เอกสารสำหรับภาควิชา หลักสูตร โครงการ สำหรับใช้งานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ มาเตรียมตัวสอบ MU-ELT กับโครงการเติมเต็ม MU-ELT สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 62 (ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว)

 • รายละเอียดโครงการและเงื่อนไข
 • ตารางเรียน

  รายชื่อนักศึกษาที่มัสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนกลุ่มที่ 1 จำนวน 17 คน (เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.)
 • ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 จำนวน 22 คน (เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.)
 • ใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม


  ผู้ที่มีสิทธิืเข้าร่วมโครงการต้องโอนเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 บาท (ทำที่เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น) เข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช


  และต้องส่งใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแนบสำเนาประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการจ่ายเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 บาท โดยส่งเอกสารทั้งหมด ที่งานการศึกษา ห้อง K 133 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการเติมเต็ม MU-ELT สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

 • ตารางเรียน
 • รายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 1 (เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.)
 • รายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 (เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.)
 • ใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม
  โอนเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 บาท (ทำที่เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น) เข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช


  ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อต้องส่งใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาและหลักฐานการจ่ายเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 750 บาท โดยส่งเอกสารทั้งหมด ที่งานการศึกษา ห้อง K 133 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท วันที่ 24 - 30 เมษายน 2562 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม Visual Thinking and Storytelling
โดย
วิทยากร: คุณภาวินี เจือติระรักษ์ หรือ คุณโอ๋ (เจ้าของ Page FB: Visual Thinking Thailand)
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

มาเตรียมตัวสอบ MU-ELT กับโครงการเติมเต็ม MU-ELT สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 60 รับจำนวนจำกัด เพียง 60 คน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน เปิดลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 22 - 30 มีนาคม 2562

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรับนักศึกษา รหัส 60 เข้าร่วมกิจกรรมมาเตรียมตัวสอบกับ MU-ELT ทั้งนี้มีผู้สมัครไม่ได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้เปิดรับสมัครให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (รหัส 60 และ 61) ในวันที่ 24 เมษายน 2562 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

การลงทะเบียนเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 61 ในงานกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก
ระบบเปิดให้ลงทะเบียน: วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น.
ปิดระบบ: วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.

Junior Science Club ครั้งที่ 5
ขอเชิญนักศึกษาทุน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ หัวข้อ Bioeconomy : a new hope for Thai economy ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม กิจกรรมเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ "มารยาทการรับประทานอาหารแบบสากล"
ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 13.30 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รายละเอียดและเงื่อนไข
 • รายการอาหาร (4-COURSE MEAL)

 • รายชื่อผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม
  โอนเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 บาท (ทำที่เคาเตอร์ธนาคารเท่านั้น) เข้าบัญชี
  เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

  ในวันจัดกิจกรรม แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ

  ทั้งนี้ผู้มีรายชื่อข้างต้นต้องส่งใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาและหลักฐานการจ่ายเงินค่าเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 บาท โดยส่งเอกสารทั้งหมด ที่งานการศึกษา ห้อง K 133 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2562 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน พสวท. และ ทุนศรีตรังทอง เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561 และรายละเอียดการทำสัญญา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TCAS 1:Porfolio)งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   
 
     

                

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143