ข่าวประชาสัมพันธ์

Junior Science Club II วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ขอเชิญนักศึกษาทุนโครงการพิเศษและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง "ตามรอยดาร์วิน เยือนถิ่นกาลาปากอส" โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ (สวทช.) และ รศ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์ (ปิดลงทะเบียน)
ประกาศ!!!ประกาศคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
คะแนนสอบ

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่อยากได้ใบรับรองคะแนน โปรดติดต่อยื่นคำร้องที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ!!! เรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
 

ประกาศ!!!สำคัญ


ประกาศ!!! การทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ที่เข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาโทและเอก
ทำสัญญาในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง L03 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายละเอียด/หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
สัญญาทุนระดับปริญญาโท (จบป.ตรี ต่อ ป.โท) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาทุนระดับปริญญาเอก (จบป.โท ต่อ ป.เอก) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาทุนระดับปริญญาเอก (จบป.ตรี ต่อ ป.เอก) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาค้ำประกัน (สำหรับนศ.ทุนทุกคน) ทำ 2 ฉบับ
เอกสารแนบท้ายสัญญา (สำหรับนศ.ทุนทุกคน) ทำ 2 ฉบับ
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา (นำมาส่งในวันทำสัญญา) โปรดปรึกษากับหลักสูตร

หมายเหตุ: การกรอกสัญญาหากไม่แน่ใจให้เว้นไว้ และสอบถามในวันมาทำสัญญา


ประกาศ!!! ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในระบบแอดมิชชันประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการรายงานตัววันเข้าสอบสัมภาษณ์
ใบตรวจร่างกาย (นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
งานปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ (ปิดระบบลงทะเบียน)

หมายเหตุุ: เสื้อแจ็กเก็ต มอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานเท่านั้น

 
       

 

 

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201 5050-4 โทรสาร 0-2354 7143
E-mail:natapol.nea@mahidol.ac.th

ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนากิจกรรม