ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

เกี่ยวกับเรา
 
เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาชีววิทยาให้การเรียนการสอนรวม 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) และวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาชีววิทยา และสาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ปัจจุบันภาควิชาฯ มีนักศึกษาปริญญาเอกทั้งสิ้น 21 คน ปริญญาโท 7 คน ปริญญาตรีกว่า 150 คน ทั้งยังดูแลการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยาย และปฎิบัติการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ มหิดล ศาลายา มากกว่า 1,000 คน

ภาควิชาชีววิทยาบริหารงานโดยหัวหน้าภาควิชา รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล และรศ.ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงศ์ เป็นรองหัวหน้าภาค ห้องธุรการของภาควิชาฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ตึก N ห้องเรียนและห้องวิจัยของภาควิชาตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของตึก B และทั้งชั้นที่ 4 และ 5 ของตึก N

 1. ที่ปรึกษา
  • ศ.ดร.มาลียา เครือตราชู
  • รศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล
 2. คณะกรรมการด้านวิชาการ
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   1. หลักสูตรปริญญาตรี
    • อ.ศิรวิทย์ สิตปรีชา (ประธานหลักสูตร)
    • ผศ.อรุณี อหันทริก (เลขานุการ)
    • ผศ.สุขศิริ วิชาศรี กรามส์ (กรรมการ)
    • ผศ.สุพีชา คุ้มเกตุ (กรรมการ)
    • อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง (กรรมการ)
   2. หลักสูตรปริญญาโท (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
    • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ (ประธาน)
    • อ.เมธา มีแต้ม (เลขานุการ)
    • ศ.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ (กรรมการ)
    • อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช (กรรมการ)
    • อ.พหล โกสิยะจินดา (กรรมการ)
   3. หลักสูตรปริญญาเอก
    • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ (ประธาน)
    • ผศ.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ (เลขานุการ)
    • ศ.มาลียา เครือตราชู (กรรมการ)
    • รศ.ปราณีต ดำรงผล (กรรมการ)
    • รศ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร (กรรมการ)
    • อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์ (กรรมการ)
    • อ.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา (กรรมการ)
  2. คณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการ
   • รศ.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
   • ผศ.อมรา นาคสถิตย์
   • อ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
   • อ.ณัฐพล อ่อนปาน
   • อ.ระพี บุญเปลื้อง
   • อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
   • อ.สรยุทธ รัตนพจนารถ
   • อ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
  3. คณะกรรมการสอบประมวลความรู้
   • รศ.ปราณีต ดำรงผล (ประธาน)
   • นางโฉมฉาย สังเมฆ (กรรมการ)
  4. คณะกรรมการโครงการ Advance Placement
   • อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
   • อ.ณัฐพล อ่อนปาน
  5. คณะกรรมการจัดตารางสอนระดับปริญญาตรี
   • อ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
   • อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
  6. คณะกรรมการตัวแทนสัตว์ทดลอง
   • ผศ.สุพีชา คุ้มเกตุ
   • อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
   • อ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
 3. คณะกรรมการด้านบริหารจัดการ
  1. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
   • รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
   • นางอัมพร ดวงแก้ว
   • น.ส.ปิยะพร พุ่มประเสริฐ
  2. คณะกรรมการฝ่ายบุคลากรสายสนับสนุน
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
   • รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
  3. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
   • รศ.ปราณีต ดำรงผล
   • รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
   • ผศ.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
   • อ.สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
  4. คณะกรรมการแผนและนโยบาย
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
   • รศ.ปราณีต ดำรงผล
   • ศ.มาลียา เครือตราชู
   • รศ.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
   • ผศ.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
   • อ.เมธา มีแต้ม
  5. คณะกรรมการประกันคุณภาพและความเสี่ยง
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
   • ผศ.อมรา นาคสถิตย์
   • อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง
   • อ.ณัฐพล อ่อนปาน
   • อ.พหล โกสิยะจินดา
   • อ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
   • น.ส.ปิยะพร พุ่มประเสริฐ
   • น.ส.สมบัติ สิงหาแก้ว
   • น.ส.อัสนีย์ เหมกระศรี
   • น.ส.เบญจมาศ ศิริสมพล
  6. คณะกรรมการสถานที่
   • พญาไท
    • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์
    • น.ส.กรรณิกา เวชสนิท
    • น.ส.ปิยะพร พุ่มประเสริฐ
    • นายสินาด ประชุมพันธุ์
   • ศาลายา
    • รศ.เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
    • อ.กรวิศฎ์ ณ ถลาง
    • อ.ณัฐพล อ่อนปาน
  7. คณะกรรมการครุภัณฑ์และเครื่องมือกลาง
   • รศ.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ (ประธาน)
   • รศ.ปราณีต ดำรงผล (ที่ปรึกษา)
   • รศ.เทวัญ จันทร์วิไลศรี (กรรมการ)
   • รศ.สังวรณ์ กิจทวี (กรรมการ)
   • ผศ.อรุณี อหันทริก (กรรมการ)
   • อ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร (กรรมการ)
   • อ.เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์ (กรรมการและเลขานุการ)
   • น.ส.อัสนีย์ เหมกระศรี (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
   • น.ส.ธัญปัถย์ จารุปาลี (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
  8. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • อ.ณัฐพล อ่อนปาน
   • น.ส.อัสนีย์ เหมกระศรี
  9. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
   • อ.พหล โกสิยะจินดา
   • อ.เมธา มีแต้ม
   • น.ส.สมบัติ สิงหาแก้ว
 4. คณะกรรมการด้านอื่นๆ
  1. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
   • ผศ.ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
   • อ.ระพี บุญเปลื้อง
   • อ.ฐิตินันท์ สำราญวานิช
   • อ.ศิริวิทย์ สิตปรีชา
   • อ.สรยุทธ รัตนพจนารถ
  2. คณะกรรมการสโมสรข้าราชการ
   • อ.ระพี บุญเปลื้อง
  3. ตัวแทนสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
   • อ.วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th