ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

รางวัลเชิดชูเกียรติ
 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 พระราชทานโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการพสวท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 แก่ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีมอบรางวัล ของที่ระลึกเชิดชูเกียรติเนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552
20 ตุลาคม 2552
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติมีดังต่อไปนี้
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ ใบไม้ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2551
 • อ.ดร.ระพี บุญเปลื้อง ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีพ.ศ. 2552
 • อ.ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี ได้รับรางวัลพนักงานามหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีพ.ศ. 2552 ประเภทตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ
 • นายณัฐพล น้อยรังษี ได้รับรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีววิทยา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.99 และรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
 • นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ ได้รับรางวัลนักศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 และรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
 • นายนฤพจน์ พุธวัฒนะ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาจากมูลนิธี ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
 • นางสาวพรรณวิมล ตันหัน ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาจากมูลนิธี ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
 
ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยา, พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
6 กรกฎาคม 2552
เนื่องในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศมอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ศ.ดร.เกียรติคุณ วิสุทธิ ใบไม้ ในสาขาชีววิทยา พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ
 
พิธีมอบรางวัลมูลนิธิศ.ดร.แถบ นีละนิธิ
23 สิงหาคม 2552
 • ผลการศึกษายอดเยี่ยม
  • ณัฐพล น้อยรังษี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา)
  • ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
  • นฤพจน์ พุธวัฒนะ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
  • พรรณวิมล ตันหัน (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา)
 
การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 2552
27-28 มิถุนายน 2552
 • รางวัลที่สาม ผลงานวิจัยดีเด่น นายสุทิน กลิ่นทอง
 • รางวัลชมเชย การนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น นายปัณฐวัชร์ สมบูรณ์นิธิธร
 • รางวัลที่สองการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย นายสุทิน กลิ่นทองและน.ส.นัจจภัค สุขสวัสดิ์
 • รางวัลการแต่งกายแฟนซียอดเยี่ยม นายธิตินันท์ กิติสิน
 
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ รุ่นที่ 5
23 พฤษภาคม 2552
รางวัลคะแนนสูงสุด การสอบภาคทฤษฎีชีววิทยา: พิมพ์พจี นวกุลศิรินารถและนันทิยา พรจันทร์ศิริเพ็ญ

รางวัลคะแนนสูงสุด การสอบปฏิบัติการชีววิทยา: ศศิธร อ่วมปาน, อภิรดา รุ้งอาภาจริสกุล, ภวิศ วีระนภากุล, และปัณยนุช วงษ์สัจจานันท์

รางวัลคะแนนรวมสูงสุด: พิษณุ บุปผามาลัย, เรียวไผ่ จันทรชิต, ธนวัฒน์ เบอร์พันธ์, และวันนิวัติ แสนลาวัณย์

ได้รับหนังสือ "ชีววิทยา 1" มูลค่า 250 บาทคนละหนึ่งเล่ม
 
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
12 มีนาคม 2552
รางวัลนำเสนอดีเลิศ: นางสาวสุภัทรา หงษ์วิจิตร
รางวัลเสนอดีเด่น: นายเหมันต์ เสนพงษ์
รางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ: นางสาวฐิตินันท์ โพธิ์์ทองและนางสาวฟากฝัน ภัควรสินกับวิวรรธณี เลิศคุณลักษณ์
 
[รางวัลเชิดชูเกียรติในอดีต]

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th