Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

รายชื่อนักเรียน อาจารย์ และพี่เลี้ยง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8


[ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม]
[ดูตารางสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม]

รายนามกรรมการวิชาการ สอวน.
 1. รองศาสตราจารย์ สีมา ชัยสวัสดิ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล คุณวาสี
รายนามอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์
 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. อาจารย์ ดร. ศุจีภรณ์ อธิบาย
  2. อาจารย์ ดร. ละเอียด นาคกระแสร์
  3. อาจารย์ ดร. วัฒนชัย ล้นทม

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบเกียรติ แสงนิล
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ศุกระกาญจน์
  2. อาจารย์ ยุพิน พิมโคตร์
  3. อาจารย์ จิตรพล ประดิษฐธรรม

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1. รองศาสตราจารย์ ไพรินทร์ กปิลานนท์
  2. อาจารย์ ดร. สุธีรา ขันทพันธ์
  3. อาจารย์ อุทร ชิขุนทด

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนูเดือน เมืองแสน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล แม้นศิริ
  3. อาจารย์ ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
  1. อาจารย์ ดร. สุทิน กิ่งทอง
  2. อาจารย์ นุชจรินทร์ แกล้วกล้า
  3. อาจารย์ กาญจนา สมคิด

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  1. อาจารย์ ชัยชาญ มณีรัตนรุ่งโรจน์
  2. อาจารย์ นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  1. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์
  2. อาจารย์ ดร. โอภาส ตันติฐากูร
  3. อาจารย์ ตวงพร เผือกหอม

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา ศรีพุทธชาติ
  2. อาจารย์ ดร. สุพรรณญิกา เส็งสาย
  3. อาจารย์ ดร. กรกช ชั้นจิรกุล

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  1. รองศาสตราจารย์ ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
  2. อาจารย์ ดร. สิงโต บุญโรจน์พงศ์
  3. อาจารย์ ดร. ชัชวาล หมื่นโพธิ์

 • ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
  2. อาจารย์ ดร. ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
  3. อาจารย์ ดร. สนม โนนกลาง

 • ศูนย์สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์
  1. อาจารย์ ดร. รักชนก โคโต
  2. อาจารย์ วิภา เกียรติธนะบำรุง
  3. อาจารย์ เพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย
  4. อาจารย์ กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช
  5. อาจารย์ ดวงกมล เหมะรัต
  6. อาจารย์ วิยะดา บัติประโคน
  7. อาจารย์ เจ เกียรติธนะบำรุง

 • ศูนย์สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  1. อาจารย์ โอภาส พระเทพ
  2. อาจารย์ สุภานันท์ สุจริต
  3. อาจารย์ ทิพนาถ น้อยแก้ว
นักเรียนที่เข้าแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
 • กลุ่มที่ 1 นักเรียนผู้แทนศูนย์ ปี 2554
  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   1. นาย ไท ชัยอมฤต แก่นนครวิทยาลัย
   2. เด็กชาย อารยะ ทะแพงพันธ์ อุดรพิทยานุกูล
   3. นาย ธนพล อนุตรอังกูร สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
   4. นาย โชติชนิต สันรัตน์ แก่นนครวิทยาลัย
   5. นาย พิจักษณ์ สิริรัตนากุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
   6. นาย ธนพล วิทยาพิพัฒน์ ขอนแก่นวิทยายน

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   1. นาย ธนทัต รุจิพรรณ มงฟอร์ตวิทยาลัย
   2. นาย กรภัค เลิศวณิชย์วัฒนา มงฟอร์ตวิทยาลัย
   3. นาย ภากร สกุลคู ดาราวิทยาลัย
   4. นาย พีรฉัตร วงค์ชัย ลำปางกัลยาณี
   5. นาย ศตกร หอมขจร สตรีศรีน่าน
   6. นาย ปรมินทร์ ปรมาภิชัย สตรีศรีน่าน

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
   1. นาย ภานุวัฒน์ พิมพิสาร ดารุลมาอาเรฟ
   2. นาย ศิริพงศ์ เลื่องฤทธิวุฒิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   3. นาย พลศรุต บุญช่วย พัทลุง
   4. นาย ศิวัช เรืองเริงกุลฤทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
   5. นางสาว ณัฐนิช หะยีหมัด สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   6. นาย อับดุลญับบาร์ กริยา สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   1. นางสาว ณัชชากร กิตติสุพัฒน์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
   2. นาย ณัฏฐพล ไชยสุขประเสริฐ ปทุมวิไล
   3. นางสาว ฆนาการ กิ่งจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
   4. นาย ธีรเมธ ปังประเสริฐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
   5. นาย อำนาจ สุขเปีย วัดทรงธรรม
   6. นาย ปวีณวัช ทองประสพ ปทุมวิไล

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   1. นาย กรวิชญ์ โอภาสเสถียร ราชสีมาวิทยาลัย
   2. นาย กฤติภัทร ฐานสันโดษ ประโคนชัยพิทยาคม
   3. นางสาว ณิชกานต์ ประภาพันธศักดิ์ ราชสีมาวิทยาลัย
   4. นางสาว ภัสสร ตุงควิจิตรวัฒน์ ราชสีมาวิทยาลัย
   5. นาย ภูริณัฐ ติกขะปัญโญ ราชสีมาวิทยาลัย
   6. นาย อมรเทพ เจริญโยธากุล ราชสีมาวิทยาลัย

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
   1. นาย กันตวัฒน์ สุวรรณเลขา ระยองวิทยาคม
   2. นาย วิศรุต ภาคลาภ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
   3. นาย วรธน สวัสดิ์วงษ์ ชลราษฎรอำรุง
   4. นาย สิริวัฒน์ ธัญญเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
   5. นาย ธนธร ลีลาขจรจิต ชลราษฎรอำรุง
   6. นาย ภัทรภูมิ ภาณุทัต ระยองวิทยาคม

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร
   1. นาย อริญชย์ วิริยาวัฒน์ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
   2. นาย ปิยวัฒน์ มาสวัสดิ์ เฉลิมขวัญสตรี
   3. นาย ทศพล ศิริวัฒน์ พิษณุโลกพิทยาคม
   4. นางสาว ธนิศา พงษ์ทองเจริญ เฉลิมขวัญสตรี
   5. นางสาว บัณพร กิตติรัตนวศิน เฉลิมขวัญสตรี
   6. นาย ธนพล ตั้งสกุล ชนแดนวิทยาคม

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   1. นาย สรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
   2. นาย ภคิน สุทธมุสิก เบญจมราชูทิศ
   3. นาย จิรวัฒน์ แซ่หลี สุราษฎร์ธานี
   4. นางสาว ปนัสยา เดชสุรางค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
   5. นางสาว ปวีณ์นุช กัลยากาญจน์ เบญจมราชูทิศ
   6. นาย ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล สุราษฎร์ธานี

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
   1. นาย ภานุวัฒน์ สร้อยทอง สุคนธีรวิทย์
   2. น.ส. กาญจนา เหล่าสันติสุข พระปฐมวิทยาลัย
   3. นาย ฐากูร ผาลา ยอแซฟอุปถัมภ์
   4. นาย โกศล ศาลิคุปต์ สุคนธีรวิทย์
   5. นาย รามิล เชื้อรามัญ กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
   6. นาย รัชพงศ์ เนตรศรีทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   1. นาย กิตติธัช สุวรรณโรจน์ มอ.วิทยานุสรณ์
   2. นาย ธเนศ คอมเพ็ชร เฉลิมพระเกียรติฯ
   3. นาย พันธกานต์ พึ่งแรง เฉลิมพระเกียรติฯ
   4. นาย ภากร นลินรชตกัญจน์ มอ.วิทยานุสรณ์
   5. นาย อภิสิทธิ์ แก้วสนิท หาดใหญ่วิทยาลัย
   6. นาย ไตรรัตน์ นิจโรจน์เสถียร เฉลิมพระเกียรติฯ

  • ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   1. นาย วัชรพล บุรุษ ศรีสะเกษวิทยาลัย
   2. นางสาว นวพร ธรสุนทรสุทธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
   3. นาย พงษ์ศักดิ์ โชคคติวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
   4. นางสาว พรชนก วัชรกิตติ จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
   5. นาย อนุวัฒน์ คำศรี ลือคำหาญวารินชำราบ
   6. นาย เอกวุฒิ มั่นคง ศรีสะเกษวิทยาลัย

  • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์
   1. นางสาว กรวีร์ พฤกษานุศักดิ์ เตรียมอุดมศึกษา
   2. นางสาว ชญานิศ วงศ์สีนิล เตรียมอุดมศึกษา
   3. นาย ชวณัฐ ทองสมบัติพาณิช เทพศิรินทร์
   4. นาย ณภัทร เจริญพิทักษ์วงศ์ เทพศิรินทร์
   5. นาย ณัฐพงศ์ กองคุณวัฒน เตรียมอุดมศึกษา
   6. นาย ธนกฤช รุ่งเรืองรัตนกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย
   7. นาย ธนกันต์ จิวะเจริญ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
   8. นาย ปวีณ เกลียวปิยะ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
   9. นาย ปองคุณ พันธนียะ เตรียมอุดมศึกษา
   10. นาย ปัณณธร เอื้อบุญกนก วัดราชบพิธ
   11. นาย พงศกร อุดมดิเรกกุล เทพศิรินทร์
   12. นาย พิสิฏฐพล อุดมโชคไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
   13. นาย ภัสธรณ์ จูละยานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
   14. นาย ภูวนัตถ์ สังขปรีชา เตรียมอุดมศึกษา
   15. นางสาว วันทิพย์ ธาดาดลทิพย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
   16. นาย สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
   17. นาย สัพพัญญู พรหมมา เทพศิรินทร์
   18. นางสาว อาภาภรณ์ โกมลเสวิน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  • ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   1. นาย ฆนัท จันทรทองดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   2. นาย ณัฐสกล บริสุทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   3. นางสาว ประภากร พึ่งธรรม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   4. นางสาว ภาสินี ตั้งจิตดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   5. นางสาว เมธาวี โฉมทอง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
   6. นางสาว เวธกา แซ่ลิ้ม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 • กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากการแข่งขัน สอวน. ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  1. นาย ณัฐภัทร ศิริอังกุล ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  2. นางสาว ธนัชชา เลิศนิมิตธรรม ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยบูรพา ดาราสมุทร
  3. นาย สิรวุฒิ ชนะชัย ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวชิราวุธ
  4. เด็กชาย บารมี อักษรชู ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอ.วิทยานุสรณ์
  5. นาย ธีระ ลีภัทรกิจ ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่วิทยาลัย
  6. นาย คณนาถ คงสกนธ์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา
  7. นาย ชลวิวัฒน์ พลภัทรเศรษฐ์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เทพศิรินทร์
  8. นาย ธนวินท์ วงศ์แสงจันทร์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
  9. นาย พงศ์ธวัช เลิศวิลัยวิทยา ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เซนต์คาเบรียล
  10. นาย ภคพล ซื่อสัจจพงษ์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา
  11. นาย ภักดิ์ภูมิ ศิริพานิชย์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา
  12. นาย ศุภชีพ ยอดพนาไพร ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เทพศิรินทร์
  13. นางสาว อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา
  14. นางสาว ชนัญชิดา วงศ์วชิรา ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  15. นาย ชล เตโชเรืองวิวัฒน์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  16. นาย วรภัทร ไมตรีวงษ์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  17. นาย ศิริวิทย์ หอสูติมา ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  18. นาย ศิวกร ปัญญาวัฒนานุกูล ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 • กลุ่มที่ 3 นักเรียนจากค่าย สสวท. ปี 2553
  1. นาย พาวุฒิ กำไร ศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  2. นาย ชยุต ทัตตากร ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เตรียมอุดมศึกษา
  3. นาย สราวุธ กุลชนะจรูญ ศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
  4. นางสาว วณิสรา คุปต์นิรัติศัยกุล ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  5. นางสาว สุภัสสร อมรมณีรัตน์ ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  6. นาย ณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  7. นาย ชยุต มฤคทัด ศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รายชื่อพี่เลี้ยงกลุ่ม
 1. นางสาวภัทร์วดี มายูร
 2. นางสาวประภาศรี เอื่ยมสม
 3. นางสาวจันทณี ไหวธรรมนูญ
 4. นางสาวพรพิมล ต้งต่อวงศ์สกุล
 5. นางสาวสุพินดา ตาทิพย์
 6. นางสาวอรวรรณ กากแก้ว
 7. นางสาววรรณพร เลี่ยมสกุล
 8. นางสาวชัญญา ศรีเสาวกาญจน์
 9. นางสาวบุษกร บุญแก้ว
 10. นางสาวปัทมาพร ศรีเคน
 11. นางสาวจินตนา แสงศักดิ์ศรี
 12. นายยุทธศิลป์ อร่ามศรี
 13. นางสาวชนากานต์ ศรีพงศ์
 14. นายจตุภุช โลกายุทธ์
 15. นายอภิวัฒน์ แซงภูเขียว
 16. นายวัชรพงษ์ หงส์จำรัสศิลป์
 17. นายศิริศักดิ์ วงศ์ภักดี
 18. นายณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย
 19. นายจิงเหยาะ แซ่ล้อ


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social