หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐

. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)         : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(ภาษาอังกฤษ)     : Bachelor of Science Program in Biotechnology

๒. ชื่อปริญญา

                ชื่อภาษาไทย:-       

                                               ชื่อเต็ม     :               วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)

                                                ชื่อย่อ      :               วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

                ชื่อภาษาอังกฤษ:-

                                                ชื่อเต็ม     :               Bachelor of Science (Biotechnology)

                                                ชื่อย่อ      :               B.Sc. (Biotechnology)

. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๔.๑   ปรัชญาของหลักสูตร

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างดี สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทั้งในการประกอบอาชีพตามสายงานที่เกี่ยวข้องหรือการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

๔.๒   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          (๑)     ผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ และ/หรือในการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตและใช้เอนไซม์ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยีเซลล์พืช และสัตว์ เป็นต้น ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันวิจัยต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

          (๒)    ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสนใจที่จะเรียนรู้หรือศึกษาต่อเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

๕. กำหนดการเปิดสอน

                ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕ เป็นต้นมา มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกและครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามลำดับ และสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ ๓ นี้จะเริ่มใช้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

๖. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

                ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนต้องสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

                วิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ใช้ข้อบังคับและระเบียบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลในการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ

๘. ระบบการศึกษา

                 ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาคตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

๙. ระยะเวลาการศึกษา

                มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี อย่างมากไม่เกิน ๘ ปี

๐. การลงทะเบียนเรียน

                นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจำนวนหน่วยกิตสำหรับวิชาพื้นฐาน ตามที่กำหนดอยู่ในหลักสูตรวิชาของนักศึกษาในแต่ละประเภทวิชา การขอเพิ่ม ลด หรือ ถอนจะได้รับอนุมัติเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น  ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลดหรือถอนรายวิชา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ลดหรือถอนไว้ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์จะจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ได้เท่านั้น

                การศึกษาภาคฤดูร้อนจะจัดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่เรียนในภาคปกติแล้วสอบตกหรือสอบไม่ได้ คณะวิทยาศาสตร์จะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเหล่านี้ตามความเหมาะสม สำหรับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนนั้น นักศึกษาต้องชำระค่าหน่วยกิตตามอัตราที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

๑๑. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

                นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคการศึกษาและประเมินเป็นแต้มเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา และแต้มเฉลี่ยสะสมสำหรับการศึกษาภาคแรกของนักศึกษาใหม่จะยังไม่มีการพิจารณาจำแนกสภาพนักศึกษาจนกว่าจะมีผลการศึกษาสองภาคการศึกษาแล้ว และจะประเมินผลโดยพิจารณาแต้มเฉลี่ยสะสม

                ผลการศึกษาที่ประเมินว่าได้ และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในสภาพปกติได้แก่แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป นักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ จะได้รับ การจำแนกสภาพเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ส่วนนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำ ๑.๕๐ จะต้องพ้น สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

                นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะต้องเรียนให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นถึง ๒.๐๐ จึงสามารถศึกษาต่อในสภาพนักศึกษาปกติได้ หากยังเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ ก็อาจมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน

                นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และหากได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม อันดับ ๒ หรือหากได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จะได้รับเกียรตินิยม อันดับ ๑

๑๒.  อาจารย์และผู้สอนประจำหลักสูตร                              

                การบริหารการเรียนการสอน การพัฒนา ตลอดจนการประกันคุณภาพของหลักสูตร จะดำเนินการโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ โดยคุณสมบัติและจำนวนของอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ยึดถือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

การสอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพใน ๒ ปีแรก จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์จากภาควิชาฯและคณาจารย์ผู้ทำการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป  ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น ภาควิชาเคมี ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ส่วนการสอน ๒ ปีหลังจะอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโดยตรง และยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เช่น ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาเคมี เป็นต้น  รวมทั้งการร่วมงานและประสานงานกับคณะอื่น และมหาวิทยาลัยอื่นๆ

        ๑๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ดังนี้

  ชื่อ คุณวุฒิ
  รองศาสตราจารย์ ไสยวิชญ์  วรวินิต  Dr.Ing. (Chemical Eng.)
  รองศาสตราจารย์ จรัญญา  ณรงคะชวนะ  D.Agr.Sc. (Biochem. Regulation)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดา ธนะภูมิ 

Ph.D. (Biomedical Science(Genetics))
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย  เชื้อวัชรินทร์ D. Eng. (Fermentation Tech.)
  อาจารย์ ปราณี อินประโคน Ph.D. (Chemistry)
  อาจารย์ อาจารี นิลวงศ์  Ph.D. (Biochemistry)
  อาจารย์ ศุภฤกษ์  บวรภิญโญ วท.บ. (สัตวศาสตร์) (ลาศึกษา)

        ๑๒.๒ ผู้สอนประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ดังนี้

  ชื่อ คุณวุฒิ
  ศาสตราจารย์ อมเรศ  ภูมิรัตน  Ph.D. (Microbiology)
  ศาสตราจารย์ Thimothy W. Flegel Ph.D. (Fungal Physiology)
  ศาสตราจารย์ วิทยา  มีวุฒิสม Ph.D. (Microbiology)
  ศาสตราจารย์ วัฒนาลัย  ปานบ้านเกร็ด D.Eng. (Fermentation Tech.)
  ศาสตราจารย์  ศกรณ์  มงคลสุข Ph.D. (Biological Science)
  ศาสตราจารย์   Willem F. Stevens Ph.D. (Molecular Biology)
  รองศาสตราจารย์ ช่อฟ้า  ทองไทย Ph.D. (Biotechnology)
  รองศาสตราจารย์ ไสยวิชญ์  วรวินิต Dr.Ing. (Chemical Eng.)
  รองศาสตราจารย์ มานพ สุพรรณธริกา Ph.D. (Engineering)
  รองศาสตราจารย์ จรัญญา  ณรงคะชวนะ D.Agr.Sc. (Biochem. Regulation)
  รองศาสตราจารย์ ถาวร วินิจสานันท์ Ph.D. (Botany)
  รองศาสตราจารย์ อภิญญา  อัศวนิก Ph.D. (Food Science)
  รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์  บุญเฉิด Ph.D. (Molecular Biology)
  รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ Ph.D. (Agricultural Science)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจินดา ธนะภูมิ Ph.D. (Biomedical Science(Genetics))
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณยารัตน์  สุไพบูลย์วัฒน Ph.D. (Plant Biotechnology)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย  เชื้อวัชรินทร์ D. Eng. (Fermentation Tech.)
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรพันธ์ วรพงษ์ Ph.D. (Plant Pathology)
  อาจารย์ อรรถวุฒิ  อิ่มพูลทรัพย์  Ph.D. (Biotechnology)
  อาจารย์ ไพโรจน์  หลวงพิทักษ์ D.Agr.Chem. (Food & Nutr. Chem.)
  อาจารย์ ปราณี อินประโคน Ph.D. (Chemistry)
  อาจารย์ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ D.Eng. (Wastewater Engineering)
  อาจารย์ เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์ Ph.D. (Enzyme Engineering)
  อาจารย์ อิษฎา เล่งเวหาสถิตย์ Ph.D. (Biotechnology)
  อาจารย์ วัชระ จินตโกวิท Ph.D. (Bioenergy Science)
  อาจารย์ ปัญจภัทร์ โสจิกุล Ph.D. (Plant Molecular Biology)
  อาจารย์ ทิพา อัศวรักษ์ Ph.D. (Molecular Plant Pathology)
  อาจารย์ อาจารี นิลวงศ์ Ph.D. (Biochemistry)
  อาจารย์ ศุภฤกษ์  บวรภิญโญ Ph.D. (Physiology)
  อาจารย์ ธัญญารัตน์ พงษ์ธารางกูล Ph.D. (Agricultural and Biotechnological Engineering)
  อาจารย์ ณัฏฐวี เนียมสิริ

Ph.D. (Food Science & Technology)

  Dr. Cornel Verduyn Ph.D. (Microbial Physiology and Enzymology)
  นาง วรรณี เทพสิงห์   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  นาง สุภัสรา จันทร์ศรี  วท.บ. (ชีววิทยา)
  นาย พิมล จำนงค์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวเคมี)
  นาย ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ M.App.Sc.(Biotechnology)
  นางดวงเนตร อิศรางกูร ณ อยุธยา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  นายสุธรรม อินทรเรืองศร วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

       ๑๒. อาจารย์พิเศษ

  ชื่อ หน่วยงาน
  Dr. John W. Stampe คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
  ดร. สิทธิพันธ์ ตัณฑวิรุฬห์    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
  รองศาสตราจารย์วิสิฐ จะวะสิต   สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล
  ดร. วาณี ชนเห็นชอบ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
  นาย ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นาง ดารณี หมู่ขจรพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๓. จำนวนนักศึกษา

                รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ประมาณ ๕๐ คน ต่อปีการศึกษา

๑๔.  สถานที่และอุปกรณ์การสอน

          ในการสอนวิชาพื้นฐาน ทั้งชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติการของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อแยกมาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพในปีที่ ๒ ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และบางส่วนที่คณะวิทยาศาสตร์ และโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

๑๕.  ห้องสมุด

          นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำรา วารสาร สื่อช่วยสอน สารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนตประกอบการศึกษา ได้จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เขตพญาไท

๑๖. งบประมาณ

                ใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๔๕ มีดังนี้

(๑)  เงินงบประมาณ

                   เงินเดือน                                                       ๖,๖๐๔,๑๑๖.๐๐     บาท

                   ค่าจ้างประจำ                                                   ๑๘๙,๙๖๐.๐๐     บาท

                   ค่าวัสดุ/ใช้สอย/ตอบแทน                                 ๕,๑๓๖,๐๑๗.๐๕     บาท

(๒) เงินรายได้

                   เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย                               ๗๙,๙๘๐.๐๐     บาท

                                                                  รวม           ๑๒,๐๑๐,๐๗๓.๐๕     บาท

โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เท่ากับ ๑๖๒,๙๗๗.๔๙ บาท/คน/ปี (รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ และชื่นจิตต์ บุญเฉิด, การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ISBN 974-662-822-4, หน้า๔๘)

๑๗. หลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ โปรแกรม คือ

๑.      โปรแกรมปกติ (Regular program)

เป็นแผนการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาจะเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะของสาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด โดยนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จึงสามารถสำเร็จการศึกษาได้

 

๒.      โปรแกรมพิสิฐวิธาน (Distinction Program)

เป็นแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลการเรียนดี และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและ/หรือเอกภายหลังจากจบหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว นักศึกษาจะเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะของสาขา เช่นเดียวกับนักศึกษาในโปรแกรมปกติ และจะเรียนกลุ่มวิชาพิเศษเพิ่มขึ้นอีก ๑๑ หน่วยกิต ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมความรู้เฉพาะสาขา และเสริมทักษะการเรียนในภาคภาษาอังกฤษ รวมทั้งเน้นวิชาการทำวิจัยเพิ่มขึ้น นักศึกษาสามารถเลือกเข้าโปรแกรมพิสิฐวิธาน โดยสมัครใจภายใต้การพิจารณาเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาฯ ในปลายภาคต้นของปีการศึกษาที่ ๓ โดยมีเงื่อนไขคือนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งก่อนเลือกเข้าโปรแกรม และเมื่อจบโปรแกรมแล้วต้องไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ มิฉะนั้นจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาโปรแกรมปกติ


 

 

๑๗.๑      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

๑๗.๑.๑ โปรแกรมปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวม             ไม่น้อยกว่า             ๑๓๑       หน่วยกิต

๑๗.๑.๒  โปรแกรมพิสิฐวิธาน

จำนวนหน่วยกิตรวม             ไม่น้อยกว่า             ๑๓๖       หน่วยกิต

 

๑๗.๒      โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร

จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมพิสิฐวิธาน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

·     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

·     กลุ่มวิชาภาษา

รายวิชาที่หลักสูตรกำหนด

·     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

·     กลุ่มวิชาภาษา

๓๑

 

 

๓๑

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า

·     กลุ่มวิชา(เอก)บังคับ

·     กลุ่มวิชา(เอก)เลือก-วิชาโท ไม่น้อยกว่า

·     กลุ่มวิชาพิเศษ

๙๔

๘๗

-

๙๙

๘๑

๑๑

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า

๑๓๑

๑๓๖

 


 

             ๑๗.๓      รายวิชา

                             ๑๗.๓.๑ หลักสูตรปรกติ

 

ก.             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                         ๓๑ หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์                                                                                            ๗ หน่วยกิต

                                                                                                                           จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

            มมศท ๑๐๑           การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                                ๒(๑-๒-๓)

                        MUGE 101            General Education for Human Development                                               2(1-2-3)

            มมศท ๑๐๒           สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                       ๓(๒-๒-๕)

            MUGE 102            Social Studies for Human Development                                       3(2-2-5)

            มมคร ๑๐๓            ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                  ๒(๑-๒-๓)

        MUGE 103            Arts and Sciences for Human Development                                 2(1-2-3)

 

   กลุ่มวิชาภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด                                                                                                                   หน่วยกิต

 

รายวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒ สามารถลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถเทอมละ ๑ วิชาให้ได้ตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด

        ศทภท ๑๐๐           ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  (๒-๒-๕)

        ARTH 100              Art  of Using Thai Language in Communication                          3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๓            ภาษาอังกฤษระดับ ๑                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 103             English Course Level 1                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๔            ภาษาอังกฤษระดับ ๒                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 104             English Course Level 2                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๕            ภาษาอังกฤษระดับ ๓                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 105             English Course Level 3                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๖            ภาษาอังกฤษระดับ ๔                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 106             English Course Level 4                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๗            ภาษาอังกฤษระดับ ๕                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 107             English Course Level 5                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๘            ภาษาอังกฤษระดับ ๖                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 108             English Course Level 6                                                                      3(2-2-5)

       

 

 

 

        กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                                            ๙  หน่วยกิต            

                                                                                                                  จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

        วททช ๒๐๑            เทคโนโลยีชีวภาพและสังคม                                                                                (๒-๐-๔)

        SCBT 201              Biotechnology and Society                                                               2(2-0-4)

        วททช ๓๕๕            ความปลอดภัยอาหาร                                                                           ๒ (๒-๐-๔)

        SCBT 355             Food Safety                                                                                          2(2-0-4)

        วททช ๓๓๙            หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ                            ๓(๓-๐-๖)

        SCBT 339              Principles of Quality Control and Quality Assurance                   3(3-0-6)

        วททช ๔๓๕            การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                               (๒-๐-๔)

        SCBT 435             Management of Agribusiness and Agroindustry                          2(2-0-4)

 

   กลุ่มวิชาภาษาที่หลักสูตรกำหนด                                                                                       หน่วยกิต

 

รายวิชา ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๒ สามารถลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถเทอมละ ๑ วิชา ให้ได้ตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด

        ศศภอ ๑๐๓            ภาษาอังกฤษระดับ ๑                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 103             English Course Level 1                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๔            ภาษาอังกฤษระดับ ๒                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 104             English Course Level 2                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๕            ภาษาอังกฤษระดับ ๓                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 105             English Course Level 3                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๖            ภาษาอังกฤษระดับ ๔                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 106             English Course Level 4                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๗            ภาษาอังกฤษระดับ ๕                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 107             English Course Level 5                                                                      3(2-2-5)

        ศศภอ ๑๐๘            ภาษาอังกฤษระดับ ๖                                                                           ๓(๒-๒-๕)

        AREN 108             English Course Level 6                                                                      3(2-2-5)

 

ข.                 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                      ๙๔ หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                                                   ๘๗ หน่วยกิต

                                                                                                                    จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วทคม ๑๓๓           เคมีทั่วไป ๑                                                                                             ๒(๒-๐-๔)             

         SCCH 133            General Chemistry I                                                                             2(2-0-4)

         วทคม ๑๐๘           ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑                                                                           ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 108            Chemistry Laboratory I                                                                         1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๗           ฟิสิกส์ ๑                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)             

         SCPY 157             Physics I                                                                                                 3(3-0-6)

         วทคณ ๑๑๒          แคลคูลัส                                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCMA 112             Calculus                                                                                                 2(2-0-4)

         วทชว ๑๒๑            ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                     ๒(๒-๐-๔)             

         SCBI 121              General Biology I                                                                                 2(2-0-4)

         วทชว ๑๐๒            ปฏิบัติการชีววิทยา ๑                                                                             ๑(๐-๓-๑)             

         SCBI 102              Biology Laboratory I                                                                             1(0-3-1)

         วทคม ๑๓๔           เคมีทั่วไป ๒                                                                                             ๓(๓-๐-๖) 

         SCCH 134            General Chemistry II                                                                            3(3-0-6)

         วทคม ๑๐๙           ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒                                                                            ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 109            Chemistry Laboratory II                                                                        1(0-3-1)  

         วทคม ๒๒๐           เคมีอินทรีย์                                                                                              ๓(๓-๐-๖) 

         SCCH 220            Organic Chemistry                                                                              3(3-0-6)

         วทคม ๒๒๙           ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                                            ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 229            Organic Chemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)

         วทคม ๒๑๑           เคมีวิเคราะห์ ๑                                                                                       ๓(๓-๐-๖)             

         SCCH 211            Analytical Chemistry I                                                                          3(3-0-6)

         วทคม ๒๐๗           ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                                                         ๑(๐-๓-๑)             

         SCCH 207            Analytical Chemistry Laboratory                                                        1(0-3-1)                

         วทฟส ๑๗๐           ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                                                ๑(๐-๓-๑)             

         SCPY 170             Physics Laboratory I                                                                           1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๘           ฟิสิกส์ ๒                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)             

         SCPY 158             Physics II                                                                                                3(3-0-6)

         วทคณ ๑๖๓          สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                      ๓(๓-๐-๖)             

         SCMA 163             Ordinary Differential Equations                                                         3(3-0-6)

         วทคณ ๑๘๐          สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ                                                                           ๒(๒-๐-๔)             

         SCMA 180             Introduction to Statistics                                                                     2(2-0-4)

         วทคณ ๒๖๐          สมการอนุพันธ์                                                                                        ๒(๒-๐-๔)             

         SCMA 260             Differential Equations                                                                          2(2-0-4)

         วทชว ๑๒๒            ชีววิทยาทั่วไป ๒                                                                                     ๓(๓-๐-๖)             

         SCBI 122              General Biology II                                                                                3(3-0-6)

         วทชว ๑๐๔            ปฏิบัติการชีววิทยา ๒                                                                             ๑(๐-๓-๑)             

         SCBI 104              Biology Laboratory II                                                                           1(0-3-1)

         วททช๒๐๔             การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ          ๓(๓-๐-๖)             

              SCBT 204             Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology                       3(3-0-6)

         วทชค ๒๐๓            ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                         ๓(๓-๐-๖)             

         SCBC 203            Basic Biochemistry                                                                              3(3-0-6)                

         วทชค ๒๐๔            ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                       ๑(๐-๓-๑)             

         SCBC 204            Basic Biochemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)                

         วทชค ๒๐๕            หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                    (๒-๐-๔)

         SCBC 205            Physical Principles in Life Science                                                  2(2-0-4)

         วททช ๒๐๒            ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 202             Balances and Thermodynamics in Bioprocess                            2(2-0-4)

         วททช ๒๐๓            วิทยาแบคทีเรีย                                                                                       ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 203             Bacteriology                                                                                          3(2-3-5)

         วททช ๓๐๒            สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                      ๔(๒-๖-๖)

         SCBT 302             Microbial Physiology and Genetics                                                 4(2-6-6)   

         วททช ๓๐๕            เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม                                                     ๔(๓-๓-๗)

         SCBT 305             Industrial Biotechnology                                                                     4(3-3-7)    

         วททช ๓๐๘            วิทยาเห็ดรา                                                                                            ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 308             Mycology                                                                                                3(2-3-5)

                วททช ๓๑๕            จลนศาสตร์เคมี และชีวเคมี                                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 315             Chemical and Biochemical Kinetics                                               2(2-0-4)

         วททช ๓๒๓            การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                     ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 323             Analysis in Biotechnology                                                                   2(2-0-4)

         วททช ๓๒๔            ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 324             Analytical Laboratory in Biotechnology                                           1(0-3-1)

         วททช ๓๒๘            การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 328             Momentum, Heat and Mass Transfer                                               3(3-0-6)

         วททช ๓๔๓            หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                  ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 343             Topics in Biotechnology                                                                     1(0-3-1)                                 วททช ๔๑๑         วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑                                                                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 411             Bioprocess Engineering I                                                                  3(3-0-6)

         วททช ๔๑๒            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 412             Bioprocess Engineering II                                                                 3(3-0-6)

         วททช ๔๑๓            ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                            ๑(๐-๓-๑)  

         SCBT 413             Bioprocess Engineering Laboratory                                               1(0-3-1)    

         วททช ๔๖๑            ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                                             ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 461             Industrial Plant Studies                                                                       1(0-3-1)

         วททช ๔๖๒            การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                                                         ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 462             Industrial Training                                                                                1(0-3-1)

         วททช ๔๙๓            สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                                 ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 493             Seminar in Biotechnology I                                                                1(0-3-1)

         วททช ๔๙๔            สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                                                                 ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 494             Seminar in Biotechnology II                                                               1(0-3-1)

         วททช ๔๘๕            โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                     ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 485             Special Project in Biotechnology I                                                   1(0-3-1)

         วททช ๔๘๖            โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                                                     ๓(๐-๙-๓)             

         SCBT 486             Special Project in Biotechnology II                                                  3(0-9-3)

 

         กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                              ไม่น้อยกว่า   ๗ หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วททช ๒๑๑            การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                         ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 211             Engineering Drawing                                                                         2(2-0-4)

         วททช ๓๐๙            เทคโนโลยีเซลล์สัตว์                                                                              ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 309             Animal Cell Technology                                                                     3(3-0-6)

         วททช ๓๕๒            วิทยาศาสตร์อาหาร                                                                               ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 352             Food Science                                                                                       2(2-0-4)

         วททช ๓๕๓            เทคโนโลยีอาหาร                                                                                   ๒(๑-๓-๓)             

         SCBT 353             Food Technology                                                                                 2(1-3-3)                

         วททช ๓๕๔            การหมักอาหาร                                                                                      ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 354             Food Fermentation                                                                              2(2-0-4)

         วททช ๔๐๑            ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                             ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 401             Bioinformatics                                                                                       3(2-3-5)

         วททช ๔๐๗            เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช                                                               ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 407             Plant Biotechnology                                                                            3(2-3-5)

         วททช ๔๒๑            เทคโนโลยีเครื่องสำอางและสารหอม                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 421             Aroma and Cosmetic Technology                                                   2(2-0-4)                

         วททช ๔๒๒            เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน                                                                    ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 422             Fat and Oil Technology                                                                      2(2-0-4)

         วททช ๔๒๓            การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 423             Reactor Design                                                                                    2(2-0-4)

         วททช ๔๓๓            เทคโนโลยีของแป้ง                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 433             Starch Technology                                                                              2(2-0-4)

         วททช ๔๓๔            การจัดการของเสีย                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 434             Waste Management                                                                            2(2-0-4)

         วททช ๔๓๖            อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม                                                       ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 436             Functional Food and Innovation                                                       2(2-0-4)

 

 

ค.         หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                     ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต

                                                                                                                         จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วทคพ ๑๐๑           การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑                                                        ๓(๓-๐-๖)             

         SCCS 101            Computer Programming I                                                                 3(3-0-6)

         วทคพ ๑๕๕           การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์                                                           ๓(๓-๐-๖)             

         SCCS 155            Microcomputer Applications                                                             3(3-0-6)

         จกสว ๑๐๑            การบริหารและการจัดการทั่วไป                                                           ๓(๓-๐-๖)             

         MGID 101             Administration and General Management                                     3(3-0-6)

         ศศภอ ๒๕๕           ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                 ๓(๒-๒-๕)             

         AREN 255             English for Business Affairs                                                                3(2-2-5)

         ศศภฝ ๑๔๑           ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑                                                                       ๓(๒-๒-๕)             

         ARFR 141              Elementary French I                                                                            3(2-2-5)

         ศศภฝ ๑๔๒           ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒                                                                        ๓(๒-๒-๕)             

         ARFR 142              Elementary French II                                                                           3(2-2-5)

         ศศภญ ๑๖๑          ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๑                                                                          ๓(๒-๒-๕)             

         ARJP 161              Elementary Japanese I                                                                       3(2-2-5)

         ศศภญ ๑๖๒          ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๒                                                                          ๓(๒-๒-๕)             

         ARJP 162              Elementary Japanese II                                                                      3(2-2-5)

         วทคณ ๓๘๒          การวางแผนการทดลอง                                                                        ๓(๓-๐-๖)             

         SCMA 382             Experimental Design                                                                          3(3-0-6)

และวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชาฯ

 

          ๑๗.๓.๒ หลักสูตรพิสิฐวิธาน

 

ก.    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                             ๓๑ หน่วยกิต

เหมือนวิชาในหลักสูตรปรกติ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ๑๗.๓.๑ ข้อ ก.)

 

ข.     หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                                      ๙๙ หน่วยกิต 

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                                                   ๘๑ หน่วยกิต

                                                                                                                            จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วทคม ๑๓๓           เคมีทั่วไป ๑                                                                                             ๒(๒-๐-๔)             

         SCCH 133            General Chemistry I                                                                             2(2-0-4)

         วทคม ๑๐๘           ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑                                                                           ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 108            Chemistry Laboratory I                                                                        1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๗           ฟิสิกส์ ๑                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)             

         SCPY 157             Physics I                                                                                                 3(3-0-6)

         วทคณ ๑๑๒          แคลคูลัส                                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCMA 112             Calculus                                                                                                 2(2-0-4)

         วทชว ๑๒๑            ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                     ๒(๒-๐-๔)             

         SCBI 121              General Biology I                                                                                 2(2-0-4)

         วทชว ๑๐๒            ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑                                                                     ๑(๐-๓-๑)             

         SCBI 102              Biology Laboratory I                                                                             1(0-3-1)

         วทคม ๑๓๔           เคมีทั่วไป ๒                                                                                             ๓(๓-๐-๖) 

         SCCH 134            General Chemistry II                                                                            3(3-0-6)

         วทคม ๑๐๙           ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒                                                                            ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 109            Chemistry Laboratory II                                                                        1(0-3-1)  

         วทคม ๒๒๐           เคมีอินทรีย์                                                                                              ๓(๓-๐-๖)  

         SCCH 220            Organic Chemistry                                                                              3(3-0-6)

         วทคม ๒๒๙           ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                                            ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 229            Organic Chemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)

         วทคม ๒๑๑           เคมีวิเคราะห์ ๑                                                                                       ๓(๓-๐-๖)             

         SCCH 211            Analytical Chemistry I                                                                          3(3-0-6)

         วทคม ๒๐๗           ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                                                         ๑(๐-๓-๑)             

         SCCH 207            Analytical Chemistry Laboratory                                                        1(0-3-1)                

         วทฟส ๑๗๐           ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                                                ๑(๐-๓-๑)             

         SCPY 170             Physics Laboratory I                                                                           1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๘           ฟิสิกส์ ๒                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)             

         SCPY 158             Physics II                                                                                                3(3-0-6)

         วทคณ ๑๖๓          สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                      ๓(๓-๐-๖)             

         SCMA 163             Ordinary Differential Equations                                                         3(3-0-6)

         วทคณ ๑๘๐          สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ                                                                           ๒(๒-๐-๔)             

         SCMA 180             Introduction to Statistics                                                                     2(2-0-4)

         วทคณ ๒๖๐          สมการอนุพันธ์                                                                                        ๒(๒--๔)

         SCMA 260             Differential Equations                                                                          2(2-0-4)

         วทชว ๑๒๒            ชีววิทยาทั่วไป ๒                                                                                     ๓(๓-๐-๖)             

         SCBI 122              General Biology II                                                                                3(3-0-6)

         วทชว ๑๐๔            ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒                                                                     ๑(๐-๓-๑)             

         SCBI 104              Biology Laboratory II                                                                            1(0-3-1)

         วททช๒๐๔             การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ          ๓(๓-๐-๖)                              SCBT 204         Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology                                                3(3-0-6)

         วทชค ๒๐๓            ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                         ๓(๓-๐-๖)             

         SCBC 203            Basic Biochemistry                                                                              3(3-0-6)                

         วทชค ๒๐๔            ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                       ๑(๐-๓-๑)             

         SCBC 204            Basic Biochemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)                

         วทชค ๒๐๕            หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                    (๒-๐-๔)

         SCBC 205            Physical Principles in Life Science                                                  2(2-0-4)

         วททช ๒๐๒            ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 202             Balances and Thermodynamics in Bioprocess                            2(2-0-4)

         วททช ๒๐๓            วิทยาแบคทีเรีย                                                                                       ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 203             Bacteriology                                                                                          3(2-3-5)

         วททช ๓๐๒            สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                      ๔(๒-๖-๖)

         SCBT 302             Microbial Physiology and Genetics                                                 4(2-6-6)   

         วททช ๓๐๕            เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม                                                     ๔(๓-๓-๗)

         SCBT 305             Industrial Biotechnology                                                                     4(3-3-7)    

         วททช ๓๐๘            วิทยาเห็ดรา                                                                                            ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 308             Mycology                                                                                                3(2-3-5)

         วททช ๓๑๕            จลนศาสตร์เคมี และชีวเคมี                                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 315             Chemical and Biochemical Kinetics                                               2(2-0-4)

         วททช ๓๒๓            การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                     ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 323             Analysis in Biotechnology                                                                   2(2-0-4)

         วททช ๓๒๔            ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 324             Analytical Laboratory in Biotechnology                                           1(0-3-1)

         วททช ๓๒๘            การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 328             Momentum, Heat and Mass Transfer                                               3(3-0-6)

         วททช ๓๔๓            หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                  ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 343             Topics in Biotechnology                                                                     1(0-3-1)                                 วททช ๔๑๑         วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑                                                                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 411             Bioprocess Engineering I                                                                  3(3-0-6)

         วททช ๔๑๒            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                                                          ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 412             Bioprocess Engineering II                                                                 3(3-0-6)

         วททช ๔๑๓            ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                            ๑(๐-๓-๑)  

         SCBT 413             Bioprocess Engineering Laboratory                                               1(0-3-1)    

         วททช ๔๖๑            ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                                             ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 461             Industrial Plant Studies                                                                       1(0-3-1)

         วททช ๔๖๒            การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                                                         ๑(๐-๓-๑)             

         SCBT 462             Industrial Training                                                                                1(0-3-1)

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                                        ไม่น้อยกว่า   ๗ หน่วยกิต

                                                                                                                             จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วททช ๒๑๑            การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                         ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 211             Engineering Drawing                                                                         2(2-0-4)

         วททช ๓๐๙            เทคโนโลยีเซลล์สัตว์                                                                              ๓(๓-๐-๖)             

         SCBT 309             Animal Cell Technology                                                                     3(3-0-6)

         วททช ๓๕๒            วิทยาศาสตร์อาหาร                                                                               ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 352             Food Science                                                                                       2(2-0-4)

         วททช ๓๕๓            เทคโนโลยีอาหาร                                                                                   ๒(๑-๓-๓)             

         SCBT 353             Food Technology                                                                                 2(1-3-3)                

         วททช ๓๕๔            การผลิตอาหารหมัก                                                                              ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 354             Food Fermentation                                                                              2(2-0-4)

         วททช ๔๐๑            ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                             ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 401             Bioinformatics                                                                                       3(2-3-5)

         วททช ๔๐๗            เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช                                                               ๓(๒-๓-๕)             

         SCBT 407             Plant Biotechnology                                                                            3(2-3-5)

         วททช ๔๒๑            เทคโนโลยีเครื่องสำอางและสารหอม                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 421             Aroma and Cosmetic Technology                                                   2(2-0-4)                

         วททช ๔๒๒            เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน                                                                    ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 422             Fat and Oil Technology                                                                      2(2-0-4)

         วททช ๔๒๓            การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                                                   ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 423             Reactor Design                                                                                    2(2-0-4)

         วททช ๔๓๓            เทคโนโลยีของแป้ง                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 433             Starch Technology                                                                              2(2-0-4)

         วททช ๔๓๔            การจัดการของเสีย                                                                                 ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 434             Waste Management                                                                            2(2-0-4)

         วททช ๔๓๖            อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม                                                       ๒(๒-๐-๔)             

         SCBT 436             Functional Food and Innovation                                                       2(2-0-4)

 

         กลุ่มวิชาพิเศษ (สำหรับหลักสูตรพิสิฐวิธาน)                                                                    ๑๑ หน่วยกิต

                                                                                                                        จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

         วททช ๔๘๗            วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                               ๒(๐-๖-๒)

         SCBT 487             Undergraduate Thesis in Biotechnology I                                      2(0-6-2)

         วททช ๔๘๘            วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                               ๔(๐-๑๒-๔)

         SCBT 488             Undergraduate Thesis in Biotechnology II                                     4(0-12-4)

         วททช ๕๙๑            หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                   (--)

         SCBT 591             Special Topics in Biotechnology I                                                   1(1-0-2)

         วททช ๖๐๕            เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                               (๐-๙-๓)

         SCBT 605             Techniques in Biotechnology                                                           3(0-9-3)

         วททช ๖๙๑            สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                          (--)

         SCBT 691             Biotechnology Seminar I                                                                    1(1-0-2)

 

ค.      หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                     ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต

เหมือนวิชาในหลักสูตรปรกติ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ๑๗.๓.๑ ข้อ ค.)

 

๑๗.๓.๓  ความหมายของรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตร

รหัสรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

          (ก) ตัวอักษร ๔ ตัว มีความหมายดังนี้

               · ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่

ศศ และ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Arts)

จก และ MG หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ (College of Management)

วศ และ MS หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (College of Music)

มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

วท และ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)                                                     

                          สม และ SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Faculty of Social Science and                                    Humanities)         

· ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือ โครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                            ¨ ใช้ตัวอักษร ๒ ตัวแรกของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือ โครงการ

                            ¨ ใช้ตัวอักษร ๒ ตามเสียงที่เน้นของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือ โครงการ

                            ¨ ใช้ตัวอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายของชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือ โครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            คณะวิทยาศาสตร์

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ

ไทย

อังกฤษ

ไทย - อังกฤษ

คณ

MA

คณิตศาสตร์ - Mathematics

คพ

CS

วิทยาการคอมพิวเตอร์-Computer Science

คม

CH

เคมี - Chemistry

ชค

BC

ชีวเคมี - Biochemistry

ชว

BI

ชีววิทยา - Biology

ฟส

PY

ฟิสิกส์- Physics

ทช

BT

เทคโนโลยีชีวภาพ - Biotechnology

                           

                     คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ

ไทย

อังกฤษ

ไทย - อังกฤษ

มน

HU

มนุษยศาสตร์ - Humanities

ศษ

ED

พลศึกษา - Physical Education

สค

SS

สังคมศาสตร์ -  Social Sciences

                    

                     คณะศิลปศาสตร์

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ

ไทย

อังกฤษ

ไทย - อังกฤษ

ภอ

EN

ภาษาอังกฤษ - English

ภฝ

FR

ภาษาฝรั่งเศส - French

ภญ

JP

ภาษาญี่ปุ่น - Japan

ภท

TH

ภาษาไทย- Thai

                     

                      วิทยาลัยการจัดการ

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ

ไทย

อังกฤษ

ไทย - อังกฤษ

สว

ID

สหวิชา- Interdisciplinary

 

                      มหาวิทยาลัยมหิดล

อักษรย่อ

ชื่อเต็มภาควิชา/ โครงการ

ไทย

อังกฤษ

ไทย - อังกฤษ

ศท

GE

วิชาศึกษาทั่วไป-General Education

         

          (ข) ตัวเลข ๓ ตัวตามหลังตัวอักษร กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ใช้ความหมายตามที่กำหนดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา ใช้ความหมายตามที่กำหนดโดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนั้นมีความหมายดังนี้

                · ตัวเลขตัวแรกบ่งถึงระดับชั้นปีของวิชานั้น ตัวเลขตัวแรกอาจเป็น ๑-๔

 กรณีที่เป็น ๕ และ ๖ หมายถึงวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

                · ตัวเลขสองตัวหลังบ่งถึงลำดับวิชาที่สอนในแต่ละชั้น

 


 

๑๗.๔      แผนการศึกษา

 

ปีที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๑

            รหัสวิชา                                ชื่อวิชา                                                                     จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า                                                                               

วิชาศึกษาทั่วไป

         ศศภอ xxx                     ภาษาอังกฤษระดับ  1-6                                                                       ๓(๒-๒-๕)

         AREN xxx                     English Course Level 1-6                                                                  3(2-2-5)

'       มมศท ๑๐๑                  การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                                ๒(๑-๒-๓)              

         MUGE 101                   General Education for Human Development                                               2(1-2-3)

'       มมศท ๑๐๒                  สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                       ๓(๒-๒-๕)

         MUGE 102                   Social Studies for Human Development                                       3(2-2-5)

วิชาเฉพาะบังคับ

         วทคม ๑๓๓                  เคมีทั่วไป ๑                                                                                            ๒(๒-๐-๔)              

         SCCH 133                   General Chemistry I                                                                            2(2-0-4)

วทคม ๑๐๘                  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑                                                                         ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 108                  Chemistry Laboratory I                                                                        1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๗                 ฟิสิกส์ ๑                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)              

         SCPY 157                   Physics I                                                                                                 3(3-0-6)

         วทคณ ๑๑๒                แคลคูลัส                                                                                                 ๒(๒-๐-๔)              

         SCMA 112                   Calculus                                                                                                2(2-0-4)

         วทชว ๑๒๑                  ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                     ๒(๒-๐-๔)

         SCBI 121                     General Biology I                                                                                 2(2-0-4)

         วทชว ๑๐๒                  ปฏิบัติการชีววิทยา ๑                                                                            ๑(๐-๓-๑)

         SCBI 102                     Biology Laboratory I                                                                             1(0-3-1)

                                                                                                                                                      ___________________

         รวมหน่วยกิต                                                                                                                              ๑๙ หน่วยกิต

                                                                                                                                                                19 credits

                                                                                                                                                     ___________________

 

 

' เป็นรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

         รหัสวิชา                                         ชื่อวิชา                                                                    จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาศึกษาทั่วไป

         ศศภอ xxx                     ภาษาอังกฤษระดับ  1-6                                                                        ๓(๒-๒-๕)

         AREN xxx                    English Course Level 1-6                                                                   3(2-2-5)

'       มมศท ๑๐๓                  ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                  ๒(๑-๒-๓)

         MUGE 103                   Arts and Sciences for Human Development                                 2(1-2-3)

วิชาเฉพาะบังคับ

         วทคม ๑๓๔                  เคมีทั่วไป ๒                                                                                             ๓(๓-๐-๖) 

         SCCH 134                  General Chemistry II                                                                           3(3-0-6)

         วทคม ๑๐๙                  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒                                                                           ๑(๐-๓-๑)

         SCCH 109                  Chemistry Laboratory II                                                                       1(0-3-1)

         วทฟส ๑๕๘                 ฟิสิกส์ ๒                                                                                                  ๓(๓-๐-๖)

         SCPY 158                   Physics II                                                                                                3(3-0-6)

         วทฟส ๑๗๐                 ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                                                 ๑(๐-๓-๑)             

         SCPY 170                   Physics Laboratory I                                                                             1(0-3-1)

วทคณ ๑๖๓                   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                      ๓(๓-๐-๖)             

         SCMA 163                   Ordinary Differential Equations                                                         3(3-0-6)

         วทชว ๑๒๒                  ชีววิทยาทั่วไป ๒                                                                                     ๓(๓-๐-๖)

         SCBI 122                     General Biology II                                                                                 3(3-0-6)

         วทชว ๑๐๔                  ปฏิบัติการชีววิทยา ๒                                                                             ๑(๐-๓-๑)

         SCBI 104                     Biology Laboratory II                                                                            1(0-3-1)

                                                                                                                                           ___________________

         รวมหน่วยกิต                                                                                                                               ๒๐ หน่วยกิต

                                                                                                                         20 credits

                                                                                                                                            ___________________

 

 

 

' เป็นรายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๒


 

 

ปีที่ ๒

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

            รหัสวิชา                                    ชื่อวิชา                                                                จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วิชาศึกษาทั่วไป

ศศภอ xxx                      ภาษาอังกฤษระดับ ๑-                                                                        ๓(๒-๒-๕)

AREN xxx                      English Course Level 1-6                                                                   3(2-2-5)

วททช ๒๐๑                    เทคโนโลยีชีวภาพและสังคม                                                                                (๒-๐-๔)

SCBT 201                     Biotechnology and Society                                                                2(2-0-4)

วิชาเฉพาะบังคับ

วทคม ๒๒๐                   เคมีอินทรีย์                                                                                              ๓(๓-๐-๖)

SCCH 220                    Organic Chemistry                                                                              3(3-0-6)

วทคม ๒๒๙                   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                                            ๑(๐-๓-๑)

SCCH 229                    Organic Chemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)

วทคณ ๑๘๐                  สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ                                                                           ๒(๒-๐-๔)              

SCMA 180                    Introduction to Statistics                                                                     2(2-0-4)

วทคณ ๒๖๐                  สมการอนุพันธ์                                                                                       ๒(๒-๐-๔)              

SCMA 260                    Differential Equations                                                                         2(2-0-4)

วทคม ๒๑๑                   เคมีวิเคราะห์ ๑                                                                                      ๓(๓-๐-๖)              

SCCH 211                    Analytical Chemistry I                                                                          3(3-0-6)

       วทคม ๒๐๗                 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                                                            ๑(๐-๓-๑)              

SCCH 207                    Analytical Chemistry Laboratory                                                       1(0-3-1)

 วทชค ๒๐๕                    หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                    (๒-๐-๔)

SCBC 205                    Physical Principles in Life Science                                                 2(2-0-4)

 วททช ๒๐๔                    การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ         ๓(๓-๐-๖)   

 SCBT 204                      Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology                     3(3-0-6)                

                                                                                                                                           ___________________

      รวมหน่วยกิต                                                                                                                                 ๒๒ หน่วยกิต

                                                                                                                        22 credits

                                                                                                                                ___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

        รหัสวิชา                                          ชื่อวิชา                                                                    จำนวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาศึกษาทั่วไป

       ศศภอ xxx                     ภาษาอังกฤษระดับ  1-6                                                                          ๓(๒-๒-๕)              

AREN xxx                      English Course Level 1-6                                                                   3(2-2-5)

ศศภท ๑๐๐                   ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                   (๒-๒-๕)

ARTH 100                     Art of Using Thai language in Communication                             3(2-2-5)

วิชาเฉพาะบังคับ

วทชค ๒๐๓                   ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                                        ๓(๓-๐-๖)              

SCBC 203                    Basic Biochemistry                                                                              3(3-0-6)

  วทชค ๒๐๔                   ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน                                                                      ๑(๐-๓-๑)              

SCBC 204                    Basic Biochemistry Laboratory                                                         1(0-3-1)

  วททช ๒๐๒                   ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ                                   ๒(๒-๐-๔)             

SCBT 202                     Balances and Thermodynamics in Bioprocess                           2(2-0-4)

วททช ๒๐๓                   วิทยาแบคทีเรีย                                                                                      ๓(๒-๓-๕)

SCBT 203                     Bacteriology                                                                                          3(2-3-5)

                                                                                                                                                     ___________________

       รวมหน่วยกิต                                                                                                                 ๑๕ หน่วยกิต

                                                                                                                        15 credits

                                                                                                                                    ___________________

 

 

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้


 

ปีที่ ๓ (หลักสูตรปรกติ)

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

          รหัสวิชา                                  ชื่อวิชา                                                                   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)        

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                  

วททช ๓๕๕                   ความปลอดภัยอาหาร                                                                           ๒(๒-๐-๔)

SCBT 355                     Food Safety                                                                                           2(2-0-4)

วททช ๓๓๙                    หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ                            ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 339                     Principles of Quality Control and Quality Assurance                   3(3-0-6)                                  

วิชาเฉพาะบังคับ

      วททช ๓๐๘                     วิทยาเห็ดรา                                                                                            ๓(๒-๓-๕)              

SCBT 308                     Mycology                                                                                                3(2-3-5)

วททช ๓๑๕                   จลนศาสตร์เคมี และชีวเคมี                                                                  ๒(๒-๐-๔)

SCBT 315                     Chemical & Biochemical Kinetics                                                   2(2-0-4)

  วททช ๓๒๓                   การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                     ๒(๒-๐-๔)

SCBT 323                     Analysis in Biotechnology                                                                  2(2-0-4)

วททช ๓๒๔                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 324                     Analytical Laboratory in Biotechnology                                           1(0-3-1)

วททช ๓๒๘                   การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล                                          ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 328                     Momentum, Heat & Mass Transfer                                                   3(3-0-6)

วททช ๓๔๓                   หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                 ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 343                     Topics in Biotechnology I                                                                  1(0-3-1)

#     วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                            ๒ หน่วยกิต

Elective courses in Biotechnology                                                                                          2 credits

                                                                                                                                          ___________________

       หน่วยกิตรวม                                                                                                                                 ๑๙ หน่วยกิต

                                                                                                                        19 credits

                                                                                                                                     ___________________

 

 

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๒ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

       รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                           จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาศึกษาทั่วไป

วททช ๔๓๕                    การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                               (๒-๐-๔)                                              

SCBT 435                     Management of Agribusiness and Agroindustry                           2(2-0-4)

วิชาเฉพาะบังคับ

 วททช ๓๐๒                    สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                      ๔(๒-๖-๖)

SCBT 302                     Microbial Physiology & Genetics                                                      4(2-6-6)

วททช ๔๑๑                   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑                                                          ๓(๓-๐-๖)

SCBT 411                     Bioprocess Engineering I                                                                  3(3-0-6)

 #   วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                             ๒ หน่วยกิต

       Elective courses in Biotechnology                                                                                           2 credits                                               

  *  วิชาเลือกเสรี                                                                                                                                   ๓ หน่วยกิต

       Free elective courses                                                                                                                  3 credits

                                                                                                                                          ___________________

รวมหน่วยกิต                                                                                                      ๑๔ หน่วยกิต

                                                                                                                        14 credits

                                                                                                                                     ___________________

 

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๒ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้


 

ปีที่ ๔ (หลักสูตรปรกติ)

 

ภาคการศึกษาที่ ๑      

       รหัสวิชา                                           ชื่อวิชา                                                        จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเฉพาะบังคับ

 วททช ๓๐๕                    เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม                                                    ๔(๓-๓-๗)

SCBT 305                     Industrial Biotechnology                                                                    4(3-3-7)

วททช ๔๑๒                   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                                                          ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 412                     Bioprocess Engineering II                                                                 3(3-0-6)

วททช ๔๑๓                   ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                            ๑(๐-๓-๑)  

SCBT 413                     Bioprocess Engineering Laboratory                                               1(0-3-1)

วททช ๔๖๑                   ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                                            ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 461                     Industrial Plant Study                                                                          1(0-3-1)

วททช ๔๙๓                   สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                                 ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 493                     Seminar in Biotechnology I                                                               1(0-3-1)

 #    วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                            ๓  หน่วยกิต

        Elective courses in Biotechnology                                                                                          3 credits                               

                                                                                                                                  ___________________

รวมหน่วยกิต                                                                                                                                ๑๓ หน่วยกิต

                                                                                                                  13 credits

                                                                                                                              ___________________

 

 

 

 

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๓ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

 

 


 

ภาคการศึกษาที่ ๒

      รหัสวิชา                                        ชื่อวิชา                                                 จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเฉพาะบังคับ

       วททช ๔๖๒                 การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                                                            ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 462                     Industrial Training                                                                               1(0-3-1)

วททช ๔๙๔                   สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                                                                 ๑(๐-๓-๑)                              

SCBT 494                     Seminar in Biotechnology II                                                              1(0-3-1)

วททช ๔๘๕                   โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                     ๑(๐-๓-๑)                              

SCBT 485                     Special Project in Biotechnology I                                                   1(0-3-1)

 วททช ๔๘๖                    โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                                                     ๓(๐-๙-๓)             

 SCBT 486                     Special Project in Biotechnology II                                                  3(0-9-3)

*   วิชาเลือกเสรี                                                                                                                                    ๓ หน่วยกิต

      Free elective courses                                                                                                                   3 credits                               

                                                                                                                                    ___________________

     รวมหน่วยกิต                                                                                                                                   ๙ หน่วยกิต

                                                                                                                        9 credits

                                                                                                                                          ___________________               

 

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้


 

ปีที่ ๓ (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา                                            ชื่อวิชา                                                                   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)        

วิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                  

วททช ๓๕๕                   ความปลอดภัยอาหาร                                                                           ๒(๒-๐-๔)

SCBT 355                     Food Safety                                                                                           2(2-0-4)

วททช ๓๓๙                 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ                               ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 339                     Principles of Quality Control and Quality Assurance                   3(3-0-6)                                  

วิชาเฉพาะบังคับ

      วททช ๓๐๘                     วิทยาเห็ดรา                                                                                            ๓(๒-๓-๕)              

SCBT 308                     Mycology                                                                                                3(2-3-5)

วททช ๓๑๕                   จลนศาสตร์เคมี และชีวเคมี                                                                  ๒(๒-๐-๔)

SCBT 315                     Chemical & Biochemical Kinetics                                                   2(2-0-4)

  วททช ๓๒๓                   การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                     ๒(๒-๐-๔)

SCBT 323                     Analysis in Biotechnology                                                                  2(2-0-4)

วททช ๓๒๔                   ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                          ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 324                     Analytical Laboratory in Biotechnology                                           1(0-3-1)

วททช ๓๒๘                   การถ่ายโอนโมเมนตัม ความร้อนและมวล                                          ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 328                     Momentum, Heat & Mass Transfer                                                   3(3-0-6)

วททช ๓๔๓                   หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                 ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 343                     Topics in Biotechnology I                                                                  1(0-3-1)

       วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                             ๒ หน่วยกิต

Elective courses in Biotechnology                                                                                          2 credits

วิชาพิเศษ

        วททช ๖๐๕                    เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                              (๐-๙-๓)

 SCBT 605                    Techniques in Biotechnology                                                           3(0-9-3)

                                                                                                                                    ___________________     

รวมหน่วยกิต                                                                                                      ๒๒ หน่วยกิต

                                                                                                                        22 credits

                                                                                                                                    ___________________

 

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๒ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

 


 

ภาคการศึกษาที่ ๒

       รหัสวิชา                                                           ชื่อวิชา                                           จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาศึกษาทั่วไป

วททช ๔๓๕                    การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                               (๒-๐-๔)                                              

SCBT 435                     Management of Agribusiness and Agroindustry                           2(2-0-4)

วิชาเฉพาะบังคับ

 วททช ๓๐๒                    สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                      ๔(๒-๖-๖)

SCBT 302                     Microbial Physiology & Genetics                                                      4(2-6-6)

วททช ๔๑๑                   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑                                                          ๓(๓-๐-๖)

SCBT 411                     Bioprocess Engineering I                                                                  3(3-0-6)

 #   วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                             ๒ หน่วยกิต

       Elective courses in Biotechnology                                                                                           2 credits                                               

  *  วิชาเลือกเสรี                                                                                                                                   ๓ หน่วยกิต

       Free elective courses                                                                                                                  3 credits

วิชาพิเศษ

       วททช ๔๘๗                    วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                               ๒(๐-๖-๒)

SCBT 487                     Undergraduate Thesis in Biotechnology I                                     2(0-6-2)                

                                                                                                                                    ___________________     

รวมหน่วยกิต                                                                                                      ๑๖ หน่วยกิต

                                                                                                                        16 credits

                                                                                                                                    ___________________

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๒ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

 

หมายเหตุ  : นักศึกษาโปรแกรมพิสิฐวิธาน อาจจะฝึกปฏิบัติงานในโรงงานระหว่างปิดภาคต้นของปีที่ ๓ ได้

                 และควรติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยให้ได้ก่อนขึ้นภาคการศึกษาปลายของปีที่ ๓


 

ปีที่ ๔ (โปรแกรมพิสิฐวิธาน)

 

ภาคการศึกษาที่ ๑

      รหัสวิชา                                            ชื่อวิชา                                                        จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเฉพาะบังคับ

 วททช ๓๐๕                    เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม                                                    ๔(๓-๓-๗)

SCBT 305                     Industrial Biotechnology                                                                    4(3-3-7)

วททช ๔๑๒                   วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                                                          ๓(๓-๐-๖)              

SCBT 412                     Bioprocess Engineering II                                                                 3(3-0-6)

วททช ๔๑๓                   ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                            ๑(๐-๓-๑)  

SCBT 413                     Bioprocess Engineering Laboratory                                               1(0-3-1)

วททช ๔๖๑                   ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                                            ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 461                     Industrial Plant Study                                                                          1(0-3-1)

#    วิชาเฉพาะเลือก                                                                                                                             ๓  หน่วยกิต

        Elective courses in Biotechnology                                                                                          3 credits                               

วิชาพิเศษ

       วททช ๕๙๑                    หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                   (--)

SCBT 591                     Special Topics in Biotechnology I                                                   1(1-0-2)

                                                                                                                                    ___________________     

รวมหน่วยกิต                                                                                                      ๑๓ หน่วยกิต

                                                                                                                        13 credits

                                                                                                                                   ___________________

 

 

 

 

 

#  วิชาเฉพาะเลือกต้องเป็นวิชาที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ๓ หน่วยกิตแต่อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้

 

 


 

ภาคการศึกษาที่ ๒

      รหัสวิชา                                        ชื่อวิชา                                                จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วิชาเฉพาะบังคับ

       วททช ๔๖๒                 การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                                                            ๑(๐-๓-๑)              

SCBT 462                     Industrial Training                                                                               1(0-3-1)

วิชาพิเศษ

  วททช ๔๘๘                   วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๒                               ๔(๐-๑๒-๔)

       SCBT 488                      Undergraduate Thesis in Biotechnology II                                    4(0-12-4)

  วททช ๖๙๑                   สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                          (--)

SCBT 691                     Biotechnology Seminar I                                                                    1(1-0-2)

*     วิชาเลือกเสรี                                                                                                                                  ๓ หน่วยกิต

       Free elective courses                                                                                                                  3 credits               

                                                                                                                                    ___________________     

     รวมหน่วยกิต                                                                                                 ๙ หน่วยกิต

                                                                                                                        9 credits

                                                                                                                                   ___________________

 

               

 

 

* วิชาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้


 

๑๗.๕ คำอธิบายรายวิชา

ก.       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์                                                                                     ๗ หน่วยกิต                                  

 

มมศท ๑๐๑    การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                                        ๒(๑-๒-๓)

MUGE 101   General Education for Human Development

                ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ  ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา     และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

                The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking;  the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

 

มมศท ๑๐๒           สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                               ๓ (๒-๒-๕)

MUGE 102            Social Studies for Human Development

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

                Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

 

มมศท ๑๐๓           ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์                                                         ๒ (๑--๓)

MUGE 103            Arts and Science for Human Development

                มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่              สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย และผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือ แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

 

กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                                 ๑๕        หน่วยกิต

 

ศศภท ๑๐๐           ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                     ๓ (๒-๒-๕)        

ARTH 100              Art of Using Thai Language in Communication                          

                         ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียน และการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม

                                Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication.

                               

ศศภอ  ๑๐๓           ภาษาอังกฤษระดับ ๑                                                                                 (๒-๒-๕)

AREN 103             English  Level 1

            ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน

Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.

 

ศศภอ  ๑๐๔           ภาษาอังกฤษระดับ ๒                                                                                 (๒-๒-๕)

AREN 104             English Level 2

วิชาบังคับก่อน       ศศภอ  ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑

Prerequisite          AREN 103 English Course Level 1

                คำศัพท์ สำนวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน

                Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.

 

 

 

 

 

ศศภอ  ๑๐๕           ภาษาอังกฤษระดับ ๓                                                                                ๓ (๒-๒-๕)

AREN 105             English Level 3

วิชาบังคับก่อน       ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒

Prerequisite          AREN104 English Course Level 2

                การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่ และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  คำจำกัดความและการจำแนก  การเขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คำเชื่อม  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ    การฟังเพื่อรายละเอียดจำเพาะ  และการทำการอนุมาน             

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.

 

ศศภอ  ๑๐๖           ภาษาอังกฤษระดับ ๔                                                                                           (๒-๒-๕)

AREN 106             English  Level 4

วิชาบังคับก่อน       ศศภอ  ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓

Prerequisite          AREN 105 English Course Level 3

            บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน

            Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels.

 

ศศภอ  ๑๐๗           ภาษาอังกฤษระดับ ๕                                                                                       ๓ (๒-๒-๕)

AREN 107             English Level 5

วิชาบังคับก่อน       ศศภอ  ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔

Prerequisite          AREN 106  English Course Level 4

                บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า

            Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.

 

ศศภอ  ๑๐๘           ภาษาอังกฤษระดับ ๖                                                                                       (๒-๒-๕)

AREN 108             English Level 6

วิชาบังคับก่อน       ศศภอ  ๑๐๗  ภาษาอังกฤษระดับ ๕

Prerequisite          AREN 107 English Course Level 5

                การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะ

การโต้วาที

                Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills.

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                                                                    ๙  หน่วยกิต            

 

วททช ๒๐๑            เทคโนโลยีชีวภาพและสังคม                                                                                                ๒ (๒-๐-๔)

SCBT 201             Biotechnology and Society

                ความหมาย หลักการ และแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การดัดแปรความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหลายแขนง มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพด้านต่างๆของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต สถานภาพในปัจจุบัน และ ผลกระทบในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีต่อสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

                The definition, principle and basic concept of biotechnology, modification of various scientific knowledge and technologies for multidisciplinary purposes to improve quantity and quality of the biological organisms, their constituents and their products, present and future impacts of biotechnology to human and environment.

 

วททช ๓๕๕            ความปลอดภัยอาหาร                                                                                           ๒ (๒-๐-๔)

SCBT 355             Food Safety

                คำนิยามความปลอดภัยอาหาร  ปัญหา อันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาหาร ได้แก่ จุลินทรีย์ และสิ่งเป็นพิษต่างๆ เป็นต้น การป้องกัน การจัดการ และการตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยของอาหาร

                Definition of food safety, problems, dangers and risks that may arise from food including microorganisms, and toxic substances, etc.; prevention, management and checking that lead to the safety of food.

 

วททช ๓๓๙            หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ                                            ๓ (๓-๐-๖)

SCBT 339             Principles of Quality Control and Quality Assurance

                หลักการและระบบวิธีการปฏิบัติ แนวความคิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมในการควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การกำหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP และ ISO ๙๐๐๐ รวมทั้งเครื่องมือไหม่ๆ ในการควบคุมคุณภาพ เช่น ๕ ส., KAIZEN และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

                Principles , methods and concept of quality control and quality assurance in food products. Standard of  product quality, control and management  of raw materials, production process and finished products. Application of  quality systems such as GMP, HACCP and ISO 9000 including new  tools of quality control such as 5S , KAIZEN

and sensory evaluation.

 

วททช ๔๓๕            การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                                               ๒(๒-๐-๔)

SCBT 435             Management of Agribusiness and Agroindustry

วิชาบังคับก่อน       วททช ๒๐๑

Prerequisite          SCBT 201

                การบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  การเชื่อมโยงของธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบทางการเกษตร การบริหารจัดการวัตถุดิบ อุปสงค์อุปทาน และปัจจัยการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการและเงื่อนไขทางการตลาด การแข่งขัน การจำหน่ายและระบบกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

                        Management and business administration of agribusiness and agroindustry, the linkage of business from step of raw material production until product development by industrial processing, unique characteristics of agricultural raw materials, management of raw material, demand-supply and production factors, product development, marketing principles and conditions, competition, sale management and distribution system to consumer, management of supply chains in agribusiness and agroindustry.

 

ข.       หมวดวิชาเฉพาะ          

 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                                            ๘๔                 หน่วยกิต 

                      

·                    กลุ่มวิชาเคมี

วทคม ๑๓๓            เคมีทั่วไป ๑                                                                                                            (-๐-๔)

SCCH 133            General Chemistry I

                บทนำทางเคมีและความก้าวหน้าด้านเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกเคมีและสมดุลเคมี จลศาสตร์เคมี การประยุกต์ความรู้ทางเคมี

                Introduction to Chemistry and Frontiers of Chemistry, Atomic Structure, Chemical Bonding, Chemical Thermodynamics and Equilibrium, Chemical Kinetics, and Applications of Chemistry Knowledge

 

 

วทคม ๑๓๔            เคมีทั่วไป ๒                                                                                                            (-๐-๙)

SCCH 134            General Chemistry II

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๓๓

Prerequisite          SCCH 133

                แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลไออนและการประยุต์ใช้ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน นิวเคลียร์เคมี อินทรีย์เคมี

                Gases, Solids, Liquids and Solutions, Electrochemistry, Periodic Table and Representation Elements, Transition Elements, Nuclear Chemistry and Organic Chemistry

 

วทคม ๑๐๘            ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๑                                                                                          ๑(๐-๓-๑)

SCCH 108            Chemistry Laboratory I

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๓๓ (หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite          SCCH 133 (or together)

                เทคนิคทั่วไปในเคมี การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา วทคม ๑๐๓ เช่น การหาค่าคงที่ของก๊าซ แบบจำลองผลึก การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีการลดลงของจุดเยือกแข็ง การหาอันดับของปฏิกิริยา 

                General techniques in chemistry and some experiments that are related to lectures (SCCH103) :  determination of gas constant;  crystal models;  freezing point depression;  thermochemistry; determination of an order of reaction. 

 

วทคม ๑๐๙            ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ๒                                                                                          (-๓-๑)

SCCH 109            Chemistry Laboratory II

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๐๘, วทคม ๑๓๔ (หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite          SCCH 108, SCCH 134 (or together)

                การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์เชิงคุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา วทคม ๑๓๔

                Acid-base titration; simple qualitative analysis and some experiments that are related to lectures (SCCH 134).

 

วทคม ๒๒๐            เคมีอินทรีย์                                                                                                             (-๐-๙)

SCCH 220            Basic Organic Chemistry

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๓๓

Prerequisite          SCCH 133

                ศึกษาความรู้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนต่อในวิชาที่เกี่ยวข้องในชั้นสูงขึ้น โดยมีหัวข้อเรื่องต่างๆ โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ไซโคลอัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติกไฮโดร์คาร์บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟีนอลฮี-เธอร์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ อะมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน ลิปิด

                Basic organic chemistry in the following topics molecular structure and classification of organic compounds  reactions of organic compounds  nomenclature and stereochemistry syntheses and reactions of alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives amines carbohydrates amino acids and lipids.

 

วทคม ๒๒๙            ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                                                                                           (-๓-๑)

SCCH 229            Organic Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๒๒๐ (หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisite          SCCH 220 (or together)

                การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี การศึกษาสเตอริโอเคมีด้วยแบบจำลองโมเลกุล การละลายของสารอินทรีย์ สารไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก สารอะมีน และการจำแนกสารตามหมู่ฟังก์ชั่น

                Crystallization, melting point determination, distillation, extraction and chromatography, stereochemistry using molecular model, solubility, hydrocarbons, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids and their derivatives, amine, classification of functional groups.

 

วทคม ๒๑๑            เคมีวิเคราะห์ ๑                                                                                                      (-๐-๙)

SCCH 211            Analytical Chemistry I

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๓๔

Prerequisite          SCCH 134

                บทนำ การประเมินผลของข้อมูล การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก  การวิเคราะห์โดยปริมาตร การไทเทรต และ การประยุกต์ สมดุลการละลาย การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมสารตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ การใช้ไฟฟ้าเคมีในการวิเคราะห์ทางเคมี วิธีการแยก เช่น การสกัดด้วยตัวทำละลาย และ การใช้สเปกโทรสโกปีในเชิงวิเคราะห์เคมี (การดูดกลืนแสงโดยโมเลกุลและอะตอม)

                Introduction to Analytical Chemistry, Data evaluation, Volumetric and Gravimetric Analyses, Titration and Its Applications, Solubility and Equilibrium, Sampling and Sample Preparation, Introduction to Electroanalytical Chemistry, Separation Techniques, i.e. solvent extraction, Introduction to Spectroanalytical Chemistry (molecular absorption and atomic absorption techniques)

 

 

 

 

วทคม ๒๐๗            ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์                                                                                        (-๓-๑)

SCCH 207            Analytical Chemistry Laboratory

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๒๑๑

Prerequisite          SCCH 211

                การใช้เครื่องแก้วที่เหมาะสม การใช้สถิติพื้นฐานเพื่องานวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีไทเทรต การวิเคราะห์เชิงปริมาณที่อาศัยการปรับเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เช่น วิธีทางโพเทนชิโอเมตรี แบบการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย การประยุกต์กฎของเบียร์เพื่อทำการวิเคราะห์แบบคัลเลอริเมตรี การหาสเปคตรัมการดูดกลืนแสง การคำนวณและการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และ การวัดค่า COD ของน้ำด้วย

                Correct use of glassware, basic statistics in quantitative analysis, titration methods and quantitative analysis based on calibration concepts (e.g. potentiometric method by pH measurements, application of Beer's law in colormetric analysis). Measurement of absorption spectrum, calculations and practices in preparation of buffer solutions and determination of COD.

 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

วทฟส ๑๕๗           ฟิสิกส์ ๑                                                                                                                 (-๐-๙)

SCPY 157             Physics I

                                กลศาสตร์ : จลน์ศาสตร์ พลศาสตร์ของระบบอนุภาค หลักการเรื่องงาน-พลังงาร ระบบมวลไม่คงตัว พลศาสตร์ของวัตถุเกร็ง สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่นที่แบบแกว่งกวัด

                กลศาสตร์ของไหล: ของไหลสถิต สมการของความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี ความหนืด กฎของปัวซอยย์ ความตึงผิว กฎของลาพลาซ

                คลื่นและทัศนศาสตร์: การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ทางเสียง คลื่นกระแทก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบระนาบ โพลาไรเซชัน ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ

                อุณหพลศาสตร์: แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ สถานะ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อน ความจุความร้อน สมการของสถานะของก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง กฎการแจกแจงของแมกซ์เวลล์โบลต์ซมันน์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

                Mechanics: Kinetics, dynamics of systems of particles, work-energy principle, Nonconstant mass system, dynamics of rigid bodies, elastic properties of matter, oscillatory motion.

                Fluid mechanics: static fluids, continuity equation, Bernoulli's equation, viscosity, Poiseuille's law, surface tension, Laplace's law.

                Waves and Optics: Wave motion, sound and hearing, Doppler effect of sound, shock wave, plane EM wave, polarization, geometrical optics, physical optics.

                Thermodynamics: Concepts of systems, state, the zeroth law of thermodynamics, temperature, heat, heat capacity, equations of state of an ideal gas and real gas, Maxwell-Boltzmann distribution law, the first law of thermodynamics, entropy, the second law of thermodynamics.

 

 

วทฟส ๑๕๘           ฟิสิกส์ ๒                                                                                                                 (-๐-๙)

SCPY 158             Physics II              

                ไฟฟ้าและแม่เหล็ก: สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของเคิร์ชฮอฟ์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การแกว่งกวัดไฟฟ้าในวงจร สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์

                ทฤษฎีสัมพัทธภาพ: การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ กรอบอ้างอิงเฉื่อย การแปลงแบบกาลิเลียน สัจพจน์ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความพร้อมกัร การยืดของช่วงเวลา การหดสั้นของความยาว การแปลงแบบลอเรนตส์ โมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของแสง หลักการสมมูลในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

                กลศาสตร์ควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน สมมติฐานของเดอบรอยส์ การเลี้ยวเบนของคลื่นและอนุภาค หลักความไม่แน่นอนของไฮวนเบอร์ก สมการของชโรดิงเจอร์ อะตอมไฮโดรเจน สเปกตรัมของอะตอม เลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ

                ฟิสิกส์นิวเคลียร์: โครงสร้างของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แรงนิวเคลียร์ การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร การตรวจหาและการวัดรังสี แรงพื้นฐานในธรรมชาติ การจำแนกอนุภาค ควาร์กและเลปตอน แบบจำลองมาตรฐาน

                ฟิสิกส์ดาราศาสตร์: ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์

                Electricity and magnetism: Electric field, Gauss law, potential, capacitor, magnetic force, magnetic fields, electromagnetic induction, Kirchoff's rules, DC circulits, AC circuits, electrical oscillation in a circuit, resonance, electromagnetic field, Maxwell's questions.

                Relativity: relative motion, Inertial frame of reference, Galilean transformation, postulates of special theory of relativity, simultaneity, time dilation, length contraction, Lorentz transformations, relativistic momentum and energy, mass-energy equivalence, Doppler effect of light, principle of equivalence in general relativity.

                Quantum mechanics: Black body radiation, photoelectric effect, Compton effect, de Brogile's hypothesis, diffraction of waves and particles, Heisenberg uncertainty principles, Schroedinger's equation. Hydrogen atom, atomic spectra, lasers, semiconductor.

                Nuclear physics: Nuclear structure, binding energy, nuclear forces, Nuclear decay, radioactivity, nuclear reactions, interactions of radiation with matter, radiation detection and measurement, fundamental forces in nature, classification of particles, quarks and leptons, standard model.

                Astrophysics: The solar system, universe, stars

               

วทฟส ๑๗๐           ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                                                                                                 (--)

SCPY 170             Physics Laboratory I

                การทดลองระดับเบื้องต้น เกี่ยวกับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒

                Elementary level experiments in some topics in Physics I and II.

·                    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

วทคณ ๑๑๒          แคลคูลัส                                                                                                                                (๒-๐-๔)

SCMA 112             Calculus

                ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิคและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ค่าเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข

                Limit, continuity, definition and properties of derivatives, derivertives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions; implicit differentiation; higher order derivatives; differentials; applications of differentiation; indeterminate forms and l' Hospital's rule; functions of several variables and integration; techniques of integration; improper integrals; application of integration; numerical evaluation of derivatives and integrals.

 

วทคณ ๑๖๓          สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                                     (--)

SCMA 163             Ordinary Differential Equations

                ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ของสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ของสมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

                Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order differential equations, nonlinear differential equations, applications of first order equations, linear second order differential equations, applications of second order equations, higher order differential equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, numerical methods for solving linear algebraic problems, application in science and engineering.

 

วทคณ ๑๘๐          สถิติศาสตร์ขั้นแนะนำ                                                                                          (๒-๐-๔)

SCMA 180             Introduction to Statistics

                ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายเชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นพิเศษ สถิติพรรณา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง ทดสอบสมมุติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น

                Probability; random variables and probability distributions; mathematical expectation. special probability distributions; descriptive statistics; sampling distributions; point estimation; Interval estimation; hypothesis testing; elementary use of statistical software.

วทคณ ๒๒๒          สมการเชิงอนุพันธ์                                                                                                 (-๐-๔)

SCMA 222             Differential Equations

                ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ คำตอบแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Series solutions for ordinary differential equations. Laplace transforms. System of differential equations. Theory of ordinary differential equations. Fourier series. Partial differential equations.

 

·                    กลุ่มวิชาชีววิทยา

วทชว ๑๒๑            ชีววิทยาทั่วไป ๑                                                                                                    (๒-๐-๔)

SCBI 121               General  Biology I

                ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบสิ่งมีชีวิต การจัดลำดับของเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ แนวคิดทางวิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ

                The carbon and the molecular diversity of life, the energy transfer through living systems, the organization of the cell, cellular respiration, photosynthesis, genetics and its applications concept of evolution, phylogeny and systematic, ecology and conservation biology.

 

วทชว ๑๐๒            ปฏิบัติการชีววิทยา ๑                                                                                            (-๓-๑)

SCBI 102               Biology Laboratory I

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

                Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; behavior.

 

วทชว ๑๒๒            ชีววิทยาทั่วไป ๒                                                                                                    (-๐-๙)

SCBI 122               General  Biology II

วิชาบังคับก่อน       -              

Prerequisite          -              

                ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช รูปร่างและหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ ของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ และรูปร่างและหน้าที่การทำงานของอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆของสัตว์

                Biological diversity of life, plant diversity, plant form and function, animal diversity, animal form and function.

 

               

วทชว ๑๐๔            ปฏิบัติการชีววิทยา ๒                                                                                            (-๓-๑)

SCBI 104               Biology Laboratory II

วิชาบังคับก่อน       วทชว ๑๐๒

Prerequisite          SCBI 102

                ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทำงานของร่างกาย การไหลเวียนของเลือด

                Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and development; nervours system and  control of body function; circular system.

 

·                    กลุ่มวิชาชีวเคมี

วทชค ๒๐๓            ชีวเคมีเบื้องต้น                                                                                                       (-๐-๙)

SCBC 203             Basic Biochemistry

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๒๑, วทชว ๑๒๑

Prerequisites        SCCH 121, SCBI 121

                ความรู้เรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรท  ลิปิด  โปรตีน และกรดนิวคลีอิค กระบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ และควบคุมกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการนำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทและหน้าที่ของชีวโมเลกุล และฮอร์โมนเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

                Structure and function of biomolecules that are carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids; controls and processes of metabolism at the cellular levels promoted by specific catalysts; genes and gene expression from classical genetic to DNA technology; and role of hormones and tissue functions.

 

วทชค ๒๐๔            ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น                                                                                     (-๓-๑)

SCBC 204             Basic Biochemistry Laboratory

                วิชาปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น ประกอบด้วยการทดลอง ๘ การทดลองที่เกี่ยวกับการใช้สารละลายควบคุมสภาพความเป็นกรดเบส การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล ๔ ประเภท และกลไกในกระบวนการเมตาบอลิสม  โดยแต่ละการทดลองจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาในภาคบรรยาย วิชาชีวเคมีเบื้องต้น (วทชค ๒๐๓)

                The eight experiments are designed to illustrate the biochemical principles and techniques employed in the characterization, quantitative analysis and metabolic processes of biomolecules that are emphasized in the related topics in the SCBC203.

 

วทชค ๒๐๕            หลักการทางกายภาพในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                   ๒(๒-๐-๔)

SCBC 205             Physical Principles in Life Science

วิชาบังคับก่อน       วทคม ๑๓๔

Prerequisite          SCCH 134

                สมบัติทางกายภาพของโมเลกุล ไอโซเมอริซึม สมมาตร โครงสร้างของโมเลกุลใหญ่ และการจับตัวของโมเลกุล สมบัติของสารละลาย สารละลายไมเซลล์ คอลลอยด์ ความเป็นกรดด่าง ความเข้มไอออนิก ความหนืด การแพร่พลังงานในชีวภาพ ลักษณะของพลังงานในระดับอนุภาค การใช้พลังงานในสิ่งมีชีวิต จลนศาสตร์เคมีและเอนไซม์ กลไกของการเร่งปฏิกิริยา วิธีการทางฟิสิกส์บางชนิด เครื่องมือวัดแสง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี การแยกด้วยไฟฟ้า การแยกด้วยเครื่องปั่น

Physical properties of molecule, isomerism, macromolecular structure and molecular bonding, properties of solutions, solubilization, micelle, colloid, pH, ionic strength and viscosity, distribution and utilization of energy, chemical and biochemical kinetics of catalytic reactions, spectrophotometry, chromatography, electrophoresis and centrifugation.

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วททช ๒๐๒            ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ                                                  ๒(๒-๐-๔)

SCBT 202             Balances and Thermodynamics in Bioprocess

                ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสาร พลังงาน ความร้อน และงานในรูปแบบต่างๆ ดุลมวลสาร และพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนทาลปี และเคมีความร้อน กฎข้อที่สองและสามของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีและพลังงานของกิปป์เพื่อทำนายทิศทางการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ สมดุลของเฟส การผสม สมดุลเคมี แนะนำระบบความร้อนและเย็น การให้ความชื้นและการทำให้แห้ง ความสำคัญของอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ การแพร่ผ่านเมมเบรน ความเสถียรของโปรตีนและดีเอ็นเอ

                Relationship between material, Energy, heat and work in several forms. Material and energy balance. The first law of thermodynamic enthalpy and thermochemistry. The second and third law of thermodynamic.  Entropy, Gibbs’ free energy for spontaneous reaction prediction. Phase equilibria, mixing, chemical equilibrium. Introduction to heating and cooling process, humidification and drying. The importance of thermodynamic in bioprocess, membrane diffusion, protein and DNA stability.

 

วททช ๒๐๓            วิทยาแบคทีเรีย                                                                                                      ๓(๒-๓-๕)

SCBT 203             Bacteriology

                พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ อาหาร การเจริญเติบโต การตาย และการควบคุม  ความสำคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มสำคัญต่างๆ  มีการปฏิบัติการทดลองต่างๆ ได้แก่ การศึกษาแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี  เทคนิคการทำปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  การแยกสายพันธุ์บริสุทธิ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ การจำแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ  การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

                Microbiological fundamentals of bacteria regarding structure and functions, nutrient, growth, death, and control, as well as the importance and the application of major groups of bacteria;  laboratory experiments on studying of bacteria by microscopes, staining, aseptic technique, preparation of media, isolation of pure culture, selection, classification and identification, culture, quantifying, and preservation of bacteria, and also safety in laboratories.

 

วททช ๒๐๔            การวิเคราะห์พันธุศาสตร์และยีโนมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ                         ๓(๓-๐-๖)

SCBT 204             Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology                           

เงื่อนไขรายวิชา      สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเท่านั้น

                ทบทวนพื้นฐานวิชาพันธุศาสตร์, ประวัติวิชาพันธุศาสตร์, บทนำเรื่องโครงการยีโนม, ตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพันธุศาสตร์, ตรรกวิทยาทางด้านพันธุศาสตร์, หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล, ทฤษฎีโครโมโซม, การแบ่งชุดของโครโมโซมแบบไมโตซีสและไมโอซีส, การผสมพันธุ์เพื่อรับปรุงสายพันธุ์, การศึกษาและบริหารจัดการมิวแต้นและทรัพยากรทางชีวภาพ, การทำแผนที่ยีโนมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบต่างๆ, ชีวสารสนเทศ, อณูพันธุศาสตร์, การจำลองตัวของสารทางพันธุกรรม, เรคคอมบิเนชั่น, การถอดรหัสทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีการขยายจำนวนดีเอ็นเอแบบพีซีอาร์, เซลพันธุศาสตร์, สถาปัตยกรรมของโครโมโซม, ยีโนมของมนุษย์, ความแปรผันจำนวนชุดของโครโมโซมหรือโครโมโซม, เทคโนโลยีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธุ์, เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นที่ใช้ยี     โนมของแบคทีเรีย ยีสต์ และไวรัส, ภาษาทางพันธุกรรมของเซลล์, การควบคุมการแสดงออกของจีนและเทคโนโลยีการควบคุมโปรแกรมทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, ยีโนม, โปรตีโอม, ทรานสคริปโตม, พันธุศาสตร์ของการเจริญและเทคโนโลยีโคลนนิ่ง, พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการและประชากรพันธุศาสตร์กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, ลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณและความแปรผันทางพันธุกรรมกับการวิจัยและพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ        

Review on basic genetics, history of genetics, introduction to genome, examples of genetics in biotechnology, logic of genetics, Mendelian genetic principles, chromosome theory, division of mitotic chromosome set and meiotic chromosome set, test crosses and breeding, study and management of mutants and biological resources, genome mapping and utilization of genetic markers, bioinformatics, molecular genetics, replication, recombination, DNA sequencing, PCR technology, cytogenetics, chromosome architechture, human genome, chromosome set and chromosome variation, chromosome management and strains improvement, biotechnology using virus bacterial and virus genome, language of genetics, genetic engineering, genomics, proteomics, transcriptomes, developmental genetics and cloning technology, evolutionary genetics and population genetics for the management of biodiversity, quantitative genetics and genetic variation for research and development of economic traits.

 

วททช ๓๐๒            สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์                                                                     ๔(๒-๖-๖)

SCBT 302             Microbial Physiology and Genetics

วิชาบังคับก่อน       วทชค ๒๐๓, วททช ๒๐๓, วททช ๓๐๘ หรือเทียบเท่า หรือปรึกษาผู้สอน

Prerequisites        SCBC 203, SCBT 203, SCBT 308, or equivalent, or consult the instructor

                สรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและเชื้อรา    โดยมุ่งเน้นจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ กระบวนการเจริญเติบโต กระบวนการเมตาบอลิสม และกระบวนการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์และอนุพันธุศาสตร์ เทคนิคใหม่ด้านพันธุวิศวกรรม

                Microbial physiology and genetics of bacteria and fungi, especially microbes which have a high impact on industrial application.  The lectures cover growth, metabolism, regulation and basic theory on genetics, molecular biology and genetic engineering.

 

วททช ๓๐๕            เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม                                                                       ๔(๓-๓-๗)

SCBT 305             Industrial Biotechnology

วิชาบังคับก่อน       วทชค ๒๐๓, วททช ๒๐๓, วททช ๓๐๘ หรือเทียบเท่า หรือปรึกษาผู้สอน

Prerequisites        SCBC 203, SCBT 203, SCBT308, or equivalent, or consult the instructor

                บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมการผลิตสุรา เบียร์ อุตสาหกรรมการผลิตกรดอะมิโน เช่น กรดกลูตามิก และไลซีน   อุตสาหกรรมการผลิตกรดอินทรีย์ (กรดมะนาว) และยาปฏิชีวนะ เป็นต้น กระบวนการผลิต และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ ศักยภาพของเทคนิคใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่อาจจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

Roles of biotechnology in various industrial processes, which are relevant to local industries such as alcohol and alcoholic beverage, amino acids (glutamic acid and lysine), organic acids (citric acid) and antibiotics, etc.  Descriptions and principles of these industrial processes.  Evaluation of the present and future impacts of biotechnological techniques in the improvement of these industrial processes.

 

วททช ๓๐๘            วิทยาเห็ดรา                                                                                                           ๓(๒-๓-๕)

SCBT 308             Mycology

อาณาจักรรา จุลชีพที่มีลักษณะคล้ายเชื้อรา (ราเมือกและรานํ้า) สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา สารอาหารและเมแทบอลิซึม การเจริญและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การสืบพันธุ์ วัฏจักรชีวิต การจำแนกประเภท บทบาทระบบนิเวศน์ การเก็บรักษา ประโยชน์และโทษจากราและผลิตผลจากรา

Kingdom of fungi, fungal like microorganisms (slime mold and water mold), morphology and physiology, nutrition and metabolism, growth and differentiation, reproduction, life cycle, classification, ecological roles culture collection, advantage of fungi and fungal products.

 

วททช ๓๑๕            จลนศาสตร์เคมีและชีวเคมี                                                                                   ๒(๒-๐-๔)

SCBT 315             Chemical and Biochemical Kinetics

                หลักการต่างๆของปฏิกิริยาเคมี เช่น หลักเกณฑ์การคำนวณหาอัตราเร็วของสมการ ค่าคงที่อัตราเร็ว ทั้งปฏิกิริยาที่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน และปฏิกิริยาที่ไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การออกแบบถังปฏิกิริยาเบื้องต้น การศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ “เอนไซม์” ตั้งแต่ลักษณะของโครงสร้าง กลไกการเร่งปฏิกิริยา การจัดกลุ่มและการเรียกชื่อ การสกัดแยกและวิธีการทำให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์คุณลักษณะที่สำคัญในการเร่งปฏิกิริยา เช่น การวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุล ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา ค่า pH และอุณหภูมิที่เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้ดีที่สุด ความเสถียรของเอนไซม์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสถียร กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์แบบมิเคลิส-เมนเทนที่มีสับสเตรทเพียงตัวเดียว ทั้งในกรณีที่ไม่มีหรือมีตัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้นแบบต่างๆ การหาค่าคงที่ทางจลนศาสตร์ กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่และเร่งด้วยอัลโลสเตริกเอนไซม์ วิธีการตรึงเอนไซม์แบบต่างๆ และความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา จลนศาสตร์ของเอนไซม์หลังจากถูกตรึง

                The chemical kinetics part explains the fundamental of chemical reactions with emphasis on the calculation of the rate of homogeneous and heterogeneous reactions. The basic concept of reactor design is also elucidated. The biochemical kinetics part provides the properties of the biochemical catalysers “Enzymes” concerning their structures, mechanism of catalysis, classification and nomenclature, isolation and characterization and the determination of enzymatic activity. In addition, some conditions that influence the enzymatic stability and activity such as pH and temperature are explained. The mechanism and kinetics of single substrate reaction catalyzed by Michaelis-Menten and allosteric enzymes in the absence or presence of an inhibitor are enlarged in detail. The graphic determinations of kinetic constants of enzymatic reactions are described. The last part of the course discusses the different methods of enzyme immobilisation and the catalytic activity of immobilized enzymes.

 

วททช ๓๒๓            การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                    ๒(๒-๐-๔)

SCBT 323             Analysis in Biotechnology

                หลักการ และแนวทางการประยุกต์การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ การวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้อง แนวคิดในการสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การวางแผนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ระเบียบวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดสี เครื่อง Thermal Analysis และการวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เทคนิคทางก๊าซและลิควิดโครมาโตกราฟฟี และ สเปคโตรสโคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

                Principles and application of instrumental analysis.  Analysis of samples related to processing, products, by-product from biotechnological and related industries.  The concepts of sampling and sample preparation, planning for analysis, and methodology.  The instrument operations for physical analysis i.e. texture analyzer, viscometer, colorimeter, thermal analysis, chemical analysis i.e. gas and liquid chromatography, spectroscopic techniques (NMR, IR, MS) in both qualitative and quantitative aspects.

 

วททช ๓๒๔            ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                         ๑(๐-๓-๑)

SCBT 324             Analytical Laboratory in Biotechnology

                ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ และฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ทำให้เกิดความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง

This laboratory course provides practice in operation of instrumental analysis for biotechnology.

 

วททช ๓๒๘            การถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนและมวล                                                            ๓(๓-๐-๙)

SCBT 328             Momentum, Heat and Mass Transfer

วิชาบังคับก่อน       วททช ๒๐๒

Prerequisites        SCBT 202

                ของไหลประเภทต่างๆ และคุณสมบัติทางด้านรีโอโลยี แรงกระทำของของไหลที่อยู่ในสภาพนิ่ง  กฎทรงมวล การถ่ายเทโมเมนตัมและพลังงานของของไหลที่กำลังเคลื่อนที่  การไหลในระบบท่อปิด การวัดอัตราการไหล การกวนและการผสมของไหล อุปกรณ์ที่ทำให้ของไหลเคลื่อนที่ หลักการถ่ายโอนความร้อน การนำความร้อนแบบสถานะคงตัวและไม่คงตัว การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายโอนความร้อนของการควบแน่นและการเดือด อุปกรณ์การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลแบบการแพร่และการพา อุปกรณ์การถ่ายโอนมวล

           Various type of fluids and their rheological properties, fluid static, equation of continuity, motion and mechanical energy and their applications to fluid flow, flow in closed conducts, measurement of flowing fluids, agitation and mixing of liquids, fluid motive devices. Fundamental concepts of heat transfer. Steady-state and unsteady-state heat conduction. Free and forced convective heat transfer. Radiation heat transfer.  Condensation and boiling heat transfer.  Heat transfer equipments. Diffusion and convective mass transfer. Mass transfer equipments.

 

วททช ๓๔๓            หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                 ๑(๐-๓-๑)

SCBT 343             Topics in Biotechnology I

                นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แต่ละคนต้องนำเสนอบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ตัวเองสนใจ และต้องเข้าร่วมในการสัมมนาทุก สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา

                Each student is required to give a presentation on a topic of his/her interests in the field of Biotechnology, and also participate in the weekly seminars through out the semester.

 

วททช ๔๑๑            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑                                                                         ๓(๓-๐-๙)

SCBT 411             Bioprocess Engineering I

วิชาบังคับก่อน       วททช ๓๑๕ หรือปรึกษาผู้สอน

Prerequisite          SCBT 315, or consult the instructor

                หลักพื้นฐานการคำนวณเพื่อการออกแบบในกระบวนการชีวภาพ การออกแบบสูตรอาหารสำหรับจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและการสร้างสารโดยจุลินทรีย์ ชนิดกระบวนการที่เหมาะสมกับรูปแบบการสร้างสารของจุลินทรีย์ เทคนิคการควบคุมกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำกระบวนการแยกสารเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

                Principle of biological (especially fermentation) processes calculation and design. The course content included medium design and optimization, growth and product formation kinetics of microorganism, process design and control and the topic of introductory to unit operation of bio-product separation is also included.

 

วททช ๔๑๒            วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒                                                                         ๓(๓-๐-๙)

SCBT 412             Bioprocess Engineering II

วิชาบังคับก่อน       วททช ๓๒๘, วททช ๔๑๑ หรือปรึกษาผู้สอน

Prerequisites        SCBT 328, SCBT 411, or consult the instructor

                หลักการและรายละเอียดการทำงานของหน่วยการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี และชีวเคมี เน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและออกแบบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุต-สาหกรรมได้

                The basic principle of unit operations concerning the chemical and biochemical industries. Emphasizes on the problem solving in the processing and design of the machinery for the chemical and biochemical industries.

 

วททช ๔๑๓            ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ                                                           ๑(๐-๓-๑)

SCBT 413             Bioprocess Engineering Laboratory

วิชาบังคับก่อน       วททช ๔๑๑, วททช ๔๑๒ (หรือเรียนพร้อมกัน)

Prerequisites        SCBT 411, SCBT 412 (or together)

                ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในภาคทฤษฎี (SCBT ๔๑๑ และ SCBT ๔๑๒) ได้ฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะความชำนาญเพื่อการใช้งานอย่างจริงจัง  โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อเวียนกันทำปฏิบัติการที่มีการใช้เครื่องมือในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ตลอดทั้งกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การสกัดสาร การทำให้บริสุทธิ์ การควบคุมกระบวนการ เป็นต้น

                The laboratory course to complement with the theoretical knowledge obtained in SCBT 411 and SCBT 412. This course will provide students with integrated and hand-on experiments in various biotechnological processes at pilot scale level. Students will be able to practice with processes involving pilot-scale equipment for fermentations, separations and purifications of biological productions.

 

วททช ๔๖๑            ทัศนศึกษาชมโรงงาน                                                                                            ๑(๐-๓-๑)

SCBT 461             Industrial Plant Studies

                การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยที่มีกิจกรรมการผลิตหรือวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจในกระบวนการผลิต การจัดการและการบริหารในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการเยี่ยมชมโรงงานต่ออาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาด้วย

                Visit and inspection of industrial plants with emphasis on industries concerned with biotechnological processes and related fields. A written report must be submitted to the course coordinator for each visit.

 

วททช ๔๖๒            การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม                                                                        ๑(๐-๓-๑)

SCBT 462             Industrial Training

                การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์  นักศึกษาจะต้องส่งรายงานต่อภาควิชาฯ ด้วย

                Work-internship in industries during closing session at least 4 weeks. Students will practice on-the-job training in the food processing or biotechnology related industry and submit internship report to the department.

 

วททช ๔๙๓, ๔๙๔ สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒                                                                           ๑(๐-๓-๑), ๑(๐-๓-๑)

SCBT 493, 494    Seminar in Biotechnology I, II

                วิชาวททช ๔๙๓ เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาปี ๔ ภาคการศึกษาต้น ส่วนวิชาวททช ๔๙๔ เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาปี ๔ ภาคการศึกษาปลาย นักศึกษาแต่ละคนจำเป็นต้องให้สัมมนาครั้งละประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยหัวข้อสัมมนาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ  นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์ละ ๑ ครั้งตลอดแต่ละภาคการศึกษา

                These courses are designed for fourth year students (in semester 1 and 2).  Each student is required to present a one-hour seminar each term on various topics in the area of biotechnology.  All students are required to participate in the weekly seminars through out the semester.

 

วททช ๔๘๕, ๔๘๖ โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒                                                               ๑(๐-๓-๑), ๓(๐-๙-๓)

SCBT 485, 486    Special Project in Biotechnology I, II

                วิชาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาปี ๔  นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกโครงการวิจัย ๑ โครงการ ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานวิจัยจริงในหน่วยปฏิบัติการต่างๆ โดยสามารถเลือกสถานที่ทำวิจัยตามความสมัครใจ ความเหมาะสม และความพร้อมของนักศึกษา ทั้งที่ภาควิชา สถาบันวิจัยภายในประเทศ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือทำการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ  ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะดำเนินการวิจัยนี้ในภาคการศึกษาปลายของปีสุดท้าย และต้องเขียนรายงานส่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง

The course is offered to the 4th year undergraduate students.  Each student selects the research theme under-assigned instructor which could be staff in Thai universities/institutes, private sectors/factories or overseas universities/institutes depending on student’s interest.  Students should conduct research in the second semester of their th year and submit the final report when the project is completed at the end of the 2nd semester.

 

กลุ่มวิชาเอกเลือก                  ไม่น้อยกว่า                                                                             ๗             หน่วยกิต

 

วททช ๒๑๑            การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                        ๒(๒-๐-๔)

SCBT 211             Engineering Drawing

                เรขาคณิตประยุกต์  การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก (ภาพ ๒ มิติ) การให้ขนาดการเขียนแบบ การเขียนภาพไอโซเมตริก ออบลีค (ภาพ ๓ มิติ ๒ แบบ) ภาพตัด ของชิ้นส่วนทางเครื่องกล  การเขียนแบบงานเชื่อม ระบบท่อและการเขียนแบบสั่งงานเครื่องกล ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ รวมเป็นชิ้นงานที่ทำไปใช้งานได้จริง

                Applied geometry, orthographic drawing, dimensions and notes, isometric and oblique drawing, section drawing welding and piping drawing, working drawing, details, assembly.

 

วททช ๓๐๙            เทคโนโลยีเซลล์สัตว์                                                                                             ๓(๓-๐-๙)

SCBT 309             Animal Cell Technology

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อนำไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา โครงสร้างและความต้องการของเซลล์ที่ถูกเพาะเลี้ยง เทคนิคและข้อจำกัดในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ความรู้พื้นฐานของวิทยาภูมิคุ้มกันด้านการเตรียมเซลล์ลูกผสมเพื่อผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีย์ การผลิตวัคซีน ความรู้ในเรื่องแอนติเจนและแอนติบอดีที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและวิเคราะห์โมเลกุลหรือสารต่างๆ การใช้เซลล์สัตว์ที่ถูกเพาะเลี้ยงเพื่อการผลิตโปรตีนบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับทางอายุรเวท โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม

Animal cell culture for application in Biotechnology. Biology, structure and the need of cultured cells, techniques and limitations of cell culture.  Basic immunology of hybrid cell preparation for the production of monoclonal antibodies and vaccines. Knowledge of antigen and antibody as the tools in diagnosis and analysis of molecules or substances. The application of animal cell culture for production including therapeutic proteins using the genetic engineering technique.

 

วททช ๓๕๒            วิทยาศาสตร์อาหาร                                                                                                              ๒(๒-๐-๔)

SCBT 352             Food Science

                แนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหาร องค์ประกอบและคุณสมบัติที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพอาหาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชีวภาพในอาหารอันมีผลต่อคุณภาพและคุณค่าทางอาหาร แนวคิดของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้แก่ แป้ง นํ้ามัน เนื้อสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เงื่อนไขและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการแปรรูปและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  สุขาภิบาลอาหารและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  นอกจากนี้ นักศึกษายังจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ส่งเสริม เฝ้าระวังมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

                Concepts and fundamentals of food science, food components and qualities of food, physico-chemical properties of food and biochemical changes in food that affect to quality and nutritive values. Concept of food processing technology which are the main food industries in Thailand such as flour, oil, meat, milk and milk product, cereal product.  Conditions and factors affecting to the process and quality of food product, food sanitation and hygiene. In addition, students will know the structure and function of governmental or private organization involving about food law and regulation, control and monitoring and also standard of food products.

 

วททช ๓๕๓            เทคโนโลยีอาหาร                                                                                                  ๒(๑-๓-๓)

SCBT 353             Food Technology

วิชาบังคับก่อน       วททช ๓๒๘, วททช ๓๕๒

Prerequisites        SCBT 328, SCBT 352

                วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและความเย็น การลวก การพาสเจอร์ไรซ์และสเตอ-ริไรซ์ทั้งแบบก่อนและหลังบรรจุ การอบแห้ง การทำให้เข้มข้น การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง โดยศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ การควบคุมกระบวนการผลิต และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และชีวภาพของอาหาร

                Various types of food preservation and processing technology : heating, cooling, blanching, pasteurization, sterilization both in- and out-container techniques, dehydration, concentration, chilling, freezing.  Study both theory and practice of processes, equipments, process control, and factors which affect food cost, process efficiency,  physical, biological and sensory qualities.

 

วททช ๓๕๔            การหมักอาหาร                                                                                                     ๒(๒-๐-๔)

SCBT 354             Food Fermentation            

วิชาบังคับก่อน       วททช ๓๕๒

Prerequisite          SCBT 352

                การหมักอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งจัดเป็นวิธีการแปรรูปอาหารหรือการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้และผักดอง อาหารหมักจากถั่วเหลือง นม และเนื้อสัตว์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสำคัญในการผลิตอาหารหมัก ได้แก่ วัตถุดิบ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารหมัก

                Various types of food fermentation, as a means of food processing or preservation, alcoholic beverages, fermented fruits and vegetables, fermented soybeans, fermented milk and meat. Important factors influenced on food fermentation such as raw materials, related microorganisms, processes and products.

 

*วททช ๔๐๑          ชีวสารสนเทศศาสตร์                                                                                            ๓(๒-๓-๕)

*SCBT 401            Bioinformatics

วิชาบังคับก่อน       วททช ๓๐๒ หรือเทียบเท่า หรือปรึกษาผู้สอน

Prerequisite          SCBT 302, or equivalent, or consult the instructor

                แนะนำทฤษฤีและวิธีการวิเคราะห์สายลำดับดีเอนเอและโปรตีน การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสายลำดับและจีโนม วิธีการต่างๆ ในการเปรียบเทียบสายลำดับ วิธี dynamic programming method และวิธีการทางสถิติ  การแสดง และการทำนายโครงสร้างของโปรตีน การทำนายโครงสร้าง RNA และการค้นยีน RNA อัลกอริทึมที่ใช้ในการทำนายยีน การวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ (phylogenetic analysis) การเปรียบเทียบสายลำดับกับข้อมูลในฐานข้อมูล การวิเคราะห์จีโนมเพื่อศึกษากลุ่มของโปรตีนการวิเคราะห์แบบแผนในการแสดงออกของยีน

Introduction to the theories and methods of DNA and protein sequence analyses. Retrieving information from sequence and genome databases. Methods of sequence alignments, dynamic programming and statistical methods. Protein structural alignments and displays, and structure prediction. RNA structure prediction and RNA gene finding. Gene prediction algorithms, methods of phylogenetic analysis, and database similarity searching. Analysis of genomes for protein families and domains.  Analysis of gene expression patterns.

 

วททช ๔๐๗            เทคโนโลยีชีวภาพของพืช                                                                                     ๓(๒-๓-๕)

SCBT 407             Plant Biotechnology

วิชาบังคับก่อน       วททช ๒๐๓

Prerequisite          SCBT 203

หลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และผลิตสารสำคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ์  การชักนำให้กลายพันธุ์ การหลอมโปรโตพลาสต์ เทคนิคด้านโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีนพืช และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการดัดแปรพันธุกรรมพืช ประกอบด้วยภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

The fundamental concepts of plant biotechnology applied to the quality improvement of plant productivity and their products. Plant cell and tissue culture technique for micropropagation, germplasm collection, and productions of the useful bioactive compounds from plants. Technologies applied for crop improvement; somaclonal variations, induced mutagenesis, protoplast fusion, controlled gene expressions and investigation of genetically modified plant through genetic engineering will be discussed. This course brings together a broad range of knowledge gains from lectures, laboratories and study trips to the government institutions or private sectors.

 

วททช ๔๒๑            เทคโนโลยีเครื่องสำอางและสารหอม                                                  ๒(๒-๐-๔)

SCBT 421             Aroma and Cosmetic Technology

                เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสารหอม การศึกษาอวัยวะของร่างกายที่เกี่ยวข้องเช่น ผิวหนัง เส้นผม และอวัยวะรับกลิ่น ทฤษฏีทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดและคุณสมบัติ วัตถุดิบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ชนิดและคุณสมบัติของสารหอม  โครงสร้างทางเคมี การสกัดแยกและการทำให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์คุณสมบัติ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สารหอม

                A comprehensive survey of the technology of cosmetic product and aroma compounds. Study of some organs that involves in the application of aroma and cosmetic products such as the skin, hair and olfactive organs. Chemical theories of cosmetic production, the properties and classification, raw materials used, production and quality control of the cosmetic products. Classification and chemical properties of aroma compounds, chemical structure, isolation, extraction and purification, determination of chemical properties. Production, quality control and application of aroma compounds.

 

วททช ๔๒๒            เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน                                                                                   ๒(๒-๐-๔)

SCBT 422             Fat and Oil Technology

                หลักการและการประยุกต์ใช้ไขมันและน้ำมัน โครงสร้างทางเคมีและชีวเคมีในการผลิตไขมันและน้ำมัน การเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการผลิตไขมันและน้ำมัน การสกัดแยกเอาน้ำมันดิบออกจากวัตถุดิบ การทำบริสุทธิ์น้ำมันดิบ การดัดแปรไขมันและน้ำมัน  การนำไขมันและน้ำมันไปใช้ในอุตสาหกรรม การเสื่อมสภาพของไขมัน และ น้ำมัน การวิเคราะห์คุณภาพของไขมันและน้ำมัน

                Principles and application of fat and oil.  Chemical structure and biochemical pathway in fat and oil production. Storage of raw materials for fat and oil production. Crude oil extraction. Crude oil purification. Fat and oil modification.  Industrial application for fat and oil. Deterioration and quality analysis for fat and oil.

 

วททช ๔๒๓            การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์                                                                                  ๒(๒-๐-๔)

SCBT 423             Reactor Design

                หลักขั้นพื้นฐานของอัตราปฏิกิริยาชนิดปฏิกิริยาที่เป็นเนื้อเดียวกัน การคำนวณอันดับของปฏิกิริยา การคำนวณสมการและการออกแบบปฏิกรณ์แบบกะ (batch reactor) ปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องชนิดถัง (mixed flow reactor) และปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องชนิดท่อ (plug flowed reactor) การคำนวณและออกแบบปฏิกรณ์ที่ใช้กับปฏิกริยาที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน fixed bed และ fluidized bed reactor

                The basic principle of the reaction rate of homogeneous reactions. Calculation for order of reaction Determination of the equations for batch, mixed flow and plug flowed reactors.  Calculation and design for the heterogeneous reaction system, fixed and fluidized bed reactors.

 

วททช ๔๓๓            เทคโนโลยีของแป้ง                                                                                                                ๒(๒-๐-๔)

SCBT 433             Starch Technology

                สูตรโครงสร้างของแป้ง คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของแป้ง การผลิตแป้งจากพืชชนิดต่างๆ เช่น แป้งข้าว แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง แป้งสาลี เป็นต้น การใช้ประโยชน์แป้งชนิดต่างๆ การแปรรูปแป้งชนิดต่างๆ ให้มีคุณสมบัติพิเศษด้วยวิธีทางเคมีหรือฟิสิกส์ และการใช้ประโยชน์จากแป้งแปรรูปชนิดต่างๆ

                Structure of starch including its phycio-chemical characteristics . Production and utilization of starch from various types of plant sources such as rice, cassava, corn, potato and etc. Starch modifications with their physico-chemical characteristics including the utilization.

 

วททช ๔๓๔            การจัดการของเสีย                                                                                                ๒(๒-๐-๔)

SCBT 434             Waste Management

                ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแข็ง น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียทั้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม การจัดการของเสียเหล่านี้ตั้งแต่แหล่งที่มา การป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ การบำบัด และการกำจัดของเสีย

                Various types of wastes : solid waste, wastewater, and air pollution. Standard and law for both domestic and industrial wastes.  Waste management from waste source, waste prevention, waste reduction, waste reuse and recycle, waste utilization, waste treatment, and waste disposal.

วททช ๔๓๖            อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม                                                                      ๒(๒-๐-๔)

SCBT 436             Functional food and Innovation

                หลักการและแนวคิดพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ประวัติความเป็นมา และการพัฒนา แนวคิดและประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆที่มีการพัฒนาและบิโภคกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น เส้นใยอาหาร น้ำตาลโอลิโกแซคคาไรด์ แบคทีเรียในกลุ่มแลคติก  กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายแห่งในกลุ่มโอเมก้า ๓ เกลือแร่และวิตามิน การตลาดและศักยภาพทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้  สถานะภาพทางกฎหมายและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ แนวคิดในการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

                Fundamental and basic concepts of functional food, historical background and the development of functional food, product concept and type of functional food that was developed and consumed such as dietary fiber, oligosaccharides, lactic acid bacteria, omega-3 polyunsaturated fatty acid, vitamins and minerals, marketing and business potentials and food control and regulation of functional food in the local and international level.  Concept of innovation and development of new product.

 

 

กลุ่มวิชาพิเศษ (สำหรับโปรแกรมพิสิฐวิธาน)                                                     ๑๑          หน่วยกิต

                                                                                                                                               

วททช ๔๘๗, ๔๘๘ วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒                                         ๒(๐-๖-๒), ๔(๐-๑๒-๔)

SCBT 487, 488    Undergraduate Thesis in Biotechnology I, II

วิชาบังคับก่อน       ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน (สำหรับนักศึกษาโปรแกรมพิสิฐวิธาน)

Prerequisite          Consent of instructor (for students in Distinction program)

นักศึกษาแต่ละคนในโปรแกรมพิสิฐวิธานจะเลือกโครงการวิจัย ๑ โครงการภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้ผลสรุปที่ชัดเจน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะดำเนินการวิจัยนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ ๓ และต้องเขียนและเสนอวิทยานิพนธ์ผลงานเป็นภาษาอังกฤษเมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลง นอกจากนี้หลักสูตรฯ จะมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ผลงาน

Each student in distinction program selects the research theme under-assigned instructor.  The project must be an original or well-defined research in biotechnology. Students should conduct research from the first semester of their 4th year and a written thesis must be submitted and presented in English when the project is completed at the end of the 2nd semester. In addition, the program will encourage the student to present and publish the research results.

 

วททช ๕๙๑            หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                                  (-๐-๒)

SCBT 591             Special Topics in Biotechnology I

                มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาให้ความรู้ ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาที่บรรยายจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนาทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ และทันสมัย

                These courses are organized by inviting local and foreign experts to give lectures on recent advances in biotechnological research and development.

 

วททช ๖๐๕            เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                              (-๙-๓)

SCBT 605             Techniques in Biotechnology

                เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเน้นเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยสาขาต่างๆ อันได้แก่ วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พันธุวิศวกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

Current techniques in biotechnological researches, e.g. biochemical engineering and fermentation technology, food biotechnology, genetic engineering, industrial microbiology and plant biotechnology.

 

วททช ๖๙๑            สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑                                                                         (-๐-๒)

SCBT 691             Biotechnology Seminar I

                นักศึกษาแต่ละคนค้นคว้าหัวข้อเรื่องที่สนใจและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามานำเสนอต่อกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ในรูปแบบของการให้สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการพูดรายงาน การถาม-ตอบในเชิงวิทยาศาสตร์

                These courses will be organized in such a way that the students will join the seminar on current biotechnological topics according to their individual interests or to topics as suggested by their advisors. The ultimate aim of this course is to familiarize the student with the presentation and discussion of scientific information

 

ค.       หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                  ไม่น้อยกว่า   ๖  หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

วทคพ ๑๐๑           การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑                                                                       (-๐-๖)

SCCS 101             Computer Programming I

                ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ การเขียนผังงาน ตัวอย่างของปัญหาเชิงตัวเลข อัลกอริธึมส์สำหรับการค้นหาและการจัดเรียงลำดับ

                General description of digital computers. Computer programs. Programming languages and programming. Technique of problem solving. Flow charting. Numerical examples. Algorithms for searching and sorting.

 

วทคพ ๑๕๕           การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์                                                        (-๐-๖)

SCCS 155             Microcomputer Applications           

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน โปรแกรมประยุกต์ใช้งานทางด้านการประมวลผลคำ กระดานทดเลขอิเลคทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมทางด้านกราฟฟิค และอินเตอร์เน็ท

                Introduction to computer. Computer components and systems. Fundamental Operations. Application programs in Word Processing, Electronic Spreadsheet, Graphics Presentation and Internet.

 

จกสว ๑๐๑            การบริหารและการจัดการทั่วไป                                                                          (-๐-๖)

MGID 101              Administration and General Management   

                การจัดการขั้นแนะนำ,แนวคิดทางการจัดการ,หลักการจัดการ, การวางแผน, การจัดองค์กร, การจัดคนเข้าทำงาน, การอำนวยการ, การควบคุม,  วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ, อุปสงค์-อุปทาน, ดุลยภาพ, ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า, ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์, ต้นทุนการผลิต, บัญชีรายได้ประชาชาติ, ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ,  ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน, การวางแผนการเงิน, การอ่านงบการเงิน, อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน, การลงทุน, การกระจายการลงทุน

Introduction to management, management concepts, principles of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial ratios, investment, investment diversification .

 

ศศภอ ๒๕๕            ภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                                                (-๒-๕)

AREN 255             English for Business Affairs

                การใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการติดต่อทางธุรกิจในเชิงของรูปแบบโครงสร้างและคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ การเขียนใบสมัครเข้าทำงาน การพูดในที่สาธารณะ การวิจารณ์ การประเมินผล

                Structure and vocabulary of English for business contact, including conversation, interview, letter-writing for job-application, curriculum vita.

                                                                                                                               

วทคณ ๓๘๒          การวางแผนการทดลอง                                                                                       ๓(๓-๐-๖)

SCMA 382             Experimental Design

วิชาบังคับก่อน       วทคณ ๑๕๐

Prerequisite          SCMA 150

                หลักและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างบล็อก แผนการทดลองแบบจตุรัสลาติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล คอนฟาวดิ้ง การทำการทดลองแบบสปลิต-พล็อต การทดลองแบบปรับเปลี่ยน

                Basic principles of experimental design. Block design. Randomized complete block design. Incomplete block design. Latin square design. Factorial design. Confounding. Split-Plot design.

 

      ๑๘.       การประกันคุณภาพหลักสูตร

           หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑๘.๑           ประเด็นการบริหารหลักสูตร

-             มีการจัดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาชีพ

-             มีจำนวนอาจารย์ประจำทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาต่างๆ อย่างพอเพียง 

-             มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และมีตำแหน่งทางวิชาการ

-             มีการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประสานงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามประเมินผลหลักสูตร  และหน้าที่อื่นที่เกียวข้อง

-             มีคณะกรรมการการเงินภาควิชาฯ บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

-             มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรระดับต่างๆรับทราบอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมภาควิชาฯ ทุกเดือน 

-             มีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ในทุกรายวิชา

-             มีการสรุปการดำเนินการการจัดการเรียนการสอน  เพื่อการพัฒนาหลักสูตรทุกภาคการศึกษา

-             มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๕ ปี เพื่อให้หลักสูตรทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  ตลาดแรงงาน และองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลบัณฑิต  และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

๑๘.๒      ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

-             จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการศึกษา อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

-             มีระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ค้นคว้าวิจัย โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศของภาควิชาฯ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลากร และนักศึกษา

-             มีการส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของหลักสูตร มีความสามารถ ศักยภาพ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาตาม เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑๘.๓            ประเด็นการสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

-             มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรในระดับภาควิชาฯ เพื่อดำเนินการในด้านการแนะนำให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา ในด้านการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาแนะนำในด้านอื่นๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา และมาขอรับคำแนะนำ

-             มีการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และให้คำแนะนำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

-             มีการจัดกิจกรรมประจำปี เพื่อส่งเสริมความความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา  ระหว่างนักศึกษากับศิษย์เก่าของภาควิชาฯ และมีกิจกรรมแนะนำ และเตรียมความพร้อมก่อนการจบการศึกษา

-             มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม โดยดำเนินการสนับสนุน ให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรมพัฒนาดังกล่าวได้อย่างราบรื่น และมีที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาและต้องการข้อแนะนำช่วยเหลือ

๑๘.๔            ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

-            มีการสำรวจการได้งานทำ / การประกอบอาชีพอิสระ / การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   รวมทั้งการติดตามประเมินผลบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร

-            มีการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร

 

๑๙.         การพัฒนาหลักสูตร

                มีการพัฒนาและประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยในระดับรายวิชามีการประเมินเนื้อหารายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัดผลอย่างเป็นระบบทุก ๒ ปีการศึกษา ในระดับหลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรในด้านความเหมาะสมและมาตรฐานของโครงสร้างหลักสูตร ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านประสิทธิผลของการจัดหลักสูตร ทั้งนี้การประเมินหลักสูตรจะมีการดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุก ๕ ปีการศึกษา โดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้

      ๑๙.๑      ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  สำหรับหลักสูตรนี้

(๑) จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

() ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

(๓) สัดส่วนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์

 (๔) กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และส่งเสริมประสบการณ์จริง

(๕) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 (๖) ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี (รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ / การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา )

(๗) ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้บัณฑิต

      ๑๙.๒      กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ    ๕  ปี

 

๒๐.         การเปิดสอนหลักสูตรนี้ของมหาวิทยาลัยอื่น   

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  หรือหลักสูตรที่คล้ายคลึงมีดังต่อไปนี้

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-   ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

-   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     

     

๒๑.         ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มีความร่วมมือกับ หลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่างๆดังแสดงในตาราง

 

หลักสูตร

ความร่วมมือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

สอนรายวิชา ในกลุ่มวิชา (เอก) บังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

สอนรายวิชา ในกลุ่มวิชา (เอก) บังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

สอนรายวิชา ในกลุ่มวิชา (เอก) บังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

สอนรายวิชา ในกลุ่มวิชา (เอก) บังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)

สอนรายวิชา ในกลุ่มวิชา (เอก)เลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งใน ในประเทศ และต่างประเทศดังแสดงในตาราง

 

หน่วยงาน

ความร่วมมือ

หมายเหตุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

อาจารย์พิเศษ

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล

อาจารย์พิเศษ

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์พิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ในประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อาจารย์พิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ในประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ

อาจารย์พิเศษ/นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ในประเทศ

Flinders University

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศออสเตรเลีย

East China Univ. Science & Technology เซี่ยงไฮ้

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศจีน

University of California

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/สหรัฐอเมริกา

Kansas State University

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/สหรัฐอเมริกา

Jagiellonian University, Krakow

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศโปแลนด์

Chiba University

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศญี่ปุ่น

Osaka University

นักศึกษาไปทำโครงการพิเศษ

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศญี่ปุ่น

Ngee Ann Polytechnic

แลกเปลี่ยนนักศึกษา

ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

/ประเทศสิงคโปร์

 

๒๒.   ความต้องการของนักศึกษาที่จบหลักสูตร   

 

ผู้เข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มีความต้องการที่จะเรียน ฝึกปฏิบัติ  และทำวิจัย ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเป็นผู้ที่สนใจงานที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตและใช้เอนไซม์ อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกับยีน รวมทั้งเทคโนโลยีเซลล์พืช และสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ นอกจากนี้ผู้เข้าศึกษายังมีความต้องการที่เรียนรู้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถาบันวิจัยต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน โดยการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม/หรือสถาบันวิจัย การเยี่ยมชมโรงงานที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโลยีชีวภาพเป็นต้น นอกจากนี้มีผู้เข้าศึกษาบางกลุ่มที่ต้องการจะศึกษาในขั้นสูงในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว โดยผู้เข้าศึกษากลุ่มนี้ จะเข้าศึกษาในโปรแกรมพิสิฐพิธานซึ่งเป็นโปรแกรมที่เตรียมนักศึกษาปริญญาตีในการศึกษาต่อขั้นสูงโดยเฉพาะ จากลักษณะหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้มีความสามารถที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำงานเป็นนักวิจัยในสถาบันวิจัยทั้งของรัฐ และ เอกชน นอกจากนี้ยังมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศLast updated : 28/06/2013

customizable counter

View My Stats
Copyright
ã 2010 Department of Biotechnology, Mahidol University.  All Rights Reserved
Web master :
scctk@mahidol.ac.th