ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง K133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครรับทุนฯประกาศ!!! การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา 2556

ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อนและรายวิชาที่เปิดสอบแก้ตัว
ตารางสอนภาคฤดูร้อน (update 10 เม.ย. 57)


ประกาศ!!!ขอความร่วมมืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามออนไลน์

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

(เรื่อง สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน)
แบบสอบถาม

สำหรับนักศึกษา
(เรื่อง คุณภาพของการบริการที่จัดให้แก่นักศึกษา)
แบบสอบถาม

ตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2557


ประกาศ!!! ขอให้นักศึกษาประเมินการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

ประเมินการเรียนการสอน(ตั้งแต่วันนี้ - 3 มีนาคม 2557)


ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 5 ในหัวข้อเรื่อง "จาก GT200 สู่บั้งไฟพญานาค" โดยวิทยากรรับเชิญผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ลงทะเบียนออนไลน์
(ตั้งแต่วันนี้ -17 กุมภาพันธ์ 2557)ประกาศ!!!เปิดรับสมัครการขอทุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ทุนพสวท.และทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษาทุนพสวท. และทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล

ทุนพสวท

คุณสมบัติ
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้น

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการไม่รับพิจารณาหากส่งเอกสารเกินวันรับสมัครหรือเอกสารไม่ครบถ้วนขอเชิญร่วมงานนิทรรศการโครงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (Science Project Exhibition 2014 )

ลงทะเบียนออนไลน์ (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จะได้รับคู่มือ คูปองขนมและเครื่องดื่มภายในงาน และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่!!!


ประกาศ!!!งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ (พสวท./ทุนเรียนดีวิทย์และทุนศรีตรังทอง)

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ยืนยันการเข้าร่วมงาน (นศ.ทุนทุกคนต้องยืนยันในระบบ)
ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ (สำหรับนศ.ทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม)

 


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ขอความร่วมมืออาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะรับปริญญาในปีการศึกษา 2556 ทำแบบประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษา/นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 ทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตโดยสามารถเข้าประเมิน
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
       

 

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201 5050-4 โทรสาร 0-2354 7143
E-mail:natapol.nea@mahidol.ac.th

ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนากิจกรรม