ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระบบยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ (ปิดระบบวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 17.00 น.)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ (วท-มม-60-01) 
ใบตรวจร่างกาย (วท-มม-60-02)

*หมายเหตุ:
1. กรณีนักศึกษาได้ส่งเอกสารมาที่คณะวิทยาศาสตร์แล้ว ให้นักศึกษานำสำเนามายืนยันด้วย แต่หากนักศึกษาไม่ได้สำเนาเอกสารต่างๆไว้ ให้มาแจ้งที่จุดลงทะเบียนในวันสัมภาษณ์

2.ผู้มีรายชื่อทุกคนต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์หรือสละสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้เข้าทำการกรอกข้อมูลในระบบ
รายชื่อผู้กรอกข้อมูลในระบบ (8-16 กุมภาพันธ์ 2560)
หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้ากรอกข้อมูลในระบบมีทั้งขอยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์และขอสละสิทธิ์


การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)

ตารางกรอกข้อมูล

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Ehglish for IELTS)

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English for IELTS)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
ม.มหิดล ปีการศึกษา 2559
 

รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยระยะสั้นโครงการ SAST-ATPAC
สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ใบสมัคร pdf
• ใบสมัคร word

(ยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


 


 

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143