You are hereหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Programme)

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความสามรถสูง สามารถบุกเบิกความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพเป็นมาตรฐานสากล ให้แก่สถาบันการศึกษาวิจัย และหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน 

บุคคลากร

 

 

อาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์
ยงค์วิมล เลณบุรี Ph.D. (Mathematics)
รองศาสตราจารย์
ชนม์ทิตา รัตนกุล Ph.D. (Mathematics)
กัลยา นฤดมกุล Ph.D. (Computer Science)
ดวงกมล เบ้าวัน Ph.D. (Applied Mathematics)
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ Ph.D. (Applied Statistics)
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ M.S. (Applied Statistics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรกนก บุญวงษ์ Ph.D. (Mathematics)
จิรกุล สุจริตกุล M.S. (Statistics)
ไพโรจน์ สถิรคู Ph.D. (Mathematics)
ชัยวัฒน์ มณีสว่าง Ph.D. (Mathematics)
บุญมี วัฒนานนท์ Ph.D. (Mathematics in Operations Research)
พัลลภ ฮวบสมบูรณ์ Ph.D. (Computational and Applied Mathematics)
สมคิด อมรสมานกุล Ph.D. (Mathematics)
วารุณี สาริกา Ph.D. (Mathematics)
อาจารย์
กิตติศักดิ์ ชยันตราคม Ph.D. (Mathematics)
ณัฐกรณ์ ผิวชื่น M.S. (Actuarial Science)
มีโชค ชูดวง Ph.D. (Applied Mathematics )
ระวี สุวรรณเดโชไชย Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ Ph.D. (Mathematics)
ปิยนันท์ ผาโสม Ph.D.(Mathematics)
รู้ธ จ. สกุลคู Ph.D.(Mathematics)
วรรณนิกา จำเป็น Ph.D. (Mathematics)
Renato Alencar Adelino da Costa Ph.D. (Mathematics)
สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ Ph.D. (Applied Mathematics and Statistics)
เหงียน วัน ซาน Ph.D. (Mathematics)
อุมาพร นันตาปลูก Ph.D.(Computational and Applied Mathematics)
พิชญ์กิตติ บรรณางกูร Ph.D. (Mathematics)
มัณฑนา ชุดทอง B.Sc. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
สุนทรี อุณหพิพัฒน์ Ph.D. (Mathematics)
ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงษ์ Ph.D. (Mathematics)
ไกรกมล หมื่นเดช Dr.rer.nat. (Computer Science)
อาจารย์พิเศษ
ผศ. ดร. ไมเคิล แอลเลน Ph.D. (Physics)
รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Ph.D. (Biophysics)
รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ Ph.D. (Geophysics)
Adjunct Staff
De Gaetano, Andrea Ph.D. (Applied Mathematics)
Licht, Christian Ph.D. (Applied Mathematics)

 

ระยะเวลาการศึกษา

6 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชาที่นับ ได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉี่ลยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า ซึ่งได้เรียนรายวิชา ที่นับได้ว่าเป็นคณิตศาสตร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
โครงสร้างของหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 หลักสูตรปริญญาเอก แบบที่ 1 และแบบที่ 2 ดังนี้

รูปแบบหลัีกสูตร

แบบที่ 1

เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ทั้งนี้อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาบางรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา และความเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตรฯ

แบบที่ 2

เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท และไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี ทั้งนี้อาจกำหนดให้ผู้เข้าศึกษาทั้งที่สำเร็จปริญญาโทหรือปริญญาตรี ให้เรียนรายวิชาบางรายวิชาที่เป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานของการวิจัย ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและความเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตรฯ

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

 • แบบที่ 1 : ผู้สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต หรือทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 72 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
 • แบบที่ 2 : 48 credit ผู้สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรือทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 48 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รายวิชาที่บังคับ

 1. SCMA 612 Analysis II 3(3-0)
 2. SCMA 615 Algebra 3(3-0)
 3. SCMA 692 Mathematics Seminar I 1(1-0)
 4. SCMA 693 Mathematics Seminar II 1(1-0)
 5. SCMA 700 Mathematics Seminar III 1(1-0)

เกรด

นักศึกษาในหลักสูตรฯแบบที่ 2 จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ภาษาอังกฤษ

TOEFL Paper Based ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ

TOEFL Computer Based ที่ระดับ 173 คะแนน ขึ้นไป หรือ

TOEFL Internet Based ที่ระดับ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ

IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนน ขึ้นไป

การสอบวัดคุณสมบัติ

ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 3 วิชา ก่อนลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด และเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับปริญญาเอก : Algebra, Topology, Differential Equations, Real and Complex Analysis, Mathematical Physics, Mathematical Statistics, Numerical Analysis, Geometry and Functional Analysis.

สาขาวิชา
 1. Applied Mathematics
 2. Pure Mathematics
 3. Mathematical Physics
 4. Applied Statistics
 5. Computer Applications
 6. Mathematical Modelling in Biology and Medicine
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อประธานหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ montip.tie@mahidol.ac.th หรือ ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ yongwimon.len@mahidol.ac.th โทรศัพท์: (662) 201-5340-2 โทรสาร: (662) 201-5343

 

การสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์