Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
ผบ.ทบ.สั่งระดมช่วยน้ำท่วมในทุกด้านบรรเทาทุกข์ประชาชน
ผบ.ทบ.สั่งระดมช่วยน้ำท้วมในทุกด้านบรรเทาทุกข์ประชาชน


จากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ในขณะนี้

แม้ทุกหน่วยงานจะระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในทุกด้าน แต่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมวิกฤต ซึ่ง

ระดับน้ำสูงและท่วมขังเป็นเวลานานก็ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ทั้งที่อยู่อาศัย การใช้

ชีวิตประจำวัน การสัญจร อาหาร รวมถึงความเจ็บป่วย สำหรับการช่วยเหลือของกองทัพบกที่มอบให้หน่วย

ทหารในพื้นที่น้ำท่วมเข้าช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน กำลังทหารได้ใช้ในการ

ขนย้ายสิ่งของหนีน้ำ, การกำจัดเศษวัสดุที่กีดขวางการไหลของน้ำ, การสร้างพนังกั้นน้ำด้วยกระสอบ

ทราย เสาเข็ม อิฐบล๊อก และใช้เครื่องมือทหารช่างสร้างแนวคันดินกั้นน้ำ นอกจากนี้ยังได้ใช้รถยนต์บรรทุก

ขนาดใหญ่และเรือท้องแบนในการ รับ – ส่งประชาชนสัญจรไปมา การแจกจ่ายถุงยังชีพ การผลิตน้ำสะอาด

บริการประชาชนโดยชุดประปาสนาม การปรุงอาหารสดบริการ ๓ มื้อ โดยรถครัวสนาม การใช้กำลังทหาร

เฝ้าและซ่อมแซมพนังกั้นน้ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง, การสนับสนุนเรือขนาด ๙๐ ฟุต ๒

เครื่องยนต์ จำนวน ๑๐ ลำ ในการช่วยผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทย ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกยังคง

กำลังทหาร ๓,๖๐๐ นาย รถยนต์บรรทุก ๒๔๘ คัน เรือท้องแบน ๖๕ ลำ รถน้ำ ๒ คัน และ

เฮลิคอปเตอร์ ๑ ลำ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือจนกว่า

สถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ล่าสุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้หน่วยทหารปรับการ

ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ให้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสัญจรไปมาทั้งทางรถ

และทางเรือ โดยใช้ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ เช่น รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบน และให้ศูนย์บรรเทาสา

ธารณภัยกองทัพบกจัดหาเรือเพิ่มเติม ส่งไปเสริมการสัญจรในพื้นที่ที่ขาดแคลน ขณะเดียวกันให้จัดทหารชุด

ลาดตระเวนทั้งทางรถยนต์ และเรือ เพื่อตรวจสถานการณ์ สร้างความปลอดภัย เยี่ยมเยียนและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับนำวิทยุทรานซิสเตอร์ไปแจกจ่ายให้

ประชาชนได้เปิดวิทยุรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วย รวมถึงให้หน่วยทหารนำเครื่องให้แสงสว่างในเวลากลางคืนที่

ได้รับบริจาคมา และให้จัดหาเพิ่มเติมจากเงินบริจาค เช่น ไฟฉายพร้อมถ่าน, ตะเกียง นำไปแจกจ่ายเพื่อให้

ผู้ประสบภัยได้ใช้ในเวลากลางคืน นอกจากนี้ให้หน่วยทหารจัดชุดแพทย์พร้อมชุดนันทนาการเคลื่อนที่ออก

ให้บริการตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรมนันทนาการปลอบขวัญประชาชนอย่างเต็มที่

ผู้บัญชาการทหารบกยังได้สั่งการให้หน่วยทหารช่างในพื้นที่น้ำท่วมเข้าประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ

ในพื้นที่โดยด่วน เพื่อนำเครื่องมือช่างเข้าขุดลอกคูคลองเปิดทางไหลของน้ำ เร่งลดระดับน้ำท่วม ส่วนการ

ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันให้นำสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น ข้าวสารอาหารแห้งและของจำเป็นอื่นๆ

ออกแจกจ่ายประชาชนเพิ่มเติมให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ และไม่ให้ซ้ำซ้อนกับส่วนราชการอื่น สำหรับพื้นที่อุทกภัย

ที่น้ำได้ลดลงแล้วหน่วยทหารจะเข้าช่วยฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรง

วิถีชีวิตได้เหมือนเดิม

๒๓ กันยายน ๕๔


โดย: oonza oonza_0379@hotmail.com วันที่ 5 ตุลาคม 2554 17:21 น.

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th