ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


Junior Science Club 3
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ
ในหัวข้อ "Getting to know Data Science"
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายละเอียด
ลงทะเบียนออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2558)


โครงการความร่วมมือ SAST-ATPAC
ทุนฝึกวิจัยระยะสั้น ภาคฤดูร้อนในสหัรฐอเมริกา พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 สาขาเคมี หรือ คณิตศาสตร์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ใบสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558)

หมายเหตุ: โครงการจะจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5000 บาท ผลการสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารโครงการ โทร 02-2015747


Junior Science Club II
ขอเชิญนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชิงเงินรางวัล
ในหัวข้อ นวัตกรรมหรรษา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้อง K 102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ประชาสัมพันธ์
รายละเอียดกติการในการเข้าร่วม (โปรดศึกษาข้อมูล)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2558)


โครงการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
สำหรับนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี (ทุนพสวท/ทุนศรีตรังทอง/ทุนเรียนดี) ทุกคน

สอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ (โปรดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
นศ.ปี 1 ยื่นใบสมัครที่ งานการศึกษา ศาลายา ตึกวิทย์2
นศ. ปี 2-4 ยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด

ประกาศทุนคณะวิทยาศาสตร์
ใบสมัครขอรับทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558)


Junior Science Club I
วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ในหัวข้อ "Bryo Fight"
โดย ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2558

โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรม
ลงทะเบียนออนไลน์ (ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ - 7 กันยายน 2558)


ประกาศ การทำสัญญาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

สำหรับนักศึกษาทุนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเกอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2558 ขอให้มาทำสัญญาผู้รับทุน
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา

นักศึกษาเลือกสัญญาตามระดับที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558
สัญญาปริญญาโท (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก) (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

สำหรับนักศึกษาทุนทุกคน
สัญญาค้ำประกัน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

ตัวอย่างการกรอกสัญญาประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

นักศึกษาชายที่ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร โปรดติดต่อเพื่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันที่ห้องโรเนียว (เยื้องห้องธุรการภาควิชาเคมี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558!!!

ประกาศผ่อนผัน2559
แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143