Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรอบรมครูรายวิชาโครงงาน ณ โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2553 นี้ผมก็จะกินนอนอยู่ที่โรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรีเลยนะครับ อัพเดทอื่นๆก็คงจะตามมาในภายหลัง

ลิสต์ของกิน
- กาแฟ ชา โอวัลติน ของว่างมื้อแรกเป็นมินิมัฟฟิน 3 แบบ (ซึ่งลองครบทุกแบบ) และคุ๊กกี้ช็อคโกแลต
- อาหารเที่ยงมีข้าว ลาบหมูกับผักสด ผัดผักรวมมิตร ผัดปลาขึ้นช่าย ต้มย้ำทะเล ผัดกระเพราะปลาหมึก และผลไม้สด

รอบๆโรงแรมมีตลาดนัดยามเย็นซึ่งจะได้สำรวจมารายงานให้ทราบต่อไป


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21522By: อ.โจ้ December 16, 2010 13:10

Message 1:
เพื่อเตรียมรับ Asian Community ในอนาคต โรงเรียนในประเทศไทยจึงต้องเป็นเรียนมาตรฐานสากล สมดังสโลแกนต่อไปนี้:

"เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก"

ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนการสอน
2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก [เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]
2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพ

วัตถุประสงค์ โรงเรียนมาตรฐานสากล

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลก
2. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21540By: อ.โจ้ December 16, 2010 15:30

Message 2:
กำหนดการ

ผู้ประชุมออกเดินทางจากสสวท. ไปโรงแรมเคปราชา จ.ชลบุรี
ลงทะเบียนเข้าประชุมที่ห้องประชุมเสม็ด
พิธีเปิด และชี้แจงรายละเอียดการทำหลักสูตรอบรมครู
การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิเพื่อจัดทำเอกสารคู่มือการอบรมครูห้องเรียนพิเศษ

กลุ่มที่ 1 ความรู้เรื่องประเภทโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงาน
กลุ่มที่ 2 แบบฝึกการทำเค้าโครงโครงงาน และตัวอย่างพร้อมเฉลยการวิพากษ์
กลุ่มที่ 3 แบบฝึกเขียนรายงานการทำโครงงาน
กลุ่มที่ 4 แบบตรวจรายงานโครงงาน
กลุ่มที่ 5 การวัดและประเมินผลรายวิชาโครงงาน
กลุ่มที่ 6 การเขียนเอกสารต้นฉบับ (manuscript)

การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิด (หลาย session)

การหารือแนวทางการจัดอบรมรู วิพากษ์แผนการฝึกอบรม
อภิปรายและสรุปมติการประชุม
เดินทางกลับสสวท.


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21552By: อ.โจ้ December 16, 2010 16:41

Message 3:
ร่างตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประมาณมีนาคม-เมษายน 2554) ณ ศูนย์อบรมครูสสวท.

วันที่ 1
เดินทางไปยังศูนย์อบรม
ประชุมคณะทำงาน

วันที่ 2
การบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสนอในรูปแบบห้องเรียนพิเศษตามแนวทางของสสวท.
การบรรยายเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ (แบ่งกลุ่มย่อย)
นำเสนอผลการวิเคราะห์โครงงาน
การลงฐานข้อมูลครูและระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 2
สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัยระดับมัธยมศึกษา
ฝึกปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โครงงาน หาค่าทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
ฝึกปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย/โครงงาน
การคิดหัวข้อโครงงานเพื่อเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ (แบ่งกลุ่มย่อย)
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการทำโครงงาน

วันที่ 3
การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน และวิพากษ์เค้าโครงโครงงานต่อที่ประชุมรวม
การเขียนรายงานโครงงาน และการเขียนต้นฉบับวิจัย (manuscript)
การตรวจและแก้ไขรายงาน
กิจกรรมสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษา และเวทีประกวดโครงงาน

วันที่ 4
การเสวนาเรื่อเล่าประสบการณ์ครูที่ปรึกษาโครงงาน
การวัดผลและประเมินผลรายวิชาโครงงาน เทคนิคการติดตามการทำโครงงานด้วย logbook
อภิปรายสรุปวิธีการจัดการเรียนการสอน
มอบวุฒิบัตรและปิดการประชุม
เดินทางกลับ

แผนการอบรม ในขั้นตอนประชุมเพื่อสร้างแนวทางการอบรมประกอบด้วย:
- หัวข้อ/เวลา
- วัตถุประสงค์
- เนื้อหา
- เทคนิควิธีการอบรม
- การประเมินผลอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21555By: อ.โจ้ December 16, 2010 16:52


Message 4:

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับหลักสูตรอบรมครูเรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดร.พรชัย อินทร์แาย (หัวหน้าสาขาโอลิมปิกวิชาการ)
อ.กัณหา พิริยะกุล (สสวท.)
อ.ธาริดา สริยาภรณ์ (สสวท.)
อ.ไสว ธราภิชาติบุตร (สสวท.)
ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมนักเรียนทุนโครงการพสวท.)
อ.สมพร อัครธีรานนท์ (นักวิชาการอิสระ)
อ.ไพรัตน์ ฮงทอง (รร.สตรีวิทยา)
อ.มนต์ชัย สิทธิจันทร์ (รร.สตรีวิทยา)
อ.ปราโมทย์ น้ำยาง (รร.สตรีวิทยา)
อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ (นักวิชาการอิสระ)
อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์ (รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก)
อ.ปิ่น ช่างทอง (รร.ดัดดรุณี)
อ.สุปรีดา จุฬาวัฒนทล (รร.สตรีวิทยา 2)
อ.ระวีวรรณ ไชยโชค (รร.ศึกษานารี)
นายมิตรชัย คำงอก (สาขาพสวท.และสควค.)
นางวราภรณ์ ต.วัฒนผล (สาขาพสวท.และสควค.)
นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ (สาขาพสวท.และสควค.)
นางสาวคงนิตา เคยนิยม (สาขาโอลิมปิกวิชาการฯ)

ข้อมูลสำคัญ

0700-0830 เวลาอาหารเช้า
1000-1020 เวลาอาหารว่างช่วงเช้า
1200-1300 เวลาอาหารกลางวัน
1440-1500 เวลาอาหารว่างตอนบ่าย
1800-1900 เวลาอาหารเย็น

(ไม่มีรอบดึก!?)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21562By: อ.โจ้ December 16, 2010 17:03

Message 5:
โครงงานวิทยาศาสตร์จากนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษมีเกือบ 700 เรื่องในสามปีที่ผ่านมา ...นั่งอ่านหัวข้อไปเรื่อยๆก็เจออะไรแปลกๆที่น่าสนใจ...เช่น

การศึกษาผลของน้ำที่ได้รับเสียงสวดมนต์ต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียว (ชีววิทยา)

ภาคตัดกรวยพิฆาตยุง (คณิตศาสตร์)

โปรแกรม ขาด ลา มาสาย (คอมพิวเตอร์)

การทำไอศครีมจากมะระ (ชีววิทยา)

เครื่องช็อตยุงกลิ่นกล้วยหอม (ฟิสิกส์)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21570By: อ.โจ้ December 16, 2010 17:32

Message 6:

ประชุมเสร็จ แต่ไม่มีข้าวที่รร.ทาน ต้องขึ้นรถไปทานข้าวอีกโรงแรมนึง ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ เสร็จแล้วก็นั่งรถกลับ

ลิสต์ของกิน: มีอาหารญี่ปุ่นเช่นปลาดิบ ซูชิ, ก๋วยเตี๋ยวเป็ด, ข้าวผัด เนื้อผัดน้ำมันหอย ซี่โครงหมูบาร์บีคิว บาร์บีคิวปลาแซลมอล ปิดท้ายด้วยไอศครีมกะทิ


ที่ประชุมตกลงกันว่า คืนแรกนั้นไม่ต้องประชุมต่อเพราะตามกำหนดการต้องประชุมต่อถึงสามทุ่ม แต่ตกลงกันว่าให้ไปพักผ่อน เพราะบางท่านมาไกลมาก


เขาให้พักผ่อน แต่ผมอยากเดินเที่ยวตลาดนัด (ซึ่งมีทุกวันหน้าโรงแรม)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21595By: อ.โจ้ December 16, 2010 21:39

Message 7:
อาจารย์โจ้คร้าบบบบบ
แล้วผมจะได้อานิสงค์ไปรับการอบรมกะเค้าด้วยได้มั้ยครับ


JENGJENG (Lv 14)
Grand Reader
Exp: 1489By: JENG December 17, 2010 00:30

Message 8:
ไม่ได้ครับ อยู่กันคนละวงกันไม่ใช่เหรอ?

เสนอให้โรงเรียนมหิดลฯ จัดอบรมครูเรื่องการทำโครงงานเองเลย รับรองลูกค้าเพียบ ฮิๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21607By: อ.โจ้ December 17, 2010 08:51

Message 9:
อจ.โจ้ แสดงว่ารักภาคฯ มากเลยใช่ป่ะคะ ขนาดท่านอนยังชูสองนิ้วเลย ชีวะสู้สู้ครับ


NPNP (Lv 18)
The Incubator
Exp: 2855By: NP December 17, 2010 10:13

Message 10:
แปลว่าวันนี้น้ำหนักขึ้นสองกิโลครับ ฮิๆ แต่ภาคชีวะสู้ๆอยู่ในสายเลือด


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21624By: อ.โจ้ December 17, 2010 10:29

Message 11:

ห้องพักระดับ Executive ราคา 1,600 บาทต่อวัน

อาหารเช้าจานแรก

โดนไล่ที่ให้ไปประชุมที่อื่นเพราะจะงานรื่นเริงในห้องนี้

มองจากชั้นลอย เห็นตู้ไอติมตั้งอยู่ scoop เล็ก 50 บาท รวม vat อีก 3.5 บาท ค่าตักไอติม 10% สรุป 54 บาท มีใบกำกับภาษีให้ด้วยหนึ่งใบ

ห้องประชุมชื่อ "ไผ่" แต่ยังไม่มีใครมา

Executive Lounge มีกาแฟขนมกินตลอดวัน

ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มหนึ่งร้อนแรง

ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มที่สองแบบสบายๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21650By: อ.โจ้ December 17, 2010 17:24

Message 12:
มื้อเช้าเป็นอาหารนานาชาติ ที่ได้ทานไปคือขนมปัง ข้าวผัด ขนมปังชุบไข่ทอด ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ ผัดหน่อไม้ฝรั่งกับเบค่อน ซุบเต้าเจี้ยว ไก่ทอดญี่ปุ่น ไข่หวาน น้ำองุ่น

ของว่างเป็นเค้กทรัพเฟิลช็อคโกแลต ผลไม้ และน้ำแอปเปิ้ล

อาหารกลางวันวันนี้

น้ำพริกกะปิ พร้อมผักและปลาทู
ผัดคะน้าหมูกรอบ
ปลาซาบะย่างซีอิ้ว
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงจำแลงกายในรูปของผัดเผ็ดพริกแกงไก่
ต้มข่าไก่
ข้าวสวย
และไอศครีม

ของว่างตอนบ่ายเป็นพายกล้วยหอม และพายนานาผลไม้ กาแฟสด น้ำแอปเปิ้ล


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21656By: อ.โจ้ December 17, 2010 17:31

Message 13:

ต้องไปทานข้าวเย็นที่โรงแรมอื่นเหมือนเดิม วันนี้มีอาหารทะเล แต่ตอนที่ไปถึงก็เหลือแต่ซาก ต้องรอให้ในครัวเอามาเติมให้


ร้านเดิม แต่เปลี่ยนโต๊ะ อาหารพิเศษประจำวันคือพาสต้า สารพัดซอสเลือกได้


กลับจากทานข้าวเย็น ไปเดินตลาดหาร้านราชาหมูทอด แต่ดันไม่ขาย เลยต้องสำรวจตลาดนัดหน้าโรงแรมแทน เลือกสำรวจด้านที่ไม่ได้เดิมเมื่อวันก่อน เห็นไก่ย่างบางตาลที่คงมีสาขาทั่วประเทศอยู่ทางด้านขวาในภาพ


พบร้านลูกชิ้นปิ้ง เก็บตัวอย่างลูกชิ้นมาทาน พบว่าสู้ร้านที่ตลาดนัดศาลายาไม่ได้เลยแม้ว่าราคาเท่ากัน


อีกร้านนึงเป็นลูกชิ้นหมู เก็บตัวอย่างลูกชิ้นเอ็นหมูมาสองไม้ อร่อยดีแม้ไม่จิ้มอะไร (ไม่ได้เก็บตัวอย่างลูกชิ้นยักษ์)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21682By: อ.โจ้ December 17, 2010 22:03

Message 14:
สนใจโครงงานชื่อแปลกๆที่ลงท้ายด้วย "ยุง" ทั้งสองโครงงาน
แล้วสงสัยว่าทำไมผู้เข้าประชุมส่วนมากมาจาก ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.อื่นๆทำไมไม่มา เช่น ร.ร.สามเสนฯ


amara53amara53 (Lv 34)
Webboard Gladiator
Exp: 2347By: amara53 December 18, 2010 17:38

Message 15:
โรงเรียนสตรีวิทย์ทำวารสารชื่อ Science SW (ซึ่งตัวย่อ SW ก็คือสตรีวิทย์) ซึ่งออกมาแล้วสองเล่ม และทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญและให้เป็นงานประจำไปแล้ว

ในวารสารมีบทความต่างๆ และได้เอาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใส่ในวารสารในรูปแบบของรายงานโครงงานที่มีฟอร์แมทแบบเปเปอร์งานวิจัย (เป็นภาษาไทย)

และเนื่องจากมีนโยบายทำให้โรงเรียน อย่างน้อยที่จะนำร่อง 500 โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (worldclass) เพื่อมุ่งสู่การเป็นพลโลก และรับการเกิด Asian Community ในอนาคต (ดังคำขวัญว่า เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) และการนำเอาโครงงานวิทยาศาสตร์มาเขียนเป็นงานแบบเปเปอร์และเป็นภาษาอังกฤษจึงถูกเพิ่มขึ้นมา

ดังนั้นโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงอยากให้แต่ละโรงเรียนในโครงการ (207 โรงเรียน) ที่ให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ก็จะให้ทำวารสารแบบที่สตรีวิทย์ทำด้วย จึงเชิญอาจารย์โรงเรียนสตรีวิทย์ที่เกี่ยวข้องมาเตรียมการอบรมด้วย


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21717By: อ.โจ้ December 18, 2010 22:07

Message 16:
เห็นแต่ชื่อหัวข้อนะครับ อ่านแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเช่นภาคตัดกรวยพิฆาตยุงเนี่ย


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21720By: อ.โจ้ December 18, 2010 22:13

Message 17:
อัพเดทภาพชุดสุดท้าย เพราะตอนนี้กลับมาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องอยู่ต่ออีกสามสี่วัน


ภาพข้างบนมีงานเทศกาลสานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เพราะตอนนี้ศรีราชามีคนญี่ปุ่นมาพักผ่อนอยู่เยอะมาก


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21747By: อ.โจ้ December 19, 2010 20:48

Message 18:
เป็นพระคุณอย่างสูงที่เก็บภาพและกิจกรรมดีๆมาฝาก.....อยากมีความรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ทันตาเห็นเลยคะอาจารย์


By: นทสรวง โพธิพงศา December 27, 2010 12:46

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th