Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่ออาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ในโครงการหนึ่งน้ำใจล้านคำขอบคุณ ๓

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ในการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยแบบครบวงจร แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีจุดเด่น คือ ศูนย์รักษาโรคซับซ้อน (Tertiary Center) ที่มีประสิทธิภาพ ที่โรงพยาบาลทั่ว ๆไป ส่งต่อเพื่อปรึกษาหรือวินิจฉัยโรคแล้วส่งกลับไปยังสถานพยาบาลเดิม แต่ถ้าสถานพยาบาลเดิมไม่สามารถรักษาได้ ผู้ป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาที่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ นอกจากนี้ก็มีศูนย์รักษาโรคชั้นเลิศ (Excellent Center) เป็นศูนย์รักษาครบถ้วนทุกโรค ซึ่งภายในศูนย์ก็จะมีศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยด้วย อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นอาคารที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมี
วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก่
1. ด้านการบริการ โดยให้บริการรักษาทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร
2. ด้านการศึกษา เป็นศูนย์การเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และศึกษาทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ โดยเน้นการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบถ้วนทุกสาขา
3. ด้านการวิจัย เปิดให้เป็นศูนย์วิจัยเพื่อทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นการดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต
4. การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นศูนย์รวบรวมพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับการแพทย์และโภชนาการ โครงการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งซึ่งสนองพระราชดำริ ได้แก่ สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเน้นการพัฒนาระดับสติปัญญา IQ ( Intelligence Quotient ) คือ ความสามารถทางสติปัญญา, EQ ( Emotional Quotient ) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมีความสุขและ MQ (Moral Oral Quotient) คือ ความฉลาดทางจริยธรรมหรือศีลธรรม เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม และอีกด้านหนึ่งของอายุ คือ สถาบันผู้สูงอายุ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต

ร่วมบริจาคได้ที่...

มูลนิธิรามาธิบดี ถ.พระรามที่หก (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี)

เว็บไซต์ http://www.ramafoundation.or.th/donation/index.php

ร่วมกันทำบุญเยอะๆนะครับ


PYPY (Lv 15)
Colorful Agarose
Exp: 2771By: PY May 3, 2010 00:14

Message 1:
มูลนิธิรามาธิบดีครูทำเป็นประจำเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ PY ทำแล้วเป็นสุขใจดี ขออนุโมทนาในกุศลจิตสำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำกุศล (จัดอยู่ในประเภทวิหารทาน) ยังมีอีกที่ซึ่งเป็นของมหิดลเช่นกัน คือ "ศิริราชมูลนิธิ" เพื่อสมทบทุนสร้าง "สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช" (โครงการ Siriraj Medical Hub เดิม) เพื่อความเป็นเลิศทางแพทย์ศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

http://www.si.mahidol.ac.th/th/hotnews_detail.asp?hn_id=429


NevasunyaNevasunya (Lv 23)
Supreme Champion
Exp: 26567By: Nevasunya May 3, 2010 00:36

Message 2:
ยิ่งให้ ยิ่งได้จริงๆครับ อ. อันนี้เจอกับตัวเองมาแล้วครับ


PYPY (Lv 15)
Colorful Agarose
Exp: 2778By: PY May 4, 2010 00:00

Message 3:
การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กุศลจะแรง ทำไปเท่าไหร่จะกลับคืนมาทั้งหมดแถมมากกว่าเดิม ครูก็เจอมาแล้วจนถือเป็นเรื่องปกติ การให้ไม่ต้องมาก ตามสะดวก ตามกำลังของตนโดยไม่ให้ตนเองเดือดร้อน


NevasunyaNevasunya (Lv 23)
Supreme Champion
Exp: 26591By: Nevasunya May 4, 2010 05:05

Message 4:
ช่วยๆกันนะครับ


PYPY (Lv 15)
Colorful Agarose
Exp: 2786By: PY May 6, 2010 11:59

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th