ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ!!! ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 11 และ ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 ที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558

ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 11 (วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์ค่ายเสริมสร้างวิชาการ
- สำหรับนักศึกษา หลักสูตรปกติ
- ค่าสมัคร 500 บาท
- ส่งหลักฐานการจ่ายค่าสมัครตัวจริงมาที่
      งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
      272 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
(ดูวันประทับตราจากไปรษณีย์)


ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
- สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร
- ประชาสัมพันธ์ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
- ไม่มึค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าค่ายออนไลน์ (รับสมัคร 30 มิ.ย.- 6 ก.ค.58)
ประกาศ การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อนและสอบแก้ตัว (update 12 มิ.ย.58)
ตารางสอนฤดูร้อน (ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2558)

              


ประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ครั้งที่ 6 (6th SAST Research Development Project)
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (โปรดศึกษารายละเอียดในโครงการอย่างเคร่งครัดก่อนทำการสมัคร)

โครงการและรายละเอียด
ใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา พญาไท หรือ ศาลายา ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2558 สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน (จำนวนทุนจำกัด 100 ทุน)


ประกาศขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการสมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ดาวน์โหลด)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส่งงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558)

**โปรดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา

 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143