ประการการเข้ายืนยันสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุนพสวท ทุนเรียนดี และทุนศรึตรังทอง ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามไฟล์ด้านล่าง หรือ นักศึกษาทุนที่ไม่มีรายชื่อ หากประสงค์จะเข้า
สอบภาษาอังกฤษ โปรดลงทะเบียนในระบบ ก่อนทำการลงทะเบียนกรุณาอ่านข้อมูลให้
ละเอียดในระบบลงทะเบียนเข้าสอบออนไลน์

นศ.ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
รายชื่อนักศึกษาทุนที่เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษ
ระบบยืนยันเข้าสอบภาษาอังกฤษออนไลน์
(ปิดระบบวันที่ 9 เม.ย. 2560 เวลา 23.00 น.)

หมายเหตุ
นศ.ที่มีรายชื่อหากประสงค์จะเข้าสอบ/ยกเลิก ต้องเข้าระบบยืนยันอีกครั้ง
นศ.ที่ไม่มีรายชื่อหากประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษต้องเข้าไปยืนยันในระบบ


ประการรับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร (รับสมัคร 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560)
ใบสมัคร


สัญญาทุนโครงทุน พสวท. และ สัญญาทุนศรีตรังทอง

พสวท
สัญญาพสวท
สัญญาค้ำประกันอุดม
แนบท้ายสัญญาพสวท

ศรีตรีงทอง
สัญญาศรีตรังทอง
การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) (ไตรมาสที่ 2 ข้อมูลเดือน ม.ค.60-มี.ค.60)

ตารางกรอกข้อมูล (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.60-มี.ค.60)

โปรดกรอกข้อมูลลงในไฟล์ที่จัดให้เท่านั้น ห้ามทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแบบฟอร์ม

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2560ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Ehglish for IELTS)

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English for IELTS)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา


 


 

    

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143