You are hereหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์


ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

Bachelor of Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

Bachelor of Science (Mathematics)

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

B.Sc. (Mathematics)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

เนื่องจากขณะนี้ มีความขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ และเป็นที่ทราบทั่วกันว่าประเทศที่กำลังพัฒนามีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาในระดับสูงๆต่อไป และเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้อื่นอย่างมีสมรรถภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาติต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งจำต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างดี จึงจะสามารถทำการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้วิชาที่ได้ศึกษามาให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานี้ เพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นดังกล่าว

หลักการของหลักสูตร
 1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษา
  1. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้มาตรฐานโลก และสามารถประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีด้วย,
  2. มีความรู้ทั่วไป นอกเหนือไปจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ดี
  3. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ด้วย เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมีหรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น อันจะนำไปสู่บัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน และมีความคล่องตัวในการประยุกต์ใช้วิชาที่เรียนมา ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดีเป็นพิเศษ
  4. มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเองและมีเหตุมีผลเพื่อมีความสามารถดีเด่นในการวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดความคิดให้เป็นที่เข้าใจต่อผู้อื่น
 2. เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของอาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการส่งเสริม การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักการของหลักสูตร
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ระบบการศึกษา
 1. จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ (16 สัปดาห์) กับ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 สัปดาห์) ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงถือว่าสำเร็จการศึกษา การคิดหน่วยกิตรายวิชา บรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรายวิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ
 2. ระบบการเก็บเงินค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

หลักสูตร
 1. จำนวนหน่วยกิตการเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา/สาขาวิชา จำนวนหน่วยกิต
ก. วิชาศึกษาทั่วไป 32

ภาษาต่างประเทศ

6

วิทยาศาสตร์

16

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ

10
ข. วิชาเฉพาะ 94

วิชาแกน

60

วิชาเฉพาะด้าน

34
ค. วิชาเลือกเสรี 8
รวม 134

 

การลงทะเบียน

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนไม่เกิน 23 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และ 8 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน

เกณฑ์การวัดผลสำเร็จการศึกษา

 1. การวัดผลทำโดย การสอบไล่ การสอบกลางภาค การสอบย่อย การบ้าน รายงาน หรือหลายๆ อย่างรวมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอน โดยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบวิธีการวัดผลในแต่ละรายวิชา เมื่อเริ่มภาคการศึกษาคะแนนรวมจะกำหนดเป็นสัญลักษณ์ ดังตารางรายละเอียด ของการวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาแบบหน่วยกิตตามหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2538
 2. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ถือว่าเรียนสำเร็จปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องสอบผ่านให้ครบ ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
  1. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับของหลักสูตร
  2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.0

บุคคลากร

ชื่อ - นามสกุล คุณสมบัติ
นาย กัมพล ศรีธัญรัตน์ Ph.D.(Mathematics), Chiang Mai University, Thailand.
นาย กิตติศักดิ์ ชยันตราคม M.Sc.(Applied Mathematics). University of Maryland, U.S.A.
นางสาว กัลยา นฤดมกุล

Ph.D. (Computer Science), University of Regina, Saskatchewan, Canada.

นางสาว กรกนก บุญวงษ์ Ph.D.(Mathematics), University of Warwick, UK.
นาย จิรกุล สุจริตกุล M.S.(Statistics), Chulalongkorn University, Thailand.
นาย ชัยวัฒน์ มณีสว่าง Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. -
นางสาว ชนม์ทิตา รัตนกุล Ph.D.(Mathematics), Mahidol University, Thailand.
นาย ณัฐกรณ์ ผิวชื่น M.S.(Actuarial Science), Boston University, U.S.A.
นางสาว ดวงกมล เบ้าวัน Ph.D.(Applied Mathematics), University of Wollongong, Australia.
นางสาว ทวีรัตนา ศิวดุลย์ M.A.S.(Applied Statistics), The Ohio State University, U.S.A.
นาย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ Ph.D. (Applied Mathematics), Curtin University of Technology, Australia.
นาง นารถธิดา ตุมราศวิน M.S.(Applied Mathematics), Northwestern University, U.S.A.
นางสาว บุญมี วัฒนานนท์ Ph.D.(Mathematics in Operations Research), Curtin University, Australia
นาง เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี Ph.D.(Applied Mathematics), Curtin University of Technology, Australia.
นาย บริบูรณ์ เนาวประทีป Ph.D. (Computational and Applied Mathematics), Old Dominion University, U.S.A.
นาย ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์ Ph.D.(Mathematics), Western Michigan University, U.S.A.
นาง พรรณี พุทธาภิบาล M.S.(Mathematics), Chiang Mai University, Thailand.
นาง พัชรา ไชยสุริยา Ph.D.(Mathematics), University of New Hampshire, U.S.A.
นาย ไพโรจน์ สถิรคู Ph.D. (Mathematics), University of Warwick UK.
นาย พัลลภ ฮวบสมบูรณ์ Ph.D.(Computational and Applied Mathematics), Old Dominion University, U.S.A.
นาย มีโชค ชูดวง Ph.D. (Applied Mathematics), Curtin University of Technology Australia
นาง มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ Ph.D.(Applied Statistics), The University of Western Australia, Australia.
นาง ยงค์วิมล เลณบุรี Ph.D.(Mathematics), Vanderbilt University, U.S.A.
นางสาว หนึ่งฤทัย สนธิมูล M.S.(Applied Statistics), Kasetsart University, Thailand
นางสาว ระวี สุวรรณเดโชไชย Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Tech, U.S.A.
นาง วารุณี สาริกา Ph.D.(Mathematics), Mahidol University, Thailand.
นาง ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์ M.S.(Applied Statistics) National Institute of Development Administration, Thailand.
นาย สมคิด อมรสมานกุล Ph.D.(Mathematics),Curtin University of Technology, Australia.
นาย สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ Ph.D.(Applied Mathematics and Statistics ), SUNY at Stony Brook, U.S.A.
นาย อร่าม ตั้งบุญดวงจิตร Ph.D.(Mathematics), University of Maryland at Collage Park, U.S.A.
Mr. Kenneth O. Edwards M.S. (Applied Mathematics), Colorado State University, U.S.A.
Mr. Julian Poulter Ph.D.(Physics), University of Exeter, England.
Mr. Nguyen Van Sanh Ph.D.(Mathematics), Hue University Hue, Vietnam


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์