Junior Science Club 5
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 5
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. หัวข้อเรื่อง "Smart materials for future technology" โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ อาจารย์ ดร.นพพร เรืองสุภาภิชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์ (ลงทะเบียน 20-27 มีนาคม 2560)


ชี้แจงสาขาวิชา การเยี่ยมชมภาควิชา สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมภาควิชาได้ 3 รอบ หากประสงค์จะเยียมชมภาควิชาใด รอบใด ให้คลิกที่ภาควิชาและรอบนั้น และทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ เมื่อจำนวนนศ.เต็มในแต่ละรอบที่ภาคกำหนด และ ระบบจะปิดทำการทั้งหมดในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้หากนักศึกษาลงทะเบียนสมบูรณ์ ระบบจะขึ้นข้อความว่าข้อควรระวัง
-เพื่อให้นักศึกษาได้ผลประโยชน์มากที่สุด ควรลงทะเบียนเยี่ยมชมภาควิชาให้ครบทั้ง 3 รอบ และไม่ซ้ำภาควิชา
-ในแต่ละรอบของภาควิชารับจำนวนจำกัด ดังนั้น นศ.ไม่ควรลงทะเบียนซ้ำ เพราะจะเป็นการปิดโอกาสเพื่อนที่ประสงค์ จะเยี่ยมชมภาคนั้น

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
• ปิดระบบยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์
การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index)

ตารางกรอกข้อมูล

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Ehglish for IELTS)

ขั้นตอนการยืนยันเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (English for IELTS)
ประกาศรายชื่อนักศึกษา


 


 

    

    

    

    

    

     

     

     

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143