Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
การฝีกอบรมหลักสูตรผู้เยี่ยมสำรวจ รุ่นที่ 5 (11-13 พ.ย. 2553)


วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 35 ได้กล่าวถึงวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ใช้แนวปฏิบัติ ข้อ 4 กล่าวคือ ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 1) จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 3) ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 4) จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับดำเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดวางระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย (MUQD) มีการบูรณาการมาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติ (TQF) เพื่อการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน (สมศ.) ซึ่งกระบวนการภายในของมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วย หลักการของการตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง พัฒนา ฉะนั้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับคณะได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหารการจัดการเรียนการสอน การศึกษา และกิจการนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอก(สกอ, สมศ.) และคุณภาพการศึกษาภายใน (MUQD) ที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบกับเป็นการสร้างผู้ประเมินคุณภาพด้านการศึกษาภายใน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยโดย กองพัฒนาคุณภาพจึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ รุ่นที่ 5 ขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบทิศทาง นโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพ (MUQD) ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะพร้อมในการทำหน้าที่ ผู้เยี่ยมสำรวจตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) โดยเฉพาะด้านการศึกษาแก่ส่วนงานต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบด้านคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553

06.30 น.
รถรับผู้เข้าอบรมฯ ที่บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี ฝั่งด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

09.00 น.
เดินทางถึงโรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงทะเบียน/รับเอกสาร ห้องหาดทรายแกรน

09.00 - 09.15 น.
เปิดการฝึกอบรม โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

09.15 - 10.30 น.
กิจกรรม “รู้จักเพื่อน” โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10.30 - 12.00 น.
การบรรยาย “ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.
การบรรยาย “บทบาทและหน้าที่ของผู้เยี่ยมสำรวจ” โดย : รองศาสตราจารย์โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะกายภาพบำบัด

14.00 - 15.00 น. การบรรยาย “เทคนิคการเยี่ยมสำรวจ” โดย : รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุขธนะ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรองคณบดีฝ่ายแผนวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ

15.00 - 15.15 น. อาหารว่าง

15.15 - 16.30 น.
การบรรยาย “คุณภาพขององค์ประกอบด้านการศึกษา” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16.30 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00 น. อาหารเย็น

19.00 - 21.00 น. การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นและนำเสนอ
“คุณภาพขององค์ประกอบด้านการศึกษา”

21.00 - 22.00 น. อาหารรอบดึก

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553

07.00 - 08.30 น. อาหารเช้า

08.30 - 12.00 น.
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการอ่าน ตีความ และให้ค่าคะแนนกระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Result) จาก SAR ตัวอย่าง ด้านต่างๆ มาตรฐานด้านการบริหาร มาตรฐานด้านการศึกษา มาตรฐานด้านการวิจัย มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย :
1) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี

12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 - 15.30 น.
ฝึกปฏิบัติ “สถานการณ์จำลองการเยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี เทพวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

15.30 - 15.45 น. อาหารว่าง

16.00 - 17.00 น.
สรุป/อภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็น/ข้อคิดเห็นจากการฝึกปฏิบัติ “สถานการณ์จำลองการเยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) รองศาสตราจารย์สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพร องศ์วรโสภณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

17.00 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 - 19.00 น. อาหารเย็น

19.00 - 21.00 น.
ประสบการณ์กับการพัฒนาคุณภาพ “Do & Don’t พฤติกรรมที่พึงประสงค์/ไม่พึงประสงค์ของผู้เยี่ยมสำรวจ” โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี
2) รองศาสตราจารย์อุษา เล็กอุทัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

21.00 - 22.00 น. อาหารรอบดึก

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553

07.00 - 08.30 น. อาหารเช้า

08.30 - 11.30 น.
การเขียน Feedback Report โดย :
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
2) รองศาสตราจารย์ปรียานุช แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการพัฒนาคุณภาพ

11.30 - 12.00 น. เก็บตกประเด็นด้วย Q&A โดย : ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ

12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน

13.00 น. ออกเดินทางกลับ

15.30 น. เดินทางถึงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

16.30 น. เดินทางถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19478By: อ.โจ้ November 10, 2010 13:52

Message 1:
ภาคเช้าผ่านไป ภาคบ่ายของวันแรกนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ครับ เดี๋ยวต้องปิดคอมฯก่อน


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19555By: อ.โจ้ November 11, 2010 13:08

Message 2:
ตารางแน่นเอี้ยดเลยครับ อ.โจ้


ระพีระพี (Lv 45)
Novice Scorer
Exp: 6946By: ระพี November 11, 2010 14:02

Message 3:
แน่นสุดๆครับ เดี๋ยวคอยดูภาพครับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 31)
Ultimate Webboard Master
Exp: 19571By: อ.โจ้ November 11, 2010 22:01

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th