Webboard : จำนวนโมเลกุลของน้ำใน Aerobic cellular respiration

 
Date Content
Natty
07-02-2018 23:32:04
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง Aerobic cellular respiration

จากกระบวนการ จะได้ C6H12O6 +6O2 ----> 6CO2 + 6H2O + ATP

มีข้อสงสัยว่า ทำไมจึงเกิด H2O จำนวน 6 โมเลกุล 

ถ้าคิดจากจำนวน electron (e-) ที่ได้จากกระบวนการทั้งหมด จะได้ 24 electron (e-) ที่มาจาก
 
10 NADH และ 2 FADH2 ซึ่งจะเกิดน้ำได้ 12 โมเลกุล (จาก 1/2O2 + 2e- + 2H+ ----> H2O

ปล.เข้าใจว่าในขั้นตอนของ Krebs cycle มีการใช้น้ำ 6 โมเลกุล (เข้าใจถูกต้องหรือไม่) ทำให้จากกระบวนการจึงเกิดน้ำ (สุทธิ) เป็นน้ำ 6 โมเลกุล ใช่ไหมคะ 

รบกวนช่วยอธิบายหน่อยนะคะ // ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

Reply : จำนวนโมเลกุลของน้ำใน Aerobic cellular respiration
Content
Validation  
By