Welcome to...
Department of Biology, Faculty of Science
Mahidol University
Wisdom of the Land

Home
About us
News and Events
Research
Facilities
Publications
Awards
Curriculums
eLearning
Staff
Alumni
Service
Shop
Webboard
Download
Contact us
New Homepage
Home | Faculty of Science | Mahidol University | FAQs | Members | ภาษาไทย

Department of Biology Webboard
Search:
[Reload] [Recent] [Post] [Reply]
การประกวด Science Video Clip 2009

Detail: หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศต่อไปในอนาคต และเนื่องในโอกาสจัดงาน Open House ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวของคณะฯ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ จึงมีดำริจัดโครงการประกวด

Science Video Clip “Science is the Answer !”

ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์ และการประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนใช้พลังสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เนื่องในโอกาส “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

งานทั้งหมดต้องสร้างสรรค์โดยผู้สมัครทีมละไม่เกิน 5 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 3 คน
2. นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยต้องเป็นนิสิตนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 3 คน
3. เยาวชนอายุ 12-28 ปี ไม่จำกัดวุฒิ

รางวัล รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

1. โล่พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ทั้ง 3 ประเภท
2. เกียรติบัตร และทุนการศึกษา สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รวม 9 รางวัล

3. เกียรติบัตร และทุนการศึกษา สำหรับทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote 1 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากคณาจารย์และบุคลากร ร่วมด้วย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่องชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ แฝด และเป็นหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง สี่แพร่งและ ห้าแพร่ง

รายละเอียดของกติกา

1. เป็น video clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที ส่งประกวดได้ทีมละไม่เกิน 2 clip ในแผ่น CD/DVD ทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 (พิจารณาตามตราประทับไปรษณีย์)

2. ใช้ format .mpeg1, .mpeg2, .mpeg4, หรือ .avi ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 320 x 240 pixel

3. แสดงทัศนคติที่ดีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ โดยสัมพันธ์กับแนวคิดว่า “Science is the Answer !”

4. แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ เนื้อเรื่องต้องเป็น original idea ห้ามทำซ้ำ ลอกเลียน หรือดัดแปลง ภาพ/รูปประกอบต้องสร้างขึ้นเอง หรือมีลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้อง

5. มีเนื้อหาถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี)

6. สร้างสรรค์งานทั้งหมดโดยผู้สมัครทีมละไม่เกิน 5 คน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 3 คน

2) นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยต้องเป็นนิสิตนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 3 คน

3) เยาวชนอายุ 12-28 ปี ไม่จำกัดวุฒิ

7. สมาชิกแต่ละคนในทีมที่ชนะการประกวด จะรับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1, 2 หรือ 3 ได้เพียงประเภทเดียว และเพียงรางวัลเดียว กรณีที่ทีมที่สมาชิกผู้นั้นสังกัดอยู่ชนะการประกวดหลายรางวัลให้ถือเอารางวัลสูงสุดสำหรับทีมนั้น ๆ เพียงรางวัลเดียว แต่ทุกทีมที่ชนะการประกวดมีสิทธิ์รับรางวัล Popular Vote ได้

8. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือลิขสิทธิ์ของผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล สามารถทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง และเผยแพร่ โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน และไม่ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของผลงาน

9. หากคณะกรรมการตัดสินการประกวดตรวจสอบพบในภายหลังและมีมติว่าผลงานใดทำซ้ำ ลอกเลียน หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการริบรางวัลคืน และผู้ส่งผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว

10. คำตัดสินของคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

1-31 กรกฎาคม 2552 เปิดรับผลงานเข้าประกวด ทางไปรษณีย์

1-7 สิงหาคม 2552 การตัดสินผลการประกวดรอบที่ 1 โดยคัดเลือกทีมเข้ารอบจำนวน 12 ทีม

8-15 สิงหาคม 2552 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบทางเว็บไซต์เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงคะแนน

19 สิงหาคม 2552 พิธีประกาศผลและมอบรางวัล ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

สถานที่ติดต่อ
ส่ง clip ใน CD/DVD พร้อมใบสมัคร (file และ print out)
และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0-2201-5032 และ 0-2201-5091 โทรสาร 0-2201-5072

Website: http://www.sc.mahidol.ac.th/SciVideo/
E-mail: scddean4@mahidol.ac.th


By: Webmaster June 28, 2009 07:09

[Back to top...]
Post Reply to this Topic
 
Reply:
PIN: (โปรดพิมพ์เลขหนึ่งสามตัวในช่องว่างนี้)
Name:
Email:
 
 
Special Tags:

Bold = [b]Bold[/b]

Gallus gallus domesticus = [i]Gallus gallus domesticus[/i]

WARNING! = [font color=#FF0000]WARNING![/font]

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi = [url]http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi[/url]

scnop@mahidol.ac.th = [email]scnop@mahidol.ac.th[/email]

= //Angry

= //Grin

= //Kidding

= //Laugh

= //Sad

= //Wow

= //Smile

= //Cool

= //Huh

= :-D

Insert picture [img]http://www.somewhere.com/somefile.jpg[/img]

Department of Biology, Faculty of Science, Mahidol University
Rama VI Road, Rachadhavi, Bangkok 10400 Thailand

Tel. (+66) 2201-5250 Fax. (+66) 2354-7161
Webmaster: scnop@mahidol.ac.th