Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]

1 like for this topic.

ปาฐกถาพิเศษ "การขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย" โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ

ปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดล ครบรอบ 52 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2553 ในหัวข้อ

"การขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย"

โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ (รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2552)

การศึกษาของเยาวชน และจิตสาธารณะ

ปัญหาของความเหลื่อมล้ำในทรรศนะของชาวบ้าน
- ความยากจน
- การเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดี
- การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ
- การแสดงความคิดเห็น
- การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
- การไม่เท่าเทียมด้านกฎหมาย
- การพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน

แต่มีคนจำนวนหนึ่ง ที่ยังมองไม่เห็นถึงความแตกต่างเหล่านี้

เราอาจจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 เกิดเป็นแนวทางการแก้ไขในระยะยาวที่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา และจิตสาธารณะ เป็นการทำให้สังคมดีขึ้นควบคู่ไปกับวิชาการและความรู้อื่นๆ

ระบบการศึกษาของเราขณะนี้ เน้นให้คนอ่านออกเขียนได้ และบวกลบคูณหารเป็น แต่ขาดการสอนให้คนมีทักษะในด้านของความคิดริเริ่มใหม่ๆ

มีผลให้มีผู้นำน้อยคน ที่สามารถคิดนอกกรอบ ละกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม หรือความคิดเห็นใหม่ๆ

นกโดโด้ ได้สูญพันธุ์กว่า 300 ปีมาแล้ว มีคำพูดในภาษาอังกฤษว่า "to go the way of the dodo" หมายถึงกำลังจะหมดไป หรือสูญพันธุ์ไป

โรงเรียนไม้ไผ่ "The School That Wants to Fly" โรงเรียนนำร่อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Development International)

เพื่อพัฒนาเด็กในชนบทให้มีทักษะที่จำเป็น และเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงจัง (สร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์)

ชาวบ้านตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนมีชัยพัฒนา

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ media studio ที่เด็กนักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนอื่นๆ เข้ามาใช้บริการและสถานที่

การมีส่วนร่วมของนักเรียน เช่นร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกครู ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาความดีความชอบครู

โรงเรียนจะปิดเทอมช่วงดำนาและเกี่ยวข้าว แทนการปิดเทอมเหมือนโรงเรียนทั่วไปเพื่อให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชุมชน

มีอาคารอเนกประสงค์แบบ geodesic dome สร้างจากไม้ไผ่ มีพื้นที่ขนาด 710 ตารางเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร

ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนจะใช้เวลาหนึ่งปีในการศึกษาและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ใกล้ทะเล

โรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน และโรงเรียนจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาธิปไตย

หลักสำคัญของโครงการคือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และชุมชน
- คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน
- สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยการฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างธนาคารพัฒนาโรงเรียนและชุมชน (แหล่งเงินกู้)

มีบริษัท/หน่ายงานสนับสนุนเพื่อจัดตั้งธนาคารพัฒนาโรงเรียนและชุมชนผ่านการปลูกต้นไม้ ชาวบ้านช่วยด้านแรงงาน

มี MBA เท้าเปล่า การฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพก่อนกู้

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาระยะต่อไป จะจัดให้มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมครู ปรับปรุงให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนเตรียมครูเพื่อสร้างครูรุ่นใหม่

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนเตรียมครู สถาบันฝึกอบรมครู ศูนย์กลางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อนำผลกำไรมาเป็นงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในระยะยาว เป็นบริษัทธุรกิจเพื่อการศึกษา และพัฒนาชนบทจำกัด

มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีบทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษา ลงไปถึงขั้นประถมศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมมูลนิธีมีชัย วีระไวทยะ (Mechai Viravaidya Foundation)
Website: http://www.mechaifoundation.org
Email: mechai@pda.or.thอ.โจ้อ.โจ้ (Lv 30)
Ultimate Webboard Master
Exp: 18439By: อ.โจ้ October 23, 2010 08:20


Message 1:
ดีครับ อยากเห็นการเริ่มต้นแบบนี้ที่คณะวิทย์ ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการที่ทำอยู่แล้ว


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32488By: Nevasunya October 23, 2010 08:25

Message 2:
โอววววววว อ.โจ้ สุดยอดเลยครับ


ระพีระพี (Lv 44)
Webboard Champion
Exp: 6563By: ระพี October 23, 2010 10:02

Message 3:
แต่ "ขอโทษง่ายกว่าขออนุญาต" ไม่อยู่ในสไลด์


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 30)
Ultimate Webboard Master
Exp: 18450By: อ.โจ้ October 23, 2010 10:33

Message 4:
อ.ระพี ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาอัดเทปไว้ป่ะครับ อยากไปดูย้อนหลังอีก มีแง่คิดดีๆ มาก


NevasunyaNevasunya (Lv 39)
Supreme Champion
Exp: 32497By: Nevasunya October 23, 2010 21:54

Message 5:
จะดีมาก ถ้าสิ่งที่พูด ผู้ฟังได้ยินแล้วไม่เป็นเพียงลมผ่านหู ยังไงผมขอด้วยครับ ท่าน Nevasunya อยากได้ครับ


soulsleeplysoulsleeply (Lv 7)
New Member
Exp: 376By: soulsleeply October 24, 2010 19:23

Message 6:
ได้ข้อคิดดีดี เยอะเลยค่ะ ฟังแล้วเจ็บอยู่ลึกๆ แต่มันเป็นความจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน


ZaiiYoZaiiYo (Lv 28)
New Member
Exp: 1090By: ZaiiYo October 26, 2010 10:43

Message 7:
ขอกด like ด้วยคนครับ


PYPY (Lv 24)
Colorful Agarose
Exp: 4567By: PY October 26, 2010 23:12

Message 8:
ขอปรบมือให้ดังๆ


By: October 27, 2010 01:24

Message 9:
ได้ฟังคุณมีชัยแค่ครึ่งเดียวแต่ต้องยอมรับเลยว่า คุณมีชัยเป็นคนที่มี Vision จริงๆ เป็นคนๆเดียวในเมืองไทยที่ผมว่ามี vision ที่สสุดแล้ว ตั้งแต่เรื่องการคุมกำเนิด แต่ใช้ชื่อการวางแผนครอบครัว และอื่นๆอีกมากมาย
เป้นคนที่ไม่ใช่คน Aussie คนแรกที่ได้รับ Honorary Doctorate of Laws from the University of Melbourne in 1993 และอื่นๆอีกมากมาย
กด Like ให้เช่นกันครับ


PP-NewPP-New (Lv 93)
pH Meter
Exp: 6468By: PP-New October 27, 2010 06:47

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th