ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
5305001 SCSC/B   นางสาว กนกขวัญ สมฤทธิ์
5305005 SCSC/B   นางสาว กรกนก อำนาจวรรณพันธ์
5305007 SCSC/B   นาย กฤษฎา กางบุญเรือง
5305012 SCSC/B   นาย กัญจน์ ตุลสุข
5305014 SCSC/B   นางสาว กิตติมา เล็กมณี
5305015 SCSC/B   นาย กิติพงศ์ อังศุจินดา
5305022 SCSC/B   นาย เขตชิน เจียรวัฒนกุล
5305029 SCSC/B   นาย จารุวัฒน์ น้อมรับพร
5305034 SCSC/B   นางสาว จิรภา กุลอภิญญ์
5305036 SCSC/B   นางสาว จิราภรณ์ ปะหา
5305037 SCSC/B   นางสาว จิราภรณ์ รังผึ้ง
5305047 SCSC/B   นาย เฉลิมพล ลอยมั่นคง
5305051 SCSC/B   นางสาว ชนิดา ธิญญากุล
5305060 SCSC/B   นางสาว เชาวนันท์ โกษาแสง
5305063 SCSC/B   นาย ณภัทร ตรงจิตติปัญญา
5305064 SCSC/B   นาย ณรงค์ชัย พงษ์ธะนะ
5305075 SCSC/B   นาย ณัฐพล ตู้จินดา
5305077 SCSC/B   นางสาว ณัฐมน ธีรพรเศรษฐ์
5305080 SCSC/B   นาย ณัฐวัฒน์ วรรณา
5305083 SCSC/B   นางสาว ดวงกมล ชาญบัณฑิตนันท์
5305092 SCSC/B   นาย ธนกฤต รุจิพรรณ
5305096 SCSC/B   นาย ธนวัฒน์ ภาณุประยูร
5305102 SCSC/B   นางสาว ธัญรดา ล่องพานิชย์
5305103 SCSC/B   นางสาว ธันยพร หู้กวน
5305105 SCSC/B   นางสาว ธิติภา ทศพรวิชัย
5305109 SCSC/B   นาย นนทกร อรุณพฤกษากุล
5305111 SCSC/B   นางสาว นภาพร ศรีเด่น
5305117 SCSC/B   นางสาว นันทวัน โชติวนาวรรณ
5305119 SCSC/B   นางสาว น้ำฝน น้าวัฒนไพบูลย์
5305126 SCSC/B   นางสาว ปณิตา เมฆฉาย
5305129 SCSC/B   นาย ปรเมศวร์ ตรีวลัยรัตน์
5305132 SCSC/B   นาย ปรัชญา พูลเกษม
5305150 SCSC/B   นางสาว ปาณิสรา อำมะรีณ์
5305151 SCSC/B   นางสาว พรพิรุณ หนูรุ้ง
5305154 SCSC/B   นาย พลวัฒ เบ็ญจรัตน์
5305156 SCSC/B   นาย พัฒนา เจริญลักษณ์
5305159 SCSC/B   นางสาว พิจิตรา สินเสมอสุข
5305162 SCSC/B   นางสาว พิมพ์สิริ วงศ์สุโชโต
5305165 SCSC/B   นาย พีรวิชญ์ คงแก้ว
5305168 SCSC/B   นางสาว เพชรวรรณ มาคะผล
5305171 SCSC/B   นางสาว แพรวา สุธาพจน์
5305172 SCSC/B   นาย ภคนันท์ จันทร์สงเคราะห์
5305173 SCSC/B   นางสาว ภควรรณ วรวิทย์
5305177 SCSC/B   นางสาว ริญญาภัทร์ บุญเกิด
5305178 SCSC/B   นางสาว ภัทรภร จันคง
5305192 SCSC/B   นางสาว ยอดธิดา สุนทโร
5305203 SCSC/B   นาย วงศกร เมืองโสม
5305205 SCSC/B   นาย วรพล ตั้งกิจถาวร
5305209 SCSC/B   นางสาว วลีพร พิบูลย์ผล
5305213 SCSC/B   นางสาว วัชรี โทสาลี
5305214 SCSC/B   นาย วัฒนพงศ์ สิทธิเสรี
5305216 SCSC/B   นางสาว วิชุดา โพธิชัยศรี
5305221 SCSC/B   นางสาว วีรินทร์ ธรรมโชติ
5305225 SCSC/B   นางสาว ศิรดา เจริญพันทวีสิน
5305227 SCSC/B   นาย ศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ
5305233 SCSC/B   นางสาว ศุภสุตา การูจี
5305244 SCSC/B   นางสาว สิริกันยา ดำกระเด็น
5305255 SCSC/B   นางสาว สุธาริณี เงินนา
5305257 SCSC/B   นาย สุพงศ์ รังสรรค์วชิระ
5305272 SCSC/B   นางสาว หทัยชนก ชนะชัย
5305273 SCSC/B   นางสาว หนึ่งฤทัย เกียรติพิมล
5305278 SCSC/B   นาย อนุชาติ พนมโชคไพศาล
5305279 SCSC/B   นาย อนุรักษ์ คำประพันธ์
5305285 SCSC/B   นางสาว อรอนงค์ พรศิริธารา
5305289 SCSC/B   นางสาว อสมา โหรี
5305294 SCSC/B   นางสาว อาภาพร ธรรมวณิช
5305302 SCSC/B   นาย เอกชา มูลวิริยกิจ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th