ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผล การย้ายสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อเข้าสาขาวิชา
ประกาศผลการย้ายสาขา
ใบรายงานตัวเข้าสาขาวิชา


ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าสาขาวิชา (ดำเนินการตามข้อ 3.4 และ 3.5)


กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตรและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2558

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
   • เวลา: 9.00 - 12.00 น.
   • สถานที่: ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
   • การแต่งกาย: ชุดพิธีการ

   • เวลา: 13.00 - 16.00 น. ถ่ายรูปหมู่บัณฑิต
   • สถานที่: สนามหญ้าข้างตึกเคมี
   • การแต่งกาย: ชุดครุย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2
   • เวลา: รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
   • สถานที่: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดพิธีการ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ซ้อมใหญ่
   • เวลา: รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
   • สถานที่: หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดครุย

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   • เวลา: รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย
   • สถานที่: หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
   • การแต่งกาย: ชุดครุยประกาศ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ครั้งที่ 6 (6th SAST Research Development Project)
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (โปรดศึกษารายละเอียดในโครงการอย่างเคร่งครัดก่อนทำการสมัคร)

โครงการและรายละเอียด
ใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่งานการศึกษา พญาไท หรือ ศาลายา ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2558 สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน (จำนวนทุนจำกัด 100 ทุน)


ประกาศขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อโปรดดำเนินการสมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่สมัครสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
แบบฟอร์มประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ดาวน์โหลด)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด ส่งงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558)

**โปรดดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา

 

    

    

    

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143