มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ►          ◄ Timetable for Graduate Studies in 1st semester of Academic Year 2018
 
 
   
wp.jpg (2621 bytes)ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง "การผลิตสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาย่อย Molecular and Medical Biotechnology จำนวน 1 อัตรา : click to download

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 (9 มี.ค.2561)

wp.jpg (2621 bytes)รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) (28 เม.ย.2561)

ar.jpg (2627 bytes)ดร. อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล เกียรติบัตรนำเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "การพัฒนางานด้านวัคซีน ประเภทองค์กร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ wp.jpg (2621 bytes)

Graduate Student Handbook 2017 : click to download

แสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 ได้แก่  Plenary Talk : นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์/ Popular Vote : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง/ Presentation Skills : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง, น.ส.สิริญา ไตรโชค, น.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร, น.ส.ณัฎฐา สุนทรธาราวงศ์ และน.ส.ญาณิศา ศิริ/ สื่อสารโดนใจ : น.ส.สิริญา ไตรโชค และน.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร/ โปสเตอร์ดีเลิศ : น.ส.ปริยารัตน์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, น.ส.เจนจิรา จันทร์ชูพร และน.ส.พิชชาพร เกษียรธาดานนท์

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี พ.ศ.2559 ในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอเชิญนศ.ทุกระดับและบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม 5ส ของภาควิชาฯ ทั้งในห้องปฏิบัติการและส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.60

นางวรรณี เทพสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 3 รอบติดต่อกันนับจาก ปี 2557 (ล่าสุด), 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และ ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558

RECOMMENDATION FORM for admission to the Graduate Program of Mahidol University : click to download

   
  

แก้ไขล่าสุด : 9/8/2561

customizable counter

View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ :
©2561 ภาควิชาเทคโนโลยีชิวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Web master :
pravit.won@mahidol.ac.th