หนังสือบทคัดย่อ (Abstracts Year 2006)

Agricultural Science

AG-01 อิทธิพลของพลของสาร 1-methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสาลี่เอเชีย (Pyrus pyrifolia L.) หลังการเก็บเกี่ยว
AG-02 การตรวจสอบระยะการพัฒนาของไมโครสปอร์ในดอกที่มีศักยภาพต่อการชักนำแคลลัส และต้นจากเกสรเพศผู้ของข้าวพันธุ์หอมจันทร์
AG-03 ความหลากหลายของเชื้อ Colletotrichum spp ที่แยกจากผลไม้เศรษฐกิจของไทยโดยใช้เทคนิค SSCP
AG-04 การประยุกตืใช้ข้อมูลวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยน้ำแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยในผักกาดหอม
AG-05 ศึกษาผลของน้ำตาลทราย กล้วยหอม ฝรั่ง 1-Napthalene acetic acid และ N6Benzyladenine ในอาหารสูตร Vacin & Went ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตายอดกล้วยไม้ช้างแดง Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Amethyst-purple)
AG-06 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้่าวภายใต้สภาวะความเครียดจากความเค็ม
AG-07 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนในระบบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
AG-08 การศึกษาถึงการชักนำรากและการเกิดรากของผักหวานป่า
AG-09 การปรับปรุงการผลิตสาโทจากข้าวเหนียวดำ ด้วยมันเทศและเชื้อบริสุทธิ์
AG-10 การประเมินความสามารถในการทนเค็มของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยการใช้ดัชนีทางสรีรวิทยาและกายวิภาค
AG-11 อิทธิพลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของกีวีฟรุตในสภาพปลอดเชื้อ
AG-12 การศึกษาสารสกัดอย่างหยาบจากพืชสมุนไพร เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก
AG-13 อิทธิพลของการให้ฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของดูดสารหนูของดาวเรือง
AG-14 การผลิตเอนไซม์ไฟเทส ที่ทนอุณหภูมิสูงได้จากแบคทีเรีย
AG-15 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากกระชายขาวและกระชายดำในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด
AG-16 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมในระยะต้นกล้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว
AG-17 การผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและน้ำอ้อย
AG-18 การเพาะเลี่ยงอับละอองเกสรของข้าวดอกมะลิ 105 ที่ก่อการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมา
AG-19 การศึกษาอายุและลักษณะของฝักกล้วยไม้ดินใบหมาก Spathoglottis plicata Bl. ที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Biology

BI-01 ประชากร การกระจายตัวและตำแหน่งการสร้างรังของอีกาภายในคณะวิทยาศาสตร์
BI-02 การศึกษาชุมชน ประชากร และการกระจายตัวของพรรณไม้ปลูกยืนต้นในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
BI-03 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด Saurauia soxburghii ซึ่งมีการกระจายเมล็ด
BI-04 ขนาด และการกระจายของประชากร ในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลาต่างๆในแต่ละวันของประชาคมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยมหิดล
BI-05 พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำชนิด Simulium Chiangmaiense Takaoka and Suzuki ในภาคเหนือของประเทศไทย
BI-06 พฤติกรรมรุกรานของมดแดง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมดกับการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
BI-07 การศึกษาผลของความหนาแน่นแมลงวันผลไม้ Bactrocera spp. ที่มีผลต่อการโจมตีของแตนเบียน Dirhinus sp.
BI-08 การระบุชนิดและการศึกษาลักษณะปรากฎของแบคทีเรียเอ้นโดไฟต์ในราชาวดีบ้านและราชาวดีป่า
BI-09 การคัดเลือกสายพันธ์เชื้อราที่สร้างเอนไวม์ไฟเตส
BI-10 การดูดซับและสะสมโลหะหนักโดยผักกาดเขียวและผักกาดภูหิน
BI-11 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของโปรตีนคาล์โมดูลลินโดยวิธีแม็กซิมัมพาร์ซิโมนี
BI-12 การศึกษาลักษณะและการแสดงของยีนใน Aquaporin Intrinsic Protein ยางพารา
BI-13 การโคลนยีน sucrose"sucrose 1-fructosytransferase (1-SST) และ Fructose:fructose 6G-fructosyltransferase จากหอม
BI-14 การสกัด RNA จากเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของมันสำปะหลัง
BI-15 กระบวนการหยุดการเปลี่ยน violaxannthin ไปเป็น Zeaxanthin โดยใช้ dithiothreitol (DDT) ใน Dunaliella salina ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว
BI-16 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาลักษณะของเอนไซม์ proteinase ที่สกัดจากแกนสับปะรด
BI-17 บทบาทของ 2,4,6 - ไตรไฮดรอกซีอะวีโตฟีโนนต่อการสร้าง SHP (short heterodimer protein) ในเซลล์ตับเพาะเลี้ยง
BI-18 ผลกระทบของ P13 kinase ต่อการจัดเรียงตัวของ Actin Cytoskeleton ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากหนูชนิดแพร่กระจายสูง
BI-19 ผลของความเข้มข้นของแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ต่อการสร้างปัจจัยก่อโรคใน Burkholderia pseudomallei
BI-20 การศึกษาเซลล์แมคโครฟาจที่ได้รับเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อย cytochrome c นำไปสู่การตายของเซซล์แบบ apoptosis
BI-21 การทำนายโครงสร้างสามมิติของ Burkholderia pseudomallei LpxC โดยวิธี Homology modeling
BI-22 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในการควบคุมการแสดงออกของยีนโดย Burkholderia pseudomallei RpoS
BI-23 ผลกระทบของ Pir toxins จากแบคทีเรีย Photorhabdus asymbiotica ที่มีต่อลูกน้ำยุงลาย Ades aegypti
BI-24 การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน wsp และ ORF7 ในแบคทีเรีย Wolbachia และ Bacteriophage WO ในยุงลายAedes aegypti ที่ถูกถ่ายโอนแบคทีเรีย Wolbachia
BI-25 การศึกษาผลของ 40-bp direct repeat ต่อระดับ Transcription จอง Nonstructural Gene Promoter ในเดนโซไวรัส
BI-26 การผลิต Denue virus type2 ใน Aedes aegyti-derived singh cell line
BI-27 การเจริญเติบโตของไวรัสและการผลิต cytokines ของ THP-1 ที่ติดเชื้อด้วยไวรัสไข้เลือดออกซึ่งสกัดจากผู้ป่วย DF และ DHF ที่ติดเชื้อครั้งแรก
BI-28 ลักษณะทางโมเลกุลของโปรตีนที่ผิวของไวรัสไข้หวัดใหญ่ H5N1 จากนกปากห่าง ประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการก่อให้เกิดโรค
BI-29 การใช้ Antisense nanoparticles ที่มีลำดับเบสยีน topoisomerase II ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Plasmodium falciparum
BI-30 การเจริญของแกมมทและโอโอไคนีตของเชื้อ plasmodium falciparum ในหลอดทดลอง
BI-31 การโคลนชิ้นส่วน cDNA ของจีน Cathepsin B-5 จากพยาธิใบไม้ตับชนิด Fascioloa gigantica
BI-32 สมบัติการยึดเหนี่ยวของโปรตีน Fatty acid binding protein (FABP) ในพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica
BI-33 การโคลนชิ้นส่วนด้วย cDNA ของจีน cathepsin -4 จากพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola gigantica
BI-34 การใช้เทคนิค PCR-SSCP(Polymerase Chain Reaction - Single Strand Conformation Polymorphism) เพื่อจัดจำแนก Diachasmimorpha longigaudata complex
BI-35 การแสดงออกของยีน LFA-3และ Fas ของเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ที่อายุแตกต่างกัน
O-01 การศึกษาบทบามของกรดอะมิโนที่ conserved และมีประจุบวกในโปรตีน Fatty acid binding protein (FABP) จากพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica ต่อ oligomerization
O-02 การเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสและการแสดงออกของยีน p120-catenin ใน endothelial cells ที่มาจากเส้นเลือดดำที่รกของคน..
O-03 การเเปรียบเทียบฤทธิ์การกระตุ้นการแสดงออกของยีนของโปรตีน HPVE6 ชนิดต่างๆ
O-04 การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน nucleotide-binding oligomerization domain (NOD) ในเซลล์แมคดครฟาจของหนูที่ได้รับเชื้อ Burkholderia pseudomallei
O-05 การตอบสนองของแตนเบียนDirhinus sp. (Hymenopter: Chalcididac) ต่อแมลงวันผลไม้ภายใต้อุณหภูมิและแสงที่แตกต่างกัน
O-06 ประวัติชีวิตและตารางชีวิตของแมลงหางดีด (อันดับ Collembola: อันดับย่อย Symphypleona)
O-07 ความก้าวราวกับการกระจายของนกเอี้ยงสาลิกาและนกเอี้ยงหงอน ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับการนอนแบบรวมฝูง (Roosting) ในเขตกรุงเทฑมหานคร
O-08 การศึกษาสารหนูในตับปลานิล (Oreochromis nilotica) รุปแบทางเคมีของสารหนู และ ความผิดปกติของเนื้อเยื่อ

Biotechnology

BT-01 การศึกษาปัจจัยเพื่อการเข้าใจกลไกการเกิดปฏิกริยาสีน้ำตาลในน้ำปลา
BT-02 การศึกษาช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของกระบวนการ dectiolation ของต้นข้าวสาลีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทดลอง Flurescene quenching
BT-03 อิทธิพลของคุณสมบัติโลชั่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสารกันบูดจากธรรมชาติ
BT-04 การตั้งสูตรตำรับและคุณสมบัติของสบู่เหลวธรรมชาติ
BT-05 การนำ Sericin มาใช้เพื่อเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย
BT-06 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรียและราก่อโรคในช่องปาก
BT-07 สารองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยจากผักขะแยงที่ออกฤทธิ์ต้านสารจุลินทรีย์
BT-08 ความสามารถในการกันหืนของสารสกัดจากพืชไทย
BT-09 การแยกสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพสร้างโดยเอนโดไฟท์ที่พบในต้นสมุนไพรไทย
BT-10 การแยกและบ่งชี้ Endophytic Actinomycetes จากพืชประจำถิ่นของออสเตรเลีย
BT-11 การคัดเลือกและศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของแบคทีเรียในกลุ่ม Actinomycetes
BT-12 การคัดเลือกและศึกษาเชื้อราที่สร้างสารปฏิชีวนะจากแหล่งธรรมชาติ
BT-13 แบคทีเรียที่มีความสามารถยับยั้งเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืช
BT-14 การศึกษาการใช้ Pediococus pentosaceus เป็นอาหารให้ Artemia และบทบาทการป้องกันโรคในลูกกุ้ง
BT-15 การบ่งชี้ activity เบื้องต้นของเอนไซม์ thiamine pyrophosphokinase และ phosphatase และการแยกเอนไซม์ thiamine pyrophosphokinase ในเมล็ดพืชที่มีงอก
BT-16 ความสามารถในการทำปฏิกริยาของเอนไซม์ไลเปสจากเชื้อ Schizochytrium mangrovei
BT-17 การศึกษาการทำงานของเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสใน Schizochytrium mangrovei Sk-02
BT-18 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุุณสมบัติของเอนไซม์ไฟเทสจากเชื้อ Pseudomonas sp.
BT-19 การศึกษาเอนไซม์ไฟเทสที่สามารถทนอุณหภูมิสูงได้จากเชื้อรา
BT-20 เอนไซม์ไฟเหสจากเชื้อราชอบร้อนที่อาศัยอยู่กับเปลือกไม้
BT-21 การศึกษาเอนไซม์ย่อยสลาย Non-starch polysacchaides เพื่อใช้เสริมในอาหารสำหรับสัตว์ปีก
BT-22 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต Dextrose syrup ความเข้มข้นสูงจากแป้งมันเส้นโดยกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์
BT-23 การศึกษาคุณสมบัติของกากองุ่นและการย่อยสลายเพื่อใช้ผลิตพลังงานชีวภาพ
BT-24 การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแบคทีริโอซินด้วยจุลินทรีย์ Lactococcus lactis C7
BT-25 ผลกระทบของอัตราการให้อากาศและความเร็วรอบใบกวนที่มีผลต่อการผลิตสาร cordycepin โดยเชื้อราสายพันธุ์ Corcep militaris ในกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบอาหารเหลว
BT-26 ความหลากหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Mycosphaerella graminicola จากต้นข้าวสาลีสายพันธุ์ฤดูหนาวในมัลรัฐแคนซัส
BT-27 การพัฒนาชุดตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพร
BT-28 การศึกษา Molecular Typing ของประชาคมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตสุราแช่พื้นบ้านสาโท
BT-29 การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาการเอา msh4 gene ออกจาดเชื้อรา Neurospora crassa
BT-30 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลไกการตายของเซซล์ในกุ้งกุลาดำที่ติดเชื้อไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) และโรคหัวเหลือง (YHV)
BT<-31 การศึกษาความผันแปรของลำดับดีเอ็นเอของ Ankyrin Repeat Domain Gene ใน WO(A) Prophage ที่สัมพันธ์กับการเกิด Cytoplasmic Imcompatibility ในยุง Cutex quinquifasciatus สายพันธุ์ไทย
BT-32 การศึกษาการย่อยแป้งโดยเชิ้อราในกระบวนการหมักสาโท
BT-33 การคัดแยกสายพันธุ์ Arabidopsis ที่ต้านทานต่อ Agrobacterium
BT-34 การวิเคราะห์เอนไซม์ Spl Proteases ที่มีความจำเพาะจงต่อ Substrate
O-09 การคัดเลือกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคเมลิออยโดลิส
O-10 การคัดเลือกหาแบคทีเรียที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
O-11 กระบวนการสังเคราะห์ ดี-ฟินิลกลัยซีน ด้วยเอนไซม์
O-12 การใช้เอนไซม์เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับเบต้า-กลูแคนที่เตรียมจากยีสต์ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์
O-13 การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากมันสำปะหลังโดยเชื้อจุลินทรีย์ กรดแลคติก และเชื้อ Rhodobium marinum
O-14 ผลของสารเคมี และเชื่้อราบางชนิดที่มีผลกระตุ้นการผลิตโพลีแซคคาไรด์ และกรดกาโนเดริก ในเห็ดหลินจือ โดยกระบวนการเลี้ยงเชื้ออาหารแบบเหลว
O-15 การพัฒนากระบวนการเลี้ยงพืชสมุนไพรในถังปฏิกรณ์ โดยใช้ชิงเฮาและฟ้าทะลายโจร เป็นพืชต้นแบบ
O-16 การทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมและการเจริญเติบโตของลูกผสมกล้วยไม้สกุลหวาย และเนื้อเยื่อไม้สกุลหวายที่ชักนำให้กลายพันธุ์
O-17 การศึกษาบทบาทยีน PTP2 ในการเจริญเติบโตของยีสต์ที่อุณหภูมิสูง

Chemistry

CH-01 การศึกษาปฏิกริยาฟอร์มิลเลชั่นของสารประกอบอโรมาติก
CH-02 การศึกษาสมบัติทางเคมีของ 1,1-ไดฟลูออโร-1-1-ฟีนิลซัลโฟนิลเมทธิล แรดิคัล
CH-03 การศึกษาวิธีการเตรียมแอลฟาลิทิแอลกอฮอล์
CH-04 การศึกษาการแยกไอโซเมอร์ที่สมบูรณ์ของอัลกอฮล์ชนิดทุติยภูมิด้วยปฏิกริยาอกซิเดชั่นโดยใช้อนุพันธ์ของสารประกอบไอบีเอ็กซ์ ที่เตรียมได้จากไดเปปไตด์เป็นตัวอกซิไดซ์
CH-05 การศึกษาปฏิกริยาแอลคิลเลชั่นของสารประกอบไกลคอลโดยใช้ไครอลลิววิสเอซิด
CH-06 การแยกคู่ enentiomer ของสารต้านการอักเสบ Racemosol
CH-07 การปรับปรุงโครงสร้างของ racemosol and de-O-methylracemosol เพื่อใช้เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase
CH-08 การแยกและการพิสูจน์โครงสร้างของสารจากต้นสังหยู (Polyalthia clavigera King)
CH-09 การสังเคราะห์สารประกอบแอนทราซีน-แซคคาไรด์
CH-10 การเปลี่ยนเลขออกซิเดชั่นของวานาเดียมในกรดโดยน้ำตาลและแป้ง
CH-11 การศึกษาคุณสมบัติทางจลนศาสตร์และการตกผลึกเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทส-ไธมิดิเลตซินเตส ของเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ชนิดกลายพันธุ์ (S58R+S117T)
CH-12 การศึกษาการแสดงออก การทำให้บริสุทธิ์และสมบัติของโปรตีน LuxG จากแบคทีเรียเรืองแสง โดยใช้ระบบใน E. coli
CH-13 การศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางโปรตีนของสาหร่ายสีเขียว Dunaliella salina ทีเกิดจากการได้รับแสงเกินขนาด
CH-14 ผลของหมู่แทนที่ต่อค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกริยาการจัดเรียงตัวแบบโคป: การสึกษาเชิงทฤษฎี
CH-15 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปรมาณสารปรอท
CH-16 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียม
CH-17 การพัฒนาแถบกระดาษสำหรับทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ
CH-18 การพัฒนาแถบกระดาษสำหรับหาค่าสภาพกรดและสภาพด่าง แบบกึ่งปริมาณวิเคราะห์
CH-19 การหาปริมาณ EDTA จากสารประกอบเชิงซ้อน Cu-EDTA โดยใช้เทคนิคสเปคโตรเมตรี
CH-20 การวิเคราะห์แอนติออกซิแดนท์แคบพาซิตี ในผลไม้ไทยด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
CH-21 การวิเคราะห์สารพาทาเลตเอสเทอร์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟีต่อกับเฟรมไอออไนเซชันดีเทกเตอร์ (จีซี-เอฟไอดี)
CH-22 การพัฒนาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์แอนไอออนโดยใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ ลิควิดโครมาโทกราฟี
CH-23 การวิเคราะห์ดินโดยใช้เทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRF)
CH-24 การเตรียมและการตรวจลักษณะเฉพาะของโพลิเมอร์/เลเยอร์ ซิลิเกท นาโนคอมโพสิท ที่เตรียมจากวิธีแทนที่โมเลกุล
CH-25 การเตรียมคอมโพสิทจากเส้นใยพอลิเอทิลีนโดยใช้ยางเอทิลีนออกทีน และสไตรีนเอทิลีน บิวทิลีนสไตรีน เป็นเมตริกซ์
CH-26 การศึกษาแนวทางในการผลิตไนลอนโมโนฟิลาเมนต์สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความรู้สึก
CH-27 การเตรียมพอลิเอทิลีนที่มีหมู่ไฮดรอกซามิกแอซิด
CH-28 การศึกษาผลของกระบวนการผผลิต และการแอนนีลที่มีต่อการเกิดผลึกและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีน และไนลอน
CH-29 การศึกษาผลของกระบวนการผผลิต และการแอนนีลที่มีต่อการเกิดผลึกและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิโพรพิลีน และไนลอน
CH-30 อิทธิพลของมอนอเมอร์ต่อการเกิดเป็นอนุภาคนาโนแบบ core-shell ทีมี polyethyleneimine (PEI) เป็นองค์ประกอบหลัก
CH-31 การตรวจสอบคุณสมบัติยางธรรมชาติที่ถูกปรับปรุงด้วยพอลิเมทาคริเลตโดยเครื่องมืออะตอมมิกฟอสไมโครสโครปี
CH-32 ผลของปริมาณเข่าดำที่มีต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติเคลย์นาโนคอมโพสิท
CH-33 การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่ใช้เข่าดำและเคลย์เป็นสารตัวเดิม
CH-34 การดูดซับอิออนของโลหะหนักด้วยอนุภาคที่มี polyethyleneimine เป็นองค์ประกอบ
CH-35 การปรับสมบัติยางธรรมชาติด้วยปฏิกริยาคลอริเนชั่นเพื่อเตรียมเป็นเทปกาว
CH-36 ผลของส่วนที่ไม่ใช่เนื้อยางในยางธรรมชาติที่มีต่อคุณสมบัติของกาว
CH-37 ศึกษาสาเหตุการไม่จับตัวของน้ำยางสกิมเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน
CH-38 สมบัติการไหลของสาร และการนำกลับมาใช้ใหม่ของคลอลิเนเตทพอลิเอทธิลีนที่มีซิลิกาสารควบคู่ไซเลนและแมกนีซียมออกไซด์เป็นส่วนประกอบ
CH-39 การนำเศษโฟมอีวีเอ (EVA) กลับมาใช้ใหม่
O-18 การศึกษากระบวนการเกิดราสิไมเซชันของเมตตาไซโคลโพรไดจิโอวินโดยการแลกเปลี่ยนโปรตอนกับดิวเทอเรียม
O-19 การสังเคราห์สารประกอบ |7|-เฮลิซีน
O-20 การวิเคราะห์แบบ one shot สำหรับไอโอด์ในวิตามินรวมชนิดเม็ด
O-21 การสังเคราะห์ 16-(p-nitrophenoxy)hexadecylthiol และ 16-(p-methoxyphenoxy)hexadecylthiol เพื่อสำหรับใช้เป็นองค์ประกอบใน organic field-effect transistors (OFETs)
O-22 การปรับเปลี่ยนพื้นผิวของอนุภาคทองในระดับนาโน
O-23 การสังเคราะห์โมเลกุลใหม่ที่มี ferrocene และ anthracene-maleic acid adduct เป็นองค์ประกอบ
O-24 ผลของ codon usage ต่อการแสดงออกของเอนไซม์ plasepsin II ในระบบ Escherichia coli
O-25 การปรับแต่งผิวของแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติโดยการกราฟท์ด้วยพอลิ(เมทิล เมทาคริเลท) ด้วยเทคนิคการฉายแสง UV
O-26 การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิทจากยางธรรมชาติและเคลย์

Computer Science

CS-01 ระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
CS-02 การตรวจสอบพันธุ์ข้าว โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์
CS-03 การออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการใช้งาน Web Proxy แบบ On-line
CS-04 ระบบการค้นหาเส้นทางรถเมล์และสถานที่ในกรุงเทพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
CS-05 ระบบค้นหาข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับนักศึกษาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
CS-06 การนำระบบการจัดการเครือข่าย OpenNMS มาใช้กับระบบเครือข่ายของมหิดล
CS-07 Human Face Recognition
CS-08 Internet Protocol Television (IP-TV)
O-27 MU-eHospital: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
O-28 MU e-Hospital: ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
O-29 ระบบค้นคืนภาพโดยใช้คำสำคัญและลักษณะสำคัญจากภาพ

Conservation Biology

CB-01 การศึกษาผีเสื้อกลางคืนโดยใช้กับดักแสงไฟภายในมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
CB-02 ประชากรและพฤติกรรมบางประการของปูราชินี (Thaiphusita sirikit) ณ อุทยานแห่งชาติ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
CB-03 ความหนาแน่นและปัจจัยทางนิเวศวิทยาของปูแสมในป่าชายเลนที่แตกต่างกัน
CB-04 การเลือกแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาตีนในสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
CB-05 ความสัมพันธ์ของชีพลัษณ์ผลไม้ป่ากับการใช้ประโยชน์ของนกในบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี
CB-06 ประชากรและความหลากชนิดของสัตว์ผู้ล่าและเหยื่อในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัด
CB-07 ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการบุกรุกทำลายพืชเกษตร ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า จังหวัดกาญจนบุรี
CB-08 การวิเคราะห์กิจกรรมนันทนาการ และการสื่อความหมายธรรมชาติในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
CB-09 ชนิดและความหลากหลายของพืชชายน้ำ บริเวณลำน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
CB-10 ลักษณะโครงสร้างของป่าผสมผลัดใบเขาหินปูน บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
CB-11 การกระจายและการงอกของเมล็ดไม้กระพี้จั่น Millettia Brandissiana kurz. และปอลาย Grewia Eriocarpa Juss. ในป่าผสมผลัดใบเขาหินปูน มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
CB-12 ศึกษาและจำแนกเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดกาญจนบุรี
O-44 ความสัมพันธ์ของแหล่งน้ำกับการเลือกวางไข่ของกบและการพัฒนาของลูกอ๊อดในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
O-45 พฤติกรรมลิงแสมต่อนักท่องเที่ยวภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในอำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี
O-46 การศึกษาอนุกรมวิธานและการกระจายของประชากรกล้วยไม้ในพื้นที่ป่า มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Food Technology

FT-01 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังให้มีคุณสมบัติคล้ายแป้งมันฝรั่ง
FT-02 การเตรียมผลิตภัณฑืข้าวหุงสุกกระป๋องที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง
FT-03 การศึกษาผลกระทบของการอบแห้งหน่อไม้
FT-04 การศึกษาการปลดปล่อยกรดซิตริกจากสารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อประยุกต์ใช้กับการผลิตโยเกิรืตกึ่งสำเร็จรูป (Instant yoghurt)
FT-05 การดัดแปรกลิ่นรสของซีอิ๊วไทยด้วยสารระเหยให้กลิ่นรส
FT-06 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่มีผลต่อความคงตัวของอิมัลชั่นในน้ำกะทิ
FT-07 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากข้าวโพด
FT-08 การผลิตกรดแลคติคจากน้ำอ้อย
FT-09 การพัฒนาปรับปรุงสุขลักษณะ และสุขอนามัย: กรณีศึกษาโรงนมข้าวโพด ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จ.นครราชสีมา
FT-10 การศึกษาความคงทนของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษาเพื่อนำไปสู่การวางแผนการตลาดและการผลิต
O-47 การปรับปรุงคุณภาพขนมปังปราศจากกลูเตนที่ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า
O-48 การผลิตกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลัง

Others

O-33 จุลสถาปัตยกรรมระบบก่อนน้ำหลืองภายในตับ: การบัญัติเซลล์ใหม่ เซลล์กล้าเส้นใยบุหลอดน้ำเหลืองที่ต้นกำเนิดของธารน้ำเหลือง
O-34 ผลของช่วงเวลาในวงรอบวันต่อความสามารถในการเรียนรู้และปริมาตรของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูสายพันธ์วิสตาร์
O-40 การศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุลของ Aquaporin ในมันสำปะหลัง
O-41 การตรวจแยกและจำแนกเชื้อมี่ก่อโรครากเน่าจากพืชมันสำปะหลังในประเทศไทยด้วยการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ITSI-5.8S-ITS2
O-42 การพัฒนาระบบการถ่ายยีนเข้าสู่มันสำปะหลัง เพื่อรองรับการศึกษาหน้าที่ของยีนและการปรับปรุงพันธุ์
O-43 การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังเส้นโดยใช้ Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae