โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

 

ระบบรองรับ IE8 เวอร์ชั่น: 8.0.6001.18702+, Firefox 3+

 
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับปริญญาตรี
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 6       โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
      ประจำปีการศึกษา 2557
ใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองผลการศึกษาและความประพฤติใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองและใบยินยอมของผู้ปกครองในการสมัครและยินยอมปฏิบัติตามเกณฑ์ของโครงการฯใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 5
      โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
      ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศสมัครรับทุนระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรับทุนระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสารสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ (ไฟล์ดังเอกสารแนบ)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการฯ ระดับปริญญาตรี
      ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารแนบท้ายประกาศ (1) ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการฯ ระดับปริญญาตรี
      ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลดเอกสารเอกสารแนบท้ายประกาศ (2) วัน เวลา และสถานที่ทำสัญญารับทุน
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับตรี-โท-เอก รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555 (ฉบับเลื่อนสอบครั้งที่ 2)

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการรับสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก และเอก
      โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556ใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศสมัครรับทุนระดับ ปริญญาโท-เอกและเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)ใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครรับทุนระดับ ปริญญาโท-เอกและเอก รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)ใหม่ล่าสุด
ดาวน์โหลดเอกสาร สัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ในประเทศ (ไฟล์ดังเอกสารแนบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครทุนโครงการฯ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
       ปีการศึกษา 2554(เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรับสมัครโท-เอก รุ่น 5 ปีการศึกษา 2555