Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Examination) นักเรียนทุนฯ คณะวิทยาศาสตร์

Detail: โครงการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นและมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะหากบัณฑิตระดับปริญญาตรีต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำเป็นต้องใช้ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ผลการสอบ TOEFL ในการสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งในสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นักศึกษาในโครงการทุนศรีตรังทอง พสวท. สวทช. และทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีแนวโน้มหรือจำเป็นต้องศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอก งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Examination) ขึ้นสำหรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 โดยที่ผลการสอบที่นักศึกษาทุนฯ จะได้ครั้งนี้เป็นผลการสอบจริง และหากผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดก็สามารถใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประสบการณ์ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Examination) ซึ่งใกล้เคียงกับการสอบ TOEFL
2. เพื่อให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทราบถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และทำให้ทราบว่าจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอีกเพียงใด
3. นักศึกษาที่ผ่านโครงการนี้และมีผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้คะแนนสอบในการสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้

วันที่ดำเนินโครงการ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 2 – 4
(นักศึกษาโครงการพสวท. ศรีตรังทอง สวทช. และทุนเรียนดีฯ) ประมาณ 150 คน


ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ดำเนินการร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านประสบการณ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ใกล้เคียงกับการสอบระดับ TOEFL และผู้ที่มีผลการสอบที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้ในการสมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษาได้ทันที

กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2552
นักศึกษาทุนฯ ลงทะเบียนสอบ โดยลงชื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนฯ ประจำภาควิชา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
งานการศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้สอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบ
ที่งานการศึกษา และหน้าห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์
ผู้สอบรับบัตรสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (บฑ.12)
ที่งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552
ดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ที่ห้อง L-01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์


ขั้นตอนก่อนเข้าห้องสอบ

1. ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือสิ่งของมีค่าใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (บฑ.12) คู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ

2. ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องทราบเลขที่นั่งสอบ (Seat No.) และห้องสอบ (Testing Room) ของตัวเอง และควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 08.45 น.

3. 08.45 น. เข้าห้องสอบ โดยแบ่งเป็น 2 แถว ดังนี้
แถวที่ 1 สำหรับผู้เข้าสอบที่จำเป็นต้องฝากของ (ทางคณะกรรมการผู้คุมสอบจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน หากเกิดสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
แถวที่ 2 สำหรับผู้เข้าสอบที่ไม่ต้องฝากของ
ทั้ง 2 แถวมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างละเอียด เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ให้นั่งตามเลขที่นั่งสอบของตนเอง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามกรรมการคุมสอบได้ทุกท่าน

4. 09.00 น. ผู้เข้าสอบเริ่มทำการสอบ

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ห้าม อัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรืออุปกรณ์อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น

2. ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ทำข้อสอบ

3. ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลา หากมาช้ากว่าเวลากำหนด 30 นาที กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. แต่งกายนักศึกษาตามระเบียบ และควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศ

5. ห้ามดึงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้สมัครสอบอีกเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ฝ่าฝืนระเบียบ

By: อ.โจ้ September 8, 2009 18:29

Message 1:
ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวก่อนสอบให้พร้อม อย่าให้เสียนะครับ

By: อ.โจ้ September 8, 2009 18:29

Message 2:
ว้ากกกกกกกกกกกกกกกก

ว่าแต่....อ.โจ้ครับ มันสอบฟรีใช่มั้ยครับ

โดย: raccoon วันที่ 8 กันยายน 2552 19:49 น.

Message 3:
อ.มีสอบเรื่องอะไรบ้างอะครับ - -"

จะได้เตรียมตัวได้ถูก T T

โดย: Hihahiha วันที่ 8 กันยายน 2552 19:58 น.

Message 4:
จากประสบการณ์ที่เคยสอบ TOFEL ITP ของมหิดล...(ตอนจะสอบเข้าป.เอก)

TOFEL ITP เป็นข้อสอบ TOFEL Paper based ข้อสอบเก่า ที่มหิดลซื้อมาและใช้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน เค้าจะให้ไล่ทำไปทีละส่วนๆ โดยห้ามย้อนกลับไปทำส่วนที่ผ่านมาแล้ว (แต่จริงๆ ก็ได้แหละ...ถ้าแอบทำ คริคริ)

จำลำดับไม่ได้แล้ว แต่พอจำได้ว่ามีอะไรบ้าง
ส่วนที่เป็น Listening ก็...ฟังจากเทป แล้วตอบคำถามในกระดาษคำถาม ซึ่งก็คล้ายๆ กับการสอบ Listening ในวิชาภาษาอังกฤษ แต่จะยากกว่า และเยอะกว่า
Listening จะแบ่งออกเป็นแบบการสนทนาสั้้นๆ (คุยโต้ตอบกันไม่กี่ประโยค) แล้วถามรายละเอียดที่คุยกัน หรือยากกว่านั้นคือให้เราวิเคราะห์ต่อจากที่ได้ยินมา
เช่น...

A: ปะ ไปกินข้าวกัน
B: ม่ายอะ ชั้นไปมาแล้ว เธอลองไปถาม C ดูซี่

คำถาม: A ถามเพื่อ?
ก. หาเพื่อนไปกินข้าว
ข. อยากรู้ว่า B ไปกินข้าวกี่โมง
ค. อยากรู้ว่า B ไปกินข้าวกับใครมั่ง
ง. C จะไปกินข้าวด้วยกันมั้ย

นอกจากนี้ก็จะมีประเภทที่ให้ฟังการสนทนาแบบยาวๆ กับการบรรยายแบบยาวๆ แล้วถามจับใจความ (ผมว่าอย่างหลังง่ายกว่า)

อีกส่วนหนึ่งก็เป็น Reading ซึ่งสำหรับคนที่เคยทำข้อสอบเก่ามาบ้าง ก็คงจะคุ้นเคยกับแนวของมัน
ที่น่าขันคือ Reading ที่เค้าเอามาออกให้ผมสอบ มีอยู่เรื่องนึงพูดเกี่ยวกับ Archaeopteryx ด้วย บางคำถามก็ตอบได้โดยไม่ต้องไปหาคำตอบจากเนื้อเรื่อง

และสุดท้ายคือไวยากรณ์...อันนี้ก็มีง่ายบ้าง ยากบ้างสลับกันไป (แต่ส่วนใหญ่จะยาก...สำหรับผมนะ) และส่วนใหญ่ก็เป็น Error detection

คำแนะนำคือให้ไปทำข้อสอบ TOFEL pBT ปีเก่าๆ อะครับ แล้วก็ฝึกฟังกันให้ดีๆ ทวนไวยากรณ์มาด้วย

By: Halley September 8, 2009 20:38

Message 5:
เด็กไม่ทุน นั่งตาปริบๆBy: SONARTA September 8, 2009 22:33

Message 6:
นักศึกษาทุนแต่ละคนจะมีเงินสนับสนุนในลักษณะนี้ครับ อย่างพสวท.นี้ชัดเจน แต่ทุนอื่นๆผมไม่ทราบรายละเอียด แต่งานนี้ถ้าสอบทุกคนตามแผนเราก็เหมาจ่ายครับ ผมไม่อยากบอกตัวเลขที่เป็นเงินเพราะไม่รู้ว่าบอกได้หรือเปล่า เอาเป็นว่าหลายตังค์อยู่

ดังนั้นก็เตรียมตัวกันนิดนึงนะครับ ภาษีประชาชนทั้งนั้น

สอบอะไรบ้างผมไม่ทราบครับ ไม่เคยสอบของบัณฑิต แต่พี่ๆแถวนี้คงรู้ดี บางคนสอบหลายรอบอยู่

By: อ.โจ้ September 8, 2009 22:38

Message 7:
ขอบคุณครับ

By: September 8, 2009 23:09

Message 8:
ดีนะที่ผ่านมาแล้ว หึหึ

By: SM September 8, 2009 23:58

Message 9:
ได้ข่าวว่าบัณฑิตวิทยาลัยมีโปรโมชันพิเศษ ให้นักศึกษาป.ตรีที่เกรดถึงสอบภาษาอังกฤษฟรี ไม่ทราบรายละเอียด ถ้าเจอแหล่งอ้างอิงจะนำมาบอกอีกทีครับ

By: อ.โจ้ September 9, 2009 09:17

Message 10:
สำหรับโครงการที่จัดให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษ คณะวิทย์ (พสวท. ศรีตรังทอง สวทช. ทุนเรียนดีฯ) นั้นสอบ ฟรี คณะวิทย์จะใช้งบพัฒนานักศึกษาทุนฯมาออกค่าใช้จ่ายให้ นศ.ทุนฯแค่ลงชื่อและเตรียมตัวมาสอบก็พอค่ะ

ส่วนนศ.ปี 4 ที่เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75 บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการให้สอบได้ฟรีเช่นกัน ซึ่งคณะวิทย์จะจัดให้นศ.กลุ่มนี้ได้สอบพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 52 เช่นกันค่ะ


By: อ.นฤมล September 9, 2009 09:39

Message 11:
ค่าใช้จ่าย คำนวณคร่าวๆ ก็คนละพันนึงอะครับ ^^

By: Halley September 9, 2009 13:05

Message 12:
เราปี 3 ก็รออีกปีละกันงั่มๆ

By: JUNIOR September 9, 2009 13:21

Message 13:
ปี 2+3+4 ที่เป็นนศ.ทุนฯ ได้สอบวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 52 นี้ด้วยกันค่ะ

ส่วนปี 3 ที่ไม่ใช่นศ.ทุนฯ แต่เรียนดีเกิน 2.75 ก็มีสิทธิ์สอบฟรีปีหน้าค่ะ มีเวลาเตรียมตัวอีก ดีออก

By: อ.นฤมล September 10, 2009 11:08

Message 14:
ขอบคุณค่ะ อย่างน้อยก็เป็นการทดสอบอย่างจริงจัง... ฮ่าๆๆๆ

แต่คะแนนนี่สิ...กลัววววว

By: apa September 11, 2009 08:36

Message 15:
สามารถสอบฟรี แสดงว่าไม่สอบก็ได้อะจิ

ครับ -0-


By: Hihahiha September 12, 2009 10:35

Message 16:
พยายามจัดให้แล้ว ด้วยความหวังดีที่คิดว่าจะช่วยลูกศิษย์ให้พัฒนาตนได้ โดยเฉพาะนักศึกษาทุนฯ ที่มักบ่นว่าไม่เห็นมีอะไรพิเศษให้เขาเลย ...
ถ้าไม่สอบ อาจารย์ก็คง ...

By: อ.นฤมล September 12, 2009 13:45

Message 17:
ส่วนนศ.ปี 4 ที่เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75 และอยากสอบจะต้องลงทะเบียนอย่างไรครับ ผมกำลังบังคับให้นศ. ไปสอบ

By: อ.เมธา September 12, 2009 13:59

Message 18:
สำหรับนศ.ปี 4 ที่เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75 และอยากสอบ ทางงานการศึกษาจะให้ลงชื่อกับอาจารย์ที่ปรึกษานศ.ทุนฯ ประจำภาควิชา พร้อมกันเลยค่ะ ในช่วงวันที่ 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 52 (เปิดเทอมสอง)

แต่ตอนนี้บอกให้นักศึกษาเตรียมตัวฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกทำโจทย์แกรมม่า ไปก่อนได้เลยค่ะ

By: อ.นฤมล September 12, 2009 15:17

Message 19:
จากประสบการณ์ขอเล่าเคล็ดในการสอบภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ
1. Part listening... ถ้าฟังจบแล้ว หาคำตอบแล้ว ตัด choice แล้ว ยังไม่แน่ใจ จนจะเริ่มข้อใหม่แล้ว ให้สลัดทิ้งเลิกคิดค่ะ แล้วก็กาไปซะข้อนึงซะดีดี ตัดใจเลิกคิดถึงข้อเก่าแล้วเริ่มตั้งใจฟังของใหม่ ทำเป็นข้อๆไปคะ ไอ้ที่มันแล้วก็แล้วไป ส่วนคนที่มีประสบการณ์ listen แล้ว นิ่ง ไปเลยก็ต้องขยันทำการบ้านเพิ่มก่อนเข้าสอบนะคะ
2. Part Structure (เรียกแบบนี้ป่าว) เตรียมตัวเรื่อง grammar ดีดีค่ะ follow ตามคู่มือสอบ TOFLE ทั่วไป ส่วนตัวพี่ใช้ของ Baron ในการเตรียมสอบ ซึ่งก็ท่องเงื่อนไขของรูปประโยคฮิตๆทั้งหลายไปให้คุ้นเลยค่ะ เช่น Inspite of ... ตามด้วยอะไร มีคอมมาตอนไหน ใช้ในความหมายอะไร แตกต่างจากการใช้ Despite of อย่างไร เป็นต้น
3. Part Reading... เมื่อถึงส่วนนี้ ก็เปิด scan ดูเลยค่ะ เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รีบอ่านและทำให้เสร็จก่อนเลย บางทีเรื่องง่ายๆมาอยู่ท้ายๆค่ะ ถ้าเราไปมัวเสียเวลาอ่านเรื่องตลาดหุ้นการค้าขาย ข่าวเศรษฐกิจ การเมืองแล้วมัวแต่มึนกับคำศัพท์จะทำให้เราไม่ทันมีเวลาทำข้อท้ายๆค่ะ อะไรที่อ่านเข้าใจง่ายสำหรับเรารีบทำก่อนนะคะ เพราะส่วนมากคือทำกันไม่ทัน ปีพี่อ่านไม่ทันไปสองเรื่อง ตอนเขาบอกหมดเวลายังแอบฝนข้อ B หรือ C นี่แหล่ะ เป็นแนวแถวตรงไปเกือบ 15 ข้อได้มั้ง (ที่ผ่านมาได้เป็นความสามารถเฉพาะตัวค่ะ ไม่แนะนำให้เลียนแบบ)

จากประสบการณ์ในการสอบภาษาอังกฤษที่มหาลัยเราจัดให้ พี่รู้สึกว่ายากทุกครั้ง ยากกว่าสอบ TOFLE ของจริงอีก choice ก็ตัดยากมาก ถ้า part structure เตรียมตัวมาไม่ดีก็โดน Verb to คุ้นเล่นงานได้ง่ายๆเลยค่ะ

ขอให้น้องๆโชคดีทุกคนค่ะ

By: dumbodung September 12, 2009 22:32

Message 20:
ขออิงกระทู้นอกเรื่องนิดนึงค่ะ
สำหรับน้องๆที่วางแผนจะสอบทุนต่างๆไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการเตรียมสอบ TOEFL แล้ว ควรกระตุ้นตัวเองสำหรับการเตรียมสอบ GRE ทั้ง General Test และ Subject test ไว้เลยนะคะ ไม่งั้นทุนมาแล้วจะลงเอยด้วยการไม่มีองค์ประกอบเหล่านี้ในคะแนนที่ดีได้ทันการสมัครเข้าเรียนภายในระยะเวลาที่ทุนกำหนด มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมักพิจารณานักเรียนจากองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะ

หลายต่อหลายคนและหลายรุ่นมาแล้วที่ลงเอยด้วยการเรียนต่อที่ประเทศอื่นๆแทน โดยเฉพาะที่อังกฤษซึ่งมักไม่ require คะแนนเหล่านี้เลย

ก็ขอให้น้องๆโชคดีอีกเช่นกันค่ะ เพราะทุนต่อต่างประเทศในปัจจุบันมีมากมายจริงๆ และขอให้ได้ไปในที่ๆอยากไปค่ะ

อีกนิดค่ะ เวลาสมัครแล้วเรื่อง CV เขียนให้เต็มที่นะคะ เคยมีประสบการณ์ด้านวิชาการหรือค่ายวิชาการอะไร ได้รางวัลที่อะไรที่ไหน เคย present งานที่ไหน (งาน undergrad science exhibition นี่ก็เขียนได้ค่ะ) เป็นอาสาสมัครอะไร เขียนไปให้หมดค่ะ ไม่ต้องเขียมไว้เลย พี่เคยอ่าน CV ของ candidates นักเรียน grad ในอเมริกาและเคยมีโอกาสช่วยอาจารย์สัมภาษณ์มาแล้วพบว่า CV ฝรั่งนี่ช่างเวอร์จริงๆค่ะ กะการแค่ไปช่วยทำแบบสอบถามให้นักวิจัย เขายังเขียนกันเลยค่ะว่าเคยเป็น Research Assistant (ซึ่งก็ไม่ผิดอ่ะค่ะ) ไม่ได้สอนน้องให้เวอร์ตามนะคะ แต่อยากกระตุ้นให้น้องๆนึกความดีของตัวเองให้ออก และเขียนตามความเป็นจริงค่ะ ไม่ต้องอายความดีของตัวเอง สี่ปีหน่ะค่ะ มีสาระอะไรบ้าง

By: dumbodung September 13, 2009 00:48

Message 21:
ขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะ

พอดีสนใจสอบเข้าป.โท มหิดลอยู่ค่ะ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ พอจะได้แนวมาบ้างแล้ว
แต่อยากรู้แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปด้วยอ่ะค่ะ

ไม่มีแนวเลย
ใครพอจะทราบ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะBy: Bell October 1, 2009 15:30

Message 22:
english 100 point : reading 50 point / vocabulary (Synonym)15 point / incorrect structure 15 point / other 20 point
...good luck for U..

By: bebe October 7, 2009 01:44

Message 23:
แว้ก ๆๆ
พึ่งไปสอบ TOEFL มาครับ
สด ๆ ร้อน ๆ เลย
แว้ก ๆๆ

By: Wiset_Niyom October 10, 2009 14:29

Message 24:
กำหนดการรับสมัครนะครับ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
สมัครที่ธุรการภาควิชาครับ

นักศึกษาทุนโครงการพิเศษทุกคนตั้งแต่ปี 2 ถึง 4 ต้อง(ควร)เข้าสอบทุกคน เพราะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุนฯ (ฟรี..เพราะเอาค่าบริหารจัดการการศึกษาของทุนฯ ไปเหมามาแล้ว)

นักศึกษาปี 4 (ไม่ทุนฯ) ที่เกรดเฉลี่ยเกิน 2.75 สามารถสมัครสอบได้ฟรี คะแนนที่ได้ใช้สมัครเรียนต่อระดับบัณฑิตที่ม.มหิดลได้เลย

By: อ.โจ้ October 14, 2009 08:15

Message 25:
น้องๆ ลองไปสอบ toeic ก่อน ก็ดีนะคะ จะได้มีกำลังใจไปสอบ toefl กัน ข้อสอบ toeic ง่ายกว่าจิงๆ

By: CB#4x October 14, 2009 06:38

Message 26:
ควรมาสอบนะ
เพราะค่าสอบ
1400 บาท
เค้าเปิดให้ฟรีก็มาเหอะ

By: October 15, 2009 12:05

Message 27:
วันนี้เป็นวันสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับ ใครที่ลงชื่อว่าไว้ว่าจะมาสอบก็ขอให้มาสอบโดยพร้อมเพรียงกัน มีที่เซ็นชื่อสำหรับนักเรียนทุนเราอยู่หน้าห้อง L-01 ก่อนขึ้นห้องสอบ

วันนี้มีการสอบทุนเรียนดีด้วย ดังนั้นเข้ามาในคณะแล้วอาจจะเจอนักเรียนมัธยมอยู่ส่วนนึง

อย่าเข้าห้องสอบผิดก็แล้วกัน

By: อ.โจ้ November 28, 2009 08:10

Message 28:
คงสอบกันเสร็จแล้ว เป็นไงกันบ้าง

By: Beca November 28, 2009 11:48

Message 29:
นักศึกษาเริ่มออกจากห้องสอบกันตั้งแต่เวลา 1100 ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกับเดินคุยโทรศัพท์ไป ได้ยินแว่วๆว่าเดา กับมั่วเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าถามนักศึกษาปี 4 จะบอกว่าทำได้ ถ้าถามว่าได้เต็มไหมก็จะหัวเราะ (แปลว่า...)

By: อ.โจ้ November 28, 2009 12:08

Message 30:
สำหรับ MU TEST วันนี้ เป็น Choice 4 choices จำนวน 100 ข้อ

มีถามคำศัพท์ โดยรูปแบบโจทย์เป็นแบบให้เอาคำศัพท์ใน choice มา replace ศัพท์ที่ขีดเส้นใต้ในโจทย์

Clost test ที่ให้เติมรูปแบบ Verb ลงไปให้ถูก Tense หรือเติม Word ให้ถูกความหมายและ part of speech หรือเติม preposition


error identification อันนี้ค่อนข้างยาก ต้องสังเกตุดีๆ อ่านประโยคหลายๆรอบ บางทีก็ผิดคือ Verb เช่น Scientishs have been founded ต้องแก้เป็น found อย่างนี้เป็นต้น


Readind ง่ายมากและเยอะมากที่สุดในจำนวนข้อสอบ ส่วนใหญ่เป็นบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เช่น เรื่องลักษณะของแผลไฟไหม้ สารคาเฟอีน


ตอนนี้ได้แต่นั่งรอคะแนนว่าจะผ่านไม่ผ่าน ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ครับ เกณฑ์ผ่านคือ 45 ขึ้นไป จาก 100

By: CTK November 28, 2009 12:12

Message 31:
ชาว ไบโอก็น่าจะผ่านๆกันอยู่แล้ว เพราะเรามีแฝงหลักสูตร International ไว้ในหลักสูตรปกติ 555+By: Beca November 28, 2009 17:38

Message 32:
สู้ๆ นะคร้าบ

น้องๆ เพื่อนๆ ชาวไบโอทุกท่าน

หวังว่าคงผ่านเกณฑ์กันทุกคนเนอะ

By: November 28, 2009 22:46

Message 33:
ภาพปลากรอบ


เด็กทุนคณะวิทย์ ลงชื่อไว้ว่าจะมาสอบ ก็ต้องมาจริงๆนะ เพราะอ.นฤมลมาคอยเช็คชื่ออยู่หน้า L


คุมสอบอีกงานนึ่งอยู่ห้องใกล้กันเลยเฉียดไปดูหน่อย ... (เบนซ์ทำได้รึเปล่า?)

By: อ.โจ้ November 29, 2009 00:08

Message 34:
-ขอให้ผ่านนนเท้อออ สาทู้ๆๆๆ

By: beer^^APA November 29, 2009 01:35

Message 35:
ดูน้องเบนซ์แล้ว ท่าทางจะได้คะแนนเยอะ


เพราะครุ่นคิดอย่างรอบคอบ ระแวดระวัง

By: CTK November 29, 2009 14:25

Message 36:
อ.นฤมลอัพเดทใน Facebook ว่าประกาศผล แล้วตามลิงก์นี้ http://grad.mahidol.ac.th/grad/event/pdf/Pass-English.pdf

แต่ผมเข้าไปดูไม่ได้ ใครดูได้ช่วยคอนเฟิร์มด้วยครับ

By: อ.โจ้ December 9, 2009 21:41

Message 37:
ประกาศเฉพาะคนผ่านเหรอคะ

By: dumbodung December 9, 2009 22:08

Message 38:
แต่ดูเหมือนว่าผ่านทุกคนที่สอบเลย แสดงว่า ความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาน่าอยู่ระดับที่ดี

By: Beca December 10, 2009 02:34

Message 39:
ไม่มีคะแนนครับ

ฝ่ายการศึกษาจะออกใบรับรองคะแนนให้เมื่อไหร่ครับ

By: December 10, 2009 22:00

Message 40:
ผมเห็นไฟล์แล้ว แสดงว่าไฟล์อยู่ใน intranet มั้ง

ยินดีกับทุกคนที่ผ่าน ปี 4 สามารถใช้ผลสอบนี้สมัครเรียนที่ม.มหิดลได้เลย ส่วนปีอื่นๆ ก็เก่งมากเช่นเบนซ์ที่ทำหน้าครุ่นคิด (ดูภาพข้างบน) ก็ผ่านด้วย

By: อ.โจ้ December 11, 2009 09:14

Message 41:By: March 6, 2010 12:01

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th