ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


Junior Sciecne Club 4

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง" Gene and Stem Cell Therapy: The Advancement in Beta-Thalassemia"
โดย ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนออนไลน์ (ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.- 8 ก.พ.2559)


ประกาศ ขยายผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

สำหรับนักศึกษาชายที่ยังไม่ได้ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันทหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2559 ณ กองกิจการนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยนักศึกษาต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเองเท่านั้น

รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้

โครงการความร่วมมือ SAST-UCC
ทุนฝึกวิจัยระยะสั้น ภาคฤดูร้อนในประเทศไอร์แลนด์ พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 สาขาเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา

รายละเอียด
ใบสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2559)

หมายเหตุ: โครงการจะจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5000 บาท ผลการสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารโครงการ โทร 02-2015747


ประกาศ ขอทุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน ทุนศรีตรังทอง ทุนพสวท.และทุนเรียนดี

ประกาศรับสมัคร
ขั้นตอนการขอทำวิจัยต่างประเทศ
ใบสมัคร
แบบฟอร์มค่าใช้จ่าย


โครงการความร่วมมือ SAST-ATPAC
ทุนฝึกวิจัยระยะสั้น ภาคฤดูร้อนในสหัรฐอเมริกา พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 สาขาเคมี หรือ คณิตศาสตร์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ใบสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558)

หมายเหตุ: โครงการจะจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน โดยจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 5000 บาท ผลการสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารโครงการ โทร 02-2015747


โครงการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
สำหรับนักศึกษาทุนระดับปริญญาตรี (ทุนพสวท/ทุนศรีตรังทอง/ทุนเรียนดี) ทุกคน

สอบในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ (โปรดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558
นศ.ปี 1 ยื่นใบสมัครที่ งานการศึกษา ศาลายา ตึกวิทย์2
นศ. ปี 2-4 ยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด

ประกาศทุนคณะวิทยาศาสตร์
ใบสมัครขอรับทุน (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558)


ประกาศ การทำสัญญาผู้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

สำหรับนักศึกษาทุนที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเกอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2558 ขอให้มาทำสัญญาผู้รับทุน
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา

นักศึกษาเลือกสัญญาตามระดับที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558
สัญญาปริญญาโท (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก) (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

สำหรับนักศึกษาทุนทุกคน
สัญญาค้ำประกัน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน (ทำสัญญา 2 ฉบับ)

ตัวอย่างการกรอกสัญญาประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

นักศึกษาชายที่ประสงค์ผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหาร โปรดติดต่อเพื่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันที่ห้องโรเนียว (เยื้องห้องธุรการภาควิชาเคมี) ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2558!!!

ประกาศผ่อนผัน2559
แบบคำร้องขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143