Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2550

Detail: ค่ายเสริมสร้างวิชาการ คือค่ายที่นำเอาว่าที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาเข้าค่ายที่ศาลายาเป็นเวลา 7 วัน ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน

แต่ละภาควิชาจะได้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละวันสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ในปีนี้ วันชีววิทยาในค่ายเสริมสร้างฯ3 ตรงกับวันเสาร์ที่ 26 พ.ค.ที่จะถึงนี้

By: Webmaster April 24, 2007 08:53

Message 1:
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาควิชาชีววิทยาจัดบรรยายการศึกษาชีววิทยา โดยอ.ระพี สิ่งแวดล้อมท่าจีน-แม่กลองโดยอ.ประหยัด โรคไข้หวัดนกโดยอ.สุพีชา ดีเอ็นเอเทคโนโลยีโดยอ.ฐิตินันท์ และชีววิทยา In Space and Time โดยอ.ณัฐพล

ภาคบ่ายมีกิจกรรมปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาแพลงก์ตอนโดยอ.ฐิตินันท์ ทดลองชิมอาหารจากแมลงแปรรูปโดยอ.วัชรีพร ระบบรับสัมผัส (ขันธ์5) โดยอ.ระพี และปฏิบัติการนิเวศวิทยาเชิงประชากร โดยอ.ณัฐพล ปิดท้ายด้วยแล็บกริ๊งเทียมๆ บนจอคอมพิวเตอร์

ค่ายเสริมสร้างวิชาการฯ 2 เริ่มต้นกิจกรรมชีววิทยา ในภาคบ่ายของพิธีเปิด โดยเป็นการจับเข่าคุยกันถึงปัญหาและข้อเสนอแนะจากว่าที่นักศึกษาใหม่ว่าปัญหาในการเรียนชีววิทยามีอะไรบ้าง โดยนักศึกษาประเมินว่าชอบการคุยกลุ่มย่อยมาก

ในวันชีววิทยา (28 พ.ค.) อ.วัชรีพรเป็นพิธีกรนำเสวนา "ชีววิทยากับการนำไปใช้" โดยอ.ณัฐพลนำเสนอการใช้นิเวศวิทยา และคณิตศาสตร์กับปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศ อ.ชูวงศ์นำเสนอเรื่องเทคโนโลยีแบคทีเรีย อ.อรุณีเสนอเกี่ยวกับโรคระบาด และอ.ธีราพรนำเสนอเรื่องชีวฟิสิกส์ (เวลาเรามีไม่มากนักเพราะต้องแบ่งกับภาคบอท)

ในภาคบ่ายทางชีววิทยามีสองห้องแล็บ ส่วนภาคบอทเปิดสองห้องแล็บพร้อมกันกับเรา อ.ชูวงศ์และอ.ธีราพรนำแล็บเกี่ยวกับสรีรวิทยา โดยให้นักศึกษาเป่าลมหายใจลงในสารละลายโบรดมไทมอลบลู ในขณะที่แล็บอ.อรุณีและอ.วัชรีพรให้นักศึกษาจำแนกเพศ และมิวแตนท์ของแมลงหวี่

By: Webmaster April 24, 2007 09:04

Message 2:
กำหนดการค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2550 ม.มหิดล ศาลายา

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2550

รายงานตัว และเข้าที่พัก (หอ 6,7) ชี้แจงกิจกรรม และสันทนาการกับสนว.ที่โรงช้าง

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2550

ลงทะเบียนเข้าร่วมค่ายของอาจารย์และพี่เลี้ยงที่ตึก OP เข้าชมวิดิทัศน์แนะนำคณะวิทย์ที่ห้องกษาณ มีพิธีเปิดค่ายโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เสวนา "จับชีพจรนักวิทย์-จากเยาว์วัย-สู่วัยยาว"

ฟังแนวทางการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และภาคต่างๆจากมหิดล กาญจนบุรี

แบ่งกลุ่มทัวร์ศาลายาและสันทนาการ

วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2550 (วันฟิสิกส์) และการเล่าประสบการณ์โดยนักศึกษา Distinction Program "เล่าเรื่องเมืองนอก"

วันพุธที่ 23 พ.ค. 2550 (วันคณิตศาสตร์) รับงานและทำการบ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2550 (วันคณิตศาสตร์และธรณีศาสตร์) และกิจกรรมจากสนว.

วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2550 (วันเคมี) และกิจกรรมจากสนว.

วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2550 (วันชีววิทยา) และการเสวนารุ่นน้อง-รุ่นพี่ "แนะนำสาขาวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่"

วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2550 (วันของวิชาที่เหลือ) ปิดท้ายด้วยการแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมค่ายภายใต้รายการ "เวทีนี้เป็นของเรา" และพิธีปิดค่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมและอัพเดทที่เว็บของฝ่ายการศึกษา http://www.sc.mahidol.ac.th/sced

By: Webmaster April 24, 2007 09:16

Message 3:
ร่างกิจกรรมวันชีววิทยา ประจำค่ายเสริมสร้างวิชาการ 3

วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2550 (พิธีเปิด) ประธานหลักสูตรหรือเลขาฯ(อ.ระพี) ชี้แจงหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2550 (วันชีววิทยา)

ภาคเช้า บรรยายพิเศษ (หัวข้อยังไม่ได้ตั้ง) โดยอ.ระพี ตามด้วยเสวนาชีววิทยาและการประยุกต์โดย อ.วัชรีพร อ.อรุณี อ.สุรางค์ และอ.ณัฐพล (ยังไม่มีหัวข้อย่อย)

ภาคบ่าย ปฏิบัติการชีววิทยา จะทำการเปิดสี่ห้องปฏิบัติการโดยพิธีกรเสวนาคนเดิมๆ ในช่วยเช้า และน่าจะเอาแล็บกริ๊งจำลองกลับมา

เสวนาเรื่องปัญหาการเรียนการสอนจากค่าย 2 ที่หายไปในค่ายที่ 3 นี้จะหาทางกลับมาได้หรือไม่?

ว่าที่นักศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ต้องการเสนอแนะกิจกรรม หรืออื่นๆ ที่น่าจะมีประโยชน์ต่อว่าที่นักศึกษาปี 1 สามารถเสนอแนะมาได้ครับ

หรือติดต่อผู้ประสานงานค่ายเสริมสร้างฯ 3 ภาคชีววิทยา คือผม อ.ณัฐพลได้โดยตรง

By: Webmaster April 24, 2007 09:25

Message 4:
ค่ายเสริมสร้างวิชาการ 1 ดูภาพบรรยาการ และกิจกรรมได้ที่ DPST Online http://www.dpst.in.th/dpst_html.php?ID=activity_premusc2005จากค่ายเสริมสร้างฯ 2 http://www.dpst.in.th/dpst_html.php?ID=Activity_PreMUSC_2006By: Webmaster April 24, 2007 09:36

Message 5:
ว่าที่หัวข้อเสวนาในวันชีววิทยา 26 พ.ค. 2550

ภาคเช้า

(ยังไม่มีหัวข้อ) โดยอ.ระพี (1.5 ชั่วโมง)

(ชีววิทยากับความมั่นคง: พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) โดย อ.วัชรีพร อ.อรุณี อ.สุรางค์ อ.ณัฐพล

ภาคบ่าย

ปฏิบัติการ 4 ห้อง

ปฏิบัติการที่ 1 (บิงโกศัพท์ชีวะ อ.วัชรีพร ...ติดค้างมาจากปีที่แล้วยังไม่ได้เล่นเลย?)

ปฏิบัติการที่ 2 (อ.อรุณี -- ดูแมลงหวี่อีกก็ดีมั้ง)

ปฏิบัติการที่ 3 (อ.สุรางค์ -- ปฏิบัติระบบ...)

ปฏิบัติการที่ 4 (อ.ณัฐพล -- ชีวะ+คณิต อุ่นเครื่องสำหรับแล็บ 9,10 เวลาเรียนจริง)

ปิดท้ายด้วยแล็บกริ๊งจำลอง

By: Webmaster April 24, 2007 09:48

Message 6:
เวลาดูจะบีบพอสมควรนะครับ

By: AF April 24, 2007 22:05

Message 7:
ปีนี้อดทำสันทนาการละ (แอบดีใจ)

By: PrptH April 25, 2007 07:42

Message 8:
น่าสนุกมากมากคับ ถ้าอาจารย์มีไรให้ขวัญกับเพื่อน ๆ 4605 ช่วยบอกได้เรยนะคับ โดยเฉพสะเรื่องมันส์ ๆ ฮา ๆ อันนี้ขวัญถนัด อิอิ

By: ขวัญ Bio@UK April 25, 2007 14:01

Message 9:
ตื่นเต้นๆ

By: 1678 April 25, 2007 21:00

Message 10:
ฮะ....ทำไมค่ายครั้งที่หนึ่ง ไม่เห็นมีอะไรคุ้นเลยสักนิด...............

คุ้นแต่ชิมแมลง กับ นิเวศวิทยาประชากร

By: นางใน April 25, 2007 22:30

Message 11:
ขวัญกลับมาทันค่ายวันที่ 22 พ.ค. ก็น่าจะมาพูดในเล่าประสบการณ์จากการไปต่างประเทศของ distinction programme ได้ครับ น่าจะมีหลายคนจากหลายภาควิชาในปีนี้

เราจะประชุมกันวันที่ 14 พ.ค. เพื่อเตรียมงานขั้นสุดท้าย แต่ทั้งนี้เรื่องประกาศผล admission ต้องทันกำหนดเดิมด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะต้องเลื่อนค่ายเหมือนปีที่แล้วอีก -_-

By: Webmaster April 26, 2007 08:26

Message 12:
ดูจากสถานการณ์ admission แล้วน่าจะเปิดค่ายได้ตามกำหนดปกติ ดังนั้นใครมีไอเดียเสนอได้เลย ได้เจอนักศึกษาที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศแล้ว เตรียมตัวเป็นวิทยากรได้เลยครับ

By: Webmaster April 27, 2007 23:20

Message 13:
ผมอยากเสนอหัวข้อหนึ่งครับ คือ ชีววิทยาสำราญ (ถ้าชื่อฟังดูไทยๆเกินไปก็เป็น Entertainment Biology) ครับ เป็นการนำเสนอมุมมองของชีววิทยาในสิ่งที่เด็กๆ ดูแล้วจะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปตลอดกับเราครับ อาจจะนำเสนอหลายๆ เรื่องก็ได้ แต่ทุกเรื่องล้วนแล้วแต่โยงกับพื้นฐานทางชีววิทยาได้ทั้งหมด

อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ ลายของม้าลาย สีจากเกล็ดผีเสื้อ ขนนกเอามาทำเป็นเกรตติงได้ (เรตติงเลี้ยวเบนในฟิสิกส์หนะครับ) ต้นไม้กินแมลง สาหร่าย (รู้ ดู ชิม) พฤติกรรมของปลาหรือกุ้งบางประเภทที่ใช้วางไข่ อะเมซซิ่งไทยแลนด์ที่เกี่ยวกับไบโอ อย่างเช่นคลองซักที่ในกระบี่ ถ้าจำไม่ผิดชื่อคลองสองน้ำ มันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมสีของน้ำถึงเปลี่ยนได้เป็นแบบนั้น

เราอาจจะเริ่มหัวข้อต่างๆ พวกนี้ด้วยการตั้งปัญหาครับ แล้วให้น้องๆมีส่วนร่วมได้แม้ในห้องแอลใหญ่ๆครับ อยากให้มีไมโครโฟนให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมตลอดครับ (บอกชื่อสกุลก่อนตอบทุกครั้ง หรือรหัส ถ้ามีเพื่อเป็นที่จดจำของเพื่อนๆ ในกรณีที่คำตอบโดนใจ)

ปัญหาโลกร้อนที่ส่งผลต่อสิ่งต่างๆ ก็น่าสนใจนะครับ เช่นกระทบต่อการอดอาหารของหมีขั้วโลกเพราะว่ามันไม่มีน้ำแข็งให้ข้ามไปหาอาหารได้อีกต่อไปเพราะละลายหมดแล้ว ดอกเชอร์รี่บานผิดฤดูเพราะเข้าใจว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วทั้งที่ยังไม่ถึง พอบานขึ้นมาก็ถูกความหนาวเย็นทำลายดอกหมด เสียผลผลิต ประมาณนี้นะครับ

ขอยกตัวย่างหนึ่งนะครับ ผมชอบการนำเสนอของภาควิชาพฤกษศาสตร์ในปีที่แล้วมากๆ เลยครับ เพราะตรึงเด็กๆ ให้สนใจอยู่ได้ค่อนข้างนานทีเดียว เขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ ที่สุดของต้นไม้ อย่างเช่นว่า ต้นไม้ที่สูงที่สุด ใหญ่ที่สุด ผลใหญ่สุด หรืออะไรที่เหลือเชื่อหลายอย่างครับ

ส่วนเสวนาถกปัญหาการเรียนชีววิทยากลุ่มย่อยในปีที่แล้วที่เราทำกันที่ห้องตึก SC ใหม่นั้น จากการที่ผมได้เข้าไปสัมผัสมาบ้าง ผมว่าเด็กๆ มีฟีดแบ็กที่ดีมากๆเลยครับ คืออาจารย์ได้ใกล้ชิดเด็ก เด็กสามารถพูดสื่อไปถึงอาจารย์ได้เพราะกลุ่มไม่ใหญ่เกินไป บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ แล้วสิ่งที่ได้จากการเสวนาไม่ได้แค่ทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนนะครับผมว่า แต่น้องๆ พวกนี้จะได้เตรียมตัวเรียนชีววิทยา (ที่บางคนคิดว่ายาก) ได้อย่างถูกวิธีครับ ว่าเราจะเรียนยังไง เกี่ยวกับอะไรบ้างอีกด้วย

หมายเหตุครับ บิงโกศัพท์ชีวะ - แม้จะได้ยินแค่ชื่อแต่ก็รู้ได้ว่าน่าเล่นทีเดียวครับ คงจะสนุกสนานใช้ได้เลย ส่วนแมลงหวี่เป็นแล็บที่เข้าใจได้ง่ายดีครับ ได้ประโยชน์สองต่อเลยด้วย คือได้ทั้งใช้กล้องสเตอริโอและพันธุศาสตร์ แต่ควรต้องอธิบายพื้นฐานให้น้องๆฟังมากกว่านี้นิดนึงครับ จากการคุมแล็บนี้ปีที่แล้ว เข้าใจว่าเวลาน้อยเลยทำให้น้องส่วนใหญ่ไม่เก็ทกับไอเดียของแล็บนี้ครับ ควรอธิบายหลักการทาพันธุเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วหละครับ


By: Ake Bio@DE April 28, 2007 00:43

Message 14:
เล่นเกมแฮงแมนศัพท์ชีววิทยา
แล้วก็เล่นแบบแบ่งกลุ่ม แล้วให้รากศัพท์ไป ให้มันรวมเป็นศัพท์ชีววิทยาให้ได้มากที่สุด

By: `PrptH April 28, 2007 04:00

Message 15:
Edutainment เป็นงานของอ.ระพีครับ อ.ระพีรับประกันความฮา อีกแล้วครับท่าน

By: Webmaster April 28, 2007 18:55

Message 16:
อ่าน้า
เราต้องทำรัยมั่งเนี่ย
เพิ่งได้เข้าภาคอ่า

By: เดะไหม่ April 29, 2007 17:19

Message 17:
ปีสองเป็นพี่เลี้ยงค่ายและพี่เลี้ยงวิชาการครับ

By: Webmaster April 30, 2007 07:11

Message 18:
กำหนดการเวอร์ชัน 24 เมษายน 2550 มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น วิทยากรเสวนาพิเศษ "จับชีพจรนักวิทย์-จากเยาว์วัย-สู่วัยยาว" ได้นักวิทย์อาวุโสที่ชาวพสวท.และจากม.ช.รู้จักกันดีคือศ.ดร.สมัย ยอดอินทร์ (นักคณิตศาสตร์) ศ.พิเศษ ม.เชียงใหม่ และได้นักวิทย์รุ่นกลางคือดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ จาก Asia Pacific Bristol-Myers Squibb Thai Ltd. ในขณะที่นักวิทย์รุ่นเยาว์เป็นนักศึกษาป.โท นายณัชพงศ์ วงศ์รจิตร สาขาฟิสิกส์ ม.มหิดล

กิจกรรมเสวนาก็กลับมาแล้ว โดยให้จัดต่อจากแล็บของแต่ละภาควิชาเวลา 1530-1630

By: Webmaster May 1, 2007 09:37

Message 19:
ขอนัด ประชุม คณะทำงานของภาคชีววิทยา ในวันพฤหัสฯที่ 3 พ.ค. 2550 เวลา 1300 ณ ห้องกาแฟหน้าห้องทำงานอ.เป็ดครับ

โปรดเตรียมเรื่องมาประชุมดังนี้คือ สิ่งที่อยากพูดในงานเสวนา ในหัวข้อ "ชีววิทยากับความมั่นคง" ถ้าอยากเปลี่ยนก็เตรียมตัวเลือกมาเข้าประชุมด้วยครับ

และเตรียมรายละเอียดเกี่ยวกับแล็บมาประชุมกันด้วย ถ้าต้องการซื้อของขอให้แจ้งมาเตรียมเบิกในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ในภาคบ่ายที่เป็นปฏิบัติการ จะต้องการนักศึกษาช่วยงาน 12 คน (ห้องแล็บละ 3 คน) นักศึกษาคนใดสามารถมาช่วยงานแล็บได้ สามารถแจ้งความจำนงได้เลย

By: Webmaster May 1, 2007 10:56

Message 20:
ประชุมบ่ายนี้ 1300 ที่ห้องอ.วัชรีพรนะครับ

By: Webmaster May 3, 2007 07:27

Message 21:
ประชุมคณะทำงานร่วมกันทั้งหมดกับฝ่ายการศึกษาเช้าวันจันทร์ เวลา 0900-1200 พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ห้อง K101/102/103 ครับ

By: Webmaster May 12, 2007 08:04

Message 22:
การประชุมแจ้งการเตรียมงานของภาควิชาต่างๆ เสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมนับถอยหลังสู่การดำเนินการจัดค่ายครับ


อ.วัชรีพรเข้าร่วมประชุมด้วย (หน้าขวาสุด)

By: Webmaster May 14, 2007 21:06


Message 23:
กำหนดการของภาคชีววิทยา ฉบับล่าสุดมีโดยย่อดังนี้

วันที่ 21 พ.ค. วันเปิดค่าย อ.ระพีแนะนำรายวิชา (แต่อ.ระพีติดภาระกิจไม่ว่างซะแล้ว)

วันที่ 26 พ.ค. วันชีววิทยา อ.ระพีบรรยายพิเศษ ตามด้วยเสวนาพิเศษ โดยอ.วัชรีพร อ.พหล อ.อรุณี อ.ณัฐพล (อ.สุรางค์ขอไปคุมแล็บอย่างเดียว)

ภาคบ่ายจัดสองแล็บ โดยมีนิเวศเชิงประชากร คู่กับแล็บ DNA Dance

ตามด้วยแล็บกริ๊งจำลอง และเสวนากลุ่มย่อยปัญหาและการเรียนชีววิทยาในปี 1

By: Webmaster May 14, 2007 21:09

Message 24:
งานการศึกษาขอตัดงบ ลดนักศึกษาช่วยงาน แต่ใครจะไปช่วยเองตามอัธยาศัยก็ไปได้ทุกเมื่อ งบอาหารว่างก็โดนตัด พี่ๆอยากเลี้ยงน้องตั้งแต่เนิ่นๆ ก็ซื้อขนมไปแจกได้

By: Webmaster May 14, 2007 21:10

Message 25:
ยินดีต้อนรับชาวค่ายฯสู่ศาลายา และมหาวิทยาลัยมหิดล พบกันพิธีเปิดวันที่ 21 พ.ค. ครับ

By: Webmaster May 20, 2007 22:45

Message 26:
ผ่านคืนแรกมาได้ด้วยดี อ.สุนันทาบอกผมว่าพฤติกรรมของชาวค่ายในขณะนี้แตกต่างจากค่ายที่ผ่านมาตรงที่พี่ให้นอนเมื่อไหร่ก็นอน คงต้องคอยดูว่าพฤติกรรมอันเรียบร้อยนี้จะหายไปในวันไหน

และต่อไปนี้ก็เป็นภาพจากค่ายฯ 3 ครับ


ชาวค่ายที่ทำให้ห้องศ.กษาณแน่นขนัด

เสียดายนิดว่าแอร์ไม่เย็น โปรเจ็คเตอร์ก็ไม่ชัด


เสวนาพิเศษ "จับชีพจรนักวิทย์ จากวัยเยาว์ สู่วัยยาว"

ดำเนินรายการโดยอ.สุนันทา โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

นักวิทย์อาวุโส รศ.ดร.สมัย ยอดอินทร์ ม.เชียงใหม่
นักวิทย์รุ่นกลาง ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ และ
นักวิทย์รุ่นเยาว์ นายณัชพงศ์ วงศ์รจิตร (ป.โท ฟิสิกส์)

หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง และเข้าห้องน้ำ (ที่ไม่พอกับจำนวนนักเรียน) ก็เป็นช่วงแนะนำหลักสูตรจากภาควิชา


แนะนำหลักสูตรป.ตรี

สำหรับภาคชีววิทยา อ.ระพีไม่ว่าง ผมจึงขึ้นแนะนำแทน โดยมีอ.วัชรีพร ช่วยกดสไลด์ พออ.รัตนวัฒน์ขึ้นไปแนะนำหลักสูตรชีวเชิงอนุรักษ์ ผมก็ไปกดสไลด์ให้ พออ.ปริญญาไปแนะนำหลักสูตรธรณีวิทยา อ.รัตนวัฒน์ก็ไปกดสไลด์ให้

ภาพคงมีให้ไม่ครบทุกวัน หรือครบทุกกิจกรรม สำหรับบนเว็บภาคนี้ จะเน้นกิจกรรมที่เกิดจากนักศึกษาและอาจารย์ของภาค ดังนั้นกิจกรรมต่อไปที่จะมีภาพให้ดู จะเป็น "เล่าเรื่องเมืองนอก" โดยบัณฑิตจากภาควิชาที่ไปอังกฤษ และเยอรมันมาแล้ว จะกลับมาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆ ฟังร่วมกับบัณฑิตจากภาควิชาอื่นๆ ในโครงการพิสิฐวิธานครับ

By: Webmaster May 21, 2007 23:11


Message 27:
กิจกรรมในค่ายฯ วันที่ 22 พ.ค. นั้นเป็นวันฟิสิกส์ ซึ่งขอข้ามการรายงานข่าวมายังกิจกรรมในภาคค่ำ ซึ่งมีบัณฑิตจากภาควิชา และอาจารย์จากภาคเข้าร่วมด้วย

เล่าเรื่องเมืองนอก

เป็นกิจกรรมที่ให้พี่ๆ ที่มีประสบการณ์ได้ไปฝึกงานในห้องปฏิบัติการตามมหาลัยในต่างประเทศ ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ และข้อแนะนำต่างๆ ให้น้องๆ ชาวค่ายฟัง


พี่ๆ และน้องๆ ในห้อง L2-101 และถ่ายทอดสดไปยัง L2-102 ด้วย


พี่ๆ จากภาควิชาต่างๆ ร่วมเสวนา

บัณฑิตจากภาควิชาชีววิทยาก็คือเอกและขวัญ ซึ่งทั้งสองเป็นนักเรียนทุนเรียนดี และอยู่ในโครงการพิสิฐวิธานของภาควิชา ได้ไปฝึกงานอยู่ที่เยอรมันและประเทศอังกฤษตามลำดับ (คนที่ 3 และ 4 นับจากทางขวา)

นอกจากนี้ ก็มีนักศึกษาทั้งที่เป็นบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันร่วมเสวนาจากภาควิชาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ และฟิสิกส์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ดำเนินรายการ

ต่อไปก็วันชีววิทยา เสาร์ที่ 26 พ.ค. ครับ

By: Webmaster May 22, 2007 22:35


Message 28:
that's Ohm, my roommate

By: prpth May 23, 2007 22:06

Message 29:
พรุ่งนี้พบกับค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 3 วันชีววิทยาครับ เริ่มงานเวลา 0830-1000 โดยอ.ระพี ด้วยหัวข้อบรรยายที่พยายามจะปิดเป็นความลับจนถึงวินาทีสุดท้าย ขนาดทีมงาน และอาจารย์ที่อยู่ห้องพักเดียวกันยังไม่มีสิทธิรู้

ตามด้วนเสวนา "ชีววิทยากับความมั่นคง" พบกับการเสวนาโดยอ.พหล ในเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานกับชีววิทยา อ.อรุณี การใช้ biocontrol ทดแทนสารเคมี และอ.โจ้ในหัวข้อเกี่ยวกับชีวะและสุขภาพ ดำเนินรายการโดยอ.วัชรีพรครับ

ในภาคบ่ายพบกับปฏิบัติการชีววิทยาที่ตึกวิทย์ 3 ห้อง 2,3,5 และ 6 ที่จำลองการทำแล็บตอนเปิดเทอมมาให้นักศึกษา โดยมีการใช้ระบบทีวีวงจรปิดในการ brief แล็บ

แล็บชั้นล่างเป็นปฏิบัติการ DNA Dance โดยก่อนจะเริงระบำได้ นักศึกษาจะได้สะกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีง่ายๆ ตามด้วย(ถ้าเวลาเหลือ) ก็จะทำกิจกรรม DNA Dance นำทีมโดยอ.สุรางค์ อ.วัชรีพร และอ.อรุณี

แล็ปชั้นบนเป็นปฏิบัติการนิเวศเชิงประชากร โดยอ.ณัฐพล สอนการใช้เทคนิค Mark-Release-Recapture ในการหาขนาดประชากร ผสมผสานนิเวศวิทยาและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน อุ่นเครื่องก่อนเปิดเทอมสำหรับปฏิบัติการจริงๆ เรื่องพฤติกรรม และระบบนิเวศราวๆปลายภาคเรียนแรก

ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความจำกับคำถามแล็บกริ๊งจำลอง โดยใช้ทีวีวงจรปิดแทน แต่เวลาที่ให้ในแต่ะลข้อยังเท่าเดิมคือ 1 นาที น่าเสียดายที่ไม่สามารถจำลองการสอบมาได้ทั้งหมด แต่นักศึกษาจะได้เจอการสอบแล็บเทอมละสองครั้งอยู่แล้ว

ปิดท้ายด้วยเสวนากลุ่มย่อยเรื่อง "การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา" โดยอาจารย์และพี่เลี้ยงวิชาการครับ

By: Webmaster May 25, 2007 10:41

Message 30:
ประมวลภาพจากวันชีววิทยาที่ค่ายเสริมสร้างวิชาการครั้งที่ 3


ชีววิทยาการขับร้อง กับอ.ระพี (ในเงามืดของภาพ)

ทั้งหมดของการเลคเชอร์นี้ก็เพื่อให้ทุกคนในห้อง L2-101 ได้ร้องเพลง "เล่าสู่กันฟัง" ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็สอนแบบที่อ.ระพีสอนไม่ได้

ได้ข่าวว่านักศึกษาบางคนถึงกับน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้ง


เสวนาพิเศษ ชีววิทยากับความมั่นคง

พิธีกรทั้งสองท่านคืออ.วัชรีพร และอ.สุรางค์เข้าขากันเป็นอย่างดี นำเสวนาได้อย่างสนุกสนาน จนหลายคนเกรียมกันไปตามๆกัน (โดนเผา) อ.พหลเริ่มต้นการเสวนา ตามด้วยอ.อรุณี และอ.ณัฐพล (ซึ่งของผลเหลือเวลานิดเดียว ปล่อยได้สองมุขเอง)


นิเวศวิทยาเชิงประชากร

แล็บนับถั่วในโหลปลาทองกลับมาอีกครั้งหลังจากเว้นวรรคไปหนึ่งปี ปีนี้ได้เวลาเพิ่มเป็นสองเท่าจากครั้งก่อน แต่ก็หาได้มีกลุ่มไหนทำแล็บเสร็จในเวลาไม่


สกัดดีเอ็นเอใครว่าง่าย

เอ่อ..หัวข้อจริงๆเป็นสกัดดีเอ็นเอง่ายนิดเดียว น้องๆได้สกัดดีเอ็นเอจากน้ำปั่นหอมใหญ่กับถั่วงอก ด้วยเกลือ น้ำยาล้างจาน น้ำสับปะรด และแอลกอฮอล์ล้างแผล ซึ่งก็สามารถเห็นดีเอ็นเอลอยมาอยู่ในชั้นแอลกอฮอล์ได้ แต่เราก็ไม่มีเวลาพอที่จะทำกิจกรรม DNA Dance น่าเสียดาย


เสวนาการเรียนการสอนชีววิทยา

หลังแล็บก็มีการสอบแล็บกริ๊งจำลอง และตามด้วยเสวนากลุ่มย่อย เรื่องการเรียนการสอน ปีที่แล้วเป็นอาจารย์ดำเนินกิจกรรม แต่ปีนี้มีทั้งอาจารย์ มีนักศึกษาป.โท นักศึกษาภาควิชาชีววิทยาปี 3-4 และพี่เลี้ยงปี 2 นำเสวนา

วันนี้ ก็จะเป็นวันปิดค่ายแล้ว ถ้ามีโอกาสจะไปเก็บภาพมาให้ชมกันต่อไป

By: Webmaster May 27, 2007 09:34


Message 31:
ขณะนี้ผมอยู่ที่ศาลายา ก่อนเวลาทานอาหารในพิธีปิดค่าย น้องๆค่ายไปเล่นแรลลี่กันที่สวนสมุนไพร ทันใดนั้นก็มีฝนตกและลมกรรโชกแรง ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต้องหาที่หลบฝนกันจ้าละหวั่น

งานเลี้ยงจะเริ่มในเวลา 1800 มีคาราโอเกะ และไมค์เพียงพอแก่ทุกคนสำหรับช่วง "เวทีนี้เป็นของเรา" ที่จะให้ชาวค่ายทุกหมู่เหล่าได้แสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้

By: เว็บมาสเตอร์โจ้ May 27, 2007 17:41

Message 32:
น่าสนุกแฮะ เสียดายจริงๆ ที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมครับ เพราะติดภารกิจอื่นอยู่ -*-

By: protonema May 27, 2007 18:43

Message 33:
ในที่สุดค่ายเสริมสร้างวิชาการครั้งที่ 3 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2550 ก็มาถึงวันสุดท้ายจนได้ งานการศึกษาจัดงานพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยโต๊ะจีนจากนครปฐมจำนวน 50 โต๊ะ สำหรับน้องค่าย พี่ค่าย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ (ซึ่งเหลือผมกับอ.สุนันทา สองท่านเหมาหนึ่งโต๊ะ)


ลานหินขัดใต้ตึกวิทย์ 3-4

มูลค่าการทำลานหินขัดนี้ หากนับตั้งแต่ออกแบบ และดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อระหว่างปิดเทอมที่ผ่านมานี่เอง เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท (จริงรึเปล่าเนี่ย!?) อ.สุนันทาเล่าให้ชาวค่ายว่าแผนที่จะทำพื้นตรงนี้มีมากกว่า 4 ปีแล้ว ตั้งแต่ราคา 2 ล้านเท่านั้น การที่เรามาจัดโต๊ะจีนในวันปิดค่ายตรงนี้นั้น ก็เพื่อให้ชาว SC ได้เป็นผู้ใช้ลานตรงนี้เป็นเจ้าแรกด้วยนั่นเอง


น้องปุ๋ย 1,2,3,4,5,6,7,8,...

เวลาหกโมงเย็นกว่าๆ ก็เริ่มมีชาวค่ายทยอยกันมาที่จัดงาน ส่วนหนึ่งคงต้องไปอาบน้ำแต่งตัวหลังจากเปียกฝนที่ตกกระหน่ำลงมาขณะที่กำลังเดินกันอยู่ในสวนสมุนไพร ที่เห็นในภาพเป็นน้องค่ายที่มีชื่อโหล (เกือบโหล) คือมีน้องชื่อปุ๋ยกันถึง 10 คน (เหลือ 8 เพราะกลับบ้านไปก่อน 2 คน) บางกลุ่มมีน้องปุ๋ยถึง 3 คน หากจะย้อนเวลากลับไปถึงปีที่น้องๆเหล่านี้เกิดก็จะใกล้กับปีที่ปุ๋ย พรทิพย์ ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลนั่นเอง


เวทีนี้เป็นของเรา

เวทีนี้เป็นของเรา เป็นรายการที่จัดให้ชาวค่ายได้แสดงความคิดเห็นต่อค่าย ความประทับใจ และอื่นๆ ซึ่งเกือบจะไม่ได้จัดแล้วเพราะชาวค่ายต่างเดินไปเดินมา ถ่ายรูปกันเหมือนกับว่าจะไม่ได้เจอกันอีก (อีกสัปดาห์ก็กลับมาเจอกันตอนเปิดเทอมอยู่แล้ว!) ตอนแรกผมก็เฉยๆ แต่พออาหารเสิร์ฟไม่ได้ก็เลยต้องหาทางเอางานพิธีการกลับมาโดยการปิดเพลงซะ

น้องส่วนใหญ่ 90% ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นประทับใจในมิตรภาพที่ได้รับจากค่ายนี้มาก พี่ๆดูแลเอาใจใส่ดี (น้อง 20-30 คน พี่ 15-20 คนต่อกลุ่ม) อีก 10% ประทับใจพี่ ประทับใจค่าย และงานวิชาการต่างๆ


แกงส้ม

ให้ดูภาพอาหารกันนิดนึง โต๊ะจีนนี้ถือว่าอาหารดีใช้ได้ มีกับข้าว 8 อย่าง กับข้าวเกรียบหลากสี (ส้ม ชมพู เหลือง) ตกโต๊ะละ 1000 บาท มีน้ำแข็ง แต่ไม่มีน้ำอัดลมเพราะงบจะบานปลายได้ เลยได้ทานน้ำเปล่าจากม.มหิดล แต่น้องบางกลุ่มก็ไปซื้อน้ำหวานมาทานกันเอง แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยนั่งติดโต๊ะกันสักเท่าไหร่ ถ้าปีหน้าจะเลี้ยงอีกก็อาจจะเปลี่ยนเป็นบุพเฟท์ (หรืออาจจะไม่มีเหมือนกับงาน 2 ครั้งแรกเลยก็ได้) ถ้าค่าย 4 ไม่มีเลี้ยงตอนวันปิดค่าย ก็โทษรุ่นค่าย 3 แล้วกัน เหอๆ


คาราโอเกะ

น้องๆ ไม่ยืนร้องนิ่งๆ ให้ถ่ายรูปง่ายๆ และผมก็ไม่ชอบใช้แฟลช ผลก็เลยออกมาแบบนี้ ส่วนชาวค่ายที่ไม่ได้ร้องเพลงก็เต้นกันซะ ผมต้องตัดสินใจออกจากวงล้อม (โต๊ะอ.สุนันทาที่ผมไปนั่งอยู่กลางงานพอดี)


ปิดค่ายฯ

ในที่สุดโลกก็กลับสู่ภาวะสงบสุขเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงเวลาเกือบสามทุ่ม ตามกำหนดการเป็นการกล่าวปิดค่ายโดยอ.สุนันทา รอบๆตึกวิทย์ก็มีผู้ปกครองมายืนดู และพูดคุยกัน (สงสัยคุยกันว่าตกลงมาเข้าค่ายอะไรกันแน่ เสริมสร้างวิชาการจริงรึเปล่า)


รักน้อง และมาร์ชวิดยา

พี่ๆค่าย ยืนล้อมเป็นวง จับมือต่อกันรอบน้องค่าย ร้องเพลงรักน้อง(แบบเพลงช้า) และมาร์ชวิดยาให้น้องค่าย

และแล้วค่ายเสริมสร้างวิชาการ ครั้งที่ 3 ก็ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ เหมือนอย่างที่น้องประธานค่ายฯว่าไว้ว่าค่ายนี้คงจะเสร็จสมบูรณ์ไปไม่ได้หากปราศจากบุคลากรที่มาจัดค่าย จัดงานวิชาการอย่างเช่นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ หรือขาดพี่ค่ายปี 2-4 และพี่บัณฑิต รวมทั้ง ที่สำคัญที่สุดก็คือน้องค่ายทุกๆคน

พบกันใหม่วันเปิดเทอมครับ

By: Webmaster May 28, 2007 08:09


Message 34:
สนุกดีครับ

แต่ดูเหมือนชาวค่ายจะเหนื่อยและเพลียไปนิด

เลยไม่ค่อยมีปฏิกริยาตอบสนองเท่าที่ควร

ทั้งๆที่ขนาดพยายามพลิกตำราหาสิ่งเร้ามาเร้าแล้ว

ก็ยังไม่มีผล

ทำเอาเสียเซลฟ์ไปเหมือนกัน

แต่มาดีขึ้นหน่อยตรงไคลแมกซ์ของเล็กเชอร์

ที่สามารถดึงให้สนใจกับวิดีโอคลิปฉาว

เอ้ย วิดีโอคลปเส้นเสียงได้

และยังสามารถเรียกน้ำตาสองสามแหมะได้อย่างที่ตั้งใจ

อ.โจ้ครับ ถ้าต้องการใช้เลคเชอร์นี้อีก อยากให้ลดทอนส่วนไหน เพิ่มเติมตรงไหน บอกเลยนะครับ เดี๋ยวจัดให้


By: ระพี May 28, 2007 15:10

Message 35:
ผมจะเสนอให้ได้เกิดอีกครั้งตอนงาน Openhouse 2007 ครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลย ฮุๆ

By: Webmaster May 28, 2007 21:50

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th