มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ►          ◄ Timetable for Graduate Studies in 2nd semester of Academic Year 2016
 
 
   
นางวรรณี เทพสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559

น.ส.เบญจมาศ จันทร์เผือก ได้รับรางวัล Bronze Popular Vote Poster จากงานประชุมวิชาการ TSB Annual Meeting ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 2559

ขอความกรุณาศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดลทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาภาควิชาฯ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญนศ.ทุกระดับและบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม 5ส ของภาควิชาฯ ทั้งในห้องปฏิบัติการและส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.59

แสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ได้แก่  Plenary Talk : นายวรรษพล วัฒนสืบสิน, Popular Vote : น.ส.อัจฉรา ประเสริฐถนอม และ นายสุปภพ เอกคณานุวงศ์, Presentation Skills : น.ส.อัจฉรา ประเสริฐถนอม, โปสเตอร์ดีเลิศ : นายนฤชิต ฐานุธนาคุณ, โปสเตอร์ดีเด่น : น.ส.ณิชารีย์ ไพศาลวงศ์เจริญ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 3 รอบติดต่อกันนับจาก ปี 2557 (ล่าสุด), 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ดร. อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล Outstanding abstract award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ Protein Society of Thailand Conference 2015 และ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ar.jpg (2627 bytes)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และ ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558

RECOMMENDATION FORM for admission to the Graduate Program of Mahidol University : click to download

   
  

แก้ไขล่าสุด : 17/2/2560

customizable counter

View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ :
©2560 ภาควิชาเทคโนโลยีชิวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Web master :
pravit.won@mahidol.ac.th