ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
นักศึกษารหัส 5205xxx ภาควิชาชีววิทยา

นาย กฤษฎา  วงศ์อนรรฆ
นาย กอบบุญ  แก้วพิลา
นางสาว กุฎานรี  ตันวรรณรักษ์
นาย จตุภุช  โลกายุทธ์
นางสาว จิภาดา  มะโนมาศ
นางสาว ชัญญา  ศรีเสาวกาญจน์
นางสาว ทิพาพร  บุญชู
นาย ธนวัฒน์  เบอร์พันธ์
นาย ธีรนิติ์  สุทธิพันธ์สกุล
นางสาว นริศรา  ใจคง
นางสาว นฤวรรณ  จันสว่าง
นางสาว บุษกร  บุญแก้ว
นางสาว ปทุมพร  บัวแก้ว
นางสาว พรทิพย์  เผือกขำ
นางสาว พรพิมล  ตั้งต่อวงศ์สกุล
นางสาว พรศิริ  โสธนะ
นางสาว พิมพ์พร  ฤกษ์รุ่งเรือง
นาย พีรศักดิ์  เเก้วคำลา
นาย ภวิศ  วีระนภากุล
นางสาว ภัทร์วดี  มายูร
นางสาว มัลลิกา  สุทธิประภา
นาย ยอดดอย  สุขสอาด
นาย วัชระ  อาจหาญ
นางสาว วิภาวดี  รัตนพงษ์ไชย
นางสาว สุกัญญา  สร้างอำไพ
นางสาว สุพินดา  ตาทิพย์
นาย อนุสิทธิ์  สิงห์สังข์
นางสาว อภิญญ์ดา  สมบูรณ์พร้อม
นางสาว อมรประภา  คำประภา
นาย อรรถพล  อภัยทอง
นาย อัชฌาวุฒิ  เจนอนุศาสตร์
นางสาว นวพร  บัวพึ่ง
นาย พนัส  ยิ่งแจ่มศิริ
นางสาว พอฤทัย  แพรงาม
นางสาว วริษฐา  แสวงดี
นาย วีรวิชญ์  ภัทรยิ่งสกุล
นางสาว จันทณี  ไหลธรรมนูญ
นาย จาตุรนต์  ขวัญทองดี
นาย ชวลิต  เงินสมบัติ
นางสาว เชษฐ์สุดา  เจริญวงศ์
นาย ธนโชติ  กรนิธิกุล
นางสาว ธัญญทิพย์  ธิต๊ะ
นางสาว ธัญญพิชญ์  ธิต๊ะ
นางสาว นวนันท์  จุลพันธ์
นางสาว เบญจมาภรณ์  วิเชียรสาร
นางสาว ปพิชญา  พิบูลวิทิตธำรง
นางสาว ประภาศรี  เอี่ยมสม
นางสาว ปัญจมาพร  ศรีเคน
นางสาว พิมพ์พจี  นวกุลศิรินารถ
นางสาว พิสุทธินี  นารักษ์
นางสาว มนัสดา  จิตร์ร่มเย็น
นางสาว รุ่งทิพย์  วงศ์เลอศักดิ์
นาย เรียวไผ่  จันทรชิต
นางสาว วรรณพร  เลี่ยมสกุล
นางสาว ศิริกมล  คู่สกุลนิรันดร์
นาย สันติสักก์  กิจจานุกิจ
นางสาว สุธาทิพย์  บุญยขันธ์
นาย อรรถพล  ศรีสุขใส

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th