ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


Junior Science Club 2

หัวข้อเรื่อง “From Lie Algebra to Big Data Analytics”
โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ดร.ต่อตระกูล คงทรัพย์ (รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ ลอจิสติกส์ จำกัด)
พิธีกรดำเนินรายการโดย ดร.วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ อาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยม หิดล
ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง K-102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

• โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
• ลงทะเบียนออนไลน์
 (ตั้งแต่วันที่ 18-24 ต.ค.2560)


กำหนดการทำสัยญาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา 2560

ทำสัญญาห้อง L03 ตึกกลมคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รอบ 1 เวลา 10.00 น.
รอบ 2 เวลา 13.30 น.

รายละเอียดการทำสัญญาและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา
รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา
ตัวอย่างการกรอกสัญญาและสัญญาค้ำประกัน ปีการศึกษาให้ใส่เป็น 2560

สัญญา เลือกให้ตรงกับประเภทของนักศึกษา โดยต้องทำ 2 ฉบับ
สัญญาปริญญาโท
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับ นศ.จบโท และเปลี่ยนระดับจากโทเป็นเอก)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก)

เอกสารสำหรับทุกคน ทำอย่างละ 2 ฉบับ
สัญญาค้ำประกัน
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน

ตารางค่าหน่วยกิต ถือมาในวันทำสัญญา 1 ชุด
ตารางค่าหน่วยกิตระดับโทและเอก 2560


การรายงานผล ศิษย์เก่าที่ร่วมพัฒนาส่วนงาน/มหาวิทยาลัย (Alumni Engagement Index) (ไตรมาสที่ 3 เม.ย.60-มิ.ย.60)

ตารางกรอกข้อมูล (ไตรมาสที่ 3 เม.ย.60-มิ.ย.60)

โปรดกรอกข้อมูลลงในไฟล์ที่จัดให้เท่านั้น ห้ามทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแบบฟอร์ม

ทั้งนี้ในไฟล์ประกอบด้วย 2 sheet คือ Engagement และ รายชื่อศิษย์เก่าที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน กรอกข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งไฟล์ excel กลับที่ ticha.che@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

      

           

           

                                                             visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143