มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
ตารางสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 2-4 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ►          ◄ Timetable for Graduate Studies in 1st semester of Academic Year 2017
 
 
   
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระราชทานรางวัล "การพัฒนางานด้านวัคซีน ประเภทองค์กร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ได้รับรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2560 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ wp.jpg (2621 bytes)

Graduate Student Handbook 2017 : click to download

แสดงความยินดีกับนศ.ที่ได้รับรางวัลจากงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 ได้แก่  Plenary Talk : นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์/ Popular Vote : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง/ Presentation Skills : น.ส.เกตุกานต์ กูปกลาง, น.ส.สิริญา ไตรโชค, น.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร, น.ส.ณัฎฐา สุนทรธาราวงศ์ และน.ส.ญาณิศา ศิริ/ สื่อสารโดนใจ : น.ส.สิริญา ไตรโชค และน.ส.ศศิประภา ภูมิรัตนางกูร/ โปสเตอร์ดีเลิศ : น.ส.ปริยารัตน์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์, น.ส.เจนจิรา จันทร์ชูพร และน.ส.พิชชาพร เกษียรธาดานนท์

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี พ.ศ.2559 ในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560

ขอเชิญนศ.ทุกระดับและบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรม 5ส ของภาควิชาฯ ทั้งในห้องปฏิบัติการและส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.60

นางวรรณี เทพสิงห์ ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ระดับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559

น.ส.เบญจมาศ จันทร์เผือก ได้รับรางวัล Bronze Popular Vote Poster จากงานประชุมวิชาการ TSB Annual Meeting ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28-30 พ.ย. 2559

ขอความกรุณาศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดลทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาภาควิชาฯ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในสาขาวิชา Biotechnology จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 3 รอบติดต่อกันนับจาก ปี 2557 (ล่าสุด), 2554 และ 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และ ดร. กัลยาณ์ แดงติ๊บ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหิดล ประจำปี พ.ศ. 2558

RECOMMENDATION FORM for admission to the Graduate Program of Mahidol University : click to download

   
  

แก้ไขล่าสุด : 30/11/2560

customizable counter

View My Stats
สงวนลิขสิทธิ์ :
©2560 ภาควิชาเทคโนโลยีชิวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Web master :
pravit.won@mahidol.ac.th