Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
งานบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Detail: มหาวิทยาลัยมหิดลได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริการด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษายอดเยี่ยมแห่งหนึ่ง นอกจากการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ยังมีการให้บริการระดับคนไข้ของโรงพยาบาล ๓ แห่ง ของมหาวิทยาลัยด้วย คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ตลอดจนการให้บริการที่ครอบคลุมไปถึงการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชนในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีลักษณะที่ตั้งแต่ละคณะอยู่กระจัดกระจายมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการขอรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น ๘ หน่วย ซึ่งทุกหน่วยจะเปิดบริการตลอดเวลาราชการ โดยมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา แต่สำหรับแพทย์ประจำหน่วยจะอยู่เฉพาะเวลา

๑. หน่วยสุขภาพนักศึกษาที่ศาลายา
หน่วยสุขภาพนักศึกษาที่ศาลายา ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง อาคารกิจกรรมกลาง สำหรับในกรณีเจ็บป่วยนอกเวลา (หลัง ๑๖ : ๓๐ น.) นักศึกษาสามารถเบิกยาสามัญได้จากแม่บ้านประจำหอพักแต่ละหอได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแม่บ้านประจำหอพัก เพื่อประสานงานส่งต่อโรงพยาบาล เบอร์กลางติดต่อเรื่องสุขภาพ 02-441-4400 หมายเลขติดต่อหน่วยสุขภาพ 1522

๒. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งอยู่ที่ ตึกผู้ป่วยนอก (ตึก โอ.พี.ดี. ใหม่) ชั้น ๔ โทร ๐ - ๒๔๑๙ - ๗๐๐๐ ต่อ ๓๑๘๑, ๐ - ๒๔๑๙ - ๗๓๘๙ ในกรณีเจ็บป่วยนอกเวลา (หลัง ๑๖ : ๐๐ น.) นักศึกษาสามารถจะเข้ารับการรักษาได้ ณ ห้อง ๑๐๓ ตึก โอ.พี.ดี. ชั้นล่าง โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาแก่แพทย์เวรประจำ

๓. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ (หน่วยอนามัย) โทร ๐ - ๒๒๐๑ - ๑๒๐๐ เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลทุกวัน ทำการเวลา ๘ : ๐๐ - ๑๖ : ๐๐ น. ในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงนอกเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถจะเข้ารับการรักษาได้ ณ ตึกปัจจุบันพยาบาล ชั้น ๑ ห้องฉุกเฉิน โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาแก่แพทย์เวรประจำ

๔. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ตั้งอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอก ตึกเวชกรรมเมืองร้อน ตึก โอ.พี.ดี โทร ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๒๗๗ - ๘ ต่อ ๑๔๑๔, ๑๔๑๕ ต่อ โอ.พี.ดี เปิดบริการให้การรักษาพยาบาลทุกวันทำการระหว่างเวลา ๘ : ๐๐ - ๑๖ : ๐๐ น. ในกรณีเจ็บป่วยนอกเวลาดังกล่าว นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตึกชีววิทยาใหม่ ชั้น ๑ โทร ๐ - ๒๒๐๑ - ๕๒๐๓

๖. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ตึกสโมสรนักศึกษา โทร ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๒๕๘ - ๙ ต่อ ๕๑๐๑

๗. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเทพรัตน์ ชั้น ๑ โทร ๐ - ๒๖๔๔ - ๘๖๗๗ - ๙๑ ต่อ ๑๑๐๓

๘. หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์
หน่วยสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร ๕ ชั้น ๒ โทร ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๒๒๕ - ๓๑ ต่อ ๕๒๑๑


หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ นอกจากจะให้บริการตรวจโรคทั่วไปแล้ว ยังให้ บริการตรวจโรคทางทันตกรรม ด้วย โดยการตรวจทางทันตกรรมนี้จะตรวจได้ที่ คลินิกทันตกรรม ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล อาคาร ๑ ชั้น ๓ ทุกวันอังคาร ศุกร์ เวลา ๑๓ : ๐๐ - ๑๕ : ๓๐ น.

(เนื่องด้วยวันนี้มีนักศึกษาเป็นลม และมีอาการชักเกร็ง ประสบปัญหาในการติดต่อและประสานงาน จึงขอนำมาเก็บไว้ในเว็บบอร์ดนี้)

ทั้งนี้ได้รับการแจ้งว่าให้ติดต่อกองกิจการนักศึกษาเพื่อประสานงานที่หมายเลข 02-849-6103-4


อ้างอิง: การบริการและสวัสดิการนักศึกษา


การดูแลนักศึกษากันเองระหว่างเรียนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา


อ.สุรางค์พยายามหาช่องทางติดต่อประสานงานช่วยเหลือนักศึกษา แต่การโทรไปหน่วยสุขภาพที่ศาลายกลับไม่มีใครรับสาย

By: Webmaster June 29, 2009 15:20


Message 1:
โอ...เอ๊ะ อ่าฮะ อืม... - -"

By: Halley June 29, 2009 17:18

Message 2:
จ่ายตังค์ทุกเทอมนะครับ อิอิ

By: PY July 9, 2009 11:56

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th