ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา
1.ณรงค์ฤทธิ์ ดีสุด
2.ณัญญา โชติวรรณ
3.ทักษอร ภุมมะกสิกร
4.ธนัชพร พูลสุขโข
5.ปาจรีย์ ธรรมเจริญ
6.ปิยากร เตชะวนิช
7.พลกฤษณ์ ยี่สิ้น
8.พิสมัย จูมดอก
9.วีระวัฒน์ เล็กจินดา
10.สมศักดิ์ แสงพระจันทร์
11.อรุณา ประสพธรรม
12.เอกราช ปานอําพันธ์
13.กิตติศักดิ์ เลิศวงศ์วิศาล
14.วรพินท์ ชินฉลองพร
15.กนกพร กันทะอินทร์
16.กษิดิศ รัตนวงศ์
17.ขนิษฐา วิมลประภาพร
18.ดุลยฤทธิ์ จินดาพันธุ์
19.ทศพล ลิ้มเจริญสุข
20.ธนพล สังวาลเพชร
21.ธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์
22.ธิติ เพียรโคตร
23.นงนุช เวียงคำ
24.นพนันท์ รุ่งศรี
25.นิธิภา ขวัญสมบูรณ์
26.นิลตรา ไชยณรงค์
27.นุสสรา พุทธพรทิพย์
28.ปรมณฑ์ ลิ้มอำไพ
29.ปัฐมาภรณ์ ชื่นแพ
30.ปัทมาพร เพ็ชรวิจิตร
31.พัชราภรณ์ ตั้งมานะกิจ
32.พิชญา ฐิติวณิชภิวงศ์
33.พิมพ์ชนก โคมเดือน
34.พีรวิทย์ อินทร์ศวร
35.ภาสกร กัณหเนตร์
36.รุสนา อุสมา
37.วรนุช บุนนาค
38.วรัญญา ทองสอน
39.วิชญพงศ์ แสงสวัสดิ์
40.ชญาภา แม่นศร
41.ศิริพร พวงพรม
42.สถาพร เลิศกมลา
43.สุดารัตน์ นุชวงษ์
44.สุพัตรา กล้าหาญ
45.อโณทัย ทำมาพร
46.อมรพร คุณะพันธ์
47.อรรถพล สิงห์งาม
48.อรุณรัตน์ พุทธจรรยา
49.อัษฎางค์ บุญมี
50.อาอีซะห์ ดาโอะ
51.อิศราพงษ์ แคนทอง
52.รุจิรา ตระกูลยิ่งเจริญ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th