You are hereUndergraduate Students

Undergraduate Students


2nd Year


ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5601033 นาย จักรวาล ก้องกิตต์ไพศาล
2 5805010 นาย กันรบ หูแก้ว
3 5805012 น.ส. กานต์รวี วิเศษวงษา
4 5805020 นาย เกรียงไกร วุฒิศฤงคาร
5 5805032 น.ส. ชริญพร อุธรดัน
6 5805037 นาย เชฏฐพร เชื้อสุพรรณ
7 5805045 น.ส. ปาณิชา  ธนาดิฐเมธา
8 5805046 น.ส. ณัฐณิชา ยสินทร
9 5805049 นาย ณัฐนนท์ อัตถกิจมงคล
10 5805051 นาย ณัฐพงษ์ พึ่งทอง
11 5805052 น.ส. ณัฐมน สุขผดุง
12 5805086 นาย ประภัศร์ ไตรมูรติ
13 5805095 นาย พชรพงษ์ รอดมณี
14 5805097 น.ส. พรนภา โคนชัยภูมิ
15 5805098 น.ส. พรสกุล บุญสนธิ
16 5805102 น.ส. พัทธนันท์ บุญอยู่คง
17 5805117 นาย มารุต กุลวงค์
18 5805161 น.ส. สุภิญญา นพชำนาญ
19 5805168 น.ส. อรกัญญา ลิ้มภัทรชัย
20 5805173 นาย เอกศิษฏ์ บัวทองเอี่ยม
21 5805175 นส. กนกวรรณ   ศรีสงกรานต์
22 5805194 น.ส. ชัญญษนุช สิริเพชรสมบัติ
23 5805206 น.ส. ณัฏฐา เปสลาพันธ์
24 5805208 น.ส. ณัฐกานต์ อ่อนรักษ์
25 5805210 น.ส. ณัฐชา ซาซุม
26 5805250 น.ส. ปัญจรัตน์ สมาธิ
27 5805254 น.ส. ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์
28 5805279 นส. ยลชญา   จึงประเสริฐ 
29 5805289 น.ส. ศรุตยา เจริญราษฎร์
30 5805304 น.ส. อรนิชา ฆังคะสุวรรณ์
31 5805313 นาย ชวภักดิ์   สังข์รัตน์

 

3rd Year


ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5705002 น.ส. กนกวรรณ จันทร์งาม
2 5705008 น.ส. กรรัตน์ ศุภมิตร์
3 5705222 น.ส. จตุพร จันทร์ขอนแก่น
4 5705232 นาย ชัชวัล วีรนุกูลจิต
5 5705038 น.ส. ชื่นชนก หนูแสง
6 5705040 น.ส. ทิพยาภรณ์ เขียวขจี
7 5705236 น.ส. ทิพากร กิจรุ่งโรจน์เจริญ
8 5705239 นาย ธนายุทธ ประทุมอ่อน
9 5705071 นาย นิติพนธ์ ฉัตรตระกูล
10 5705072 นาย ปฏิพล แสงเดือน
11 5705083 น.ส. ปัญญาดา ศรีพธูราษฎร์
12 5705025 น.ส. ผกาวดี จันทร์วัฒนพงษ์
13 5705101 นาย พรหมฤทธิ์ รมยศิริไทย
14 5705106 นาย พลาธิป ศิริกาญจนโรจน์
15 5705247 น.ส. พิมพ์นิภา ทวีธนวิริยา
16 5705111 น.ส. เพชรดา ปรารถนาผาติสุข
17 5705121 น.ส. ภัทรปภา จุลเดชะ
18 5705122 นาย มนัทธพงศ์  เจริญศรี
19 5705123 นาย รชตะ บุญรินทร์
20 5705133 น.ส. วราภรณ์ ชลภาพ
21 5705140 น.ส. วราลักษณ์ พิพัฒน์ไตรสรณ์
22 5705142 น.ส. อัจฉราพร กลิ่นอบ
23 5705148 นาย กฤษพล ธิติสิริเวช
24 5705155 นาย ชยสิน แซ่เตีย
25 5705163 นาย ณัฐกฤต พูนพัฒน์
26 5705164 นาย ณัฐวุฒิ พานรัตตินนท์
27 5705210 น.ส. ปฐมาวดี เจริญผล

 

4th Year


ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 5505097 นาย ธนวัฒน์ หลัน
2 5605004 น.ส. กมลชนก สิริกุลวัฒนานนท์
3 5605008 นาย กฤตนัย รัตนไพบูลย์
4 5605013 น.ส. กันต์ฤทัย มีช้าง
5 5605037 นาย จิรวัฒน์ ตัณทานนท์
6 5605040 น.ส. จุฑาศิริ ฉายสำเภา
7 5605043 น.ส. ฉัตรามาศ โขมพัตร
8 5605046 น.ส. ชญานิศ  จันทร์งาม
9 5605068 น.ส. ณัชชา คุ้มปรุ
10 5605084 น.ส. ณิชา กฤษณพันธุ์
11 5605089 นาย ธนบัตร อ้วนถาวร
12 5605093 นาย ธนวัฒน์ พนมนพธรรม
13 5605110 น.ส. ธารณา ยศประกอบ
14 5605123 น.ส. น้ำฝน ชัยเพชร
15 5605130 น.ส. ปภาวี แสงทับทิม
16 5605131 นาย ปรินทร์ สังคตะ
17 5605149 น.ส. พลอย แก้วเกื้อ
18 5605180 นาย ภานุพงศ์ รอดเลิศไร้
19 5605185 นาย ภูมพล บัวทอง
20 5605186 นาย ภูรินทร์ กลั่นกล้า
21 5605193 นาย เมธาวี วาจาสัตย์
22 5605201 น.ส. รุ่งศรี แซ่เตีย
23 5605204 นาย วงศกร ทองเดช
24 5605230 น.ส. วีรภัทรา เจริญกิจสุพัฒน์
25 5605231 นาย วีรวิชญ์ หมั่นตั้งธรรม
26 5605234 น.ส. ศกลรัตน์ นุริตมนต์
27 5605243 น.ส. ศิรพร ทองอุไร
28 5605253 น.ส. ศุภิสรา โรจนสกุล
29 5605282 น.ส. สุรนาถ ชมชื่น
30 5605284 นาย สุรวิช ภู่วิไล


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์