You are hereหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Science Program in Actuarial Science (International Program)

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
Bachelor of Science (Actuarial Science)

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
B.Sc. (Actuarial Science)

หน่วยงานรับผิดชอบ
 1. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินประเทศออสเตรเลีย
ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะทำให้บัณฑิตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญทางด้านการวิเคราะห์ระบบเพื่อความมั่นคง และปลอดภัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินของสังคม โดยมีบทบาทเห็นได้ชัดในงานบริการทางการเงิน รวมถึงบริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน และ กองทุนบำนาญ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพในระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลัง เศรษฐกิจ การบัญชี กฎหมาย การคำนวณ และ สถิติประชากร
 2. เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะนักวิเคราะห์ หรือที่ปรึกษาทางด้านการเงินในองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทประกันภัย กองทุนเพื่อการเกษียณ ธนาคารต่างๆ สถานประกอบการทางด้านการเงิน และหน่วยงานรัฐบาล
 3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้งมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
 4. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับระบบการประกันภัยของทั้งในประเทศและที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน ประเทศออสเตรเลีย จะได้ประสบการณ์และความรู้ตรงตามหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศออสเตรเลีย
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อสอบคัดเลือกของหลักสูตรซึ่งเป็นข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ ที่จัดทำโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผู้สมัครต้องแสดงความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นอย่างดี โดยการสอบผ่านข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ แสดงผลการสอบ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ในระบบ PBT (173 คะแนน ในระบบ CBT) หรือ ผลการสอบอื่นในระดับเทียบเท่า ที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
 4. เงื่อนไขที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะใช้วิธีสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การตัดสินขั้นสุดท้ายจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย และคณะวิทยาศาสตร์

ระบบการศึกษา
 1. จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นปีละ 2 ภาคการศึกษาปรกติ (16 สัปดาห์) กับภาคการศึกษาฤดูร้อน (6 สัปดาห์)
 2. จัดการลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และสอบได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา การคิดหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ รายวิชาเชิงปฎิบัติ 1 หน่วยกิตใช้เวลา 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปรกติ
 3. สำหรับนักศึกษาที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เพื่อที่จะได้รับสองปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อตกลงในหลักการส่งต่อนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน  และมหาวิทยาลัยมหิดล (Student Articulation Principal Agreement between Curtin University of Technology and Mahidol University) ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาครบถ้วนในแผนการศึกษา โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลในภาคการศึกษาปกติ 5 ภาคการศึกษาแรกติดต่อกัน และเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินในภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคการศึกษาหลังติดต่อกัน และต้องผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนดไว้
ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แต่จะต้องไม่เกิน 8 ปี

หลักสูตร
 1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร
 3. หมวดวิชา/สาขาวิชา จำนวนหน่วยกิต
  ก.

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  30

   

   

   

  กลุ่มวิชาภาษา

  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

  12

  12

  6

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 84
   

  กลุ่มวิชาแกน

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน

  45

  34

  5

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
  รวม 120
การลงทะเบียนเรียน

กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา ไม่เกิน 23 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 8 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน

เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1.  การวัดผล

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552
สำหรับรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน ทั้งนี้ผลการศึกษาของแต่ละวิชาจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน จะเทียบเท่ากับรายวิชาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
 • นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • นักศึกษาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

3.  นักศึกษาจะได้รับสองปริญญาจากของมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เฉพาะในกรณีที่ได้ผ่านระบบการศึกษาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3 ของหัวข้อระบบการศึกษา และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด

4.  นักศึกษาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด จะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

5.  นักศึกษาที่เลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน เพื่อจะได้รับสองปริญญาตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 3 ของหัวข้อระบบการศึกษา แต่ไม่สามารถเรียนผ่านครบทุกรายวิชาภายใน 3 ภาคการศึกษา  นักศึกษาจะสามารถกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้ผลการศึกษาของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ตินมาเป็นผลการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ และเมื่อศึกษาครบจำนวนรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร   และผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

1.  อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายณัฐกรณ์ ผิวชื่น อาจารย์ M.S. (Actuarial Science), Boston University, U.S.A.
นางนารถธิดา ตุมราศวิน รองศาสตราจารย์ M.S. (Applied Mathematics), Northwestern University, U.S.A.
นางเบญจวรรณ วิวัฒนปัฐพี รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Applied Mathematics), Curtin University of Technology,  Australia
นางมนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Applied Statistics), The University of Western Australia, Australia
นางยงค์วิมล เลณบุรี ศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematics), Vanderbilt University, U.S.A.
นางสาวระวี สุวรรณเดโชไชย อาจารย์ Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A.

 

2.  อาจารย์ประจำ

ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายจูเลียน พอลเตอร์ ศาสตราจารย์ Ph.D.(Physics), University of Exeter, England
นางสาวชนม์ทิตา รัตนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematics), Mahidol University, Thailand
นายชัยวัฒน์ มณีสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematics), University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
นางสาวทวีรัตนา ศิวดุลย์ รองศาสตราจารย์ M.A.S. (Applied Statistics), The Ohio State University, U.S.A.
นายบริบูรณ์ เนาวประทีป อาจารย์ Ph.D. (Computational and Applied Mathematics), Old Dominion University, U.S.A.
นางสาวบุญมี วัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Applied Mathematics), Curtin University of Technology, Australia
นายพัลลภ ฮวบสมบูรณ์ อาจารย์ Ph.D. (Computational Applied Mathematics), Old Dominion University, U.S.A.
นายไพโรจน์ สถิรคู อาจารย์ Ph.D. (Mathematics), University of Warwick, U.K.
นางสาววรรณนิกา จำเป็น อาจารย์ Ph.D. (Mathematics),
Mahidol University, Thailand
นางวารุณี สาริกา อาจารย์ Ph.D. (Mathematics),
Mahidol University, Thailand
นายสมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ อาจารย์ Ph.D. (Applied Mathematics), State University of New York at Stony Brook, U.S.A.
นายอร่าม ตั้งบุญดวงจิตร อาจารย์ Ph.D. (Mathematics), University of Maryland at College Park, U.S.A.

 

3.  อาจารย์พิเศษ

ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายแกเรธ เคลย์ตัน ศาสตราจารย์ Ph.D. (Applied Statistics), Monash University, Australia
นายเคนเนท โอ เอดเวิร์ดส์ อาจารย์ M.S. (Applied Mathematics), Colorado State University, U.S.A.
นางวัลภา ประกอบผล รองศาสตราจารย์ M.S. (Actuarial Science), University of Iowa, U.S.A.
นางศรัญยา สุจริตกุล ผู้ช่วยศาตราจารย์ M.S.(Applied Statistics) National Institute of Development Administration, Thailand

หมายเหตุ : อาจารย์พิเศษท่านอื่นจะเชิญเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อบรรยาย สนทนา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษา อาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ
 

4.  อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน

ชื่อ ตำแหน่ง คุณวุฒิ
นายยอง ฮอง วู ศาสตราจารย์ Ph.D., University of Wollongong, Australia
นายเควิน เบาแมน รองศาสตราจารย์ B.Sc., FIA(London), FIAA
นายเอเดรียน วอง รองศาสตราจารย์ B.Sc., MBA, FIA, FIAA

 


   Mastery
       เชี่ยวชาญวิชา

   Unity
       สามัคคีร่วมใจ

   Success
       ใฝ่สัมฤทธิ์

   Creativity
       คิดสร้างสรรค์