มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ►          ◄ Timetable for Graduate Studies in 2nd semester of Academic Year 2018
 
 
   
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด และ ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 wp.jpg (2621 bytes)

wp.jpg (2621 bytes)ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัลมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่อง "การผลิตสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาย่อย Molecular and Medical Biotechnology จำนวน 1 อัตรา : click to download

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2560 (9 มี.ค.2561)

wp.jpg (2621 bytes)รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) (28 เม.ย.2561)

ar.jpg (2627 bytes)ดร. อดิศักดิ์ ร่มแสง ได้รับรางวัล เกียรติบัตรนำเสนอผลงานดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "การพัฒนางานด้านวัคซีน ประเภทองค์กร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ wp.jpg (2621 bytes)

Graduate Student Handbook 2017 : click to download

แสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 ได้แก่  Plenary Talk : นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์/ Popular Vote : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง/ Presentation Skills : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง, น.ส.สิริญา ไตรโชค, น.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร, น.ส.ณัฎฐา สุนทรธาราวงศ์ และน.ส.ญาณิศา ศิริ/ สื่อสารโดนใจ : น.ส.สิริญา ไตรโชค และน.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร/ โปสเตอร์ดีเลิศ : น.ส.ปริยารัตน์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, น.ส.เจนจิรา จันทร์ชูพร และน.ส.พิชชาพร เกษียรธาดานนท์

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี พ.ศ.2559 ในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอเชิญนศ.ทุกระดับและบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม 5ส ของภาควิชาฯ ทั้งในห้องปฏิบัติการและส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.60

นางวรรณี เทพสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 3 รอบติดต่อกันนับจาก ปี 2557 (ล่าสุด), 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และ ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558

RECOMMENDATION FORM for admission to the Graduate Program of Mahidol University : click to download

   
 

 

แก้ไขล่าสุด : 13/5/2562

customizable counter

View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ :
©2562 ภาควิชาเทคโนโลยีชิวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Web master :
pravit.won@mahidol.ac.th