Untitled Document

ข้อมูลทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

Amm 2012 Book of Abstracts
Proceedings of the AMM 2012


กำหนดการ

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2555สาขาที่สามารถเข้าร่วมนำเสนอ

    - คณิตศาสตร์
    - คณิตศาสตร์ประยุกต์
    - คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
    - สถิติ
    - สถิติประยุกต์
    - คณิตศาสตร์ศึกษา
    

หลักการและเหตุผล

         สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand) ได้เริ่มจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช 2538 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมและเก็บค่าลงทะเบียน ในปีนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ AMM โดยมีผู้สบับสนุนหลัก คือ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ในประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มขึ้น


ผู้ร่วมสนับสนุน

   


 

Untitled Document