You are hereหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Applied Mathematics (International Program)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
M.Sc. (Applied Mathematics)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. มีความรอบรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหลักการภาคทฤษฎี และการประยุกต์ โดยใช้ระเบียบวิธีที่ทันสมัยในระดับสากล
 2. มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ในการวิจัยและในการสื่อสารเชิงวิชาการ
 3. เป็นผู้มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

บุคคลากร

 

อาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์
ยงค์วิมล เลณบุรี Ph.D. (Mathematics)
รองศาสตราจารย์
ชนม์ทิตา รัตนกุล Ph.D. (Mathematics)
กัลยา นฤดมกุล Ph.D. (Computer Science)
ดวงกมล เบ้าวัน Ph.D. (Applied Mathematics)
มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ Ph.D. (Applied Statistics)
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ M.S. (Applied Statistics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรกนก บุญวงษ์ Ph.D. (Mathematics)
จิรกุล สุจริตกุล M.S. (Statistics)
ไพโรจน์ สถิรคู Ph.D. (Mathematics)
ชัยวัฒน์ มณีสว่าง Ph.D. (Mathematics)
บุญมี วัฒนานนท์ Ph.D. (Mathematics in Operations Research)
พัลลภ ฮวบสมบูรณ์ Ph.D. (Computational and Applied Mathematics)
สมคิด อมรสมานกุล Ph.D. (Mathematics)
วารุณี สาริกา Ph.D. (Mathematics)
อาจารย์
กิตติศักดิ์ ชยันตราคม Ph.D. (Mathematics)
ณัฐกรณ์ ผิวชื่น M.S. (Actuarial Science)
มีโชค ชูดวง Ph.D. (Applied Mathematics )
ระวี สุวรรณเดโชไชย Ph.D. (Industrial and Systems Engineering)
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ Ph.D. (Mathematics)
ปิยนันท์ ผาโสม Ph.D.(Mathematics)
รู้ธ จ. สกุลคู Ph.D.(Mathematics)
วรรณนิกา จำเป็น Ph.D. (Mathematics)
Renato Alencar Adelino da Costa Ph.D. (Mathematics)
สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ Ph.D. (Applied Mathematics and Statistics)
เหงียน วัน ซาน Ph.D. (Mathematics)
อุมาพร นันตาปลูก Ph.D.(Computational and Applied Mathematics)
พิชญ์กิตติ บรรณางกูร Ph.D. (Mathematics)
มัณฑนา ชุดทอง B.Sc. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
สุนทรี อุณหพิพัฒน์ Ph.D. (Mathematics)
ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงษ์ Ph.D. (Mathematics)
ไกรกมล หมื่นเดช Dr.rer.nat. (Computer Science)
อาจารย์พิเศษ
ผศ. ดร. ไมเคิล แอลเลน Ph.D. (Physics)
รศ. ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ Ph.D. (Biophysics)
รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ Ph.D. (Geophysics)
Adjunct Staff
De Gaetano, Andrea Ph.D. (Applied Mathematics)
Licht, Christian Ph.D. (Applied Mathematics)

 

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาปีละไม่น้อยกว่า 10 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
 1. สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ผ่านการศึกษาวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 2. ได้รับแต้มระดับคะแนนสะสมในระดับปริญญาข้างต้น ไม่ตํ่ากว่า 2.50
 3. ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 1. นักศึกษาชาวไทยใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 2. นักศึกษาชาวต่างชาติใช้วิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกของหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสุดท้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

หลักสูตร
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก (2) ดังนี้
 3. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 4. แผนการศึกษา
 5. ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
  1
   
  วทคณ 601 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1
  3(3-0-6) วทคณ 695 สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  1(1-0-2)
  วทคณ 611 การวิเคราะห์ 1
  3(3-0-6) วทคณ 696 สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3
  1(1-0-2)
  วทคณ 613 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I 3(3-0-6)
  วทคณ 694 สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  1(1-0-2) วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
   รวม 13 หน่วยกิต รวม 11 หน่วยกิต
  2
   
  วิทยานิพนธ์ 6(0-24-0) วิทยานิพนธ์ 6(0-24-0)
   รวม 6 หน่วยกิต   รวม 6 หน่วยกิต

 

การลงทะเบียนเรียน
 1. นักศึกษาต้องศึกษาแบบเต็มเวลา (Full time)
 2. จํานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติหรือตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00
 2. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

  TOEFL Paper Based ที่ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ

  TOEFL Computer Based ที่ระดับ 173 คะแนน ขึ้นไป หรือ

  TOEFL Internet Based ที่ระดับ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ

  IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนน ขึ้นไป

 3. ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา

หลักสูตรมีทุนการศึกษาสนับสนุนในรูปแบบอาจารย์ผู้ช่วยสอนของหลักสูตร การสมัครทุนการศึกษาทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม MAGR12 แล้วส่งไปที่ duangkamon.bao@mahidol.ac.th

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ รศ. ดร. ดวงกมล เบ้าวัน ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ duangkamon.bao@mahidol.ac.th หรือ ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ yongwimon.len@mahidol.ac.th โทรศัพท์: (662) 201-5340-2 โทรสาร: (662) 201-5343

การสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์