Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
สัมมนาวิชาการ เรื่องประเด็นปัญหาและทิศทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (3-4 ก.ค. 2553)

การประชุมของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาและการบริหารจัดการสารเคมี (Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals: ETM) กลับมาอีกครั้ง แม้ว่าจะเลื่อนมาจากวันที่ 19 มิ.ย. 2553 ไปเป็นวันที่ 3-4 ก.ค. 2553 ก็ตามที ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เช่นเดิม

Website: http://www.etm.sc.mahidol.ac.th
Email: scestm@diamond.mahidol.ac.th

หัวข้อสัมมนาในปีนี้จะเป็นเรื่องประเด็นปัญหา และทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในอนาคต

วันเสาร์มีพิธิเปิด และประชุมโต๊ะกลมเรื่องมาบตาพุด ตอนบ่ายประชุมเรื่องบทบาทของศูนย์ฯ ตอนบ่ายและเย็นเป็นการนำเสนอผลการวิจัย การเสนอข่าง และกิจกรรมกลุ่มย่อย ปิดท้ายด้วยรับประทานอาหารเย็น (ในร่างกำหนดการไม่มีเรื่องการแสดง!? -- ดูตัวอย่างของปีที่แล้วได้ที่กระทู้ 1250)

วันอาทิตย์มีการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อย ชมโปสเตอร์งานวิจัย และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลต่างๆ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 18)
Grand Poster
Exp: 8491By: อ.โจ้ May 31, 2010 14:46

Message 1:
อจ. โจ้ พี่ขอเพิ่มเติมข้อมูลที่เพิ่งได้มาหน่อยนะค๊ะ ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องอยากให้มีการแสดงในวันเสาร์ที่ 4 ค่ะ (ไม่รู้มาจากกลุ่มไหน) วันที่ 9 มิย. นี้ พี่ส่ง น้องปอนด์กับน้องตอง ไปประชุมเรื่องการทำกิจกรรม ที่ตึก K ชั้น 5 ห้อง K516 ค่ะ เราร่วมกับ toxico เหมือนเดิม แต่รูปแบบต้องรอรายงานจากผู้เข้าร่วมประชุมนะค๊ะ อจ.โจ้คงได้ขึ้นร้องเพลงเหมือนปีที่แล้วแน่นอน แต่ปีนี้ขอเพลงแนวสนุกหน่อยนะ ปีที่แล้วมันซึ้งเกินไปค่ะ


NPNP (Lv 6)
New Member
Exp: 377By: NP June 7, 2010 19:19

Message 2:
ตอนนี้ขึ้นร้องเพลงได้แต่แนวเศร้าครับ (ไม่เกี่ยวกับห้องสมุดโดนเผาแต่อย่างใด)


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 20)
Grand Poster
Exp: 9513By: อ.โจ้ June 7, 2010 21:14

Message 3:
ล่าสุดสัมมนาวิชาการนี้ลดเวลาเหลือแค่วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 2553 เพียงวันเดียว แต่ยาวไปจนถึงตอนค่ำ ...ไม่แน่ใจว่าจะกลับไปทันดูสแตนด์เชียร์ SC ที่ศาลายาหรือไม่...

กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประเด็นปัญหาและทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในอนาคต

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กำหนดการ

ลงทะเบียน

พิธีเปิดโดยดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวรายงานโดยรศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี

ชมมัลติมีเดียแนะนำศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา และการบริหารจัดการสารเคมี

การประชุมโต๊ะกลมเรื่องประเด็นปัญหา และทิศทางการพัฒนานิคมอุตสาหรกรรมมาบตาพุดในอนาคต ดำเนินรายการโดยศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ผู้ร่วมเสวนาได้แก่
- รศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
- รศ.ดร.สุทิน อยู่สุข นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
- ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
- นางสุปราณี จงดีไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย
- รศ.ดร.สุชาตา ชินะจิตร อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา (TBA)
- ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม (TBA)

เสวนาพิเศษเรื่องมุมมองจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เกี่ยวกับปัญหามลพิษในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้ร่วมเสวนาได้แก่
- ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์ (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)
- ดร.นุชนาถ รังคดิลก (สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์/สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์)
- รศ.ดร.ประหวยัด โภคฐิติยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ดร.สุวิสา มหาสันทนะ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
- ดร.อภิญญา นวคุณ (คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

กิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา เรื่องการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ บริเวณณมาบตาพุด

ชมโปสเตอร์ และตัดสินโปสเตอร์ โดยมีกรรมการดังนี้

คณะกรรมการจากคณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ
- รศ.ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
- ผศ.ดร.อรทัย อร่ามพงษ์พันธ์
- ดร.พหล โกสิยะจินดา
- ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
- ดร.เมธา มีแต้ม

คณะกรรมการจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์
- ดร.ประสาท กิตตะคุปต์
- ดร.มยุรี เฟื่องทอง
- ดร.มนทกานติ์ จิตต์แจ้ง
- ดร.อภิญญา เทียนธนะวัฒน์
- ดร.ปิยจิตร วัชรศิษย์
- ดร.พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์

คณะกรรมการจากหน่อยงานอื่นๆ
- ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร.สุพพัต ควรพงษากุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผศ.ดร.สุวรรณา ภาณุตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผศ.ดร. วีระ วงศ์คำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดร.พิชญา มังกรอัศวกุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอกิจกรรมกลุ่มย่อยของนักศึกษา

รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสันทนาการ มอบรางวัลการประกวดโปสเตอร์ผลงานวิจัย และกิจกรรมกลุ่มย่อยนักศึกษา

เดินทางกลับ


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 22)
Grand Poster
Exp: 11653By: อ.โจ้ June 30, 2010 06:48

Message 4:

อัพเดทภาพหมู่ให้ใหม่ก่อนหนึ่งรูป ภาพกิจกรรมอื่นๆจะตามมาภายหลัง

คนที่อยู่ถึงตอนแจกรางวัลช่วยอัพเดทรางวัลที่พวกเราได้รับกันด้วย


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 23)
Grand Poster
Exp: 11979By: อ.โจ้ July 4, 2010 00:47

Message 5:
ดีใจที่ได้เห็นอาจารย์กลับมาทันครับ :)


HalleyHalley (Lv 41)
Alpha Member
Exp: 2484By: Halley July 4, 2010 00:57

Message 6:
โดดมานะนั่น


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 23)
Grand Poster
Exp: 11996By: อ.โจ้ July 4, 2010 01:05

Message 7:
เพิ่มภาพอีกเกือบสามโหล
อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 23)
Grand Poster
Exp: 12026By: อ.โจ้ July 4, 2010 07:00

Message 8:
เกณฑ์การประกวดโปสเตอร์ แบ่งออกเป็นประเภทผลงานวิจัยดีเด่น มีหัวข้อที่ประเมินดังนี้ (แต่ละข้อมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 5 คะแนน)
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีความชัดเจน
2. ระเบียบวิธีวิจัยมีความชัดเจน
3. เนื้อหางานวิจัยเน้นความคิดใหม่
4. ความสำคัญของผลงานวิจัย
5. ผลงานวิจัยสามารถนำไปประยุกติ์ใช้ได้

ประเภทการนำเสนอดีเด่น (ข้อละ 5 คะแนน)
1. รูปแบบการนำเสนอ (ตัวหนังสืออ่านง่าย พิมพ์ถูกต้อง วิธีจัดเรียงลำดับหัวข้อย่อยถูกต้อง)
2. การนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นสากลและตรงกับวัตถุประสงค์
3. มีทักษะในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาได้ถูกต้อง
4. สามารถตอบคำถามได้

แต่ละโปสเตอร์มีผู้ประเมินสองท่าน หากนักศึกษาไม่อยู่ที่โปสเตอร์จะไม่ได้รับการประเมินเลย


อ.โจ้อ.โจ้ (Lv 23)
Grand Poster
Exp: 12067By: อ.โจ้ July 5, 2010 06:45

Message 9:
ขอบคุณครับอ.โจ้ที่ลงเรื่องดีของภาคฯ ให้หลายๆคนนได้รับทราบกัน


PPPP (Lv 21)
Empirical Scholar
Exp: 2210By: PP July 5, 2010 18:15

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th