Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
การประชุมวิชาการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร

Detail: เนื่องด้วยวันที่ 22 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันสากลแห่งความหลากหายทางชีวภาพ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดงานประชุมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 2551 ระหว่างเวลา 01830-1630 ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

By: Webmaster March 6, 2008 07:26

Message 1:
แล้วจะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนครับ อาจารย์

By: พระจันทร์สีทอง March 10, 2008 13:42

Message 2:
ถ้าไม่มีติดประกาศตามบอร์ดในภาค ก็ลองติดต่อสนง.นโยบายและแผนฯ ครับ ถ้าเป็นนักศึกษาทุน ก็คงจะเบิกทุนการศึกษาได้

By: Webmaster March 10, 2008 23:04

Message 3:
งานเริ่มวันนี้ครับ สำหรับวันความหลากหลายชีวภาพโลก

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 (ห้องเมจิก 2)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม

กล่าวรายงาน

โดย ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กล่าวเปิด

โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

09.30 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเพื่ออนาคต

โดย ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10.00 - 10.20 น. อาหารว่าง

10.20 – 11.00 น. ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตรเพื่ออาหารและโภชนาการ

โดย Mr. Malcolm Hazelman

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

11.00 - 12.00 น. การอนุรักษ์พันธุ์พื้นเมืองในปศุสัตว์

โดย ผู้แทนกรมปศุสัตว์

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. พันธุ์ข้าวและพืชไร่ และระบบนิเวศเกษตรที่อนุรักษ์ไว้

โดย ดร.บริบูรณ์ สมฤทธิ์

กรมวิชาการเกษตร

14.00 – 15.00 น. พันธุ์พืชสวนที่ใกล้สูญพันธุ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โดย ดร.ทรงพล สมศรี

กรมวิชาการเกษตร

15.00 – 15.20 น. อาหารว่าง

15.20 – 16.00 น ความหลากหลายของแมลงผสมเกสร

โดย รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

(ห้องเมจิก 2)

09.00 – 09.45 น. นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก
หลาทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2551-2555
โดย นางเพราพรรณ ทองส้ม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.00 – 12.00 น. การป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศเกษตร

โดย ดร.ศิริพร ซึงสนธิพร กรมวิชาการเกษตร

นางยู่อี้ เกตุเพ็ชร กรมประมง

นายสัตวแพทย์กานต์ เลขะกุล องค์การสวนสัตว์

นายธัญญา จั่นอาจ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(ห้องเมจิก 3)

09.00 – 10.00 น. ความหลากชนิดของพรรณพืชในพื้นที่ Hotspot เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

โดย ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10.20 – 11.00 น. ความสำคัญและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ

โดย ผศ.ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม คณะวนศาสตร์

11.00 – 12.00 น. ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำในแผ่นดินของ Hotspot เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

โดย นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล คณะประมง

13.00 – 14.00 น. ความหลากหลายทางทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

โดย ผศ.ธีระพงศ์ ด้วงดี คณะประมง

14.20 – 15.30 น. การจัดการการใช้ประโยชน์แนวปะการังหมู่เกาะทะลุ และหินกรูด

โดย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะประมง Biodiversity Hotspot

15.30 – 16.30 น. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่

โดย ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร์

By: อ.โจ้ May 22, 2008 06:48

Message 4:
งานนี้มี Clearing House Mechanism... ก็คิดว่าเรื่องอะไร ที่แท้ก็คือการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยต่างๆ เป็นสิ่งตีพิมพ์ เช่นหนังสือที่แจกกลับมาเป็นตั้งๆ 7 เล่ม แถมถุงผ้าให้ถือกลับมา

วันแรกยัง 7 เล่ม วันนี้จะกี่เล่ม

ส่วนเนื้อหาสาระคงจะเล่าให้ฟังอีกทีครับ

By: อ.โจ้ May 23, 2008 07:01

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th