You are hereการประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”

การประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU”


 

ในวาระครบรอบ 30 ปีของการจัดตั้ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “30 ปี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 30th Anniversary MathMU” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประวัติภาควิชาโดยย่อ http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/index.php?q=th/about_us/history 

 

1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำภาควิชาฯ และการครบรอบ 30 ปีของภาควิชาฯ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ

3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป

 

1. ผลงานจะต้องออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น

2. ขนาดผลงานตามความเหมาะสม เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาดเท่า A4

3. ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

4. ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

5. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และหากภายหลังพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัล มีการละเมิดลิขสิทธิ์ การรับรางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของภาควิชาฯ ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานประกวดคืนสู่ผู้เข้าประกวดในทุกกรณี

8. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ ฯ ภาควิชาฯ จะแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

 

1. ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะประกอบด้วย 2 ส่วน

ตราสัญลักษณ์ส่วนแรก

ตราสัญลักษณ์ของภาควิชาฯ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์หลัก ที่บ่งบอกถึงความเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ส่วนที่สอง

ตราสัญลักษณ์ส่วนควบของตราสัญลักษณ์ส่วนแรก ซึ่งต้องมีความเข้ากันได้กับตราสัญลักษณ์ส่วนแรกและบ่งบอกถึงการครบรอบ 30 ปีของภาควิชาฯ

2. ผลงานมีความทันสมัย สวยงาม จดจำง่าย เด่นชัด และสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของภาควิชาฯ ได้ทุกประเภท

3. อาจมีการใช้สีตามแบบสีอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Universitys Corporate Identity) รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าสุดท้าย

4. ถ้ามีตัวอักษรในตราสัญลักษณ์ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

5. ผลงานสามารถใช้แบบอักษรได้อย่างอิสระ แต่ต้องคำนึงถึงลิขสิทธิ์ของตัวอักษรดังกล่าว

 

1. การสื่อความหมายเกี่ยวกับภาควิชาฯ และการครบรอบ 30 ปี

2. ความสวยงาม จดจำง่าย และเด่นชัด

3. มีองค์ประกอบตามกรอบแนวคิด

4.  การนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการจัดทำของที่ระลึก

 

          รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

1. กรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน

2. ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด มี 2 ไฟล์ คือไฟล์ของตราสัญลักษณ์ของภาควิชา (ส่วนแรก) กับไฟล์ของตราสัญลักษณ์ของภาควิชาที่วางรวมอยู่กับตราสัญลักษณ์ของการครบรอบ 30 ปีของภาควิชา (ส่วนแรกกับส่วนสองรวมกัน)

3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) และ PNG แบบพื้นใส ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CYMK

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานที่ได้รับรางวัล และถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาฯ และภาควิชาฯ มีสิทธิในการปรับแก้ ดัดแปลง ผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

5. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ Email: SCMA.Mahidol@gmail.com โดยขึ้นต้นหัวข้ออีเมลด้วย [Logo Contest]

6. ในกรณีที่ต้องการส่งมากกว่า 1 ผลงาน กรุณาส่งผลงานแยกในแต่ละผลงาน

 

1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561

2. คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 16 30 กันยายน 2561

3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/

 [เอกสารใบสมัครการประกวดตราสัญลักษณ์]

          ผศ.ดร. วรรณนิกา  แสวงทอง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          โทรศัพท์ 02-201-5340

          Email: SCMA.Mahidol@gmail.com


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์