ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! เรื่องการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
 

ประกาศ!!!สำคัญ


ประกาศ!!!สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ English Speaking / Toefl
 

รายละเอียด
ใบสมัคร (เปิดรับสมัครเพียงวันเดียวเท่านั้น คือ 26 สิงหาคม 2557)

ประกาศ!!! ผลการย้ายสาขาวิชาเอก รุ่นปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม

ประกาศผลย้ายสาขา เพิ่มเติม


ประกาศ!!! การทำสัญญาทุนโครงการพัฒนากำลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาทุนเรียนดี ที่เข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 ในระดับปริญญาโทและเอก
ทำสัญญาในวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง L03 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

รายละเอียด/หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
สัญญาทุนระดับปริญญาโท (จบป.ตรี ต่อ ป.โท) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาทุนระดับปริญญาเอก (จบป.โท ต่อ ป.เอก) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาทุนระดับปริญญาเอก (จบป.ตรี ต่อ ป.เอก) ทำ 2 ฉบับ
สัญญาค้ำประกัน (สำหรับนศ.ทุนทุกคน) ทำ 2 ฉบับ
เอกสารแนบท้ายสัญญา (สำหรับนศ.ทุนทุกคน) ทำ 2 ฉบับ
ตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา (นำมาส่งในวันทำสัญญา) โปรดปรึกษากับหลักสูตร

หมายเหตุ: การกรอกสัญญาหากไม่แน่ใจให้เว้นไว้ และสอบถามในวันมาทำสัญญา


ประกาศ!!! ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในระบบแอดมิชชันประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการรายงานตัววันเข้าสอบสัมภาษณ์
ใบตรวจร่างกาย (นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557
- เวลา 09.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้อง L-02 (ชุดพิธีการ)
- เวลา 13.00 น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ ณ ทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า (ชุดครุย)

ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 (ชุดพิธีการ)
- เวลา 11.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้องประชุม MLC 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 (ชุดครุย)
- เวลา 08.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ ห้อง SC3-203 และ SC3-303

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ชุดครุย)
- เวลา 09.30 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ SC3-203 และ SC3-303

*** ขอให้บัณฑิตทุกคนตรงต่อเวลา****

สำหรับการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่
นางสาวภัทรา แดงหนู โทร 084-5682908

สำคัญ!!! ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

แบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

 

   

งานปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ (ปิดระบบลงทะเบียน)

หมายเหตุุ: เสื้อแจ็กเก็ต มอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนออนไลน์และเข้าร่วมงานเท่านั้น


ประกาศ!!! ผลการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเอก รุ่นปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนการรายงานตัว/การขอย้ายสาขา (โปรดศึกษาอย่างละเอียด)
สาขาฟิสิกส์
สาขาชีววิทยา
สาขาเคมี
สาขาพฤษศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาคณิตศาสตร์
ไม่มีสาขา
ใบคำร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก

ประกาศ!!! การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนและการสอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา 2556

ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการสอบแก้ตัว
รายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อนและรายวิชาที่เปิดสอบแก้ตัว
ตารางสอนภาคฤดูร้อน (update 10 เม.ย. 57)


ประกาศ!!!ขอความร่วมมืออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบสอบถามออนไลน์

สำหรับอาจารย์และบุคลากร

(เรื่อง สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน)
แบบสอบถาม

สำหรับนักศึกษา
(เรื่อง คุณภาพของการบริการที่จัดให้แก่นักศึกษา)
แบบสอบถาม

ตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2557


ประกาศ!!! ขอให้นักศึกษาประเมินการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

ประเมินการเรียนการสอน(ตั้งแต่วันนี้ - 3 มีนาคม 2557)


ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษ Junior Science Club 5 ในหัวข้อเรื่อง "จาก GT200 สู่บั้งไฟพญานาค" โดยวิทยากรรับเชิญผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

ลงทะเบียนออนไลน์
(ตั้งแต่วันนี้ -17 กุมภาพันธ์ 2557)ประกาศ!!!เปิดรับสมัครการขอทุนวิจัยระยะสั้นต่างประเทศ ทุนพสวท.และทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
สำหรับนักศึกษาทุนพสวท. และทุนเรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล

ทุนพสวท

คุณสมบัติ
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้น

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติ
แบบฟอร์มขอทุนวิจัยระยะสั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการไม่รับพิจารณาหากส่งเอกสารเกินวันรับสมัครหรือเอกสารไม่ครบถ้วนขอเชิญร่วมงานนิทรรศการโครงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15 (Science Project Exhibition 2014 )

ลงทะเบียนออนไลน์ (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จะได้รับคู่มือ คูปองขนมและเครื่องดื่มภายในงาน และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่!!!


ประกาศ!!!งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 สำหรับนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ (พสวท./ทุนเรียนดีวิทย์และทุนศรีตรังทอง)

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม (โปรดอ่านอย่างละเอียด)
ยืนยันการเข้าร่วมงาน (นศ.ทุนทุกคนต้องยืนยันในระบบ)
ลงทะเบียนร่วมงานออนไลน์ (สำหรับนศ.ทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม)

 


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555
ขอความร่วมมืออาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะรับปริญญาในปีการศึกษา 2556 ทำแบบประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโดยสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ


แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษา/นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 ทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตโดยสามารถเข้าประเมิน
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
       

 

ภาพกิจกรรมนักศึกษา

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201 5050-4 โทรสาร 0-2354 7143
E-mail:natapol.nea@mahidol.ac.th

ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนากิจกรรม