Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

โครงการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาศมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 (The Eight Thailand Biology Olympaid; TBO 2011)

วันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระอุปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (มูลนิธิสอวน.) ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านนี้ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาต่างๆในระดับนานาชาติได้ ดังนั้นมูลนิธิสอวน. จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 11 แห่งและโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียนทำหน้าที่เป็นศูนย์ สอวน. เพื่อดำเนิการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิดความพร้อมและดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติอีกทั้งครูวิทยาศาสตร์และคณฺตศาสตรค์ในระดับมัธยมปลายยังได้มีโอกาสพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้มูลนิธิสอวน.ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมีสาขาวิชาที่ดำเนินการ 5 สาขาได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาสามารถอบรมเตรียมความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาตินั้น มูลนิธิสอวน.ได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2547 โดยมีคณะวิทยาสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ จากนั้นจึงได้มีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีและมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดการแข่งขันมารวม 7 ครั้ง โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฬ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ง และสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ที่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งล่าสุด

เนื่องในปีพุทธศักราช 2544 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงร่วมกับมูลนิธิสอวน. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ "การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The Eighth Thailand Biology Olympaid - 8th TBO)" ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสดังกล่าว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรางมีต่อพสกนิการโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา โดยทรงใช้พระปรีชาสามารถทุกด้านของพระงค์ท่าน รวาทั้งทางด้านชีววิทยา เพื่อดำเนินการมุ่งพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน ผลของการพัฒนาอันสืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำรินั้นมีผลอย่างยิ่งต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างเอนกอนันต์

การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 นี้กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมสอวน. ค่าย 2 ปีพ.ศ. 2554 เพื่อเป็นตัวแทนจากศูนย์สอวน. ส่วนภูมิภาค 10 ศูนย์ จากภาคกลาง 2 ศูนย์ จำนวนศูนย์ละ 6 คน และศูนย์กรุงเทพมหานครจำนวน 18 คน นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนในโครงการสอวน. ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันชีววิทยาระดับชาติครั้งที่ 7 ในปีพ.ศ. 2553 จำนวน 26 คน และนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในปีพ.ศ. 2553 จำนวน 15 คน มาเข้าร่วมแข่งขันด้วย รวมทั้งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 131 คน อาจารย์ฝ่ายวิชาการผู้แทนศูนย์และผู้สังเกตการณ์จาก 13 ศูนย์ จำนวน 42 คน ดังนั้นรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 173 คน


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social