Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

1 like for this topic.

การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน
ที่มา ข่าวเศรษฐกิจ -- พุธที่ 1 ธันวาคม 2553 15:54:48 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตามความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

1. ให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเป็นองค์การมหาชน ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กำหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งให้มีการประเมินความคุ้มค่าของศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อดำเนินการครบ 3 ปี หากพบว่าไม่คุ้มค่าก็ให้ยุบเลิก โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และ ก.พ.ร. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายสำหรับใช้ในการประเมินความคุ้มค่าอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

3. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่ 2 ประเภทบริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือ สหวิทยาการ โดยมีอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการอยู่ระหว่างขั้น 100,000 — 250,000 บาท และอัตราเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ระหว่างขั้น 6,000 — 16,000 บาทต่อเดือน

โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 (เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และให้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่ปรับใหม่ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553--By: เมธา December 3, 2010 19:30

Message 1:
เพิ่งรู้ว่ามีศูนย์ฯ นี้กับเขาด้วย ที่สำคัญริเริ่มจากมหิดล ...และตั้งอยู่ในมหิดล (ที่ไหนเนี่ย???)

http://www.tcels.or.th/default.aspx


By: เมธา December 3, 2010 19:35

Message 2:
ตึกของวิทยาลัยการจัดการอยู่บนถนนวิภาวดีครับอ.ตั้ม จริงๆน่าจะชื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพมากกว่าชีววิทยาศาสตร์ที่ฟังแล้วไม่ค่อนลื่นเท่าไหร่


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 33)
pH Meter
Exp: 21115By: อ.โจ้ December 3, 2010 19:54

Message 3:
น่าจะแปลมาจาก "Bioscience" อะครับ - -
Institute of Molecular Bioscience - สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
หรือจะชื่อวิชา SCID506 Concepts in Molecular Bioscience - หลักชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ น่าจะตรงกับ Biological Science มากกว่า?


HalleyHalley (Lv 69)
Slippery Bench
Exp: 5338By: Halley December 3, 2010 21:14

Message 4:
ชื่อ "ชีววิทยาศาสตร์" ฟังดูแล้วครอบจักรวาลจัง แต่ดูพันธกิจแล้ว เหมือนจะมุ่งไปทางยาหรือสุขภาพ น่าจะตั้งชื่อเป็น ชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ หรืออะไรประมาณนี้ดีกว่า

แต่ที่สำคัญคือองค์กรใหญ่ขนาดนี้ ทำไมเราไม่มีส่วนร่วมเลย นักศึกษามหิดล คนใกล้ตัว ก็คงไม่เคยรู้จักหรือได้ประโยชน์อะไรเลย เสียดายของอะนะ ...พอดีได้ข่าวมติครม. ทาง tv เลยมาหาข้อมูลดู


By: MM December 3, 2010 22:17

Message 5:
ใจเย็นๆ เดี๋ยวเขาคงส่งเทียบเชิญมาเองล่ะครับ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคงความเป็นเลิศให้ประจักษ์แก่สังคมอยู่แล้ว เพื่อมาเป็นแกนในการจัดตั้งองค์กร คงออกมาในรูประดมความคิดมาช่วยกันร่างพ.ร.บ. เพื่อรองรับองค์กรมหาชนนี้ และจะมีผลต่อก็ต่อเมื่อผ่านสภาทั้งสอง และเสนอทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงไม่เร็ววันในอายุของรัฐบาลชุดนี้หรอกครับ มัวแต่ JBC โน่นกับแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 190 แต่ผมไม่ทราบว่าถ้าออกในรูปพระราชกำหนดในการรองรับจะทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็จะง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องผ่านสภาฯ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปให้สภารับรองในอนาคตด้วย


NevasunyaNevasunya (Lv 44)
Ultimate Reader
Exp: 34759By: Nevasunya December 3, 2010 23:06

Message 6:
เงินเดือนเยอะมากกกกกกกกกกกก


By: 111 December 19, 2010 21:05

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th