ยินดีต้อนรับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภูมิปัญญาของแผ่นดิน

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวและกิจกรรม
งานวิจัย
ห้องปฏิบัติการ
ผลงานตีพิมพ์
รางวัลเกียรติคุณ
หลักสูตรการศึกษา
เรียนออนไลน์
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บริการ
ร้านหนังสือ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
หน้าแรกแบบใหม่
หน้าแรก | คณะวิทยาศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | คำถามทั่วไป | สมาชิก | English

เว็บบอร์ดภาควิชาชีววิทยา
ค้นหา:
[ดูหัวข้อกระทู้] [กระทู้สมัยนิยม] [ตั้งกระทู้ใหม่] [ตอบกระทู้]

กระทู้นี้ได้ 2 อนุโมทนาแล้ว

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนด วัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ดังนี้

1. กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3 ครั้ง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะต้องฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง หากขาดการฝึกซ้อมครั้งหนึ่งครั้งใด มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพิธี เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น อนึ่ง ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มาฝึกซ้อมใหญ่แต่งกายเช่นเดียวกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

2. การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 (ฝึกซ้อมย่อย)

• คณะ / สถาบัน / วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อม และทำการฝึกซ้อมบัณฑิตในสังกัด โดยคณะกรรมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่คณะ/ สถาบัน / วิทยาลัย หรือหน่วยงานเป็นผู้แต่งตั้ง

• พระภิกษุ และสามเณร ขอให้ไปฝึกซ้อมย่อย (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3. การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยกำหนดสถานที่ฝึกซ้อมไว้ ดังนี้

• สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ และห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช

• หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา

• ห้อง 6450 ชั้น 4 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา

4. การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่) วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย) และครั้งที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่) สามารถดูได้ที่ Website http://www.mahidol.ac.th/muthai ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ที่มา: http://egraduation.mahidol.ac.th/index.phpPYPY (Lv 14)
Colorful Agarose
Exp: 2525By: PY April 17, 2010 18:46

ข้อความที่ 1:
ฝึกเดิน ฝึกเอางาน ให้ดีๆ

ไม่งั้นระวังเจอ "ชุดใหญ่" 555555+


ʎǝllɐɥʎǝllɐɥ (Lv 62)
Webboard Novice
Exp: 5405By: ʎǝllɐɥ April 18, 2010 00:14

ข้อความที่ 2:By: May 27, 2010 16:20

ข้อความที่ 3:
update ตารางการซ้อมแล้วนะครับ


By: June 4, 2010 11:56

ข้อความที่ 4:
สามารตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้แล้วนะครับ

http://egraduation.mahidol.ac.th/index.php


PYPY (Lv 19)
Colorful Agarose
Exp: 3351By: PY June 21, 2010 22:36

ข้อความที่ 5:

เกีรตินิยมอันดับ 1
1. ณัญญา โชติวรรณ 2. ทักษอร ภุมมะกสิกร
3. พลกฤษณ์ ยี่สิ้น 4. วรพินท์ ชินฉลองพร
5. อรุณา ประสพธรรม

เกียรตินิยมอันดับ 2
1. รุจิรา ตระกูลยิ่งเจริญ 2. วิชญพงศ์ แสงสวัสดิ์

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
1. กษิดิศ รัตนวงศ์ 2. กิตติศักดิ์ เลิศวงศ์วิศาล
3. ขนิษฐา วิมลประภาพร 4. ชญาภา แม่นศรแผลง
5. ฌาณกุล สิงห์งาม 6. ณรงค์ฤทธ์ ดีสุด
7. ณีรนุช กังวานไพเราะ 8. ดุลยฤทธิ์ จินดาพันธุ์
9. ทศพล ลิ้มเจริญสุข 10. ธนวัฒน์ สิริเจริญธนพันธุ์
11. ธนัชพร พูลสุขโข 12. ธิติ เพียรโคตร
13. นงนุช เวียงคำ 14. นพนันท์ รุ่งศรี
15. นภสร โต๋ววากุล 16. นิธิภา ขวัญสมบูรณ์
17. นิลตรา ไชยณรงค์ 18. นุสสรา พุทธพรทิพย์
19. ปทิตตา ธรรมเจริญ 20. ปัฐมาภรณ์ ชื่นแพ
21. ปัทมาพร เพ็ชรวิจิตร 22. ปิยากร เตชะวนิช
23. พัชราภรณ์ ตั้งมานะกิจ 24. พิชญา ฐิติวณิชภิวงศ์
25. พีรวิทย์ อินทร์ศวร 26. ภัทรวดี จูมดอก
27. ภาสกร กัณหเนตร์ 28. มัณฑนา อับดุลเลาะฟากียะห์
29. รุสนา อุสมา 30. ลาวัณย์ พลังวิทย์วัฒนา
31. วรนุช บุนนาค 32. วรัญญา ทองสอน
33. ศิรินาถ อำไพพันธ์ 34. ศิริพร พวงพรม
35. สมศักดิ์ แสงพระจันทร์ 36. สุดารัตน์ นุชวงษ์
37. สุพัตรา กล้าหาญ 38. อโณทัย ทำมาพร
39. อมรพร คุณะพันธ์ 40. อรุณรัตน์ พุทธจรรยา
41. อัษฎางค์ บุญมี 42. อาอีซะห์ ดาโอะ
43. อิศราพงษ์ แคนทอง 44. เอกราช ปานอําพันธ์


PYPY (Lv 19)
Colorful Agarose
Exp: 3354By: PY June 21, 2010 22:44

ข้อความที่ 6:
การจองภาพถ่ายรับปริญญา

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับจองภาพถ่ายปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 (วันซ้อมย่อย) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

1. บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ด้านหลังห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช และด้านหลังห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

2. บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1 อาหาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 08.00 – 13.00 น.

3. บริเวณหน้าห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน ตั้งแต่ 08.00 – 13.00 น.

4. บริเวณลานกิจกรรม ชั้นล่าง อาคารวิทยาลัยนานาชาติ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ขอให้บัณฑิตเตรียมค่าใช้จ่ายในการสั่งจองภาพถ่ายบัณฑิต จำนวน 1,200 – 2,500 บาท (ตามราคาใบสั่งจองภาพที่ทางบริษัทแจ้ง) สอบถามรายละเอียด: งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2849-6162 โทรสาร 0-2849-6166


PYPY (Lv 19)
Colorful Agarose
Exp: 3359By: PY June 21, 2010 22:47

ข้อความที่ 7:
ไม่ได้เริ่มที่หลักสูตรพิสิฐวิธานก่อนฤา?


HalleyHalley (Lv 33)
Alpha Member
Exp: 1922By: Halley June 21, 2010 22:53

ข้อความที่ 8:
อันนี้อาจไม่ใช่ลำดับรับจริงมั้งครับ


PYPY (Lv 19)
Colorful Agarose
Exp: 3372By: PY June 22, 2010 08:09

ข้อความที่ 9:
ฮ่า ๆ

"ชุดใหญ่"


นางในนางใน (Lv 25)
Advance Reader
Exp: 1395By: นางใน June 22, 2010 08:14

ข้อความที่ 10:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลจ้า เทม


ooddaoodda (Lv 10)
pH Meter
Exp: 961By: oodda June 22, 2010 16:31

ข้อความที่ 11:
คร๊าฟ


u5205253u5205253 (Lv 1)
New Member
Exp: 12By: u5205253 June 23, 2010 12:22

[Back to top...]
ตอบกระทู้
 
ข้อความ:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
ชื่อ:
อีเมล์:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-201-5250 แฟกซ์. 02-354-7161
เว็บมาสเตอร์ scnop@mahidol.ac.th