุล ที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยมทางด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยเข้ารับโล่ห์รางวัลเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพ

For passing professional exams, congrats!!!

SCHOLARSHIP RECIPIENTS: CONGRATULATIONS!!!


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์