ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

ประกาศข่าวล่าสุด


More...


 

หลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์อุตสาหการ


 

หลักสูตรนานาชาติวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

ประกาศเพิ่มเติม...


 

งานประชุมวิชาการ

more...


 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก

 


 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี


 

รางวัล

 

ขอแสดงความยินดีกับนายคเณศ สุเมธพิพัธน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ดวงกมล เบ้าวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วรรณนิกา แสวงทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพากร  กิจรุ่งโรจน์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7 (The 7th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2018)) ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.ทิพาลัคน์  กฤตยาเกียรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรยรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCIS ครั้งที่ 12 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรยรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCIS ครั้งที่ 12 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ"
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ ในโอกาศได้รับรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 (ข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ดวงกมล เบ้าวัน ในโอกาศได้รับรางวัล  2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field) ประจำปี พ.ศ.2559 ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแทนกมล กตัญชลีกร ที่ได้รับรางวัลในประเภท รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุรนาถ ชมชื่น นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Mathematical Modelling ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 The 6th Undergrad in Applied Mathematics Conference (UAMC 2017) โดยมี ศาสตราจารย์ยงค์วิมล เลณบุรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี วัฒนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Recipients of Thai Life Assurance Association Awards, 2016

ACHIRAYA SANTITUMRONGVIT ATTHAKORN PETCHSOD CHALERMWONG WONGSATICHAISAKUL
GUNTORN CHINVATTANACHOT KANANAKE PORNSIRIPRAPA KAZE HONBOONYADEJ
KIJSAPAT CHERTANOMWONG NATTHIDA RUSHTASOMBOON NIRAWAN TASKORN
NUTTAPON SUKSAKULWAT PACHARA NAKAYUENYONGSUK PINMANAS PRAKOBVANICHKUL
PIYABUT PRATHANPHIPHAT SAHACHOKE SRIVONGSAEN SINEENAD ROJSUTEEWAT
SIRAVIT CHINCHALONGPORN SIWAKORN TRAIPIPITSIRIWAT TANKAMON KATANCHALEEKORN
TANTIKORN PONYAKARIYAKORN SUKIT THEPYASUWAN YOSSAPHON WATTANAWANGKRAISRI

Congratulations to students of the Department of Mathematics for receiving scholarship and job well done!!!

JARAWEE WONGPINIJWARODOM PHAKHAPOOM SARAPAT

Congratulations to the Actuarial Science students for receiving the full scholarship from SCB Life Co., Ltd.

KAZE CHONBOONYADEJ KAVIN SRICHUKRIN LAKSIKA THANCHANAMANEE

Congratulations to our Actuarial Science students for receiving the full scholarship from Thanachart Insurance Co., Ltd.

METHAWADEE KULMANEE TANKAMOL KATANCHALEEKORN ONNITHA ONNUCH

Congratulations to our Actuarial Science students for receiving the full scholarship from Dhipaya Insurance Co., Ltd.

THIRAPHONG WONGCHAROEN PIYABUT PRATHANPHIPHAT SASIPREEYA DUANGRIT

 

For passing professional exams, congrats!!!

FOURTH YEAR STUDENTS

Students who passed Exam P

KIJSAPAT CHERTANOMWONG PREAWMAI PHATTANARAT SETHAWUT SABLABU-DOM SAOEAK KHANTIKITTIKUL

Students who passed Exams P & FM

KIJSAPAT CHERTANOMWONG PREAWMAI PHATTANARAT SETHAWUT SABLABU-DOM

Students who passed Exams P,FM,VEE Statistics & Economics

ROMTHAM SAMPRANPAIBOON HATAIKORN SOONTORNNOPPAKHUN TIDARAT SRIPHUEK NORRAWIT TOWANABUT

Students who passed Exams P,FM,MFE,VEE Economics & Statistics

KITTINUN DONTREE PATIPAN MANATUMSAKUN PUNNAWIT ONGTHANASUK SINEENAD ROJSUTEEWAT

Students who passed Exams P,FM,MFE,MLC,VEE Economics,Statistics & Finance

KORNKANOK UTTAPONKARNDEE CHAWIN CHONGNARANGSIN NORAPAT PICHAIYUT

Students who passed Exams P, MFE, VEE Economics, Statistics & Finance

NUTTHITA PAKINPATCHIRAPONG

Students who passed Exams P,FM,MLC,VEE Economics & Statistics

NATTHIDA RUSHTASOMBOON

students who passed Exams FM & MFE

NUTTAPON SUKSAKULWAT KANKAMON CHUENPICHAI KREANGKRAI SITTISAKORNSILP KANIN TORCHAROENSUTHIPHOL
JARUWIT YINGYONG JIRAPATR MAENSUWAN RAPEEPONG TAWEECHOTERATTHAKORN SAROCHA HLOAPATKIJ
SARUNPORN MUANGSUPSOM SARINYA DARNWANICHKUL

 THIRD YEAR STUDENTS

Students who passed Exam P

SOMRUDEE BOONPRAKOB

Students who passed Exams P,FM,VEE Economics & Statistics

KRITTAPAT KEWALIN KANANAKE PORNSIRIPRAPA CHINDANAI ATJANAPOTJANEE NATAPORN SANGTHONGYINDEE
NUTT CHANCHALIT TORFUN KANTHATASIRI

Students who passed Exams P, FM,VEE Economics & Statistics

THANAKRIT INKARATANA PINMANAS PRAKOBVANICHKUL PHOBTAWAN PLANUPARP LAKSIKA TANCHANAMANEE
VIMONVAN KONGSAP

Students who passed Exams P,FM,MFE & VEE Economics

KASIN THUMPOTHONG NETIPHON POLEM PIYABUT PRATHANPHIPHAT RATI MONTREEWAT
WONGSAKARN KANJANANURAK ONNITHA ONNUCH

Students who passed the Exams P,FM,MFE,C & VEE Statistics

JIRAT SIRISITHICHOTE NORRAWIT NIRUTTISARD YOSSAPHON WATTANAWANGKRAISRI WARAT PRECHAWITTAYAKUL

Students who passed the Exams P,FM,MLC,MFE,C,VEE Economics,Statistics & Finance

GUNTORN CHINVATTANACHOT

SECOND YEAR STUDENTS

Students who passed Exam P

JIRATTAPHOB WONG-AREYAKAVEE CHANON IAMWEWATHANAKUL NUTTACHAI PORNCHAIYHIPARAT TARINEE SRIBOONCHAICHUSAKUL
PATTRANIT CHAIYABUD ANYADA CHAROENPORNPOT

Students who passed Exams P & FM

KAZE CHONBUNYADECH TANKAMONKATANCHALEEKORN PACHARA NAKAYUENYONGSUK PASA SUKANICH
RUANGKIAT LIMRITNONTHIPAK ACHIRAYA SANTITAMRONGVIT

Students who passed Exams P,FM & C

CHALERMWONGWONG SATICHAISAKUL

Students who passed Exams P,FM & MFE

SIRAVIT CHINCHALONGPORN

FIRST YEAR STUDENTS

Students who passed Exam P

YODHARIN MONPLUB MUNIN SANGUANSERMSRI KAVIN SRICHUKRIN KRITTANUT SOMTUA

Students who passed Exams P & FM

KACHAIN FUANGSUNG

More...


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์