Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
งานเปิดตัว Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลังจากอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ EdPEx ส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของมหาวิทยาลัยมหิดลต่างจะนำเสนอแนวทางการพัฒนาจากผลการวิเคราะห์ (gap analysis) โดยคณะวิทยาศาสตร์จะนำเสนอเป็นลำดับที่ 6

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น ได้แก่ รศ.นพ.ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ศ.พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ (คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และรศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 32)
Pipette Master
Exp: 20461By: อ.โจ้ November 23, 2010 13:00

Message 1:
ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะครับ :)


ระพีระพี (Lv 47)
Slippery Bench
Exp: 7330By: ระพี November 23, 2010 16:28

Message 2:
เพิ่มภาพตอนคณะวิทย์ฯนำเสนอให้ดูก่อน รายละเอียดมาพรุ่งนี้แล้วกัน

อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 32)
Pipette Master
Exp: 20501By: อ.โจ้ November 23, 2010 23:15

Message 3:
อ.กรองทอง (รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ) เป็นผู้นำเสนอโครงร่างองค์กรของคณะวิทยาสาสตร์ แต่เนื่องจากมีเวลาไม่มาก คือ 15 นาที และฟัง comment อีก 5 นาที ก็เลยเป็นเพียงโดยย่อและเน้นประเด็นสำคัญ

เริ่มจากประวัติความเป็นมาเล็กน้อยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2512

มีวิสัยทัศน์ (vision) คือจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับสากล

มีพันธกิจ (mission) ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล

มีปรัชญาเพื่อผลิตบัณฑิต และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพดี คือภาระหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อนำพาชาติสู่ความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน

มีปณิธานคือให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ค่านิยม (core value) ได้แก่การเป็นผู้นำด้านการวิจัย และเป็นเลิศในการสอน

แล้วก็เรื่องบุคลากรที่เป็นสายวิชาการ 268 คน มีนักเรียนที่ดูแลหลายพันคน ตามโดยโครงสร้างบริหารและถ่ายทอดคำสั่งหรือข้อมูลข่าวสาร ซึ่งตอนหลังได้รับมอบหมายให้ไปคิดวิธีนำเสนอแผนผังเหล่านี้ใหม่ เช่นคณบดีเห็นว่าคณะวิทย์เป็นเครื่องจัมโบ้เจ็ตสี่เครื่องยนต์ใหญ่ยักษ์บินอยู่บนท้องฟ้า ฯลฯ

ประเด็นเรื่องสมรรถนะหลักของคณะวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องวิจัยและการเรียนการสอนอย่างที่เรารู้กัน ตามด้วยกฎระเบียบข้อบังคับเช่นกฎหมายและประกาศต่างๆ

ความท้าทายที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์มีหลายประการเช่นเรื่องหลักสูตร เพราะเป็นผลิตผลหลักอย่างหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ด้านทรัพยากรบุคคลก็เป็นความท้าทายเช่นทำอย่างไรจึงจะรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ ทำอย่างไรการประเมินผลงานจะมีประสิทธิภาพและมีธรรมมาภิบาล หรือทำอย่างไรจึงจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรัก สามัคคี จิตมุ่งบริการ และรักองค์กร

ข้อได้เปรียบของคณะวิทยาศาสตร์คือความยั่งยืนและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลลากรคณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ก็มีเรื่องคู่เทียบเคียง ว่าเราจะเปรียบเทียบตนเองกับใคร การศึกษาศักยภาพของคู่แข่งที่อาจจะเปิดสอนหลักสูตรแบบเดียวกันหรือคล้ายกัน สร้างผลงานวิจัยคล้ายกันเป็นต้น

ผลการวิเคราะห์ช่องว่างหรือ gap analysis ก็ออกมาคล้ายๆกันแทบทุกคณะ คือมีปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลจริงมาวิเคราะห์องค์กร ขาดแผน ขาดเป้า ขาดหมดตาม PDCA cycle ซึ่งมาจาก Plan Do Check Act (ไม่ใช่ Please Don't Check Anything) ขาดตัวชี้วัด ขาดการทำ customer focus อย่างจริงจัง

จริงๆแล้วมีสไลด์อีกเพียบแต่เวลาหมดซะก่อน

ผู้ทรงฯวิพากษ์ว่าขาดรายละเอียดเรื่องการเงิน เรื่องการมุ้งเน้นบุคลากร ขาดตัวชี้วัดด้านอื่นๆ นอกเหนือจากงานวิจัยที่ดีแล้ว ขาดเรื่อง resource optimization ว่าควรทำอะไรตามทรัพยากรที่มี เช่นความคุ้มค้า ความสมดุลของการใช้ทรัพยากร และปิดท้ายว่าเมื่อทราบ gap แล้วทางคณะฯจะหาทางดำเนินการปิดช่องว่างนั้นได้

รวมเวลานำเสนอ 15 นาที เวลาช่วงฟัง comment 4 นาที รวมเวลาที่คณะวิทย์ใช้ทั้งหมด 19 นาที


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 32)
Pipette Master
Exp: 20522By: อ.โจ้ November 24, 2010 07:43

Message 4:

สถิติเวลาที่ใช้ในการนำเสนอและฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรียงลำดับตามเวลารวมทั้งหมด

เวลาที่กำหนดให้คือนำเสนอ 15 นาที และฟังคำแนะนำหรือสอบถาม 5 นาที มีเพียงคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาในการนำเสนอได้พอดี 15 นาที แม้ว่าคณะวิทย์จะโดนเตือนตั้งแต่นาทีที่ 8 แต่อ.กรองทองจับเวลาเองด้วยก็เลยนำเสนอต่อจนครบเวลา

มีเพียงคณะวิทยาสาสตร์ และแพทย์ฯศิริราชฯ ที่ใช้เวลารวมไม่เกิน 20 นาที คณะที่เหลือใช้เกินหมดเลย


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 32)
Pipette Master
Exp: 20525By: อ.โจ้ November 24, 2010 08:50

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th