ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
 1. T_Thesis

  โดย: TName TSurname
 2. T_Thesis

  โดย: TName TSurname
 3. T_Thesis

  โดย: TName TSurname
 4. T_Thesis

  โดย: สนธยา มานะวัฒนา
 5. บทบาทของ H+ - ATPase ในแวคิวโอลในการยับยั้ง ความเป็นกรดภายในเซลล์ที่เหนื่ยวนำ โดยแอลกอฮอล์ใน SACCHAROMYCES CEREVISIAE

  โดย: สิริกานต์ เจริญภักดี
 6. การวิเคราะห์สัดส่วนปริมาณอาหาร ของนกขุนแผนหัวแดง และนกขุนแผนอกส้ม ในเชิงความสัพันธ์ กับความมากมายของสัตว์ขาปล่อง และวัฎจักรชีพ ของนกตามช่วงฤดูกาล

  โดย: เจมส์ สจ็วด
 7. หารผลิตไตรเอซิลกลีเซอรอล โดยแบคทีเรีย RHODOCOCCUS GORDONIAE จากวัสดุเหลือทิ้ง อุตสาหกรรมเกษตร

  โดย: สาลินี ศรีวงศ์ชัย
 8. การจัดการดินและพืช ที่ใช้ในการบำบัดสารหนู ด้วยวิธีไฟโตธีมีเดียเอชีน ที่ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

  โดย: สรรณพ นาควานิช
 9. การตรึงเซลลล์โรโคคอคคัส เพื่อใช้ในการกำจัดกำมะถันด้วยชีววิถี

  โดย: ธรรมรัตน์ สุขจีระเดช
 10. การบรรเทาพิษ จากสารตะกั่วใน OCIMUM SPP. ด้วยแบคทีเรียที่มาจากดิน

  โดย: วีรพัฒน์ เอนกกมล
 11. การจัดจำแนกสายพันธ์ซับซ้อน ของแมลงเบียน มแลงวันผลไม้ชนิด DIACHASMIMORPHA LONGICAUDATA (ASHMEAD) ในประเทศไทย

  โดย: อริศรา พงษ์ศิริ
 12. อิทธิพลของสารปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตและ การสะสมแคดเมียมของ OCIMUM GRATISSIMUM (ต้นยี่หร่า) และ O. TENUIFLORUM (ต้นกละเพรา)

  โดย: รุจิรา สืบสิมมา
 13. ผลของปุ๋ยคอกและซิลิเกต ต่อการดูดซับ และการสะสม ของแคตเมียมในต้นโหระพา

  โดย: นฤพจน์ พุธวัฒนะ
 14. การศึกษาเปรียนเทียบ ขนาดพื้นที่อาศัยของนกกก ในช่วงนอกฤดูทำรังในต่างสังคมป่า

  โดย: วิไลวรรณ กัลยะกูล
 15. การเก็บรักษา PLASMODIUM VIVAX ด้วยวิธีการแช่แข็ง เพื่อรักษาคุณสมบัติในการติดเชื้อระยะมีเพศ

  โดย: น้องนุช ยิ้มอำนวยโชค
 16. ผลกระทบของ TBT ต่อการแสดงออกของโปรตีนในหอยนางรมปากจีบ SACCOSTREA FORSKAL

  โดย: สุทิน กิ่งทอง
 17. ความแปรผันทางพันธุ์กรรมของยีนในไมโตคอนเดรียของประชากรแตนเบียน Diachasmimorpha ในประเทศไทย

  โดย: นิรานี บินนิมะ
 18. ผลกระทบของโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณ คลองสาขาแม่น้ำแม่กลองต่อหอยเชอรี่

  โดย: จีรวรรณ สัมฤทธิ์ดี
 19. การตอบสนองของยีน สร้างโปรตีนความเครียด ต่โนนิลฟีนอกในเอ็มบริโอ และลาร์วาของกุ้งก้ามกราม

  โดย: อรวรรณ ผลสุวรรณ
 20. พืชที่เป็นไปได้ เพื่อใช้ในการบำบัดดินที่ปนเปื้อน โลหะหนักแคดเมี่ยมและสังกะสี และการใช้แบคทีเรีย รอบรากพืช ที่มีความสามารถ ในการส่งเสริม การเจริญเติมโตของพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของการบำบัดโดยใช้พืช

  โดย: เจษฎา แพนาค
 21. การประยุกต์ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขเพื่อใช้ไล่ช้าง กรณีศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

  โดย: พิเชฐ นุ่นโต
 22. การบำบัดตะกั่วโดยต้นสาปเสือ CHROMOLAENA ODORATE : การทดลองในภาวะไฮโดรโพนิกและในดิน

  โดย: พรรณวิมล ตันหัน
 23. การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่วโดยใช้พืช ในพื้นที่ชุ่มน้ำ

  โดย: คุณาภรณ์ หอมยก
 24. การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารแคดเมียมและสังกะสี ด้วยต้นสาบเสือ Chromolaena odorata

  โดย: สุทธิวัฒน์ บุญเลิศ
 25. การกำจัดสารกำมะถันอินทรีย์จากน้ำมันโดยเชื้อ จุลินทรีย์ที่พบใหม่ในประเทศไทย

  โดย: นันทกา แก้วประจุ
 26. การสะสมตะกั่วและการแสดงออกของยีน ไฟโทคีลาตินซินเทสใน SONCHUS ARVENSIS

  โดย: วรรณรดา สุราช
 27. การกำจัดกำมะถันโดยชีววิถี จากน้ำมันดิบโดยแบคทีเรียที่เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิห้อง

  โดย: นาฎนภางค์ ตันเทอดฑิตย์
 28. การกำจัดสารกำมะถันโดยวิธีการทาง ชีวภาพด้วย RHODOCOCCUS GORDONIAE ที่ปรับปรุงสายพันธุ์

  โดย: ธีตา ศรีคช
 29. ความหลากหลายและการกระจายตัวของหอยฝาเดียว ในป่าชายเลนบริเวณที่มีสาร TBT ปนเปื้อน จ.ชลบุรี โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  โดย: วิวรรณ หาญอมร
 30. สัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อวิทยาของหอยในแฟมิลีลิท โทลินิดีและโพทามิดิดีในบริเวณที่มีการปนเปื้อน ของสารไตรบิวทิลทินที่จังหวัดชลบุรี

  โดย: เทียนทิพย์ บุญช่วย
 31. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของถิ่นที่อยู่อาศัย ขนาดพื้นที่อาศัยและขนาดฝูงในนกปรอดโอ่ง เมืองเหนือ ณ มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์
 32. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พืชตระกูลราชาวดีใน การบำบัดตะกั่วและศึกษาผลของแบคทีเรียจากราก ของต้นราชาวดีป่าในการกำจัดโลหะ

  โดย: ปิยาภรณ์ วรานุสันติกุล
 33. การย่อยสลายสารเฮปตาคลอร์โดยแบคทีเรีย ในดิน

  โดย: เติมทิพย์ พูลภักตร์
 34. ชีววิทยาของ XENYLLA SP. (COLLEMBOLA : HYPOGASTRURIDAE) และผลของจุลินทรียืที่มีประโยชน์ (อีเอ็ม) ต่อค่าสถิติประชากร

  โดย: เกษม คงนิรันดรสุข
 35. พิษของคลอไพริฟอสต่อกุ้งฝอย

  โดย: วุฒิพงษ์ ทองใบ
 36. การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เดนโซไวรัสเป็น ตัวควบคุมทางชีวภาพของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก

  โดย: สุภาณี หิรัญกนกพันธ์
 37. การคัดแยกและสภาวะที่เหมาะสมของราที่ก่อให้เกิดไลเคนเพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

  โดย: วีระ ศรีอินทร์สุทธิ์
 38. การศึกษาการโคลนและการแสดงออก ของยีน Vasa-like ในเซลล์สืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม

  โดย: ละเอียด นาคกระแสร์
 39. การกำจัดกำมะถันออกจากสารประกอบอินทรีย์ ในน้ำมันโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์

  โดย: จันทนา ตั้งอารมณ์สุข
 40. การศึกษาประชากรหอยเชอรี่ในนาข้าวและบทบาท ที่สำเคัญของนกปากห่างในการควบคุมประชากรของ หอยเชอรี่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย

  โดย: วีระชน สว่างเพราะ
 41. ศักยภาพของเฟิร์น Pteris vittata และ Pityrogramma calomelanos ในการสะกัดสารตะกั่วออกจากดินที่ปนเปื้อน

  โดย: ภัทริกา สูงสมบัติ
 42. การวิเคราะห์ยีน CA 2+- BINDING PROTEINS ในพยาธิใบไม้ตับชนิด FASCIOLA GIGANTICA

  โดย: พรพิมล ทรัพย์พิพัฒนา
 43. การศึกษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อปลาช่อนจากแหล่งน้ำที่มีสารหนูปนเปื้อน

  โดย: สิริพร เหลืองสุชนกุล
 44. พิษเฉียบพลันและผลของเอนโดซัลแฟนต่อปฏิกิริยา acctylcholinesteraseและ glutathione-s-transferaseในกุ้งฝอย,Macrobrachium lanchesteri

  โดย: สายฝน อาชนะชัย
 45. ผลกระทบของเพอร์มีทรินต่อสัตว์ขาปล้อง ขนาดเล็กในดินเกษตร

  โดย: นันทพร สุมโนธรรม
 46. การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของแอนติบอดี จำเพาะต่อ RECOMBINANT CATHEPSIN L-A (rFgCatL-A) ของพยาธิใบไม้ตับชนิด Fasciola fifantica

  โดย: ลลิตา อินทกนก
 47. การศึกษานิเวศวิทยาบริเวณรอยต่อ ของป่าดั้งเดิมกับป่ารุ่นสอง ณ แปลงศึกษาพลวัตรระยะยาวมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

  โดย: ยิ่งลักษณ์ รัตนผ่องใส
 48. การศึกษาความเป็นพิษของเพอร์มิทรินต่อแมลงหางดีดในอันดับย่อย อาร์โทรพลีโอนา

  โดย: ทิพย์รัตนา แฉกพิมาย
 49. ความหลากหลายทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของประชากรแมงกะพรุนน้ำจืด (CRASPEDACUSTA SP.) ในแม่น้ำแม่โขงและแม่น้ำเข็ก ประเทศไทย

  โดย: อุรศรี สูยะศุนานนท์
 50. ผลจากการแพร่กระจายเมล็ดและการล่าเมล็ด โดยสัตว์และการรบกวนโดยธรรมชาติที่มี ต่อการพื้นตัวของประชากรต้น Spondias arillaris

  โดย: วิรงค์ จันทร
 51. การซ้อนทับกันของอาหารและการเลือกกินผลไม้ ของนกเงือกสี่ชนิดที่อาศัยในพื้นที่เดียวกัน ของช่วงชีวิตต่าง ๆ ในรอบปี

  โดย: ชุติอร ซาวีนี
 52. ชีววิทยาและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของหิ่งห้อยยน้ำจืดชนิด LUCTOLA AQUATILIS SP. NOV.THANCHAROEN (COLEOPTERA: LAMPYRIDAE)

  โดย: อัญชนา ท่านเจริญ
 53. การสะสมสารหนูในปลาน้ำจืดและ พืชจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารหนู

  โดย: พัชรินทร์ จันทร์คง
 54. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมิน ความเสี่ยงต่อไข้เลือดออกในประเทศไทย

  โดย: จิตติ จันทร์แสง
 55. ผลของไนเตรทต่อการย่อยสลาย กากตะกอนน้ำมันในสภาวะที่มีอ๊อกซิเจนต่ำ

  โดย: เทวี ชาคริยานุโยค
 56. นิเวศวิทยาของมอลลิสก์ในป่าชายเลนที่มีการปนเปื้อน ของโลหะหนักในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน

  โดย: ชีวารัตน์ พรินทรากูล
 57. การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของแตนเบียนแมลงวันแตงชนิด PSYTTALIA FLETCHERI SILVESTRI (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) โดยใช้เทคนิคไมโครแซทเทิลไลท์

  โดย: สมจิตต์ ทินกระโทก
 58. การประเมินผลกระทบทางนิเวศพิษวิทยาของสารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในปลานิล

  โดย: ปิยะนุช ปี่บัว
 59. จุลกายวิภาคของอัณฑะและถุงเพาะฟักเอมบริโอในม้าน้ำเพศผู้ระยะเพาะฟักและไม่เพาะฟักเอมบริโอ,Hippocampuskuda

  โดย: ปาริฉัตร ลักษณะวิมล
 60. อนุกรมวิธานและนิวเวศวิทยาของแมลงริ้นดำ (DIPTERA:SIMULIIDAE) ในเขตภาคเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย

  โดย: เสน่ห์ จิตต์กลาง
 61. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแมลง ริ้นดำกลุ่ม tuberosum (DIPTERA: SIMULIIDAE) ในประเทศไทย

  โดย: อุบล ตังควานิช
 62. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ในแมลงริ้นดำชนิด Simulium siamense (DIPTERA: SIMULIIDAE) ในประเทศไทย

  โดย: อัญชุลี เหลือล้น
 63. ผลกระทบของสาร TBT ต่อเนื้อเยื่อในระบบต่าง ๆ ของหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839)

  โดย: สิริยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 64. ผลกระทบของTBT ต่อการผลิตสารกลูตาไธโอน และลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในหอย Littoraria melanostoma (Gray, 1839)

  โดย: อัฉราภรณ์ ดวงแก้ว
 65. ผลของสารอาหารและสารลดแรงดึงผิวที่มีต่อการย่อยสลายตะกอนดินที่ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์

  โดย: เสมอแข แสงดาว
 66. การบำบัดดินที่ปนเปื้อนด้วยสารตะกั่ว โดยใช้หญ้าชนิดต่างๆ

  โดย: พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ
 67. การย่อยสลายตะกอนน้ำมันปิโตรเลียมจากโรงงานโอเลฟินส์โดยวิธีการทางชีวภาพ:ผลของการกระตุ้นด้วยเชื้อจุลินทรีย์

  โดย: ศิรินธร คำนิยม
 68. ผลกระทบของสารหนูต่อการเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในเฟิร์นที่สะสมสารหนูและในเฟิร์นที่ไม่ทนต่อสารหนู

  โดย: วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
 69. โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรแมลงริ้นดำในประเทศไทยโดยการศึกษาการเรียงตัวของไมโทคอนเดรียลดีเอเอ็นเอ

  โดย: ไพโรจน์ ประมวล
 70. พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของแคดเมียมที่มีต่อหอยหวาน BABYLONIA AREOLATA

  โดย: พรรณวิมล ตันหัน
 71. การกระจายเมล็ดและการเพิ่มพูนต้นกล้าเถาวัลย์ ในป่าเขตร้อน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก
 72. แบคทีเรีย Wolbachia ของกลุ่มสัตว์ขาปล้อง ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการปริมาณ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ และผลกระทบต่อสัตว์ให้อาศัย

  โดย: สุพัฒน์ วิวัฒนรัตนบุตร
 73. พิษของแคดเมียมและสังกะสีที่มีต่อการเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์และการสะสมของต้นแว่นแก้ว

  โดย: โสภิต ปัญญาขัน
 74. สถานภาพ,ความหลากหลายและความชุกชมสัมพัทธ์ของสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ในพื้นที่อนุรักษ์ขนาดเล็ก อำเภอทองผาภูมิประเทศไทย

  โดย: นพดล ประยงค์
 75. ความหนาแน่น การแพร่กระจายและการบริโภคสัตว์เลี้ยงลูดด้วยนมขนาดเล็ก:กรณีศึกษาหมู่บ้านกะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โดย: ณัฐฐา วัฒนรัชกิจ
 76. นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ชะนีมือขาว (Hylobates lar l.)ในป่าผลัดใบเขตร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โดย: ปฐม ยิ้มขาว
 77. การสะสมและความเป็นพิษของตะกั่วและโครเมียมในต้นแว่นแก้ว

  โดย: จิราภรณ์ ยงพิศาลภพ
 78. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของป่าดิบแล้ง รุ่นที่สอง:ส่วนประกอบของชนิดพืชและการ แพร่กระจายที่มอสิงโตอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ประเทศไทย

  โดย: สุปรีดา ตั้งประเสริฐศรี
 79. การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของแอนติบอดีจำเพาะต่อ EXCRETORY/SECRETORY(ES) ANTIGENS ของพยาธิใบไม้ตับชนิด FASCIOLAGIGANTICA

  โดย: กัญญานี พรรณวงศ์
 80. ผลกระทบของแคดเมียมต่อMetallothionein mRNAในปลาตะเพียนขาว

  โดย: สุวิมล อุทารพงศา
 81. พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของตะกั่วที่มีต่อหอยหวานBABYLONIA AREOLATA

  โดย: ไพรำ สุพรรโณภาส
 82. พิษของแคดเมียมที่มีผลต่อเนื้อเยื่อ เหงือก ตับ ไต ในปลาตะเพียนขาว

  โดย: อลิสา หวังทรงศักดิ์
 83. การเหนี่ยวนำมิวเตชันในแบคทีเรียที่ย่อยสลายน้ำมัน(PSEUDOMONAS AERUGINOSA)

  โดย: อภิรดี สุวรรณวงศ์
 84. การสะสมและการแพร่กระจายของโลหะหนักบางชนิดในน้ำดินและสิ่งมีชีวิต ในคลองภาษีเจริญ

  โดย: รุ่งเรือง บุญส่ง
 85. การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยระบบไบสครับเบอร์

  โดย: วิลาวรรณ สงวนรัตน์
 86. ศึกษาเปรียบเทียบการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณITS2 ของไรโบโซมัลดีเอ็นเอของแมลงริ้นดำในประเทศไทย

  โดย: อัญชลี ฐานวิสัย
 87. การกำจัดตะกั่วโดยพืชน้ำในระบบไฮโดรโพนิก

  โดย: ประยุทธ เยาวขันธ์
 88. การศึกษาสัณฐานวิทยา และอณูพันธุศาสตร์ของไรอ่อน(ACARI: TROMBICULIDAE) ใน7 แห่งของประเทศไทย

  โดย: ยิ่งศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
 89. การประเมินวิธีการควบคุมยุงลาย Aedes aegyptiพาหะนำโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

  โดย: อุรุญากร จันทร์แสง
 90. ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการของริ้นดำ (Simulium) ในประเทศไทย

  โดย: สุวรรณี พยุหเสนา
 91. การมีส่วนร่วมของชาวชาติพันธุ์ต่างๆ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของสัตว์ป่าในเขตความหลากหลายชีวนานาพันธุ์น้ำแอด-ภูเลย ในภาคเหนือของ ส.ป.ป.ลาว

  โดย: จันทวี วงศ์กำแหง
 92. พิษและการดูดซับของตะกั่วและแคดเมี่ยมโดย cladophorafracta

  โดย: ฉันทนา ลาไม้
 93. การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์

  โดย: สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
 94. ผลกระทบของ WOLBACHIA ต่อระบบสืบพันธุ์ของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ DIACHASMIMORPHALONGICAUDATA (HYMENOPTERA:BRACONIDAE)

  โดย: ทองดี ดุลพินิจตระกูล
 95. ไฟโทคีเลตินซินเทส ในพืชทนแคดเมียม Cyperus strigosus L.

  โดย: คุณาภรณ์ หอมยก
 96. การศึกษาการสะสมและอาการเกิดพิษของสารหนูและตะกั่วในพืชผัก

  โดย: หัทยา กาญจนสมบัติ
 97. พฤติกรรมสังคมและนิเวศวิทยาของไก่ฟ้าพญาลอ LOPHURADIARDI ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

  โดย: ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
 98. การดูดซับโลหะหนักแคดเมียมโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด

  โดย: บุษบา วรคามิน
 99. การดึงซัลเฟอร์ออกจากไดเบนโซไธโอฟีนโดยจุลินทรีย์

  โดย: ศิวิลัย แพทยนันทเวช
 100. การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของยุงในกลุ่มCULICINE โดยใช้ยีนCYTOCHROME OXIDASE Iใน MITOCHONDRIA และความสัมพันธ์กับ FLAVIVIRUSที่นำโดยยุงพาหะ

  โดย: ธาดา จูฑะโยธิน
 101. การดูดซับสารตะกั่วโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด OSCILLATORIASUVTILISSIMA และOSCILLATORIA JASORVENSIS

  โดย: ธีราภรณ์ ธรรมบุตร
 102. ความหลากหลายของประชากรผีเสื้อกลางวัน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้-น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย

  โดย: เปรมศักดิ์ รติวิริยะพงศ์
 103. ผลของ 5-hydroxytryptamineต่อการเจริญของลูกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน

  โดย: ปวัฒน์ ตั้งวุฒิพงศ์
 104. นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อโรคที่นำโดยเห็บและจุลินทรีย์ที่อาศัยร่วมกับเห็บในประเทศไทย

  โดย: สุภาณี หิรัญกนกพันธ์
 105. การประเมินผลของยา tafenoquine(wr-238605) WR-2500547 ARTELINICACID และ primaquine ต่อการป้องกันการแพร่ของเชื้อ PLASMODIUM VIVAX ในยุงก้นปล่อง ANOPHELES DIRUS

  โดย: ณรงค์ พลซา
 106. พิษและการดูดซับของแคดเมียมและตะกั่วโดย Salvinia cucullata

  โดย: ศิริวรรณ เพชรสมบัติ
 107. การคัดเลือกพืชเหนือน้ำที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารหนูจากน้ำที่ปนเปื้อนสารหนู

  โดย: เอกสิทธิ์ อักษร
 108. พันธุวิศวกรรมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโลหะที่มีต่อความสามารถในการทำปฎิกิริยาของเอ็นไซม์ PURPLE ACIDPHOSPHATASES จากมันเทศ

  โดย: ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์
 109. สัณฐานวิทยาและการเจริญพัฒนาของลูกหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง

  โดย: วรนาถ แก้วแกมทอง
 110. การติดเชื้อ WOLBACHIA และผลของอายุต่อความสำเร็จในการผสมพันธุ์และการผลิตลูกของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ชนิด DIACHASMIMORPHALONGICAUDATA(HYMENOPTERA:BRACONIDAE)

  โดย: กัลยาณี แหลมภู่
 111. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินในพื้นที่ป่าธรรมชาติและป่าที่ถูกรบกวน

  โดย: โสมวรรณ สุขประเสริฐ
 112. การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุ่มน้ำที่ปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้พืช

  โดย: สุชีรา บรรลือสินธุ์
 113. พลวัตรการติดเชื้อ WOLBACHIAในยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก

  โดย: ตุลย์ เรืองอารีย์รัชต์
 114. การสำรวจและการศึกษาคุณลักษณะของ FLAVIVIRUSที่นำโดยยุงพาหะในประเทศไทย

  โดย: วรวิทย์ อ่วมเจริญ
 115. ผลของอัลทรานซ์เรติโนอิกแอซิดและเอสตร้าไดอัลเซเวนทีนเบต้าต่อการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ในระยะเอ็มบริโอและระยะลาร์วาร์ของกุ้งก้ามกราม

  โดย: นพคุณ ภักดีณรงค์
 116. ประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยใช้ธูปฤาษี

  โดย: ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
 117. การโคลนยีนของเแอนติเจนที่ได้ จากการคัดหลั่งและ ขับออกจากพยาธิใบไม้ ตับชนิด OPISTHORCHIS VIVERRINI

  โดย: จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
 118. การศึกษาวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของแมลงวันผลไม้จีนัส Bactroceraและจุลินทรีย์ร่วมอาศัย Wolbachia

  โดย: วันวิสาข์ จำนงค์ลักษณ์
 119. การคัดเลือกสมุนไพรเพื่อเป็นยาฆ่าลูกน้ำและศึกษาผลกระทบต่อวงจรชีวิตรูปร่างลักษณะทางสัณฐานวิทยา และตำแหน่งที่ทำให้ยุงลายชนิด Aedes aegyptiตาย

  โดย: สุวรรณี พรหมศิริ
 120. การดูดซับและสะสมสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินโดยหญ้าแฝก

  โดย: สมสงวน จันทจร
 121. กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหอยมุกกัลปังหา,PTERIA PENGUIN(RODING,1798)(BIVALIA,MOLLUSCA)

  โดย: อุษณีย์ อาจาระศิริกุล
 122. ความหลากหลาย การแพร่กระจาย และการติดเชื้อแบคทีเรียWOLBACHIA ของแมลงกลุ่มODONATE ในนาข้าวในประเทศไทย

  โดย: อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร
 123. ผลของอุณหภูมิต่อการย่อยสลายน้ำมันดิบและการพัฒนาของไบโอฟิล์ม

  โดย: นิอร ภูรัตน์
 124. การดูดซับสารตะกั่วโดยใช้แบคทีเรีย

  โดย: เติมทิพย์ พูลภักตร์
 125. การประเมินความแปรผันทางพันธุกรรมของตำแหน่งไมโครแซทเทลไลท์ในช้างไทย

  โดย: ชมชื่น ศิริผันแก้ว
 126. บทบาทของด้วงมูลสัตว์ในการกระจายเมล็ดพืชจากกองมูลของชะนีมือขาว

  โดย: จรรยา เจตน์เจริญ
 127. การเก็บรักษาเอมบริโอและสเปอร์มาโทฟอร์ของกุ้งก้ามกรามในกลีเซอรอลและเอทิลีนไกลคอลที่อุณหภูมิต่ำ

  โดย: ขัตติยา อัครสานนท์
 128. ผลของ 3\',5\', cAMP ต่อการเจริญของเอมบริโอกุ้งก้ามกราม

  โดย: เกศแก้ว สุวรรณรงค์
 129. การศึกษาหอยครอบครัวลิทโทรินิดี ในประเทศไทย:การแพร่กระจาย อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและการ สืบพันธุ์

  โดย: กิติธร สรรพานิช
 130. การโคลนยีนจากพยาธิใบไม้ในตับชนิด OPISTHORCHISVIVERRINI และการวิเคราะห์โปรตีนที่ได้จากยีนต้นแบบ

  โดย: วีระชัย เอื้อสิทธิชัย
 131. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและชีวเคมีของปลานิลต่อราวด์อัพสารกำจัดวัชพืชชนิดไกลโฟเซต

  โดย: วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
 132. การอนุรักษ์และการจัดการช้างในประเทศไทย

  โดย: มัทนา ศรีกระจ่าง
 133. เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย

  โดย: ถาวร สุภาพรม
 134. นิเวศวิทยาของเถาวัลย์ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: กนก เลิศพานิช
 135. นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่าง ชะนีมือขาวและชะนีมงกุฎ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย

  โดย: อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช
 136. การศึกษาวิวัฒนาการและความหลากหลายของแมลงวันแตงกวา กลุ่มสปีชีส์ซับซ้อนและกลุ่มประชากรของแมลงวันแตงกวา โดยใช้ยีนฮีทช็อคค็อกเนต 70กิโลดาลตัน เป็นโมเดล

  โดย: อุรุษา แทนขำ
 137. การศึกษาความหลายของประชากรหิ่งห้อยในบริเวณที่สูงและที่ราบ

  โดย: อัญชนา ท่านเจริญ
 138. การกระจายตัว,ความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการและความผันแปรของความถี่ในการตรวจพบแบคทีเรีย Wolbachia ในประชากรของสัตว์ขาปล้องในแปลงฟักทองและบวบหอม

  โดย: สิริลักษณ์ สินธุพาชี
 139. การประเมินพฤติกรรมหลีกหนีสารกำจัดแมลงในยุงก้นปล่องชนิดมินิมัสซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรียในประเทศไทย

  โดย: สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
 140. การคัดเลือกพืชที่ทนทานต่อสารหนู และผลของฟอสฟอรัสต่อการดูดซึมสารหนู

  โดย: วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์
 141. ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องตามพื้นดินในป่าต่างชนิดที่เขานอจู้จี้ จังหวัดกระบี่ประเทศไทย

  โดย: วิกันดา รัตนพันธ์
 142. อาหารของคางคกบ้าน(bufomelanostictus,schneider,1799 และปาดบ้าน

  โดย: มารุต พรหมเชื้อ
 143. การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีconstructed wetland

  โดย: เพ็ญทิพย์ ตรงสวัสดิ์
 144. การกำจัดสารหนูออกจากน้ำโดยใช้สาหร่ายน้ำจืด

  โดย: พิรลดา บุนนาค
 145. การกำจัดโลหะหนัก(นิกเกิลและตะกั่ว)และการดูดซับสีประจุบวก(เมทิลลีนบลู)โดยใช้แหนเป็ดใหญ่ (SPIRODELAPOLYRRHIZA (L.) SCHLEID.

  โดย: ปิยาภรณ์ วรานุสันติกูล
 146. การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการลดพิษของสารหนู

  โดย: ปวีณา อุปนันต์
 147. การทดสอบความเป็นพิษและการดูดซับของโลหะโครเมียมและแคดเมียมโดยไข่น้ำ

  โดย: เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
 148. การศึกษาลำดับการเข้ากิจซากและความหลากหลายของแมลงกินซากในที่อยู่อาศัยต่างชนิด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: บัณฑิกา อารีย์กุล
 149. การคัดเลือกเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารหนู

  โดย: นุตรา พันธุ์วิโรจน์
 150. เมตาเฟสคาริโอไทป์ของแมลงวันผลไม้สปีชีส์ซับซ้อน Bactrocerad9orsalis complex 10 ชนิดใหม่ในประเทศไทย

  โดย: เฉลา สำราญดี
 151. การดูดซับแคดเมียมโดยใช้แบคทีเรีย

  โดย: จันทนา ตั้งอารมณ์สุข
 152. ผลของการได้รับแคดเมียมแบบเฉียบพลันและแบบกึ่งเรื้อรังต่อพยาธิสภาพและองค์ประกอบเลือดของปลากระพงขาว

  โดย: สุชาดา โทผล
 153. การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนในภาคเหนือของประเทศไทย

  โดย: วารุณี ศิริขจรจารุ
 154. การศึกษาเอนไซม์ไฟเตส:การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์การผลิต และการทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์ การศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ และการโคลนยีนของเอนไซม์ไฟเตส

  โดย: หวัง ซู หยิง
 155. การศึกษาคุณลักษณะของ WOLBACHIAและการเข้ากันไม่ได้ของไซโตปลาสซึมในยุงแม่ไก่(ARMIGERES SUBALBATUS)

  โดย: วันวิสาข์ จำนงค์ลักษณ์
 156. ผลของตะกั่วและกรดฮิวมิกต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับสารตะกั่วของแหนเป็ดLEMNA MINOR

  โดย: วรปรัชญ์ จารุพันธ์
 157. ผลของกรดฮิวมิกและความกระด้างของน้ำตาลต่อค่าความเป็นพิษของโลหะหนักแคดเมียมในปลาตะเพียนขาว

  โดย: รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
 158. ผลกระทบและความเป็นพิษของสารอะลูมินัมที่สะสมในจอก

  โดย: ราเมศ จุ้ยจุลเจิม
 159. สังคมของสัตว์ขาข้อาขนาดเล็กในพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสและสวนผลไม้

  โดย: ไพพรรณ แพเจริญ
 160. แบบจำลองพลวัตต์ด้วยระบบใยประสาทสำหรับการทำนายผลกระทบของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

  โดย: พิรพรรณ์ แจ้งอรุณ
 161. นิเวศวิทยาการกระจายเมล็ดพันธุ์เงาะป่าโดยชะนีมือขวาและสัตว์ประเภทอื่นที่กินผลไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: พิมพนัส วิมุกตายน
 162. การศึกษาคุณสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของไซโตปลาสซึมเนื่องจากจุลินทรีย์ wolbachia ที่อาศัยอยู่ในยุงลาย AEDESALBOPICTUS (SKUSE)

  โดย: ปิติ มงคลางกูร
 163. การศึกษาผลผลิตและการกระจายเมล็ดของต้นCHOEROSPONDIAS AXILLARIS(ANACARDIACEAE)

  โดย: ประนอม ขันสาคร
 164. ผลของแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงิน(SPIRULINA ARTHROSPIRAPLATENSIS ที่ดูดซับแคดเมียมต่อการเปลี่ยนปลงของอวัยวะต่างๆ ในปลาตะเพียนขาว

  โดย: นิรมล รังสยาธร
 165. ผลกระทบของอุณหภูมิที่มีต่อความพร้อมทางชีวภาพของส่วนประกอบในน้ำมันดิบระหว่างการย่อยสลายทางชีวภาพ

  โดย: นาตยา ศมศานติ์
 166. นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของกระทิงในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของเขาแผงม้าเขตติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

  โดย: ทัตฑยา พิทยาภา
 167. การศึกษาอณูพันธุศาสตร์ของhopper transposableelement จากจีโนมของแมลงวันแตงกวา (Bactrocera tau (walker)

  โดย: ชัชวาล สงวนศิลป์
 168. การศึกษาลักษณะของผลไม้ที่เป็นอาหารชะนีมือขาว(Hylobateslar)

  โดย: ชุติอร กาญวัฒนะกิจ
 169. พันธุศาสตร์ประชากรของพืชสกุลถั่วแปบช้าง 2 ชนิดในประเทศไทย

  โดย: ปรีชา ประเทพา
 170. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรและการเลือกใช้พื้นที่ในการหากินของค้างคาวกิตติ(Craseonycteristhonglongyai)ทางตะวันตกของประเทศไทย

  โดย: เมธี หยกอุบล
 171. การศึกษากลุ่มประชากรแมลงวันผลไม้ BCTROCERA TAUCOMPLEX (DIPTERA:TEPHRITIDAE)ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรฟอริซีส

  โดย: อัญชลี แซ่หลี
 172. ชีววิทยาของริ้นดำ(SIMULIUM)บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

  โดย: สุวรรณี พยุหเสนา
 173. พัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับFASCIOLA GIGANTICA(COBBOLD,1856) ในหนูและการวิเคราะห์คุณสมบัติของโมโนโคลนัลแอนติบอดีต่อแอนติเจนของพยาธิตัวเต็มวัย

  โดย: สุพีชา คุ้มเกตุ
 174. ผลของยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำสามชนิด:ผักบุ้ง(Ipomoea aquatica),จอก(Pistia stratiotes)และตับเต่านา(Hydrocharisdubia)

  โดย: ศิริอร บุญญวนิช
 175. การศึกษาการแยกบริสุทธิ์ของเอ็นไซม์เมธิลพาราไธออนไฮโดรเลสจากแบคทีเรียที่ย่อยสลายเมธิลพาราไธออนPseudomonas sp.

  โดย: วันเพ็ญ แย้มขุนทอง
 176. การตรวจหายีนลูกผสม BCR/ABL ในโครโมโซม ฟิลาเดลเฟีย โดยวิธีรวดเร็ว

  โดย: รพีพรรณ อเนกวรพงศ์
 177. การศึกษา MARINER TRANSPOSABLEELEMENTS ในประชากรธรรมชาติของยุงก้นปล่อง

  โดย: มัลลิกา อิ่มวงศ์
 178. การคัดเลือกสายพันธุ์ของแบคทีเรียเพื่อใช้ในการบำบัดของเสียอินทรีย์จากบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา

  โดย: มนัญญา นิโครธ
 179. ศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนด้าและเอื้องพร้าวในหลอดทดลอง

  โดย: มธุรา สิริจันทรัตน์
 180. การศึกษาการแบ่งแยกการใช้ทรัพยากรของสัตว์กีบที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันในป่าแล้วเขตร้อนทางตะวันตกของประเทศไทย

  โดย: ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์
 181. การศึกษาคาริโอไทป์ของแมลงวันผลไม้กลุ่มสปีชีส์ซับซ้อน

  โดย: จรส พินจงสกุลดิษฐ
 182. การศึกษาการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง

  โดย: เสาวภา สวัสดิ์พีระ
 183. การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยา(Morphometric Analysis)ของแมลงวันผลไม้กลุ่มซับซ้อน(Bactrocea dorsalis complex)ด้วยการวัดรูปร่างของปีกด้วยคอมพิวเตอร์

  โดย: สุวรรณี อัศวกุลชัย
 184. การศึกษาทางพฤติกรรมของการบรรลุภาวะเต็มวัยของชะนีมือขาว (HYLOBATESLAR) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย

  โดย: อุดมลักษณ์ สุวรรณเวโช
 185. ผลของอุณหภูมิและสารลดแรงตึงผิวต่อการย่อยสลายน้ำมันในดินโดย Candidatropicalis

  โดย: อำไพ โสรส
 186. การใช้สารเคมีกระตุ้นการพัฒนาของรังไข่และการวางไข่ในกุ้งก้ามกราม (MACR-OBRACHIUM ROSENBERGIIDE MAN)

  โดย: ศิถี ตันบุนเต็ก
 187. ผลกระทบของอุณหภูมิและธาตุอาหารต่อการบำบัดน้ำมันดิบในดิน โดยยีสต์candida tropicalis

  โดย: พรพรรณ พรรณภัทราพงษ์
 188. การศึกษาและพัฒนาวิธีหาความแปรผันทางพันธุกรรมของแตนเบียน DIACHASMIMORPHASP.ในประเทศไทยโดยวิธีอิเล็คโตรโฟรีซีส

  โดย: ดวงตา จุลศิริกุล
 189. การศึกษาวิธีการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ป่าไทยกุหลายเหลืองโคราช (AERIDESHOULLETIANA) และช้างสารภี(ACAMPE RIGIDA)

  โดย: กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
 190. การจำแนกหอยนางรมในประเทศไทย โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและข้อมูลเชิงตัวเลข

  โดย: ชูเกียรติ ดิลกรัตนตระกูล
 191. การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของปมประสาทซีรีบรัลและระบบประสาทของหอยเป๋าฮื้อ HALIOTIS ASININALINNEAUS.

  โดย: อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
 192. วิธีการบำบัดคราบน้ำมันดิบและสารมาตรฐานไฮโดร-คาร์บอนในดิน

  โดย: อัจฉราพร สังข์เพ็ชร
 193. การศึกษาความสัมพันธ์ในการจัดหมวดหมู่ของหอยสกุล FIOLOPALUDINAโดยการเปรียบเทียบรูปร่างของเปลือกลักษณะทางกายวิภาค และการตรวจสอบเอ็นไซม์โดยวิธีอิเล็กโตรโฟริซีส

  โดย: ไพรัช ทาบสีแพร
 194. ผลของยาฆ่าหอยและสารสกัดจากพืชต่อเนื้อเยื่อและเซลล์ในระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ ระบบหายใจ และระบบประสาทของหอยคัน (INDOPLANORBISEXUSTUS)

  โดย: พินิจ หวังสมนึก
 195. การผลิตและวิเคราะห์คุณสมบัติของแอนติบอดีจำเพาะต่อแอนติเจนที่ผนังลำตัวของพยาธิใบไม้ตับโค เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อในโค และกระบือ

  โดย: ดวงเดือน ไกรลาศ
 196. การศึกษาทางด้านชีววิทยาของต้นมะเยาและความเป็นไปได้จะใช้น้ำมันของมะเยาเป็นน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

  โดย: นฤมล เกตุเปลี่ยน
 197. ผลของแคดเมี่ยม โครเมี่ยม และ สารผสมต่อปลาตะเพียนขาว PUNTIUSGONIONOTUS BLEEKER

  โดย: อุรศา ศรีบุญลือ
 198. ผลของความกระด้างของน้ำและอุณหภูมิที่มีต่อความเป็นพิษของผลซักฟอกต่อปลาตะเพียนขาว (PUNTIUS GONIONOTUSBLEEKER) และปลานิล (OREOCHROMISNILOTICUS LINN.)

  โดย: สิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
 199. ผลกระทบของสังกะสีและ PH ต่อปลาตะเพียนขาว (PUNTIUS GONIONOTUSBLEEKER)

  โดย: สมพงษ์ บุญกล่อมจิตร
 200. การถ่ายทอดเชื้อ RICKETTSIATSUTSUGAMUSHI ของตัวอ่อนไรแดง LEPTOTROMBIDIUM(L.)IMPHALUM และ LEPTO-TROMBIDIUM(L.) NEW SP.#1 ซึ่งพบในภาคเหนือของประเทศไทย

  โดย: ศิริพร มุ่งวิริยะ
 201. การศึกษา KARYOTYPE ของแมลงวันผลไม้ (BACTROCERA) ในประเทศไทย

  โดย: วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 202. การเพาะเลี้ยงกบนาและกบบูลฟรอกโดยใช้อาหารเม็ด

  โดย: พรชัย เหลืองบริสุทธิ์
 203. การศึกษาผลกระทบของสารไตรฟีนิลทินไฮดรอกไซด์ ต่อปลานิล (OREOCHROMISNILOTICA)

  โดย: ธีรดา ธรรมอมฤตกุล
 204. การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดGANODERMA LUCIDUM ต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในหนูที่ชักนำโดยสาร DMBA

  โดย: รุ้งเพชร แข็งแรง
 205. ผลของยาเมโฟลควินกับยาควินินในการกำจัดเชื้อมาลาเรียชนิด PLASMODIUMFALCIPARUM ในหลอดทดลอง

  โดย: ธำรงรัตน์ สิทธิชัย
 206. การสกัดบริสุทธิ์และคุณสมบัติของฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่จากต่อมใต้สมองกระบือปลัก

  โดย: ระพี บุญเปลื้อง
 207. พันธุศาสตร์เชิงประชากรของยุงก้นปล่องANOPHELES SUNDAICUS พาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

  โดย: SUPRATMAN SUKOWATI
 208. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้มุ้งชุบสารไพรีทรอยด์และการพ่นดีดทีเพื่อควบคุมไข้มาลาเรียในประเทศไทย

  โดย: มาลินี ประสิทธิสุข
 209. การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนบนผนังต่อมน้ำลายยุงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อและต้านเชื้อ PLASMODIUM KNOWLESIในยุง

  โดย: เจตสุมน ประจำศรี
 210. พิษ การสะสมและผลกระทบของสารตะกั่วต่อเนื้อเยื่อในระบบต่างๆ ของหอยขม

  โดย: สมบูรณ์ แก้วสว่างทรัพย์
 211. การย่อยสลายน้ำมันดิบโดยจุลินทรีย์จากแหล่งน้ำจืด

  โดย: อรวรรณ สุทธิจิตร์
 212. การย่อยสลายเมธิลพาราไธออนในอาหารเหลวโดยแบคทีเรียจากดิน

  โดย: เจริญศรี กี้ประเสริฐทรัพย์
 213. การย่อยสลายน้ำมันดิบโดยจุลินทรีย์จากดิน

  โดย: มณี ผลิตผลการพิมพ์
 214. การศึกษานิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิดซับซ้อน ANOPHELES DIRUSต่อการแพร่กระจายของเชื้อไข้มาลาเรียในเมืองมูดอน รัฐมอญ ประเทศพม่า

  โดย: HTAY AUNG
 215. ชุมชนสิ่งมีชีวิตบริเวณแนวปะการังเทียมในอ่าวไทย

  โดย: พิชัย สนแจ้ง
 216. การสำรวจและการศึกษาทดลองใช้ไรน้ำเพื่อเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพของพาหะนำเชื้อเลือดออกในเขตชนบทของเมืองไทย

  โดย: ศิริพร วิหคโต
 217. การจำแนกซิปลิงสปีชีส์ของยุงก้นปล่องโดยดีเอ็นเอติดตามซึ่งติดฉลากโดยสารปราศจากรังสี (ดิกออกซิจินิน)

  โดย: อำนาจ ชะนะมา
 218. ผลกระทบทางชีววิทยาของสารสกัดจากขลู่(PLUCHEA INDICA LESS.) และผักคราดทะเล (WEDELIA BIFLORA D.C.)ที่มีต่อหนอนใยผัก PLUTELLA XYLOSTELLALINN.(YPONOMEUTIDAE:LEPIDOPTERA)

  โดย: สมภพ ลีตะชีวะ
 219. การศึกษาประชากรธรรมชาติของแมลงวันผลไม้ BACTROCERA DORSALIS COMPLEX(TEPHRITIDAE) ในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรฟอร์ซิส

  โดย: อรวรรณ สัตยาลัย
 220. ผลการยับยั้งเอ็นไซม์ทริพซิน และการเกิดสารประกอบไนโตรโซในเห็ดไทย

  โดย: นรานินทร์ มารคแมน
 221. การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ไม้เลี่ยน

  โดย: สุริยะ จันทร์แสงศรี
 222. การศึกษาจำนวนประชากรและยุงชนิดAEDES (FINLAYA) NIVEUS GROUPและการระบาดของโรคเท้าช้างที่เกิดจากเชื้อพยาธิชนิด WUCHERERIABANCROFTI ในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ประเทศไทย

  โดย: อุ่นเรือน ศิริวานิชกุล
 223. การศึกษาโครโมโซมกับทารกที่แท้งเอง ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

  โดย: รัชนี วงศ์ชนะจิตต์
 224. ผลของฮอร์โมนของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสารที่สกัดจากโอโวเทสทิสต่อระบบสืบพันธุ์ของหอยทากยักษ์ (ACHATINA FULICA)

  โดย: กริยาพร สองเมือง
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th