Webboard : สอบถามเรื่อง hereditary fructose intolerance

 
Date Content
HFI
19-01-2019 13:43:17
ทำไมเป็น hereditary fructose intolerance ทำให้ระดับของ lactate ในเลือดสูงขึ้นครับ ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าเพราะ F1P ยับยั้ง gluconeogenesis  ถ้าอย่างงั้น intermediate ของปฏิกิริยาน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแทน ไม่น่าจะเป็น lactate ขอบคุณครับ

Reply : สอบถามเรื่อง hereditary fructose intolerance
Content
Validation  
By