หน้าแรก || หน้าประกาศ || ด้านบน

ประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2550


ข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2550 >>

     คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้นำทางวิชาการของประเทศ ทั้งในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 6 สาขาเอก ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งทำการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 2-4 ที่ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ส่วนหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 2-4 ใน 4 สาขาเอก ได้แก่ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และธรณีศาสตร์  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา ทุกคน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตได้พัฒนาให้เหมาะกับศักยภาพของนักศึกษาโดยแบ่งเป็น

-        หลักสูตรปกติ  (Regular Program) สำหรับผู้ต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือโท

-       หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) เป็นหลักสูตรในโครงการ  B.Sc.-Ph.D. ที่เทียบเท่า Honors Program ของต่างประเทศที่เน้นการ วิจัยและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยไม่ต้องเรียนปริญญาโท นักศึกษาหลักสูตรปกติจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้ในชั้นปีที่ 2,3 หรือ 4 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเอกโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25 นอกจากนี้ผู้ทีอยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธานที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป จะได้รับทุนให้ไปศึกษาและ/หรือทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 3-6 เดือน

 

การดำเนินการรับนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2550

1.     การรับนักศึกษา

หลักสูตร

 

กลุ่มกาญจนบุรี

กลุ่มนครสวรรค์ กลุ่มอำนาจเจริญ

โควตา รร.มหิดล วิทย์ #

โครงการ พสวท. **

โครงการ ศรีตรัง ทอง **

โครงการความถนัดทางวิชาชีพ

จำนวนรับ

ระบบโควตา

แอดมิชชันกลาง

รวม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พญาไท)

15

15 15

20

10

50

100 230

100

330
วทบ.เทคโนโลยีการอาหาร 15* 0 0 0 0 0 15 30 10 40
วทบ.วิทย์การเกษตร 15* 0 0 0 0 0 15 30 15 45
วทบ.ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 15* 0 0 0 0 0 15 30 15 45
วทบ.ธรณีศาสตร์ 15* 0 0 0 0 0 15 30 10 40

 

* ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ชั้นปีที่ 2-4 เรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โดยจะให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบได้คะแนนสูงสุดสาขาวิชาเอกละ  2 คน ทั้งนี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครสอบ และจนจบ ไม่ต่ำกว่า 3.00

**  ผู้ที่สมัครในโครงการนี้ถ้าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์การได้รับทุน  แต่ได้คะแนนตามเกณฑ์การเข้าศึกษาในหลักสูตร

จะได้สิทธิ์สอบความถนัดฯ / สอบสัมภาษณ์ และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้

รับทุน

จะให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ได้คะแนนสูงสุด 5 คน ทั้งนี้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันสมัครสอบ และจนจบจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไม่ต่ำกว่า 3.00 

(ได้รับทุนจาก สวทช.)

 

2.     คุณสมบัติทางการศึกษาสำหรับการศึกษา

2.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษา

     ตอนปลาย ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-         หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

-         หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์สำหรับหลักสูตรการศึกษาใน

โรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน

2.2ผู้สมัครในระบบโควตาต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนวันสมัคร และจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

-         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พญาไท เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรี เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับ

ผู้มีสิทธิได้รับทุนศรีตรังทอง จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00  

-         โครงการ พสวท. เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

-         โครงการศรีตรังทอง / โครงการ สวทช. เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3ผู้ที่สมัครในโควตาทุนการศึกษา พสวท. และศรีตรังทอง หากได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์การให้ทุน แต่ถึงเกณฑ์ที่จะให้เข้าศึกษาได้ จะได้รับสิทธิ์เข้าสอบความถนัดฯ และสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พญาไท) โดยไม่ได้รับทุนการศึกษา

3.     การรับสมัครสอบ   ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2549

       สามารถ download ใบสมัครผ่าน www.sc.mahidol.ac.th/sced

4.     การดำเนินการสอบ  สอบคัดเลือกวันที่ 16 ธันวาคม 2549 ณ สนามสอบที่ระบุ

5.     การประกาศผลสอบทางวิชาการ วันที่ 15 มกราคม 2550

6.     การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และการสอบสัมภาษณ์

ประมาณวันที่ 18 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์  2550 (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

7.     ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

8.     วิชาที่ต้องสอบมี 6 วิชา จัดเป็นจำนวนข้อสอบ 4 ฉบับ  ดังนี้

-  ฉบับที่ 1    วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์                                                     

-  ฉบับที่ 2    วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สำหรับสาขาทางวิทยาศาสตร์)

-  ฉบับที่ 3    วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาภาษาไทย -สังคม

-  ฉบับที่ 4    วิชาชีววิทยา

โดยคิดเป็นสัดส่วนของคะแนนดังนี้ 

เคมี : ฟิสิกส์ : คณิตศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย-สังคม : ชีววิทยา = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1

เกณฑ์คะแนนในการสอบผ่านข้อเขียน  

-     โควตาที่ได้รับทุนการศึกษา (พสวท. ศรีตรังทอง และ สวทช.)  คะแนนรวมทุกวิชามากกว่า 50%

 

9.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตรโดยประมาณ  80,000 บาท (4ปี)

 

10. โครงการรับนักศึกษาระบบโควตาพื้นที่ ดังนี้

10.1 โควตาวิทยาเขต

      โครงการที่รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนในการเป็นเจ้าของและมีส่วนในการรับการคัดเลือก ดังนี้

-         กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ จ.กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

-         กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่  จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร

-         กลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ จ.อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และยโสธร

-         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

10.2 โควตาโครงการพิเศษ

       คณะวิทยาศาสตร์ จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ประเภทได้แก่

-         ทุนโครงการ พสวท. เป็นทุนจาก สสวท. ที่สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์สูงให้ศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในและต่างประเทศโดยมีข้อผูกพันที่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน

-         ทุนโครงการศรีตรังทอง เป็นทุนของคณะวิทยาศาสตร์ที่ให้กับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาเอก  ทั้งในและต่างประเทศโดยเมื่อจบการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในประเทศไทย

-         ทุนโครงการ สวทช. เป็นทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้กับ      

นักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่มีข้อผูกพันเมื่อจบการศึกษา สำหรับระยะนำร่อง (ปี 2548-50) คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น

 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรสำหรับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศระยะสั้น เป็นทุนให้นักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธานในโครงการ B.Sc.-Ph.D. ที่พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ให้ไปศึกษาหรือวิจัยระยะสั้นใน   ต่างประเทศ (3-6 เดือน)

 

ตารางเงินทุนการศึกษาในโครงการพิเศษ 4 ประเภท

เงินสนับสนุน (บาท)

ทุน พสวท.

ทุนศรี

ตรังทอง

ทุน

สวทช.

ทุนต่างประเทศ

ระยะสั้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

เฉพาะปีที่ 3/4 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน 500,000

บาท/คน

ระยะเวลา 3-6 เดือน

ค่าลงทะเบียน/หน่วยกิต

ตามจริง

ตามจริง

ตามจริง

เงินเดือน (บาท/เดือน)

4,000

5,000

5,000

ค่าหนังสือ

5,000

5,000

5,000

ทุนวิจัย (ปีที่ 4)

5,000

5,000

กิจกรรมเสริม/ประชุมวิชาการ

พิจารณาตามความเหมาะสม

 

11. จบแล้วไปทำงานอะไร ความก้าวหน้าของวิชาชีพ หรือตลาดงานใน

    ปัจจุบันผู้สำเร็จปริญญาตรีของคณะฯ ประมาณ 35% ได้งานทำทั้งในภาครัฐและเอกชน ประมาณ 60% ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ นอกนั้นประกอบธุรกิจของตนเอง โดยผู้สำเร็จการศึกษาไปประกอบอาชีพอาทิเช่น อาจารย์        นักวิจัย ธุรกิจเอกชนในเกือบทุกสาขา และศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และนักธุรกิจระดับประเทศ

12.ข้อแนะนำที่ควรพิจารณาในการเข้าศึกษาหลักสูตรและวิชาชีพ

มีความรักและสนใจใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ

มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก

13. ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรแจ้งเพิ่มเติม

ผู้สมัครที่สนใจรายละเอียดในการเรียนสาขาเอกด้านต่าง ๆ และทุนการศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์ทุกประเภท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/sced