ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
1.กฤษณา บุญภา
2.ณัฏฐดนัย วาฤทธิ์
3.แคทลียา เจริญพรรค
4.จตุรพล แสวงเจริญ
5.ชลลดา พละราช
6.ชูเกียรติ เนตรจอมไพร
7.ฐิติอาภา ทองศักดิ์
8.ธนารักษ์ สงฆ์ประสิทธิ์ผล
9.ธีระ โพยมทิพย์
10.นลัทพร พันธุ์กาฬสินธุ์
11.นัทธมน มาลัยศรี
12.นันท์นลิน เห่งรวย
13.กชพร สร้อยเกลียว
14.ผกามาศ เนียมสำเภา
15.ภัทรพงษ์ พลเสน
16.ริญญาภรณ์ เพ็งชาติ
17.วรางคณา โสพันธ์
18.วานิช วานิชานนท์
19.วานิสสา หาญแก้ว
20.วิเศษ บำรุงวงศ์
21.สกาวรัตน์ ผลประสาท
22.สริสา ณ ป้อมเพ็ชร์
23.สารินี โฉมแก้ว
24.สาโรช เตติวัฒน์
25.สินีนาฏ เหลาคำ
26.สิริชัย สาครวิศว
27.เสาวภา เขมะสมบูรณ์
28.อรทัย แก้วใบงาม
29.อังคณา บุญญกนก
30.กนกพร ถกลกิจสกุล
31.กิตติยา อิสลาม
32.ธนัชพร ลาภาธารกุล
33.นัฐพร บุญเสริฐ
34.ปิยพงศ์ แฮดพนัส
35.รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ
36.ศศิกัญญา เถลิงศก
37.สารัช วงศ์สุนทรพจน์
38.อาภามาศ ศักดิ์แก้ว
39.นคนันท์ สนองหงอก
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th