ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การทำสัญญาทุน พสวท. และทุนศรีตรังทอง ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ทำสัญญา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
ติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดการทำสัญญา59
คำถามที่พบบ่อย ในการทำสัญญาทุน


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม โครงการปฏิรูปการเรียนการรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชน


เปลี่ยนวันประชุมเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 126 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายชื่อนักศึกษาประกาศ รับสมัครทุนเรียนดี ระดับโท-เอก รุ่น 2559

ทั้งนี้ผู้สมัครรับทุนจะต้องผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ของ มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครทุน (โปรดอ่านศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด)
ระบบสมัครออนไลน์ (รับสมัคร 11 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2559)

สำหรับผู้สมัครรับทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆมาที่

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
272 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

หมายเหตุ : ยังไม่ต้องจ่ายค่าสมัครประกาศ การคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที 1
โปรดศึกษาข้อมูลการกรอกให้ละเอียด สามารถกรอกข้อมูลการเข้าสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 เมษายน 2559) โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 6 สาขาวิชา และหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลการเลือกสาขาวิา จะต้องเขียนคำร้องเพื่อยืนความประสงค์เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าสาขาวิชาเอก รุ่น 2558
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสาขาวิชา
ระบบการกรอกใบสมัครเข้าสาขาวิชาออนไลน์ (ปิดระบบ)


ประกาศ การยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่

1. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ ส่งเอกสารที่งานการศึกษา พญาไท
2. นักศึกษา คณิตศาสตร์ ประกันภัย ส่งที่ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (SIM) ส่งเอกสารที่หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

รายชื่อ
ใบคำร้องยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาล


ประชาสัมพันธ์!!! นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17
(The 17th Science Project Exhibition)
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครังที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.15-17.35 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท


ลงทะเบียนออนไลน์ (เปิดรับลงทะเบียน 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559)
(สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์จะได้รับเอกสารคู่มืองาน คูปองอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในงาน)


ประกาศ!!! กิจกรรมชี้แจงสาขาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงสาขาเอก ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

กำหนดการ
ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.59)

หมายเหตุ* คณะขอสงวนสิทธิ์เลี้ยงอาหารเฉพาะนักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558


ตารางเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม TOEFL 2015


ประกาศ ขยายผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

สำหรับนักศึกษาชายที่ยังไม่ได้ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันทหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2559 ณ กองกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยนักศึกษาต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น

รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้ 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143