ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 


                         

                        

ประกาศ การทำสัญญาสำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดีที่ศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2559

ทำสัญญาวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง L-05 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ทำสัญญา
ตัวอย่างการกรอกสัญญาและสัญญาค้ำประกัน

สัญญาโปรดเลือกให้ถูกระดับ
สัญญาปริญญาโท (ทำ 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (ทำ 2 ฉบับ)
สัญญาปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษาจบตรีแล้วต่อเอก) (ทำ 2 ฉบับ)

สำหรับทุกคน
สัญญาค้ำประกัน (ทำ 2 ฉบับ)
เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุน (ทำ 2 ฉบับ)
ตารางค่าหน่วยกิตระดับโทและเอก ( ทำ 1 ใบ )


ประกาศ ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 12 และค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ค่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - 4 กรกฎาคม 2559


ค่ายเสริมสร้างวิชาการ (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย)
- ค่าสมัคร 600 บาท ดูวิธีการสมัคร ที่
           • ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 12
           • (ร่าง) กำหนดการและระเบียบการเข้าค่าย

ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (สำหรับนศ.หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ)
-ไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดที่
           • ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่าย
          • รายชื่อผู้สมัครค่ายเสริมสร้างและค่าย วส. (สำหรับตรวจสอบ) update 7 ก.ค.ประกาศ เรื่องลงทะเบียนภาคฤดูร้อนและการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา2558

ขั้นตอนการสอบแก้ตัวปี58
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน SUUMMER58
รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อนและสอบแก้ตัว58 (update 9 มิย 59)
ใบคำร้องสอบแก้ตัว
ตารางสอนฤดูร้อน58
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาทำงานช่วงปิดเทอม โครงการปฏิรูปการเรียนการรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชน


เปลี่ยนวันประชุมเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 126 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายชื่อนักศึกษาประกาศ การคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที 1
โปรดศึกษาข้อมูลการกรอกให้ละเอียด สามารถกรอกข้อมูลการเข้าสาขาวิชาได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 เมษายน 2559) โดยนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง 6 สาขาวิชา และหากประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลการเลือกสาขาวิา จะต้องเขียนคำร้องเพื่อยืนความประสงค์เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าสาขาวิชาเอก รุ่น 2558
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสาขาวิชา
ระบบการกรอกใบสมัครเข้าสาขาวิชาออนไลน์ (ปิดระบบ)


ประกาศ การยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการแจ้งสิทธิ์รักษาพยาบาล โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่

1. นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ ส่งเอกสารที่งานการศึกษา พญาไท
2. นักศึกษา คณิตศาสตร์ ประกันภัย ส่งที่ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์
3. นักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (SIM) ส่งเอกสารที่หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

รายชื่อ
ใบคำร้องยื่นสิทธิ์รักษาพยาบาล


  

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143