ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ใบคำร้อง/แบบฟอร์ม


ใบคำร้อง/แบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษา

คำร้อง ทั่วไป
คำร้อง ขอลาพัก-กลับเข้าศึกษา
คำร้อง ลาเรียน
คำร้อง ขอลาออก
คำร้อง ขอเลื่อนสอบ
คำร้อง ขอตรวจผลการศึกษา
คำร้อง ขอสอบแก้ตัว
คำร้อง ลาพัก-กลับเข้าศึกษา
คำร้อง ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
แบบฟอร์ม ยืมอุปกรณ์งานการศึกษา
ใบมอบฉันทะ
Request form for Student Resignation
Leave of absence - Reenrollment Request Form


แบบฟอร์ม นักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)


แบบฟอร์ม ขออนุญาตไปประชุมวิชาการภายในประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์ม ขอเข้าประชุมวิชาการในต่างประเทศ โดยขอรับทุนอื่น
แบบฟอร์ม ขอทุนวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ทุนโครงการฯ
แบบฟอร์ม ขออนุมัติสมัครขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษา
แบบฟอร์ม ขอขยายเวลาการศึกษา
แบบฟอร์ม แจ้งสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์ม รายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์


ใบคำร้อง นักศึกษาทุน พสวท.

คำร้อง ขอเบิกเงินสนับสนุนค่าภาษาอังกฤษ
คำร้อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปประชุมวิชาการในประเทศ
คำร้อง ขออนุมัติไปเสนอผลงานในต่างประเทศพร้อมอนุมัติเบิกเงิน
คำร้อง ส่งหลักฐานเคลียร์เงินเสนอผลงานต่างประเทศ
คำร้อง ส่งหลักฐานเคลีบร์เงินทำวิจัยต่างประเทศ
คำร้อง ขออนุญาติสมัครสอบรับทุนอื่น
คำร้อง แจ้งการสำเร็จการศึกษา
คำร้อง ขออนุญาตขยายเวลารับทุน
คำร้อง เบิกค่าสนับสนุนการทำโครงงานวิจัย


ใบคำร้อง นักศึกษาทุน ศรีตรังทอง

คำร้อง ขอเบิกเงินสนับสนุนค่าภาษาอังกฤษ
คำร้อง ขออนุญาติสมัครสอบรับทุนอื่น

 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143