หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วทม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)         : ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ)     : Master of Science Programme in Biotechnology (International Programme)

2. ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย :-
    ชื่อเต็ม      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
    ชื่อย่อ       วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อภาษาอังกฤษ :-
    ชื่อเต็ม      Master of Science (Biotechnology)
    ชื่อย่อ       M.Sc. (Biotechnology)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

3.1 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเน้นให้มหาบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ มีความสามารถที่จะดำเนินงาน ในด้านการสอน การวิจัย และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเน้นการศึกษาและวิจัย ขั้นพื้นฐานและประยุกต์ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีและการก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของภาคเอกชน รวมทั้งหาแนวทางร่วมพัฒนาให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาขึ้นในภาคเอกชน

4.3 เพื่อเป็นรากฐานในการเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุงการกำหนดรายวิชาในแต่ละหมวดวิชา ให้สอดคล้องกับรายวิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience) ที่เสนอขอเปิดใหม่

6. กำหนดการเปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ.2539 ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539 สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542 นี้ จะเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2542

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

7.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี) หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง

7.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

7.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความต้องการของคณะกรรมการประจำหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะกำหนดไว้ในประกาศเรื่องการสอบคัดเลือกทุกคราวไป

7.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร โดยดำเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

9. ระบบการศึกษา

9.1 ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค

9.2 การคิดจำนวนหน่วยกิต

9.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

9.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาการฝึกหรือทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ 32-48 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

9.2.3 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 64 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

9.3 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ตลอดจนการเขียนวิทยานิพนธ์

10. ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

11. การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องศึกษาแบบเต็มเวลา (Full time) โดยลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

12. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

12.1 การวัดผล

การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

12.2 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

12.2.1 ต้องใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

12.2.2 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตร คือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต โดยต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

12.2.3 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

12.2.4 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

13. อาจารย์ผู้สอน

13.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ คุณวุฒิ
1. ศ.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล B.Sc.(Biology), M.Sc.(Fungal Physiology), Ph.D.( Fungal Physiology)
2. ศ.วิทยา มีวุฒิสม วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)เกียรตินิยม, วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Microbiology)
3. ศ.อมเรศ ภูมิรัตน B.Sc.(Bacteriology)Hons., Ph.D.(Microbiology)
4. รศ.ช่อฟ้า ทองไทย B.Sc.(Biochemistry & Microbiology), B.Sc.(Industrial Microbiology)Hons., ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
5. รศ.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), D.Eng.(Fermentation Technology)
6. รศ.ศกรณ์ มงคลสุข B.Sc.(Pharmacology) Hons., M.Sc.(Biochemistry), Ph.D.(Biological Science)
7. รศ.เสาวนีย์ ธรรมสถิต วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยม, วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Genetics)
8. รศ.ไสยวิชญ์ วรวินิต วท.บ.(เคมี), วท.ม.(อินทรียเคมี), Dr.Ing.(Chemical Engineering)
9. ผศ.จรัญญา ณรงคะชวนะ วท.บ.(ชีวเคมี), วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), D.Agr.Sc.(Biochemical Regulation)
10. ผศ.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) เกียรตินิยม,วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Molecular Biology)
11. ผศ.มานพ สุพรรณธริกา วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยม, M.Sc.(Food Process Engineering), Ph.D.(Biochemical Engineering)
12. ผศ.อภิญญา อัศวนิก วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา), M.Sc.(Food Science), Ph.D.(Food Science)
13. อ.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.(เกษตรศาสตร์), Ph.D.(Biotechnology)
14. อ.ไพโรจน์ หลวงพิทักษ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), M.Agr.(Food Science & Food Hygiene), D.Agr.(Food & Nutritional Chemistry)
15. อ.อรรถวุฒิ อิ่มพูลทรัพย วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), Ph.D.(Biotechnology)
16. อ.สมชาย เชื้อวัชรินทร์ วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยม, M.Eng.(Fermentation Technology), Ph.D.( Fermentation Technology)
17. อ.สิทธิวัฒน์ เลิศศิร B.Agr.(Food Chemistry), M.Agr.(Food Chemistry), Ph.D.(Agriculture Science)
18. อ.คอเนล เวร์เดิน B.Sc.(Biochemistry), Ph.D.(Microbial Physiology and Enzymology)
19. อ.สุชาต อุดมโสภกิจ วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา), ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
20. อ.จีรพันธ์ วรพงษ์ วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), วท.ม.(จุลชีววิทยา)
21. อ.จิรารัตน์ ชูลีระรักษ์ B.Eng.(Chemical Science and Technology), M.Eng.(Molecular System Engineering)
22. อ.ประวิทย์ วงศ์คงคาเทพ วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), M.App.Sc.(Biotechnology)
23. อ.สรวง อุดมวรภัณฑ์ วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยา)

13.2 อาจารย์พิเศษ

ชื่อ คุณวุฒิ
1. ผศ.วิสิฐ จะวะสิต วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยม, M.Sc.(Food Science), Ph.D.(Food Science)
2. นางหัทยา กองจันทึก วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), M.Sc.(Agricultual Engineering), Ph.D.(Agricultual Engineering)
3. นายเฉลิมพล เกิดมณี วท.บ.(เกษตรศาสตร์), Ph.D.(Horticultural Engineering)

นอกจากนี้จะเชิญผู้มีคุณวุฒิที่เหมาะสมท่านอื่น ๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษด้วย

14. จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาเข้าศึกษาประมาณปีละ 10 คน

15. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16. ห้องสมุด

ใช้ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีตำราเรียนและวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพประมาณ 350 รายการ และ 50 รายการตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยสามารถสืบค้นข้อมูลจาก CD-ROM เช่น Biotechnology Citation Index, Biochemistry and Biophysic Citation Index เป็นต้น ในส่วนของ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ยังมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet โดยผ่านศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั่วโลก

17. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตประมาณคนละ 200,000 บาทต่อปี

18. หลักสูตร

18.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

18.2 โครงสร้างของหลักสูตร

จัดการศึกษาตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบก(2) คือ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ดังนี้

18.2.1 หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
18.2.2 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
18.2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

18.3 รายวิชาในหลักสูตร

18.3.1 หมวดวิชาบังคับ :

วทคร 501 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล : 3 (3 - 0)
SCID 501 Molecular Bioscience
วทคร 506 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย : 3 (2 - 2)
SCID 506 Biostatistics and Research Methodology
วททช 591 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 : 1 (1 - 0)
SCBT 591 Special Topics in Biotechnology I
วททช 592 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 : 1 (1 - 0)
SCBT 592 Special Topics in Biotechnology II
วททช 605 เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ : 3 (0 - 9)
SCBT 605 Techniques in Biotechnology
วททช 606 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCBT 606 Advanced Industrial Biotechnology
วททช 691 สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 : 1 (1 - 0)
SCBT 691 Biotechnology Seminar I
วททช 692 สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 : 1 (1 - 0)
SCBT 692 Biotechnology Seminar II

18.3.2 หมวดวิชาเลือก : หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วททช 502 เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม : 3 (2 - 3)
SCBT 502 Recombinant DNA Technology
วททช 511 เทคโนโลยีการหมัก : 3 (3 - 0)
SCBT 511 Fermentation Technology
วททช 512 กระบวนการแยกและสกัดสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ : 3 (3 - 0)
SCBT 512 Downstream Processing in Biotechnology
วททช 513 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพภาคปฏิบัติการ : 1 (0 - 3)
SCBT 513 Bioprocess Engineering Laboratory
วททช 531 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 531 Food Science and Technology
วททช 532 สุขลักษณะและสุขาภิบาลทางอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 532 Food Hygiene and Sanitation
วททช 533 การตลาดด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร : 3 (3 - 0)
SCBT 533 Food and Agricultural Product Marketing
วททช 534 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ : 3 (2 - 3)
SCBT 534 Feed Technology
วททช 602 การควบคุมการแสดงออกของยีน : 3 (3 - 0)
SCBT 602 Gene Regulation
วททช 603 ราวิทยาขั้นสูง : 3 (1 - 6)
SCBT 603 Advanced Mycology
วททช 607 เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์ : 3 (3 - 0)
SCBT 607 Advanced Plant and Animal Cell Technology
วททช 612 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงภาคบรรยาย : 3 (3 - 0)
SCBT 612 Advanced Bioprocess Engineering Lecture
วททช 613 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงภาคปฏิบัติการ : 3 (0 - 9)
SCBT 613 Advanced Bioprocess Engineering Laboratory
วททช 614 หัวข้อทันสมัยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ : 3 (3 - 0)
SCBT 614 Current Topics in Bioprocess Engineering
วททช 631 เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCBT 631 Advanced Food Technology

วททช 632 เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูงภาคปฏิบัติการ : 2 (0 - 6)
SCBT 632 Advanced Food Technology Laboratory
วททช 633 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง : 3 (2 - 3)
SCBT 633 Advanced Food Microbiology
วททช 634 เอนไซม์ทางอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 634 Food Enzymes
วททช 635 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 635 Food Product and Process Development
วทคร 502 วิทยาการเรื่องเซลล์ : 3 (3 - 0)
SCID 502 Cell Science
SCID 503 Systemic Bioscience : 3(3-0)

SCID 507 Microscopic Technique : 1(0-2)
SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques : 1(0-2)
SCID 509 Separation Techniques : 1(0-2)
SCID 510 Immunological Methods : 1(0-2)
SCID 511 Gene Technology : 1(0-2)
SCID 512 Receptor Binding and Enzyme Kinetic Assays : 1(0-2)
SCID 513 Animal Cell Culture Techniques : 1(0-2)
SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research : 1(0-2)
วทจว 602 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCMI 602 Advanced Immunology
วทจว 604 วิทยาไวรัสขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCMI 604 Advanced Virology
วทจว 605 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ : 3 (3 - 0)
SCMI 605 Microbial Genetics
วทชค 602 ชีวเคมีขั้นสูงภาคบรรยาย : 4 (4 - 0)
SCBC 602 Advanced Biochemistry Lecture
วทชค 603 ชีวเคมีขั้นสูงภาคปฏิบัติ : 4 (0 - 12)
SCBC 603 Advanced Biochemistry Laboratory
วทชค 606 เครื่องมือทางชีวเคมี : 2 (2 - 0)
SCBC 606 Biochemical Instrumentation
วทชว 559 สรีรวิทยาเซลล์พืช : 4 (3 - 3)
SCBI 559 Plant Cell Physiology
วทชว 568 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2 : 3 (0 - 9)
SCBI 568 Plant Tissue Culture Techniques II
อชอพ 501 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ : 3 (3 - 0)
MBMG 501 Genetic Engineering

อชอพ 502 อณูพันธุศาสตร์ : 3 (3 - 0)
MBMG 502 Molecular Genetics
อชอพ 511 เทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์ : 3 (0 - 9)
MBMG 511 Techniques in Molecular Genetics-Genetics Engineering
บฑคร 612 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล : 3 (3 - 0)
GRID 612 Cell and Molecular Biology

นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ตามความสนใจและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

18.3.3 วิทยานิพนธ์

วททช 698 วิทยานิพนธ์ : 12 (0 - 48)
SCBT 698 Research M.Sc. Thesis

18.4 ความหมายของรหัสรายวิชา

ตัวอักษร 4 หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร 2 หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วท (SC) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
อช (MB) หมายถึง สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
บฑ (GR) หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวอักษร 2 หลักหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
ทช (BT) หมายถึง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จว (MI) หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา
ชค (BC) หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี
ชว (BI) หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา
อพ (MG) หมายถึง โครงการวิจัยอณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์
คร (ID) หมายถึง การสอนร่วมกันระหว่างภาควิชาต่าง ๆ

ตัวเลข 3 หลัก คือ 5xx และ 6xx บอกวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 

18.5 คำอธิบายรายวิชา

18.5.1 หมวดวิชาบังคับ : หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วทคร 501 วิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล : 3 (3 - 0)
SCID 501 Molecular Bioscience

เนื้อหาวิชาครอบคลุมแนวคิดสำคัญและหลักการพื้นฐานทางพลังงานศาสตร์ในระบบสิ่งมีชีวิต รูปของพลังงานต่างๆ ที่สิ่งมีชีวิตนำมาใช้ การเปลี่ยนรูปพลังงานในกระบวนการของชีวิต นำพลังงานแสงมาเป็นตัวอย่างที่แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับแสง กล่าวถึงสมมาตรและเคมีสามมิติ โครงสร้าง ชีวโมเลกุลและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวโมเลกุล โดยใช้เอนไซม์กับสารที่เอนไซม์มีฤทธิ์ต่อและแอนติเจนกับแอนติบอดีเป็นตัวอย่าง การพันของสายมหชีวโมเลกุลจนเป็นรูปร่างเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง การเร่งปฏิกิริยาชีวโมเลกุลเริ่มจากระดับเคมีพื้นฐาน นำกลไกของปฏิกิริยาที่รู้ดีมาใช้เป็นตัวอย่าง รวมทั้งการเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยโคเอนไซม์ โคแฟคเตอร์ และไรโบไซม์ จลนศาสตร์และการยับยั้งปฏิกริยาเร่ง การอธิบายการจับไลแกนด์และอัตราการจับไลแกนด์ โดยใช้กราฟและสมการทางคณิตศาสตร์ ส่วนเมตาบอลิสมจะกล่าวถึงในระดับแนวคิดมากกว่าเน้นรายละเอียด โดยเน้นวิถี การไหลของเมตาบอไลท์ การเปลี่ยนแปลงสารแปลกปลอมจากภายนอก การผิดปกติทางพันธุกรรมและการควบคุมส่วนที่เกี่ยวกับยีนและการแสดงออกของยีนนั้น จะครอบคลุมเนื้อหาพันธุศาสตร์แบบเก่าจนถึงพันธุศาสตร์ทันสมัยระดับนิวเคลียสและนอกนิวเคลียสและพันธุศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริง นอกจากนี้จะกล่าวถึงอนาคตของการศึกษาเกี่ยวกับยีนในหัวข้อยีโนมิก สารสนเทศชีวภาพ การตัดต่อและถ่ายทอดยีน

The contents encompass fundamental energetic concepts of biosystems including the various energy forms that living systems have to deal with and transformations of energy and in biological processes. Light energy and its impact on life and organisms is used as an example of light and life. Symmetry and its use in stereobiochemistry will be discussed. Biomolecules will be described in terms of 3-D structures and interactions, using enzyme-substrate and antigen-antibody systems, as examples. Biomolecular folding will be covered in detail. Catalysis will be described starting from chemical fundamentals, and well-known enzyme mechanisms will be discussed. Catalysis by coenzymes, cofactors and ribozymes will be illustrated. Kinetics and inhibition will be covered in parallel. Legend binding and binding kinetics will be demonstrated by using both graphical and mathematical models. Metabolism will stress concepts rather than details, with emphasis on types of pathways, metabolite flow, metabolic changes in foreign substances, inborn errors of metabolism and regulation. Coverage of genes and gene expression will range from classical genetics to modern nuclear and extranuclear genetics, and prokaryotic genetics. Nuclear regulation will be discussed. The future of gene studies will be covered by topics on gnomic, bioinformatics and gene manipulation.

วทคร 506 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย : 3 (2 - 2)
SCID 506 Biostatistics and Research Methodology

ศึกษาระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักการทางสถิติเพื่อประยุกต์ในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการทดลอง การแจกแจงความน่าจะเป็นการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติ การเขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและบทความ

A study of scientific methodology in biological science research. This will include the principles of statistics in designing and analyzing data from experiments, probability distributions, estimation, hypothesis testing, chi-square test, regression and correlation analysis, non-parametric statistics, and use of statistical packages. The course will also cover the writing of research proposals, reports and scientific publications.

วททช 591 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 : 1 (1 - 0)
SCBT 591 Special Topics in Biotechnology I
วททช 592 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 : 1 (1 - 0)
SCBT 592 Special Topics in Biotechnology II

เป็นวิชาที่เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศมาให้ความรู้ โดยเนื้อเรื่องที่บรรยายจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยพยายามเน้นถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพลงทะเบียนเรียนวิชา วททช 591 วททช 592 และวททช 593 ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

These courses are organized by inviting local and foreign experts to give lectures on recent advances in biotechnological research and development.
The first, second and third academic year Ph.D. students in Biotechnology must register for the courses SCBT 591, SCBT 592 and SCBT 593, respectively.

วททช 605 เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ : 3 (0 - 9)
SCBT 605 Techniques in Biotechnology

ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเน้นเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยสาขา ต่าง ๆ อันได้แก่ วิศวกรรมชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พันธุวิศวกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

The course covers current techniques in biotechnological researches, e.g. biochemical engineering and fermentation technology, food biotechnology, genetic engineering, industrial microbiology and plant biotechnology.

วททช 606 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง 3 (3 - 0)
SCBT 606 Advanced Industrial Biotechnology

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต โดยจะพยายามเน้นให้เห็นถึงศักยภาพของเทคนิคใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาจะรวมการเสนอรายละเอียดของขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและการวิจารณ์ถึงความจำเป็นของการพัฒนาขบวนการเหล่านั้นขึ้นมาใช้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้อ่านบทความตีพิมพ์ของผลงานวิจัยใหม่ ๆ สิทธิบัตรด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งรู้จักกับฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

The role of biotechnology in industrial production, and the potential of new techniques being currently developed for industrial applications will be emphasized. Specific manufacturing processes will be studied in detail and discussed with regard to current constraints and research development needs. The student is expected to acquire skills in reading articles and patent information in biotechnology research, and to become acquainted with different information sources in industrial biotechnology, including updated books, periodicals and computerized information.

วททช 691 สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 : 1 (1 - 0)
SCBT 691 Biotechnology Seminar I
วททช 692 สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 : 1 (1 - 0)
SCBT 692 Biotechnology Seminar II

เป็นวิชาที่นักศึกษาแต่ละคนค้นคว้าหัวข้อเรื่องที่สนใจและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษามานำเสนอต่อกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ ในรูปแบบของการให้สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการพูดรายงาน การถาม-ตอบในเชิงวิทยาศาสตร์
กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลงทะเบียนเรียนวิชา วททช 691, วททช 692 และวททช 693 ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

These courses will be organized in such a way that the students will join the seminars on current biotechnological topics according to their individual interests or as suggested by their advisors. The ultimate aim of this course is to familialize the students with the presentation and discussion of scientific information.
The first and second academic year Ph.D. students in Biotechnology must register for the courses SCBT 691, SCBT 692 and SCBT 693, respectively.

18.5.2 หมวดวิชาเลือก : หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วททช 502 เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม : 3 (2 - 3)
SCBT 502 Recombinant DNA Technology

ศึกษาหลักการและวิธีการที่ใช้งานตัดต่อดีเอ็นเอ เนื้อหาประกอบด้วย โครงสร้างและบทบาทของดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ตั้งแต่แบคทีเรีย ยีสต์ รา พืชและสัตว์ การบรรยายจะเน้นในเทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (การขยายยีน การตัดต่อยีนจากโครโมโซม การใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ การเลือกเฟ้นหายีนที่ต้องการ และสร้างธนาคารดีเอ็นเอ) และเทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ยีน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย (การถ่ายทอดยีน โดยวิธี transformation conjugation และ transduction รวมทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์) และสรีรวิทยาของแบคทีเรีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานวิจัยต่อไป

The course covers the principles and techniques used in recombinant DNA technology. Topics will include DNA structure and function, and regulation of gene expression in various systems ranging from bacteria, yeasts, fungi, plants and animals. Lectures will emphasize recombinant DNA techniques (molecular cloning, retriction enzyme mapping, expression of cloned genes, library construction) and other techniques for genetic analysis. Knowledge on classical bacterial genetics (transformation, conjugation and transduction and strain manipulation), bacterial physiology, together with knowledge and skills to carry out research in the field will be provided to the students.

วททช 511 เทคโนโลยีการหมัก : 3 (3 - 0)
SCBT 511 Fermentation Technology

ศึกษาการออกแบบถังหมักทางชีวภาพชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในปฏิกิริยาของเอนไซม์ และถังหมักที่ใช้เลี้ยงเซลล์ โดยกระบวนการหมักแบบ batch, fed-batch และ continuous cultures การศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อ การกวนและเติมอากาศ รวมทั้งการศึกษาอุปกรณ์และการควบคุม และความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของขบวนการ เป็นต้น

The course covers calculations and design parameters for various types of bioreactor including those for enzyme reactions and cultivation of cells as batch, fed-batch and continuous cultures. Studies on sterilization, agitation and aeration, instrumentation and control, and fermentation economics are also included.

วททช 512 กระบวนการแยกและสกัดสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ : 3 (3 - 0)
SCBT 512 Downstream Processing in Biotechnology

ศึกษาถึงวิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากสารอื่น วิธีการคำนวณออกแบบเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์ คือ การแยกโดยวิธีกลั่น วิธีสกัด การกรองแบบ ultrafiltration, cross-flow filtration, dialysis และ reverse osmosis การแยกโดยวิธีกลอื่น ๆ เช่น vacuum filter, leaf filter, filter press การศึกษาการแยกสารโดยวิธีปั่นเหวี่ยง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี การตกผลึก ศึกษาหลักการของ humidification operations การอบแห้ง การย่อยเพื่อลดขนาด เป็นต้น

The course emphasizes technologies for separation of required products from mixtures and will include calculations and designs for separation processes such as distillation, liquid extraction and leaching, filtration (ultrafiltration, cross-flow filtration, dialysis and reverse osmosis) and other types of mechanical filtration (vacuum filtration, leaf filtration and filter press), centrifugation, chromatographic separations and crystallization. Humidification operations, drying and size reduction are also included.

วททช 513 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพภาคปฏิบัติการ : 1 (0 - 3)
SCBT 513 Bioprocess Engineering Laboratory

วิชานี้ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมัก และกระบวนการแยกและสกัดสารที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระบบกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้อย่างจริงจัง โดยจะมีการศึกษาการทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม เช่น ระบบการหมักในถังหมักปริมาตร 100 ลิตร การแยกเซลล์และผลิตภัณฑ์ การแยกสาร ชีวมวล ตลอดจนการทำให้สารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ บริสุทธิ์ เป็นต้น

The course provide practical experience and enhance the knowledge from the theoretical course on Fermentation Technology and Downstream Processing in Biotechnology. The following pilot scale equipment will be studied : pilot scale fermented with volume 100 liters, cell and product separators, biomes separation and purification equipment, ect.

วททช 531 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 531 Food Science and Technology

ศึกษาถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของอาหาร ความสำคัญทางอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุผลิตภัณฑ์และการผลิตอาหารสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหารเมื่อผ่านการแปรรูป

The course covers knowledge of the composition and structure of foods and the importance of industrial processing of foods, various technologies and methods in food preservation, processing and packaging, ready-made food production and factors affecting quality of processed foods.

วททช 532 สุขลักษณะและสุขาภิบาลทางอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 532 Food Hygiene and Sanitation

วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

ศึกษาสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร สุขาภิบาลโรงงานอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล เชื้อก่อโรคและพิษที่อยู่ในและ/หรือมาจากอาหาร หลักการทางเคมี ฟิสิกส์และ จุลชีววิทยา ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในอุปกรณ์การผลิตอาหาร การพัฒนาโครงการด้านสุขาภิบาล รวมทั้งระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตอาหาร การวิเคราะห์และควบคุมจุดวิกฤติในกระบวนการผลิตสารซักฟอกและสารฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร

The course includes study on environmental hygiene in relation to food production, food plant hygiene, personal hygiene, food-borne pathogens and food poisoning : chemical, physical, and microbiological principles in cleaning and sanitizing food processing equipment ; development of sanitation programmes including Good Manufacturing Practices (GMPs) and Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP), detergents and biocides used in food plants.

วททช 533 การตลาดด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร : 3 (3 - 0)
SCBT 533 Food and Agricultural Products Marketing
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา

Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

ศึกษาสภาพทั่วไปของการตลาดทางอาหาร หน้าที่ และยุทธวิธีการตลาด ซึ่งนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตร

The course emphasizes studies on the general environment of food and agricultural product marketing, the functions and the strategies of marketing.

วททช 534 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ : 3 (2 - 3)
SCBT 534 Feed Technology

ศึกษาอาหารสำหรับสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ การกำหนดสูตรอาหาร กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาอาหารสัตว์ การตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารสัตว์ และการแนะนำการใช้อาหารสัตว์ รวมทั้งไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ

The course concerns the study of foodstuffs with reference to raw materials, ration formulation, feed processing and storage, feed contamination and toxicity and feeding recommendations.

วททช 602 การควบคุมการแสดงออกของยีน : 3 (3 - 0)
SCBT 602 Gene Regulation

วิชาบังคับก่อน : วททช 502 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 502, its equivalent or consent of the course director

ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการพื้นฐานที่ควบคุมการแสดงออกของยีนในระดับโมเลกุล ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการถอดรหัสจากสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) และการแปลรหัสเป็นโปรตีน ศึกษาการตอบสนองในระดับโมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสารอาหาร หรือสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ เนื้อหาจะกล่าวถึง การควบคุมการแสดงออกของยีนในระบบต่าง ๆ ของเซลล์จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส) เซลล์ของพืช เซลล์ของสัตว์ชั้นต่ำและสัตว์ชั้นสูง วิชานี้จะเน้นความรู้ใหม่ ๆ ของการศึกษาทางด้านนี้

The course emphasizes recent developments in gene regulation mechanisms at the molecular level. It includes the topics of transcription, post-transcription and translation, and how organisms respond to fluctuations in the supply of nutrients or to changes in the environment. These will be examined in various microorganisms (bacteria, yeasts, fungi and viruses), in plants and in animals.

วททช 603 ราวิทยาขั้นสูง : 3 (1 - 6)
SCBT 603 Advanced Mycology

ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านนิเวศวิทยา การวิวัฒนาการ การจำแนกหมวดหมู่ สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของเชื้อรา โดยเน้นเชื้อราที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ เชื้อราที่ทำให้เกิดโรค เชื้อราที่ให้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และพิษของเชื้อรา วิชานี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฎีกำหนดให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการอ่านวารสาร รวมทั้งการนำเสนอและวิจารณ์บทความในชั้นเรียน ในภาคปฏิบัติเป็นการออกนอกสถานที่เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อรา เพื่อนำมาจำแนกชนิด และศึกษาคุณสมบัติทางการเพาะเลี้ยง

The course covers current topics in ecology, evolution, taxonomy, physiology and genetics of fungi with major issues covering the economic impact of fungi, e.g. pathology, industrial mycology and mycotoxins. The course consists of seminar sessions where assigned topics of current interest will be presented and discussed. Practical sessions include field trips and on individual assignment on fungal isolation, identification and characterization on artificial media of fungi collected during the field trips.

วททช 607 เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์ : 3 (3 - 0)
SCBT 607 Advanced Plant and Animal Cell Technology

ศึกษาความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางอณูชีววิทยาของเซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์ โดยศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน และเทคนิคที่ใช้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง วิชานี้จะเน้นเกี่ยวกับการสร้าง transgeneic material และการนำไปประยุกต์ใช้

The course covers both basic and applied researches in plant and animal cell molecular biology with emphasis on gene regulation and genetic manipulation in higher eukaryotes, and on construction and utilization of transgeneic materials.

วททช 612 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงภาคบรรยาย : 3 (3 - 0)
SCBT 612 Advanced Bioprocess Engineering Lecture
วิชาบังคับก่อน : วททช 511 และวททช 512 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา

Prerequisite : SCBT 511 and SCBT 512, their equivalent or by consent of the course director

ศึกษาถึงความรู้ในระดับสูงเกี่ยวกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพต่าง ๆ ศึกษาแบบจำลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการหมักชนิดต่าง ๆ คือ batch, fed-batch และ continuous cultures ศึกษาอุปกรณ์และการควบคุม รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของกระบวนการ การศึกษาเกี่ยวกับจลนศาสตร์ของ immobilized biocatalysts รวมทั้งการนำไปใช้ใน bioreactors และตัววัด/ตรวจจับทางชีวภาพ การเก็บรวบรวมเซลล์และการทำให้เซลล์แตก การกรองแยกและการปั่นเหวี่ยง การสกัดด้วยของเหลว การดูดซับและกระบวนการแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟี กระบวนการแยกด้วย membrane เป็นต้น

The course covers advanced bioprocess engineering. Included are : mathematical modeling for various types of fermenters (e.g. batch, fed-batch, and continuous cultures); instrumentation and control including fermentation economics ; the kinetics of immobilized biocatalysts including use in bioreactor and biosensors ; cell harvesting and disruption ; filtration and centrifugation ; liquid extraction ; adsorption and chromatography ; and membrane processes.

วททช 613 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูงภาคปฏิบัติการ : 3 (0 - 9)
SCBT 613 Advanced Bioprocess Engineering Laboratory

วิชาบังคับก่อน : วททช 612 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 612, its equivalent or consent of the course director

วิชานี้ครอบคลุมถึงวิธีการปฏิบัติการเกี่ยวกับการหมักโดยวิธี batch, fed-batch และ continuous cultures ในการผลิตสาร secondary metabolites การผลิต single cell proteins โดย air-life fermenter การแยกเซลล์โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การปั่นเหวี่ยง การกรอง เป็นต้น กระบวนการหมักซีอิ๊ว กระบวนการผลิตไวน์จากผลไม้ กระบวนการทำไวน์ให้ใสหลังการหมักโดย nozzel type centrifugal seperator กระบวนการผลิตสารปฏิชีวนะจาก immobilized enzyme bioreactor เป็นต้น

The course provide practical experience on pilot scale fermentations to produce secondary metabolites by batch, fed-batch, and continuous cultures, to produce single cell proteins by an air-lift fermenter and to separate the cells by various methods such as centrifugal separation, filtration, etc. A detailed examination of soy sauce production, wine clarification by the use of a nozzle type centrifugal separator and production of antibiotics by an immobilized enzyme bioreactor will be included.

วททช 614 หัวข้อทันสมัยทางวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ : 3 (3 - 0)
SCBT 614 Current Topics in Bioprocess Engineering
วิชาบังคับก่อน : วททช 511 และวททช 512 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา

Prerequisite : SCBT 511 and SCBT 512, their equivalent or by consent of the course director

ศึกษาถึงวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพที่กำลังเป็นที่สนใจ และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

The course covers knowledge on advances and new technologies in bioprocess engineering.

วททช 631 เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCBT 631 Advanced Food Technology
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

การศึกษาขั้นสูงในเรื่องต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

The course provides advanced studies on various topics of current interest in food science and technology.

วททช 632 เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูงภาคปฏิบัติการ : 2 (0 - 6)
SCBT 632 Advanced Food Technology Laboratory
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

วิชานี้เน้นการศึกษาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เช่น การทำแห้ง การใช้ความร้อน ความเย็น การใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ช่วยในการผลิตอาหาร มีการบ่งชี้ถึงสุขลักษณะและสุขาภิบาลที่ถูกต้อง และจุดวิกฤติในขบวนการผลิตอาหาร ให้ นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และมีการประเมินผลทางด้านคุณภาพเศรษฐกิจและการตลาดควบคู่กันไปด้วย

This laboratory course covers current knowledge and technologies in food processing such as food dehydration, high or low temperature processing, utilization of microbes and enzymes in food processing, ect. Food hygiene and sanitation as well as Good Manufacturing Practices (GMP) and Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) in food processing are also demonstrated. The students will learn how to develop new or to improve existing manufactured products, and to evaluate food products in term of quality, cost, consumer needs and market success.

วททช 633 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง : 3 (2 - 3)
SCBT 633 Advanced Food Microbiology
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

การศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่พบ และหัวข้อใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันในด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

The course covers current problems, and other contemporary topics in food microbiology.

วททช 634 เอนไซม์ทางอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 634 Food Enzymes
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

การศึกษาธรรมชาติและสมบัติของเอนไซม์ การผลิตเอนไซม์ในอุตสาหกรรม การนำเอนไซม์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการผลิตอาหาร และการสูญเสียคุณภาพอาหารอันเนื่องมาจากเอนไซม์

This course covers the nature of enzymes, industrial production of enzymes, utilization of enzymes in food processing, and the role of enzymes in food deterioration.

วททช 635 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหาร : 3 (3 - 0)
SCBT 635 Food Product and Process Development
วิชาบังคับก่อน : วททช 531 หรือเทียบเท่า หรือตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบวิชา
Prerequisite : SCBT 531, its equivalent or consent of the course director

การศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ครอบคลุมการศึกษาขั้นตอนในการสร้างสูตรอาหาร และการพัฒนากระบวนการผลิต การประเมินผลผลิตภัณฑ์อาหารในเชิงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย ความต้องการของผู้บริโภค และความสำเร็จในตลาด

This course covers the stages in development of newly manufactured products, product formulation and process development, evaluation of food products in terms of quality, cost, consumer needs, and market success.

วทคร 502 วิทยาการเรื่องเซลล์ : 3 (3 - 0)
SCID 502 Cell Science

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ ได้แก่ องค์ประกอบของเซลล์ชนิดที่มีนิวเคลียสไม่แท้จริงและชนิดที่มีนิวเคลียสแท้จริง วิวัฒนาการของเซลล์ แสงกับกำเนิดและการดำรงอยู่ของชีวิต โดยครอบคลุม วิวัฒนาการทางเคมี การสังเคราะห์แสง การเปลี่ยนรูปของพลังงาน ช่วงเวลารับแสงใน แต่ละวัน โครงร่างค้ำจุนกับการทรงรูปและการเคลื่อนไหวของเซลล์ การสังเคราะห์และการขนถ่ายสารจากภายนอกและภายในเซลล์ การควบคุมการแบ่งเซลล์และการเกิดโรคมะเร็ง การติดต่อสื่อสาร การจดจำ การเกาะกลุ่มและการประสานงานระหว่างเซลล์ ความต่อเนื่องและพัฒนาการของเซลล์ การแสดงออกของยีนและกลไกการปรับสภาพของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ปฏิกิริยาของเซลล์ต่อปัจจัยกดดันจากสภาพแวดล้อมและเชื้อโรค การสลายตัวและการตายของเซลล์

This course involves studies of the following aspects of cell biology: structural organization of prokaryotic and eukaryotic cells; cellular evolution; light and life, including chemical evolution, photosynthesis, energy conversion, and photoperiodicity, organization and role of cytoskeleton; mechanisms of cellular transport and processing; cell cycle and cancer; cellular communication, recognition, adhesion and interaction; mechanisms of gene expression and controls of cellular differentiation; reactions of cells to environmental stress factors and pathogens; cell injury, senescence, apoptosis and cell death.

SCID 507 Microscopic Technique : 1(0-2)

Structure and operation of light microscope, transmission electron microscope (TEM), scanning electron microscope (SEM), confocal microscope and fluorescence microscope; specimen collection, fixation, sectioning, basic staining and immunocytochemical methods for microscopy; examination, photography and interpretation of the results.

SCID 508 Biomolecular and Spectroscopic Techniques : 1(0-2)

Absorbance and fluorescence spectroscopy, mass spectroscopy, nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and biomolecular spectroscopy.

SCID 509 Separation Techniques : 1(0-2)

Separation of biomolecules and biochemicals, based on size, shape, charge and state, using centrifugation, chromatography, electrophoresis and dialysis.

SCID 510 Immunological Methods : 1(0-2)

The importance of immunology and immunological methods; antigen, immunogen, epitope, hapten, adjuvant; antigen-antibody interaction and immunological specificity, immunological agents, principle of immunological laboratory tests and quality assurance.

SCID 511 Gene Technology : 1(0-2)

Gene manipulation techniques, problem solving, basic knowledge to understand the principles of gene technology; mini-projects involving handling of nucleic acids and proteins, the quality of data generated.

SCID 512 Receptor Binding and Enzyme Kinetic Assays : 1(0-2)

Receptor-drug interaction, receptor preparation, saturation binding experiment, characterization of drugs and receptors by competitive binding experiments, analysis of binding data using computerized program.

SCID 513 Animal Cell Culture Techniques : 1(0-2)

Basic requirements and techniques for cultivation of anchorage-dependen and anchorage-independent cells; mass cultivation of animal cells; propagation, determination of cell growth and maintenance of cell lines; cryo-preservation of cells and determination of cell survival after cold storage; effects of certain parameters on the growth of anchorage-independent cell line.

SCID 514 Animal Experimentation in Biomedical Research : 1(0-2)

Ethics on animal experimentation, selection of animal model, standard animal care and basic techniques for animal experimentation with practicals on mice and rat and a choice of special techniques, i.e., canulation and perfusion, handling of young animals or use of experimental animals for screening psychoactive drug.

วทจว 602 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCMI 602 Advanced Immunology

เป็นการศึกษาความรู้ใหม่ทันสมัย ทางด้านอิมมูโนวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับรายละเอียดของขบวนการอิมมูโนวิทยา เซลล์ของระบบอิมมูน ขบวนการในระดับโมเลกุลของปฏิกิริยาทางอิมมูน การทำงานร่วมกันของโมเลกุลในระบบอิมมูน คุณลักษณะของสารต่าง ๆ ในระบบอิมมูน การปรับและควบคุมการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบอิมมูน และการศึกษาพยาธิสภาพต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการทำงานของระบบอิมมูน

This course presents current studies and analysis in detail of (i) immune mechanisms and various cells in the immune system, (ii) molecular basis of immune activities and antigen-antibody interactions, and (iii) Immunoregulation. Various aspects of immunopathological diseases including hypersensitivity, autoimmunity, immunodeficiency and cancer will also be covered.

วทจว 604 วิทยาไวรัสขั้นสูง : 3 (3 - 0)
SCMI 604 Advanced Virology

วิชานี้เน้นด้านคุณสมบัติในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัส ซึ่งจะรวมถึงกลไกในการเกาะกับผิวของเซลล์และการแพร่เข้าเซลล์ การควบคุมการแสดงออกของยีนของไวรัสภายในเซลล์ การสร้างโปรตีนของไวรัส และการประกอบกันของยีนและโปรตีนออกมาเป็นตัวไวรัสที่สมบูรณ์ รวมทั้งกลไกที่ไวรัสก่อให้เกิดโรคในระดับโมเลกุลและการพัฒนายาด้านไวรัส รวมทั้งวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส

The contents of this course focus on the molecular biology of viruses: 1) the mechanism of viral entry and penetration 2) regulation of viral gene transcription, translation and maturation of viral proteins 3) pathogenesis of infection at the cellular and molecular levels and 4) development of vacceine and anti-viral agents.

วทจว 605 พันธุศาสตร์ของจุลินชีพ : 3 (3 - 0)
SCMI 605 Microbial Genetics

การเรียนการสอนวิชานี้เกี่ยวข้องกับกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลของจุลชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของจุลชีพ การควบคุมและการแสดงออกในรูปของการผลิตโปรตีนจากสารพันธุกรรม รวมถึงวิธีการทางชีววิทยาโมเลกุลที่ทันสมัย ซึ่งจะนำมาใช้ในการศึกษาทางพันธุกรรมของจุลชีพ

The course considers the microbial molecular and cellular processes that are involved in (i) transmission of hereditary information between generations, (ii) alteration of genetic determinants, and (iii) expression of genetic information. Experimental methods for genetic manipulation and analysis are covered both in theory and in practice to the extent practicable and desired by the students. Major emphasis is on the genetics of bacteria, viruses and fungi.

วทชค 602 ชีวเคมีขั้นสูงภาคบรรยาย : 4 (4 - 0)
SCBC 602 Advanced Biochemistry Lecture
วิชาบังคับก่อน : วทคร 501 หรือ วทคร 502
Prerequisite : SCID 501 or SCID 502

ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านชีวเคมี โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หรือที่มีความสำคัญเป็นพิเศษต่องานวิจัยของภาควิชา เช่น โครงสร้างระดับสูงของแมคโครโมเลกุล การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมเมตาบอลิสม ชีวเคมีของปรสิต เทคโนโลยีของเอ็นไซม์และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ เป็นต้น โดยเน้นหนักในการให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการอ่านวารสารและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

This course provides advanced knowledge in biochemistry and related fields. The scope of the lectures includes research activities pertinent to the departmental interest and current topics in the field of biochemical sciences and molecular biology.

วทชค 603 ชีวเคมีขั้นสูงภาคปฏิบัติ : 4 (0 - 12)
SCBC 603 Advanced Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : วทชค 503 และ วทชค 504
Prerequisite : SCBC 503, SCBC 504

ศึกษาการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ประโยชน์ วิธีการใช้ และขอบเขตของเทคนิคทางชีวเคมี และมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิจัย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและถ่ายทอดผลงานของตนเองโดยการบรรยายและการเขียนรายงาน

This course is designed to give students experience in laboratory techniques and to introduce them to research methodologies in biochemistry

วทชค 606 เครื่องมือทางชีวเคมี : 2 (2 - 0)
SCBC 606 Biochemical Instrumentation

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการทำงาน และวิธีการใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งได้แก่ sterilization, electrophoresis, microscopy, fractionation, centrifugation, gas liquid chromatography, isotope techniques and disposal, spectroscopy, fluorometry รวมทั้ง high performance liquid chromatography

This course provides the detailed analysis of the theory and instruction in the operation of modern instruments currently used in biochemical research

วทชว 559 สรีรวิทยาเซลล์พืช : 4 (3 - 3)
SCBI 559 Plant Cell Physiology

การสำรวจเชิงบูรณาการของหลักการและหลักการประยุกต์ของสรีรวิทยาเซลล์พืช เพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้ำและเซลล์พืช ขบวนการลำเลียงระบบอาหารและแร่ธาตุ ดินและปุ๋ย เมตาบอลิสมของคาร์บอนและไนโตรเจน สารควบคุมการเจริญในพืช และพัฒนาการของพืช เช่น การงอก การสืบพันธุ์ การฟักตัว และซีเนสเซ็นซ์

An integrated survey or principles and application of plant cell physiology as an introduction to plant-water relations, transaction, mineral nutrition, soils and fertilizer, carbon and nitrogen metabolism, plant growth regulators, and developmental processes such as germination, reproduction, dormancy and senescence.

วทชว 568 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2 : 3 (0 - 9)
SCBI 568 Plant Tissue Culture Techniques II

เป็นการทำการทดลองที่เกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Laboratory project on plant tissue culture techniques.

อชอพ 501 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ : 3 (3 - 0)
MBMG 501 Genetic Engineering

เป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชาเพื่อการเปลี่ยนแปลงยีน วิชานี้จะเน้น 1) หลักการและวิธีการทางรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ ในการสร้างยีนและควบคุมการทำงานของยีน แล้วนำยีนที่สร้างนี้เข้าสู่เซลล์ร่างกายและเซลล์ germ-line (transgenic systems) 2) ศึกษาผลอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงยีน การแก้ไขข้อบกพร่องทางพันธุกรรม ตลอดจนขบวนการเมตาบอลิสมในจุลชีพ สัตว์ และพืช 3) การใช้เซลล์ แบคทีเรีย ยีสต์และสัตว์ ในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน เพื่อประโยชน์ในด้านการแพทย์ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเพื่อนำไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

This course involves a multidisciplinary knowledge necessary for gene manipulation. The course will emphasize : 1) the use of recombinant DNA technology in the construction of artificial genes with defined regulatory elements and the introduction of gene constructs into somatic cells, as well as germ-line cells (transgenic systems); 2) area of research on the production of defined genotypes and the correction of genetic deficiencies and metabolic errors in micro-organisms, animals and plants; 3) utilization of bacterial, yeasts and animal cells for production of recombinant protein products which are applicable in medicine, agriculture, industries or biotechnology.

อชอพ 502 อณูพันธุศาสตร์ : 3 (3 - 0)
MBMG 502 Molecular Genetics

เป็นการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับอณู วิชานี้จะเน้นระบบพันธุกรรมใน prokaryotes และ eukaryotes ได้แก่ การศึกษา gene structure, gene mapping และ cataloging, regulation of gene expression, transposable genetic elements และการศึกษาการผ่าเหล่า (การเปลี่ยนแปลงลำดับ นิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอ) ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน ซึ่งมีผลต่อลักษณะทางกายภาพได้อย่างไร รวมทั้งศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางอณูพันธุศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์

This course deals with knowledge of genetics at molecular level. This emphasis of the course covers genetic systems in prokaryotes and eukaryotes : gene structure, gene mapping and catologing, regulation of gene expression, transposable genetic elements and how mutations-alterations in the nucleotide sequence in the DNA-alter the gene experssion and hence physical characteristics. The course also includes the use of computer in analysis of molecular genetics data.

อชอพ 511 เทคนิคด้านอณูพันธุศาสตร์-พันธุวิศวกรรมศาสตร์ : 3 (0 - 9)
MBMG 511 Techniques in Molecular Genetics-Genetic Engineering
วิชาบังคับก่อน : อชอพ 501 และ อชอพ 502 หรือเทียบเท่า
Prerequisite : MBMG 501 and MBMG 502 or their equivalent.

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคในการทำงานทดลอง และเพื่อแนะนำหลักการและวิธีการทำวิจัยในวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นเทคนิค เช่น : isolation, cloning and sequencing of DNA; in vitro mutagenesis ; polymerase chain reactions (PCR) ; Northern blot hybridization, Southern blot hybridization and Western blot analysis; immuno assay; การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์; การจัดการระบบในแบคทีเรีย ยีสต์ พืชและสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง รวมทั้งการถ่ายทอด ผลการทดลองด้วยการเขียนรายงาน

This course is designed to give students experience in laboratory techniques and introduce them to research methodologies and principles of modern molecular genetics and genetic engineering. Techniques include : isolation, cloning and sequencing of DNA ; in vitro mutagenesis ; polymerase chain reactions (PCR) : Northern blot hybridization, Southern blot hybridization and Western blot analysis ; immunoassay ; computer analysis of data ; manipulation of bacterial, yeast, plant and animal systems, etc. It is to enable the students to analyse the laboratory results and write reports of research work.

บฑคร 612 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล : 3 (3 - 0)
GRID 612 Cell and Molecular Biology

หลักการและใจความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทั้งในระดับรูปร่างสัณฐานและในระดับโมเลกุล แบ่งออกเป็น 13 หัวข้อย่อย ได้แก่ วิวัฒนาการของเซลล์ การจัดระเบียบของเซลล์ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ ผนังเซลล์เมมเบรนและระบบการขนส่ง กลไกการทำงานของสารพันธุกรรม องค์ประกอบภายในของเซลล์ สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ ขบวนการเมตาบอลิสมและระบบพลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อหน้าที่จำเพาะ ขบวนการตอบสนองต่อภัยอันตรายของเซลล์ เซลล์เทคโนโลยีและตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวข้องกับโรคในคน

Current facts, principles and concepts concerning the structure and function of the living cell at both the morphological and molecular level. The course is divided into 13 units, namely, evolution of the cell ; molecular organization of the cell ; techniques in the study of the cell ; cell plasma membrane and transport phenomena ; genetic mechanisms of the cell ; cell cytoplasmic organelles ; cell cytoskeletion ; cellular metabolism and energy conservation ; cell growth, division and cycle ; cellular communication ; cell specialization ; cellular response to injury ; cell technology and experimental models of human diseases

18.5.3 วิทยานิพนธ์ : หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วททช 698 วิทยานิพนธ์ : 12 (0 - 48)
SCBT 698 Research M.Sc. Thesis

นักศึกษาต้องทำการวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

The student must carry out an original research and write a thesis on a topic related to biotechnologyแก้ไขล่าสุด : 28/06/2013
สงวนลิขสิทธิ์
  2543 ภาควิชาเทคโนโลยีชิวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Web master :
sctas@mahidol.ac.th