Banner ชีวะโอลิมปิก ครั้งที่ 8
หน้าแรก | ภาควิชาชีววิทยา | เว็บบอร์ด | เฟสบุ๊ค | ติดต่อเรา
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8

กรรมการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ 933/2544
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8


คณะกรรมการที่ปรึกษา
 1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (รองประธานมูลนิธิ สอวน.)
 2. ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ (เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.)
 3. รศ.ดร.เย็นใจ สมวิเชียร (เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน.)
 4. รศ.ดร.สีมา ชัยสวัสดิ์ (ประธานสาขาชีววิทยา มูลนิธิ สอวน.)
 5. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
 6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 7. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการอำนวยการ
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประธานกรรมการ)
 2. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.โรงเรียนเทพศิรินทร์
 3. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 7. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยทักษิณ
 10. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลับบูรพา
 11. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 13. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่สุรนารี
 14. ประธานสาขาขีววิทยาศูนย์สอวน.มหาวิทยาลัยศิลปากร
 15. รศ.ดร.สีมา ชัยสวัสดิ์
 16. ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
 17. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
 1. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ (ประธานกรรมการ)
 2. รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
 3. รศ.นารถธิดา ตุมราศวิน
 4. รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร
 5. ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
 6. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
 7. ผศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 8. รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 9. รศ.ดร.ชุลีวัลย์ ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
 10. ผศ.ดร. ชุติมา คูหากาญน์
 11. ผศ.ดร.อมรศรี เจิมประไพ
 12. ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ
 13. ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
 14. ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล
 15. อ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล
 16. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
คณะอนุกรรมการฝ่ายเตรียมการรับเสด็จฯ
 1. รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
 2. รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร
 3. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 4. อ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล
 5. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 6. นางสายฝน บุญญานุสาสน์
 7. นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง
 8. นายภานุมาศ ทองสุขศรี
 9. นางสาวนัดดา สุวรรณคดี
 10. นางลลิล กลิ่นสมิทธ์
 11. นางสาวจริสเนตร์ เดชพรหม
 12. นางสาวจิตติยา เนาวเพ็ญ
 13. นางสาวรัชรี เอี่ยมสำอางค์
 14. นางวริศรา ทาทอง
คณะกรรมการฝ่ายการสอบภาคทฤษฎี
 1. ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล
 3. รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
 4. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
 5. รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
 6. ผศ.ดร.อรุณี อหันทริก
 7. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 8. อ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 9. อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
 10. อ.ดร.เมธา มีแต้ม
 11. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 12. อ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
คณะอนุกรรมการฝ่ายการสอบภาคปฏิบัติการ
 1. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตราวงศ์
 3. ผศ.ดร.เสรี บรรพวิจิตร
 4. อ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
 5. อ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 6. อ.ดร.ฐิตินันท์ สำราชวานิช
 7. อ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 8. อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา
 9. อ.ดร.เมธา มีแต้ม
 10. อ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล
 11. อ.ดร.ชมชื่น ศิริผันแก้ว
 12. อ.ดร.นิจจรีย์ญา ศิริศรีโร
 13. น.ส.สุชาดา แก้วดวงเล็ก
 14. น.ส.กฤษณา ภาคภูมิกมล
 15. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองข้อสอบและตัดสินชี้ขาด
 1. รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู
 3. รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตราวงศ์
 4. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 5. อ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 6. อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และงานเลี้ยง
 1. รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข
 2. รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร
 3. ผศ.ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
 4. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 5. อ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล
 6. อ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ
 7. อ.ดร.โสรยา พรสุวรรณ
 8. อ.ดร.วิษุวัติ สงนวล
 9. ผศ.ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม
 10. น.ส.ทิชา เชิดผล
 11. น.ส.วนิตรา ไข่คำ
 12. น.ส.น้องนุช ประสมคำ
 13. น.ส.สุทธิลักษณ์ น่วมทะนง
 14. น.ส.วริศรา ทาทอง
 15. นางจุฑารัตน์ ทวีศรี
 16. น.ส.วิยดา มีล้อม
 17. น.ส.นิศาวรรณ ปิ่นทอง
 18. น.ส.ณัฐพล สุขชุม
 19. น.ส.วรุณวิภา เกษมพงษ์พาณิชย์
 20. น.ส.วรัษยา สุนทรศารทูล
 21. นางสุภาวดี เพ็ชร์น้อย
 22. นายนภาศักดิ์ ผลพานิช
 23. นางลลิล กลิ่นสมิทธิ์
 24. น.ส.จรัสเนตร์ เดชพรหม
 25. น.ส.จิตติยา เนาวเพ็ญ
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
 1. ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู
 2. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 3. อ.ดร.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 4. ผศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรนุรักษ์
 5. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 6. อ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 7. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 8. อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
 9. อ.ดร.นิจจรีย์ญา ศิริศรีโร
 10. ดร.อมรรัตส์ อรุณนวล
 11. ดร.พรรณวิมล ตันหัน
 12. น.ส.กรรณิกา เวชสนิท
 13. นายนพนนท์ ปิ่นประดับ
 14. น.ส.อุษณีย์ อาจาระศิริกุล
 15. อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
 16. นางภัคจิรา เกตุบุตร
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน
 1. รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตราวงศ์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 3. ผศ.ดร.อรุณี อหันทริก
 4. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 5. นางลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์
 6. นางโฉมฉาย สังเมฆ
 7. น.ส.ปิยะพร พุ่มประเสริฐ
คณะอนุกรรมการฝ่ายการประชาสัมพันธ์
 1. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. รศ.ดร.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
 3. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 4. ผศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
 5. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 6. อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
 7. อ.ดร.เมธา มีแต้ม
 8. นางวริศรา ทาทอง
 9. น.ส.เบญจมาศ ศิริสมพล
คณะอนุกรรมการฝ่ายหารายได้
 1. รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 3. นางอัมพร ดวงแก้ว
 4. นางลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์
 5. น.ส.เบญจมาศ ศิริสมพล
 6. นางโฉมฉาย สังเมฆ
 7. น.ส.ปิยะพร พุ่มประเสริฐ
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 1. อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง
 3. น.ส.วรัษยา สุนทรศารกูล
 4. นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์
 5. นายรัฐพล เสริมสุข
 6. นายกฤษณะ สุวิมล
 7. นายคณิต สวัสดี
 8. นายสินาด ประชุมพันธุ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายที่พักและยานพาหนะ
 1. ผศ.ดร.ชุติมา คูหากาญจน์
 2. ผศ.ดร.อมรา นาคสถิตย์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 3. นายไพรัตน์ แดงเอม
 4. นายชยันต์ ทัศนียะเวช
 5. นายยุทธภูมิ ญานเพิ่ม
 6. นายประนพ โตมอญ
 7. นายเจษฎาภรณ์ แย้มสำราญ
 8. นายธีรพงษ์ จินดานิล
 9. นายมนัส ทองธาตุ
 10. หม่อมหลวงลินทศักดิ์ จักรพันธุ์
 11. นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์
 12. น.ส.วรัญชรี ยศประสงค์
 13. น.ส.ศุภภาตา ร่มพิกุล
 14. นายดุสิต ชื่นสงวน
 15. นายคณิต แสงค้า
 16. นางภัคจิรา เกตุบุตร
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร สวัสดิการและอาคารสถานที่
 1. ผศ.ดร.เชิญโชค ศรขวัญ
 2. นางชิดหทัย ภัทรธิยานนท์
 3. อ.กรวิษฎ์ ณ ถลาง (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 4. ผศ.ดร.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
 5. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
 6. อ.ดร.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
 7. อ.ดร.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
 8. นางวรนุช ณ ถลาง
 9. น.ส.วรัญชรี ยศประสงค์
 10. นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์
 11. นายรัฐพล เสริมสุข
 12. นายประจักษ์ สมบูรณ์บูรณะ
 13. นายกฤษณะ สุวิมล
 14. น.ส.สุชาดา แก้วดวงฤทธิ์
 15. น.ส.พรชนก บัวราษฎร์
 16. น.ส.บุญญรัตน์ มัคคภาวี
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและทัศนศึกษา
 1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
 3. อ.ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ
 4. อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง
 5. อ.ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
 1. รศ.ดร.สังวรณ์ กิจทวี (ประธานอนุกรรมการ)
 2. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์
 3. ผศ.ดร.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์
 4. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
 5. อ.ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 6. นายนคร ประดิษบ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
 1. ผศ.ดร.วัชโรบล ธีรคุปต์ (ประธานคณะอนุกรรมการ)
 2. น.ส.วรัษยา สุนทรศารทูล
 3. นางวริศรา ทาทอง
 4. นางสาวกรรณิกา เวชสนิท
 5. นางภัคจิรา เกตุบุตร
 6. น.ส.อมรพร คุณะพันธ์
 7. ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
 8. น.ส.เบญจมาศ ศิริสมพล


หน้าแรก |
กรรมการจัดงาน |
หลักการและเหตุผล |
วัตถุประสงค์ |
นักเรียนและอาจารย์ |
รูปแบบการแข่งขัน |
กำหนดการ |
ผลการแข่งขัน |
ภาพถ่าย |
วิดิทัศน์ |
ติดต่อสอบถาม |
ผู้สนับสนุนกิจกรรม |

(c) 2011
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th
TBO_Social