Webboard : สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง interleukin ค่ะ

 
Date Content
khun
02-08-2017 16:41:54
 อยากทราบว่า interleukin ชนิดต่างๆ เช่น IL-1, IL-10, IL-6 ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการอักเสบจะมีอายุนานเท่าไรคะ และหากในกรณีที่ต้องการตรวจสอบเกี่ยวการการเพิ่มขึ้นของ interleukin จากชิ้นส่วนอวัยวะที่เกิดการอักเสบจะสามารถตรวจพบ interleukin ได้หรือไม่ หรือว่าควรดูเป็นการแสดงออกของ receptor แทนคะ

Reply : สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง interleukin ค่ะ
Content
Validation  
By