Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์ของการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ ได้เข้าร่วมแข่งขันทดสอบความสามารถในสาขาชีววิทยาระดับประเทศ และเพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและทักษะปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น
  3. เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาชีววิทยาให้อยู่ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
  4. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์สอวน.ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมในสาขาชีววิทยาให้ดีขึ้น


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social