กำหนดการค่ายบัณฑิตทุนเรียนดีวิทย์ ครั้งที่ 2  ปีการศึกษา 2556


วันที่ 25 -26 ตุลาคม 2556
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556
08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
09.30 - 09.45 น.     (ตรงเวลา) ชี้แจงกิจกรรม และข้อปฏิบัติในการร่วมค่าย
09.45 - 10.00 น.     การเปิดค่ายและการบรรยายพิเศษ “กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” โดย ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน กรรมการบริหารโครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
                           แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10.30 - 10.45 น.     พักอาหารว่าง
10.45 - 11.45 น.     การชี้แจงวัตถุประสงค์ และข้อปฏิบัติของผู้รับทุนโครงการฯ โดย คณะอนุกรรมการทำงานฯ
11.45 – 12.00 น.     การแบ่งกลุ่มย่อยและชี้แจงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิจัย สวทช.
12.00 - 13.00 น.     อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.     การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานวิจัย สวทช. กลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เยี่ยมชม 2-3 ห้อง/กลุ่ม ห้องละประมาณ 20-25 นาที
14.30 – 14.45 น.     พักอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.     กิจกรรมกลุ่ม 8 กลุ่มย่อย ระดมสมอง “นักวิทย์รุ่นใหม่ก้าวไกลสู่ ASEAN” (8 กลุ่ม)
16.00 – 17.00 น.     การเสนอผลงานกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม กลุ่มละ 7 นาที รวมถามตอบ (ตรงเวลา) ดำเนินการโดย ผศ.เทียนทอง ทองพันชั่ง และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง
17.00 – 18.30 น.     เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 – 19.30 น.     อาหารเย็น
19.30 – 21.00 น.     การเสวนา “ทำอย่างไร ได้ไปเมืองนอก” ผู้รับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก ( ไม่น้อยกว่า 2 คน)
                           ดำเนินการโดย ผศ.เทียนทอง ทองพันชั่ง และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.     (ตรงเวลา) การเสวนาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น.     พักอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.     ถาม-ตอบเรื่องทุน สรุปและปิดการประชุม             
12.00 - 13.00 น.     อาหารกลางวัน
13.00 น.                เช็คเอ๊าท์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ