ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (ENGLISH FOR IELTS 2019)


วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง L03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท


สัญญาให้เลือกตามระดับของผู้รับทุน ทำอย่างละ 2 ชุด
สัญญาค้ำประกันและเอกสารแนบท้ายทุกคนต้องใช้ (ทำอย่างละ 2 ชุด)
ตัวอย่างการเขียนสัญญาและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบสัญญา ทำอย่างละ 2 ชุด

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการทำสัญญาโปรดกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย ทั้งนี้หากไม่แน่ใจตรงไหนให้เว้นไว้
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา/การเป็นนักศึกษาทุน ออนไลน์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดทำใบรับรอง ออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เพียงแสกน QR-Code หรือ กดเมนูบาร์ ที่ เว็บไซต์งานการศึกษา www.sc.mahidol.ac.th/sced

 


 

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   
     
    

    

     

                

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143