Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

รูปแบบการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ

กำหนดให้มีการสอบสองวัน วันแรกเป็นการสอบภาคทฤษฎี ใช้เวลา 3 ชั่วโมง วันที่สองเป็นการสอบภาคปฏิบัติ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

การสอบภาคทฤษฎี

ข้อสอบภาคทฤษฎีประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 100 คะแนน และข้อสอบแบบอัตนัยหรือเติมคำ จำนวน 100 คะแนน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสาขาชีววิทยา มูลนิธิ สอวน. เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการกลางสาขาชีววิทยาจากมูลนิธิ สอวน. และที่ประชุมอาจารย์ผู้แทนศูนย์ และครูสังเกตการณ์ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ปรับข้อสอบ หรือออกข้อสอบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม

หัวข้อที่ใช้ในการสอบประกอบด้วย 6 หัวข้อ โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้
 1. หน้าที่และโครงสร้างของเซลล์ (20%)
 2. กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช (15%)
 3. กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ (15%)
 4. พฤติกรรมและนิเวศวิทยา (15%)
 5. พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ (20%)
 6. อนุกรมวิธาน (15%)
ข้อสอบปฏิบัติการ

ข้อสอบปฏิบัติการ จำนวน 100 คะแนน เน้นทักษะเกี่ยวกับการทดลอง และการศึกษาจากตัวอย่างจริง มหาวิทยาลัยมหิดลรับผิดชอบในการออกข้อสอบ โดยที่ประชุมอาจารย์ผู้แทนแต่ละศูนย์ และครูสังเกตการณ์เป็นผู้รับรอง ข้อสอบประกอบด้วย 4 หัวข้อดังต่อไปนี้
 1. เซลล์ (25%)
 2. กายวิภาคและสรีรวิทยาพืช (25%)
 3. กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์ (25%)
 4. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา (25%)
คะแนนรวมทั้งหมดของนักเรียนแต่ละคน พิจารณาจากคะแนนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามสัดส่วน 60:40 ตามลำดับ คณะอนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นจึงนำกระดาษคำตอบที่ตรวจแล้วมาพิจารณาทบทวนความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ทั้งหมด

รางวัลในการแข่งขัน

รางวัลในการแข่งขันได้แก่
 1. เกียรติบัตรระดับดีเยี่ยมพร้อมเหรียญทอง
 2. เกียรติบัตรระดับดีมากพร้อมเหรียญเงิน
 3. เกียรติบัตรระดับดีพร้อมเหรียญทองแดง และ
 4. เกียรติคุณประกาศ
นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก 7 รางวัลได้แก่
 1. รางวัลคะแนนภาคทฤษฏีสูงสุด
 2. รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
 3. รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
 4. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ
 5. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 6. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคกลาง (ไม่นับศูนย์ สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 7. รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคใต้
โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินชี้ขาดจากที่ประชุมอาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ทั้งหมด

กิจกรรมเสริม

นอกจากการแข่งขันทางวิชาการแล้ว ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ และนักเรียนจากศูนย์ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเสริม เช่น ทัศนศึกษาในบริเวณใกล้เคียง และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social